Sporthirlap, 1931. december (22. évfolyam, 104-111. szám)

1931-12-03 / 104. szám

2 SPORTHIRLAP *TM>wr§á¥!SRMKHKiL*iiwt^^%*uumBs iimwmum Szelvény a heti tabellapályózafhoz A bajnokság állása ncvesnSer 30-á.i december l-h 1. Ferenci'.* 20 1. ........................ 2. Újpest • 17 2._.___________ 3. Hungária 17 3......................... 4. Bocskai 12 4._„„i_______ 5. Somogy* 10 5.......................... 6. IH.l5f.FC 9 6._„_............ 7. Attila S 7.____________ 8. Sabaria 7 8....__________ 9. Budai „11“ 7 9........................ fi ). Nemzeti 7 10.......................... 11 . Kispest G 11.......................... 12 . Vasas 4 12................. A pályázó neve A pályázó lakása . . . ■ » A szelvény kiállításánál figyelembe veendő a mai Ferencváros—Somogy 'mérkő­zés eredménye is. A szelvény úgy adandó pos­tára, hogy legkésőbb decem­ber 6-án, vasárnap estig a Sporthirlap szerkesztőségébe jusson. Elnökök kerestetnek! Az At­tila elleni kemény intézőbizott­sági határozat után a klub fővá­rosi képviselője igen súlyosan nyilatkozott, mire az intéző- bizottság elnöke rövidesen a l’LASz elnöksége elé vitte a dol­got és a panasznak az lett a kö­vetkezménye, hogy a tempera­mentumos klubvezért, magas szö­vetségi funkciója ellenére, fe­gyelmi eljárás alá vonták. — Zsoldos . Andor, a PLASz alel- nőké lemondott az MLSz intéző- bizottságában viselt tisztségéről. Szövetségi körökben feltűnő so­kat beszélnek erről. — A PLASz második számú intézőbizottságá­nak, amelyben a II. liga ügyeit intézik, a valóságban nincs el­nöke. A kulisszák mögött lázasan keresnek pótlást, de nincs meg­felelő. Nincs és nincs. Tym, a Kossuth volt fedezetjáté- lctísa visszaam&tőrizáJázát kérte a szövetségtől. A Rákospalota—Bak TK bajnoki mérkőzést. vasárnap K12 órakor a lóversenytéri pályán játszók. Rákos­palota, önérzetesen ’ készül a mérkő­zésre, miután semmilyen adóssága nincs és felfüggesztés nélkül fog jut-, szani. A KSSE—ÉMOSz mérkőzést december 13-án játszák le. A Hungária II.—FSE II. mér­kőzés vasárnap 12 órakor kerül lejátszásra a Soroksári-úti pá­lyán. A csütörtöki és vasárnapi mérkő­zések határbírái. Csütörtök. Ferenc­város—Somogy: Bakonyi, Rozmann. — Vasárnap. Attila—Újpest: Glück Ili, Kovács P.; III. kor FC—Nemzeti: Kötbér, .• Szikszói; Vasas—Bocskai: Arányi, Gellert; j Terézváros—Me- gyer: Budai, Szészler; Soroksár— Turul: Richtarek, Saílay II.; Pécs- Baranya—Szeged FC: Délnyugat 2; Vác FC—Etc FC: Klein dr., Szécsi; Rákospalota—Bak TK: Solymossy, Silberbaum; UTE—BEAC: Szan­getta, Berkövics; ESE—Postás: He­gedűs, Darányi dr.; MAVAS— URAK: Kührnar, Erdőss; Fér. Vas­utas—33 FC: Róna L., Göndör; Fl'C —BSzKRT: Kovaly, Janeuschek; Tö­rekvés—III. kér. TVE: Stark J.,Vo- gel R.; MTK—Elektromos: Bergidá, Lőwv M;; VT. kér. FC—RUAC: Mar­kovit.?; Turul TE—BTC: Orbán; SzTC—Ganz: Pospisch; TLK— RTK: Szimkuíák; KTC—BRSC: Toht; B.. Vasutas—EMTK; Vőgel R.; KAC—ESC: Virtschaftcr. FTC-pályq " Ullői-út Csütörtökön, december 3-án, d. u. */* 2 órakor Ferencváros— Somogy I. ügabeli bajnoki mérkőzés _ A GsiSiúknak és szabad kikapnikm Vezetők és játékosok véleménye, sajtó- kritikák és „házi“ megjegyzések a zágrábi vereségről, amit oly nehezen