Sporthirlap, 1931. december (22. évfolyam, 104-111. szám)

1931-12-03 / 104. szám

Elmarad a vasárnapi Sabaria—WAC mérkőzés és valószínűleg január 10-én tartják meg Közben készülnek Szombat­helyen a balkáni túrára Sárosi is, Lázár is játszik < és Torai a Italösszekötő a Ferencváros mai utolsó bajnoki mérkőzésén, a Somogy ellen — Üllői-út, délután 7*2 órakor — Szombathely, december 2. A Sabaria programjában hir­telen változás állott be, amennyi­ben a vasárnapra tervezett mérkőzése a bécsi WAC ellen elmarad. A WAC ugyanis kénytelen volt terminushiány miatt a december 6-i mérkőzés elhalasztását kérni, azzal az ajánlattal, hogy akár de­cember 20-án, akár január 10-én rendelkezésére áll a Sabariának. A Sabaria bele is egyezett az el­halasztásba, csak a mérkőzés idő­pontjára nem történt egyelőre döntés. Ugyanis csütörtökre várják vissza Her- zog Edvint a Balkánról, ahonnan minden valószínűség sze­rint már olyan túralekötéssel jön vissza, amelyben a WAC által Boronkay bíró előre megmon­dotta: az ilyen kijelentésért két hónapot lehet kapni, ö már tudja. Szakértő. Rottler is ennyit ka­pott ... Szerdán volt a fegyelmi tárgya­lás. A miskolciak képviseletében Zempléni dr. rejtélyesen viselke­dett. Ezt az ügyet ő el nem veszít­heti. Néztük a bírói jelentést. Az volt benne, hogy Rudas center reklamált egy gólt, ami nem volt gól. Boronkay Gábor biztosan látta, hogy nem gól, mások is látták, akik közel voltak, sőt a bíró hivat­kozott magára Zempléni doktorra is. Sikerrel, mert Zempléni elis­merte. a dolgot. A védekezés nem is erre alapult. Hanem: a bíró azt állította, hogy a játékos ilyet mon. dott: — Már a második gólt csalja el. Zempléni dr. pedig azt hangoz­tatta, hogy a kijelentés így hang­zott: — Már a második gólt hagy­ja el. Mind a ketten megmaradtak a maguk állítása mellett és itt kö­vetkezett a tényleg újszerű véde­kezés. (Kezdők számára iskola­példa.-) — Tiltakozom az ellen, hogy ebben a kérdésben a bíró jelen­tése m-ndöntketetlen. Hogy gól volt-e, herdsz volt-c, vagy más ilyen nyWrdésben a szabályok fzerint a futballbíió megfelleb­ajánlott december 20-i terminus is benne foglaltatik. így valószínű, hogy a szombathelyiek a második terminust fogadják el és. a WAC —Sabaria mérkőzés január 10-én kerül lebonyolításra. Hogy a Sabaria mégse marad­jon vasárnapra program nélkül, már is megindultak a tárgyalások a nyugati kerület néhány csapatá­val. Valamelyik majd eredményre vezet, pláne a Sabaria utóbbi si­kerei után.... Sok reményt fűznek a ezom­bathelyi sportkörök a Sabaria szanálásával kapcsolatos hivatalos akcióhoz, amelynek látható jele az is, hogy Ujváry. Ede dr. polgár- mester pénteken délutánra gyűlést hívott össze a városházára és a gyűlés tárgya a Sabaria ügyeinek rendezése lesz. bezhetellenül állapítja meg az ese­ményeket. De egy kijelentés értel­mezésére nézve nincs semilyen elő­írás, ott a bíró előadása nem megdönthetetlen... Érdekes és teljesen meglepő volt ez az érvelés. A fegyelmi bizottság el is tűnődött rajta vagy félóráig. Aztán mégis úgy döntött, hogy egy kijelentés megállapítása is ténymegállapítás, minélfogva a miskolci gólzsák bűnös és 1932 március 14-ig eltiltják a játéktól. A nagyobb hatás kedvéért pedig még nyolcvan pengő pénzbírság­gal is sújtják. Kanti Ferenc céltalannak tartja az ídeal'zmust A PlfASz fegyelmi bizottsága szer­dán tovább tárgyalta a Vasas—liu- dai mérkőzést követő botrány ügyét. Katin Ferenc bíró jelentette, hogy a botrányt a Vasasok néhány vezetője is szította, de megnevezni közülük csak 'egyet tudott, azt is a határbí­róján ak' közlése alapján. Viszont az eljárásról a következő érdekes kije­lentést tette Kann Ferenc: — Kötelességemnél és a bizottság Iránti tiszteletnél fogva megjelentem ma a fegyelmi