Sporthirlap, 1932. január (23. évfolyam, 1-9. szám)

1932-01-02 / 1. szám

I >poriV«Wp | Szombat Budapest, XXIII. évfolyam, 1. szám. 1932 január 2. Ára 20 Fülé? SierkH-iííAsés #* Kiad,utal: Budapest VI. liAz.a utca III III emelet Távirati huh Spuriliírlaf Budapest retel’mi^zám S?eikesítfisés Aui I9fi S4 Kiad'hivatal Alit 112 44 Előfizetési ■ Ausztriába, Csehszlovák MEG JELE Előfizetési árak Belföldre egy negyedévre 5 pengő tégy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába. Romániába és Jugoszláviába negyedévre U pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFON, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON lll^■lllll■ll■^■lll^lllllllllliifin llll■lll■ll1lllHl^l^l■■■in n— laiiii ■■■■!■■■ wn bimm ■■iiiinMan^MTiíiini ICgyü* nzáin ára Belföldön 20 fiII Ausztria*. 30 gr Jugoszlávia 3 din raefnzlovák* Ko. Románia 10 lei Franciaország I 50 fr OIjbs: j ország I L Németország 20 a pf AtrkMjwía 5 cent Levélcím Budapest 62. posta v Nagyszerű győzelmekk a magyar túracsapatok az új évet A profi válogatottá „előlépett" Csikó-* csapat pompás finissel Köln válogatottjait is legyőzte A. magyar csapat a kölniek alfa! kierőszakolt összeállításban két gól hátránnyal fordult a fél­időben,de ügyes átcsoportosítással megmentet­tük a mérkőzést, sőt a győzelmet is kiverekedtük Nyolc perc alatt három gólt rúgtunk a második félidőben Seiko és Titkos (2) a góllövők Proíi ví logatott-Köln vaiooaiotl 3:2 (0:2) Amit a Csikók csinálnak, azt lassankint nem lehet már egysze­rűen a fiatal vér élénk pezsgésének s a fiatal lélek erős akaratának ja­vára Írni. A fiatalok csapata kezd afféle „Wundermannschaft” lenni, mint aminőt 1931 őszének elején az osztrák szövetségi kapitány fe­dezett fel és állított sorompóba z osztrák nemzet reprezentálására a nagy nemzetközi harcokban. Va'ó- ban megtaláltuk volna mi is azt az új, fiatal gárdát, amely az inter- nacionális fronton végre fel­válthatja a küzdelembe már bele­fáradt öreg harcosokat? Úgy lát­szik, igen. Ha eddig ezt nem hit­fi écekfoőí csak HAZA!-: vegyen meri a külföldi­vel egyenértékű és csak eleanny.ha kerül BRUCK BUDAPEST. JÓKAT-IJTCA 21 tűk volna, hát itt van kézzel fog­ható bizonyítéknak az úiévi kölni mérkőzés, amelyen — az ellenfél kifejezett óhajtására — öregekkel egészítették ki a diadalmasun elő­renyomuló Csikó-csapatot s ima az történt, hogy a harcban az öregek háttérbe szorultak s valójában a Csikók harcolták ki az újabb érté­kes diadalt. Az igazság kedvéért leszögezzük, hogy a mi vezérka­runk a Csikó-csapat egységét kizá­róan a reklám-neveket követelő kölniek kedvéért bontotta meg, mégpedig a kényszerhelyzet követ­keztében olyan játékosok beállítá­sával, akik éppen most nincsenek megfelelő tréningben. pISZTMFOLYAM e.nőttek es g>er nettek részére a edslt teniszpályán! A kurzu kezdete december 1 én Elsőrendű okta ók. Állandóan fű­lött helyiségek Beiratkozás egész napon át ahelys ínén:város'igeti kiállítási csarnok. Telefon: 252-08 Végeredményben azonban ez a reánkkényszerített „vegyes” csapat megállta a helyét Köln város repre­zentánsaival szemben s ez a leg­fontosabb. Persze nem szabad meg­említés nélkül hagyni, hogy ezen a mérkőzésen is rajta volt a Csikó­mérkőzéseknek már-már márkát jelző jellegzetessége: az a szellem, amit az olaszok „forza di ricupero”- nak neveznek, mi pedig „csak azért is” kifejezéssel adhatunk vissza. Kölnben is megmentett egy vesz­tésre álló mérkőzést a fiataloknak az a fogcsikorgató elszántsága és ellenállhatatlan lendülete, amit úgy kell üdvözölnünk, mint nemzetközi sikereink új korszakáDa világító fénysugarat. A kölni mérkőzésről — amely az új év hajnalán meg­erősíti futballsportunk szebb jövő­jébe vetett hitünket — a következő telefontudósítást kaptuk: Köln, január í. — A Sporthirlap telefonj derítése — E mérkőzés előjátéka a csapat­összeállítás körül viharzott. Két hete folyt a vita a csapatösszeállítás dolgában, a kö'niek kívánságai miatt nagymértékű kompromisz- szum is született, de az események úgy alakultak, hogy végül is meccs közben kellett függetleníteni ma­gunkat a kölnieknek tett ígéretek- től és a mérkőzés sorsát olyan csa­patra bízni, amely a mi ízlésünk szerint való volt. így született aztán meg a nehéz kölni győzelem Csapatösszeállítás kölni gusztus szerint Mikor az expedíció Hágából megérkezett Kölnbe, az újságírók első kérdése ismét csak ez volt: mi az összeállítás? Mi azonoan meg­vártuk, amíg megérkezik a pesti utánpótlás, a három játékos: Mándi, Török és Köves. Akkor ösz- szeültünk a kölni vezetőkkel ás azt mondottuk: — Itt van IS magyar játékos, közülük hárman most érkeztek meg Pestről. Nem vagyunk bizonyosak afelől, hogyan állanak ezek a játé­kosaink kondíció dolgában. Ragasz­kodnak-e kívánságaikhoz? A kölniek ragaszkodtak ... Mi előttünk pedig világos volt, hogy az újonnan érkezett játékosok for­mája felől nem lehetünk teljesen nyugodtak. Dehát: nem volt íias megoldás. MÓPIAHQ iiiSlü: A B~’ *Port"» korcsolya-, fi Si hocki-,túra-tvadász­ik É cipők és csizmák ■ vuhai hq mi Hőségben tűi I Jakabovicsnál/ X3É- Bl WasmalAnyl-ulca 35. ss.

Next

/
Thumbnails
Contents