akar megérteni a köz vélemény Mikor néhány hónap előtt „feli találták” a Csikókat, két gondolat lebegett a „feltalálók” lelki szemei előtt. így akarták lehetővé tenni a kísérletezést a szövetségi kapitány számára és így akartak egy kis mellékereeetet szerezni a csikókat adó ligacsapatoknak. A második gondolatot ezúttal hagyjuk béké­ben lebegni, annál is inkább ve­gyük elő az elsőt: a kísérletezést. Mi az, hogy kísérletezés? Aligha­nem annyit jelent, hogy a szövet­ségi kapitánynak jogában áll a Csikó-meccseken kipróbálni azokat a fiatalokat, kikről titokban jó vé­leményt táplál, de azért még nem teheti be csak úgy egyszerűen a nagy válogatottba. Előbb próbál­kozni kell velük, hadd szerezzenek nemzetközi rutint, hadd múljék el a lámpalázuk, hadd érlelődjenek az országos válogatottságig. A Csikók azonban olyan szépen kezdték mun­kájukat, ifjúi lendületük, lelkese­désük olyan játékra késztette őkét, hogy a közvélemény szépen elfeled­kezett a Csikó-találmány valódi cél­járól, elkezdte komoly nemzeti ügynek tekinteni a Csikó-mérkőzé­seket is, azután — elérkezvén az első vereség napja — ismét akad­tak,, akik már-már gyászpántlikát tűztek a kalapjuk mellé. Holló! A Csikóknak nem muszáj győzni. A Csikóknak szabad vereséget szenvedni. Azért Csikók! Azért kísérleteznek velük. A magyar futball Zágrábban nem szenvedett kudarcot. Csak nem sikerült — egy kísérlet. A jó zágrábi csapat legyőzte a Csi­kóinkat 7;I-re, *« Mindezt úgy mondjuk el, hogy éppenséggel nem akarjuk mente- getni a zágrábi vereséget. Végül is: vereség akkor is vereség, ha klubcsapat, ha válogatott, vagy ha Csikók szenvedik el. Ez biztos. De az is biztos, hogy egy ilyen vere­ség nem nagy eset. Ilyen vereség -után nem indo­kolt, hogy szerdán reggel a Csikók hazaérkezésénél az egész szövetséget és az ösz- szes egyesületeket a PLASz altisztje képviselje. Az. is,inkább a csomagokért ment ki, nem a játékosokért. A fiúknak láthatóan rosszul esett a nagy kö­zöny, röviden elköszöntek a veze­tőiktől, Mariássy dr.-tól és fodor dr.-tól, azután szétszaladtak. Köz­ben ejtegettek egy-egy kis monda­tot: — Rettenetes mérkőzés volt •— mondta Szalay —, hiába vezettünk, hiába voltunk a mezőnyben jobbak, a zágrábi gólok összeroppantották a véda'münket. — Mindenki a legjobb tudása szerint küzdött — mondta Déri, újonchoz illő szolidaritással a töb­biek iránt —, de nekünk pechünk volt, a zágrábiankak pedig hallat­lan szerencséjük. — Az elején azt hittük, gólok­kal győzünk :—mesélte már a pá­lyaudvari lépcsőkön Szemere —, de azután játszani kezdtek a zágrábiak és minden sikerült ne­kik. Minden. Egy-két góljuk of- szájd volt, de hát az már nem szá­mított. Úgyis győztek volna. Hogy tud játszani az a Hitrec!... — Ez nem igazi Csikó-meccs volt — mondta Fodor dr. délután a sportkávéházban. — A mi csa­patunkban egy játékos sem szere­pelt, aki háromnál többször ját­szott volna a nagy válogatottban, viszont a zágrábiak a komplett városi válogatottat állították ki. Igaz, hogy akad még talán, egy­két elsőrendű zágrábi játékos, de azok jelenleg harcképtelenek. Ha a Csikó-csapatnál lényegesen erősebb összeállításban is elképzelhető Bu- dapest-válogatott ment volna Zágrábba, akkor is