előtt, uöba már is­me', len a három általam kiállított látók >s büntetését, akiket a múlt hé­ten a súlyos ügyeik ellenéro 10—10 pehgőro marasztaltak el. Közöltem a bizottsággal, hogy nézetem szerint a szabályok nem adnak módot a fe­gyelmi bizottságnak, hogy érdeme szerint bírálja el a játékosok kilen­gését, Ezek után meggyőződésem, hogy a vezetők megbüntetésére sem lesz mód, noha azok önzetlen sport­embereket csalóknak neveznek, sőt a bíró ellen a közönséget felúszitják. Éppen ezért fölmentve érzem magam az alól, hogy további vallomást te­gyek. — Nem is bíráskodom — egyelőre■ Azt tartom, hogy már túlságosan megalázzák a futballbírókat a pá­lyán is és a szövetségben is. Akkor inkább koldulni fogok a nyomorék gyerekeknek, vagy más jótékony célra, s ha közben megalázást kell elviselnem, jó szívvel elviselem, mert tudom, hogy elpusztulnának, ha nem volnának, akik erre is vál­lalkoznak az érdekükben. De a bí­ráskodásért! .. . Összeállították a bajor ökölvívó csapatot München, dec. 2.- A bajor boxszövetség szerdán hozta nyilvánosságra a magyar csapat ellen kiálló reprezentán­sainak névsorát, amelynek érde­kessége, hogy a nálunk jól ismert Held és Schiller hiányzik a csapatból. A bajor csapat végle­ges összeállítása: Kreamer, Ziglarsky, Schlein- kofer, Nagel, Kugler? Böhm, Láng, Schweizer. A bajor együttesben sok az isme­retlen boxoló, ez a magyar csa­pat győzelmi esélyeit nagyban növeli. Mariássy is lemegy Újvidékre Mariássy Lajos szövetségi kapi­tány, aki a Csikók zágrábi ku­darca miatt teljesen tájékozatla­nul áll egyes posztok betöltése te­kintetében, pénteken Újvidékre utazik, hogy a Hungária szombati és vasárnapi mérkőzését végig­nézze: Mariássy ugyanis Mándi játékát akarja megfigyelni, hogy a válogatott hátvéd, a hosszú kényszerpihenő után, van-e olyan formában, hogy az olaszok ellen kiálló csapat jobbhátvéd posztja vele betöltessék. Miután a Hun­gáriában szombaton Kalmár is szerepelni fog, a szövetségi kapi­tánynak alkalma nyílik Kalmár formájáról is meggyőződni és ked­vező esetben talán a centercsatár nehéz problémája is megoldódik. SÍT, . RÓOLIT készít, javít Bergsmann Peterdy-utca 4. Telefon A Ferencváros ma délután játsza idei utolsó bajnoki mérkő­zését, még pedig a Somogy ellen, amely ugyancsak utoljára lép pá­lyára az őszi évadban bajnoki pontokért. Ugyan ki gondolta vol­na a szezon indulásánál, hogy a II. liga szerény második helye­zettje, amely a Turul-ügy jóvoltá­ból, osztályozó mérkőzés nélkül „átslisszolt” az első ligába, olyan előkelő pozícióba verekszi .magát, hogy nagy és majdnem kilátásta­lan küzdelemre kényszeríti' a baj­nok Újpestet és pontszerzési eséllyel lép a pályára a bajnok­jelölt Ferencváros ellen. Szeretik azt mondani, hogy a kaposvári proficsapat Jakubeval áll, vágy bukik. A futball-drukkerek, akika pikáns csemege ízére, bizonyára igen nagy számban fogják megte­kinteni a mérkőzést, valószínűleg látni fogják, hogy a Somogy csapatának Jaku­bén kívül is vannak komoly értékei. A szezon elején zilált volt a kapos­vári csapat, annyira, hogy a fut­ball tudósai eldöntöttnek vélték a kiesés kérdését. Akkoriban a csa­társornak mind a két szárnya gyengélkedett és ez — ha másra nem — arra mindenesetre jó volt, hogy a csapat néhány keserves pontot elhullasson. Aztán kialakul­tak a csatársor szárnyai, a jobb­szélső Mészáros, a balösszekötő Csizy és a balszélső Tunyogi sze­mélyében figyelemreméltó erők je­lentkeztek a Somogy támadósorá­ban. Ma, tíz szerzett ponttal, a ta­bella első felében áll a Somogy, amely határozott és jogosult ér­deklődést tud maga iránt kelteni. Védelme erőteljes, fedezetsorában van lendület és stílus (Gyórffy), csatársorában pedig van átütő erő é3 ott van Jakube, a mai center­gárda legfigyelemreméltóbb