ugyanez az el­lenfél áll ki ellenük. Látható e^ abból is, hogy Hitrecet és Zsif-' kovicsot egyenesen Svájcból ren­delték haza a meccsre. Annyira érezték maguk a zágrábiak is, hogy nem azt a csapatot állították fel Csikóink ellen, amelyet ígér­tek, hogy máris tárgyalásokat kezdtek velünk egy 1932 júniusi városközi mérkőzésre vonatkozóan. — Akkor majd Budapest csa­pata fog kiállni Zágráb ellen es az az eredmény reális lesz. Ez az eredmény nem volt reális. Nemcsak, mert a zágrábiak elfe­ledkeztek a meccs Csikó-jellegéről — végre is, honnan vegyenek csi­kókat,' ■ ha náluk nincsen Csikó­csapat? —, de nem volt reális azért sem, mert egyes játékosaink, elsősorban az indiszponált Gallina érthetetlen hibákkal segítette gyö­Élne ' ÉL Ilii telemre a- zágrábiakat. Maguk a jugoszlávok sem értik teljesen a dolgot. Legalább ezt bizonyítják az előttünk fekvő lapkritikák. .— A nagy győzelem, összeha­sonlítva a csapatok kvalitásait, nagy meglepetés — írja a Novosti kritikusa'mert a magyar csapat értékét .és az egyes játékosok tudá­sát tekintve, . nem tarthatjuk megérdemelt­nek a nagy gólarányú győ­zelmet. * ^ A magyar csápat a játék egyetlen pillanatában sem játszott aláren­delt szerepet. Balszerencséjük volt, a kapu előtt határozatlanok voltak, viszont a zágrábi kaput kitűnő ka­pus, védte. A magyarok közül a két szélső tűnt,ki és,-az első. félidőben Kovács II. A magyar halfsor is kvalitásosabb volt a zágrábinál.'A hátvédek gyengék. A kapusról eem- mit sem mondhatunk. A kapott gólokat nem védhette, valamennyi védhetetlen. volt. Egyéb dolga nem akadt. A csapat egyébként, vere­sége ellenére is, nagyon jó benyo­mást keltett, fegyelmezettségük, fair játékuk nagyon tetszett a zágrábi közönségnek, mely minden szén akciójukat megtapsolta.” Ezzel szemben a Jutorv.yi List- ben a következőket olvassuk: Ha a magyár csapat olyan hasz­nosan játszott volna, amilyen szé­pen játszott, egészen , más ered­ményt ér el. A játék alapján a 7:l-es gól- arány túlzott. — A magyarok a mezőnyben szé­pen játszottak és ezzel meghódítot­ták, a zágrábi közönséget, de nem törődtek azzal, hogy olyan ered­ményt érjenek el, mely a budapesti közönséget is kielégíthette volna. A csapat-, legjobb. embere Déri, a balösszekötő volt: és az első félidő­ben Fenyvesi is nagyon jól ját­szott. Ellenben végzetesen gyenge volt Gallina, a kapus, akit pedig Budapesten nagyrabecsülnek, A zágrábi kapus legaiább 2—3 olvan Lehetetlen a mai idifeen a borotválkozásnál lő—15 percet a szgpasozásra fordítani, • amikor az amerikai „Fulgor” borotválóvíz szappan, ecset s víz nélkül pillanat alatt megpultítja á szakállt. gólt védett volna, amit Gallina be­szedett ... Mindebből persze ne.m tudjuk, hogy miért is kapott ki a Csikó­csapat, • védhetetlenek voltak a lö­vések, vagy Gallina fogott ki — labdák helyett — egy nagyon rossz na;«ot, Déri volt kitűnő, avagy Bei­ké, mindegy is. Annyi egyhangúan kiderül az ellentétes kritikákból, hogy a Csikók ugyan kikaptak Zágrábban, de. nem „égtek" le. Pedig nem nehéz még egy ma­gyarázatot találni a vereségre. Zágrábban nincsen KISOK, nin­csen nyílt professzionalizmus, senki sem nézi le a futballis­tát, senki sem riasztja el a gyerekeket a játéktól. A zágrábi játékosok egytől-egyig hatalmas, jóltáplált, egészségesen fejlett emberék, akik mellett bi­zony a magyar Csikók nagyobb része szegényesen törpült el. Gyor­sabbak voltak, gondtalanabbak vol- ták, erősebbek voltak, , * És Jugoszlávia már felemelke­dett a középerurópai nívóig. Ko­molyan kell venni. Előnyösebb gaz­dasági viszonyok között él s tekin­tetbe véve a középeurópai hanyat­lást, nem is csoda, hogy már ott tartanak, ahol mi. . Tudják ezt külföldön is. -A jugoszláv játéko- sokat szívesen látják mindenütt, Svájcban, Franciaországban, Spa­nyolországban, Olaszországban is De szívesen látják a jugoszláv vá­logatottat is, mely tavasszal túrá­ra indul és Parisban a ligaváloga­tott lesz az ellenfele, 0videóban g spanyol válogatott, Lisszabonban a portugál nemzeti együttes. A spa­nyol válogatott pedig 1933-ra re- vánsköteiezettséget is vállalt. Egy spanyol csapat, a National Madrid már most, a karácsonyi és újévi ünnepek alatt 4—5 ‘mérkőzésből álló túrára megy Jugoszláviába. A mi részünkről is tárgyalások in­dultak, hogy ne csak a válogatott csapatok, hanem a magyar és jugoszláv klub­csapatok között is élénkebb legyen a kapcsolat­A Gradjanski tavasszal okvetlenül Pestre jön, a Ferencváros, vagy a Hungária meghívására. A .'Csikók veresége, ahelyett, hogy ártott volna a magyar lab­darúgásnak, ..................... kö zelebb hozta a két nemze­tet. Ribic dr., a zágrábi szövetség el­nöke, Grubesic dr., a másodelnök, Frauenglas, a titkár és Juranic, a pénztáros — akik állandóan a leg­nagyobb szívélyességgel álltak a A Csikók egynapos zágrábi ki­rándulásából ’„egy-hétes" túra lett? magyar vendégek rendelkezésére — Nem győzték hangoztatni, hogy az a nagyszerű hatás, amelyet a magyar csapat játéka keltett, az eddiginél sokkal szorosabb kapcso­lat megteremtésére nyújt alkal- mát. A magyar expedíció természe­tesen minden dicséretet és min­den udvariasságot szomorú mo­sollyal vett tudomásul: a 7:l-es vereség mégis több volt minden­nél ... Vigasztalás csak egy volt: egyszer látták teljes tudásá­val játszani Hitrecet, aki ezen a mérkőzésén minden rendkívüli képességét megmu­tatta. Mariássy dr. azonnal ki­jelentette, hogy ilyen centert •még ném látott Európában!... Fodor dr. pedig megkérdezte, hogy miért engedték el ezt a nagy­szerű játékost Svájcba? — Mi nem tudunk havi nyolc­száz svájci frankot fizetni — vá­laszolták őszintén a zágrábi fut- ballvezérek. ir De nemcsak Zágrábban keltett jó hatást a legyőzött Csikó-csa­pat. A vereség után tizenkét órá­val Athén december 13-ikára meghívta a Csikókat. (Tévedések elkerülése' végett: ekkor már tudtak a 7:1-ről.) Zágrábban -és Athénben tudják, hogy a Csikóknak kikapni is sza­bad. Tessék tudomásul venni Budapesten is.,* CSÜTÖRTÖK, 1931 DECEMBER & Szelvény a tipbajnoksághoz December 6-iki mérkőzések: Újpest—Attila III. kér. FC—Nemzeti £$ Vasas—Bocskai ; A pályázó neve * » ■ » , • * • * # 1 S I R * I ft A pályázó lakása • > ■ » » • • • • i • A szelvény úgy adandó pos­tára, hogy legkésőbb decem­ber 6-án, vasárnap estig a Sporthirlap szerkesztőségébe jusson.. Három újabb szomorú eset éc két súlyos ítélet az amatőr fronton A BLASz szerda esti fegyelmi napján az