tehet­sége, aki — ha arra nem is alkal­mas, hogy döntő súllyal szóljon bele a Ferencváros elleni mérkő­zés esélyeibe — mindenesetre szint jelent a pályán és egy lehe­tőséget, hogy ha a fedezet3ora jól fog állni a lábán, keserves perce­ket szerezhet.a Ferencváros vé­delmének. A zöld-fehérek bizonyára ambicionálni fogják, hogy pontveszteség nélkül fejez­zék be a szezont és ez a törekvésük sikerrel is ke­csegtet — ha csak a Somogy féde- zetsora nem fog a kissé elfáradt zöld-fehér fede"c 'sor fülé kere­kedni. Erre igen It/cj a valószí­nűig, mert a Lyka, Sárosi, Lá­zár hármas (ez a fedezetkor ját­szik) még megviseltségében is több erőt tud mutatni, mint a még kiforratlan kaposvári hár­mas, amelyben egyedül Péter kép* viseli a higgadtságot és a rutint. A vasárnapi zöld-fehér támadósor csak annyiban változik, hogy a sé­rült Toldi helyett Túrái játszik balösszekötőt, így a szövetségi ka­pitány, akit amúgy is nagy za­varba hozott Déri zágrábi remek játéka, mindjárt tálalva kapja a Túráival való újbóli kísérletezés lehetőségét. A ferencvárosi tá­madósor most nagy formában van, de erre szükség is van, mivel a közvetlen védelme, Háda kivételé­vel, nagyon bizonytalan. A Takács -Korányi-párt bizony zavarba lehet hozni és ez az egyetlen pont, ahol a Somogy rátapinthat a pontszerzés lehetőségére. Bár­mennyire is látjuk a Somogy ér­tékeit, a tudás túlsúlya a fereevá- rosi oldalon van. Bármennyire is érdekes lenne az élcsoport képe, ha a Ferencváros pontelőnye csök: kenne, f a zöld-fehérek eddigi ered­ményei igen kevés valószínű­séget adnak arra, hogy a Somogy pontot szerezhessen. Ez a kevés valószínűség azonban fennáll, mint ahogy minden mér­kőzésre fennáll, a futball „dicső­séges bizonytalansága”. A So­mogy azonban ennél a lehetőségnél valamivel többet kap, ami érthető, ha indokul a Somogy legutóbbi remek játékát és a Ferencváros hetek óta tartó bágyadtságát hoz­zuk fel. A két csapat összeállítása: Ferencváros: Háda — Takács I., Korányi — Lyka, Sárosi, Lázár — Táncos, Takács II., Szedlacsik, Túrái, Kohut. Somogy: Erdős —• Miklósi, Soós — Egri, Péter, Györffy — Mészáros, Galambos, Jakube, Csizy, Tunyogi. A Ferencváros—Somogy mér­kőzés ma, csütörtökön délután 3LZ órakor kezdődik az Üllői-úti sport­telepen. Karsay vezeti a mai Ferencváros - Somogy mérkőzést A BT szerda esti bíróküldö üiésén a mai Ferencváros—Somogy mérkő­zés vezetésére v. Karsay bírót jelöl­ték ki. Határbírák: Bakonyi és Hoz­maim. Lőwy Zoltánt a Bíróíestüiet fegyelmi bizottsága a bíróküldö- bizottság megsértése miatt a bí­ráskodástól 3 hónapra eltiltotta. A miskolci Rudast két hő* napra eltiltották, mert fegyelmi elv, hogy még a játékos kif aha dúsaira is a játékvezető a kizá­rólagos tanú Tovább tárgyalták a Vasas-’Budai botrányt / / I / t % * W-Í-Ss* L Y ff A -i ' \'’r h I ^ ‘ » p) 'r / \ i M Á y'!‘\ A A , f* _ l;v WSiÚti* :3 J . t )* Csütörtök Budapest, XXII. évfolyam, 104. szám. 1931 december 3. 20 flIlGP V emelet I . , ... ^ISGzelési árak3U™ egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pen^T”„ Távirati cím: Sporthirlap Budapest m Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre G pengő, egyéb küllőidre í pengő H Boinánia 10-lei.* Franciaország i.50 fr. Olasz* Telefon-zára: Szerkesztőség: Aut. 196—M. ju ,(rr , ^ r Pvn- nÍTi-fiu r' o C; t A D T aV A xt i - a c n is a T n V H nr8Ziig * KNémel»r««iág 20«. pl Araerlb* K iadáhi vutal: Aut. 112-44 Eu u h r r U N, CSuTUKTUKUN S bZUMIlAlUpí 5 cent. Levélcím: Budapest (><5. postafiók 8J. —■#.! ■ ......... iiiirmirpiTiíiriimrnra imin Anniin 1 ■ m im—i n 1 ■msi hm síi isi ...... ...................... mi iisii iirimimii 1 1 utittt mini "nrnrrr IH" ‘l \TT~f\irtM* Hl "11111111 Ilii l'l*lPílí' IF1HTTTYT

Next

/
Thumbnails
Contents