I. számú fegyelmi bizott­ság befejezte a • november 8-iki MÁVAG—BEÁC mérkőzést követő események tárgyalását. Mint már* megírtuk, Tihaméry játékvezetőt a mérkőzés után tettleg inzuitálták. A bíró a nagy tumultusban nem tudja füiöncsípni inzultálójáí, ám a’ mér­kőzést követő napokat felhasználta arra, hogy személyesen és magánde­tektív útján kinyomozza annak sze­mélyét. Ez sikerült s Herodek Miklós MAVAG-játékos a fegyelmi bizottság elé Került. :—Megütötte ön a bírót? — kérdi a bizottság elnöke. — Én kérem nem ütöttem meg, de tudom, hogy ki volt. — Mondja meg kérem! — Nem árulom el. — Hát ha'nem, akkor viselje an­nak következményeit. ítélet: őrökre eltiltották a játék- , tó!. Egy másik eset: Székely Lajos bíró jelentette, hogy a ITBSC—OFK mé:kőzés második félidejének vége felé faultért tizen­egyest ítélt az OFK ellen. Mivel nagy sár volt, a büntetőrúgás helyét csak úgy tudta volna megállapítani, ha leméri lépésekkel a távolságot. Mielőtt azonban a harmadik lépést tette volna, hátulról hirtelen éles ütés érte, iszeme és szája tele lett sárral. A tettes Storzer Mihály OFK- játékos volt. — Igaz, amit a bíró úr állít? — kérdi a bizottság elnöke a játékostól, — Minden úgy van, ahogy a bíró úr . jelenti, könyörüljenek . azonban meg rajtam és ne tiltsanak él, mert. kiesem az állásomból, álról csak a sportszerű futballistát alkalmazzák, ígérem, hogy többet ilyent nem te­szek. ' • A megbánás azonban már késő volt és a bizottság 2 évre eltiltotta. Egy harmadik ügy: Weintraub Lajos bíró jelentette, hogy a vasárnapi MAFC—BIK mér­kőzés után hazatérőben egy MAFC- t egokból álló társaság megvárta a villamosmegállónál, először lezsi- dózta, lehülyézte, majd a MAFC egyik vezetője, Be- niízky Gyula dr. felpofozta. A bizottság nem hozott ítéletet, hanem a jövő hétre megidézte a MAFC-ct, Benitzky Gyulát é3 az összes érdekelteket, A fegyelmi bizottság egyébként a következő határozatokat hozta:. Eltiltattak a bíró tettleges bántal­mazásáért: Herodek Miklós MÁVAG örökre; súlyos sportszerűtlenségért: Kukucska Ferenc (B. Vasutas) feb­ruár 19-ig, Zo'.lner Gyula (Spárta), Nagy Géza (Jutagyár), Pellack Ist­ván (MAFC), Barna Mihály (Turul TE) december 11-ig; a csapat levo­nul tatásáéit : Úrin Mihály intéző (UMTE) február 3-ig, bírósértésért: Trokmajer Károly (Remény) április 27-ig, Szabó László (Valéria) május 27-ig, Medgyes Ernő (CsTK) decem­ber 11-ig; súlyos bírósértésért: . Szá- rényi József (Spárta), Storzer Mi­hály (OFK) 1983 december 4-ig, Storek Ferenc (Köb. AÓ), Tresánsky Károly (RTK) június 2-ig; az ellen­fél tettleges bántalmazásáért: Majer István (OFK) június 4-ig; durva já­tékért: Naszáli Béla (OFK) március 4-ig, Hága Ádám (KSC) április 30-ig, Menyász Károly (ZAC) de­cember 11-ig, ölvedi István (MÖSz TK) december 18-ig; az ellenfél tett­leges bántamazásáért: BabusáklBéla (Cs. MOVE), Kummer Emil (MFTR), Herk János (Főv. JKöt) december 11-ig, Forgács István (Fél­tén) december 18-ig; Farkas Ferenc (KSC) április 30-ig, Hopnert Antal (KTK) március 31-ig, Erős Benő (BSO) február 19-ig, Juhász János (KFC) február 26-ig; bíróval szem­beni tiszteletlenségért: Tauczin Fe­renc (TTE) december 11-ig. <

Next

/
Thumbnails
Contents