Sporthirlap, 1932. február (23. évfolyam, 10-17. szám)

1932-02-04 / 10. szám

A Ferencváros játszik február 14-én a zágrábi Gradjanskival A Hungária, illetve a Ferenc­város február 14-ikére pesti mér­kőzést kötött le a Gradjanskival. Tekintettel arra, hogy a Közép­blokk — az egyiptomi túra elle­nében — a február 14-iki és február 21-iki terminusokat kér­te a nagyegyesületektől, a Fe­rencváros félajánlotta a közép­egyesületeknek, hogy fogadják ők a Grandjanskit és nemcsak hogy rendelkezésükre bocsátják az üllőiúti pályát, de ha a meccs deficittel végződne, a pályabért is elengedik. A középegyesületek azonban mindezek után is úgy határoztak, hogy nem vállalják a Gradjanski fogadását, inkább beleegyeznek abba, hogy február 14-én a nagyegyesületek is mér­kőzéseket tartsanak. így tehát a zágrábi csapat a Ferenc­város ellenfele lesz. A nemzetközi mérkőzés előtt a Hungária és az Újpest itthon­maradt játékosai barátságos mér­kőzést fognak játszani. Végleges a boxolók északi túrája és február 10-én már indul Budapest csapata Kopenhágába Nincs még döntés a csa­patbajnokság vitás negyedik helyéről Bő tárgysorozatú szakbizottsági ülést tartottak szerdán este a MÖSz-ben. Az ülés vége felé az egyhangúságot némi izgalom vál­totta fel, különösen amikor a bi­zottság tagjai a csapatbajnoki küzdelmeken előfordult sorozatos bírói tévedéseket és a csapat- bajnokság döntőjén a B. Vasutas lemondásával előállott helyzetet tették szóvá. Az ülés elején Faragó Tibor is­merteti . az északi túrával kapcso­latos helyzetet. Bejelenti, hogy Budapest válogatott csapata feb­ruár 10-én, szerdán délelőtt 7 óra 15 perckor utazik el északi túrá­jára Kankovszky Artúr ügyvezető alelnök és Iván Ferenc dr. szak- bizottsági elnök kíséretében. A válogatott csapat tagjai: Kubinyi, Énekes, Szabó, Fo^ gas (tart.: Dallos BTC), Csiszár I. (tartalék; Ecsegi FTC), Szigeti, Kéri és Gyó'rffy. Nagy feltűnést keltett, hogy a válogatott csapat állandó nehéz­súlyú tagját, Körösi Sándort ki­hagyták a csapatból. Mellőzését a múltban történt fegyelmezetlen viselkedésével magyarázzák. A túra a következő állomásokból áll: Február 12-én és 11-én: Kopen- hága; február 17-én: Kiél; február 19-én: Hamburg; február 20-án vagy 21-én: Han­nover. ^ Bajó Károly, a BSE képviselője a csapatbajnokságon sorozatosan előforduló bírói tévedésekről be­szél és arról, hogy értesülése sze­rint éppen a bírók miatt több egyesület a boxszakosztálya megszün­tetésének gondolatával fog­lalkozik. Megállapítja, hogy a bírói tévedé­sek 'óra veszélyes antipropagan- dá boxsportnak, ezért gyors-in­tézkedést kér az anomáliák meg» szüntetésére, elsősorban pedig, hogy drukkerbírók ne vezethesse­nek a jövőben meccseket. Zeiger Jenő, a bíróbizottság elő­adója, úgyszintén Forray Árpád elismernek egy-két tévedést és han­goztatják, hogy igyekezni fognak ezeket a kinövéseket lenyesegetni. Bajó Károly a csapatbajnokság döntőjével kapcsolatos dolgokról beszél és kérdezi, ki lett a bajnokság negyedik helyezettje? Szerinte az NSC nem kvalifikálta magát a döntőre s az ő egyesületé­nek, a BSE-nek éppen annyi joga van igényt tartani a negyedik hely­re, mint az NSC-nek, mert hiszen mind a két csapat az előmérkőzések után a harmadik lett, tehát az NSC-nak csak akkor lett volna joga a negyedik helyért küzdeni a BTC ellen, ha előbb a szintén har­madik BSE-t legyőzi. A B. Vasutas nevében Sulkó Béla fejti ki álláspontját. Elismeri, hogy fegyelmi vétséget követett el azáltal, hogy a döntőre nem állí­totta ki csapatát, az ellen azonban tiltakozik, hogy helyére akár az NSC, akár pedig a BSE kerüljön, mert hiszen csapata az előmérkő­zések eredménye alapján bekerült a döntőbe, tehát legrosszabb esetben negyedik, mert a szabályok elő­írják, hogy a ’ki nem álló csapatot vesztesnek kell nyilvánítani és a mérkőzést 12:1 arányban igazolni az ellenfél javára. Eszerint jogosan a BTC-é a 3. hely, de a 1. helyet a B. Vasutastól nem vehetik el. Az ügyben végső döntést nem hozott a bizottság, mert a szak- bizottság által elfoglalt helyiségre a bíróknak volt szükségük. Hiába volt több oldalról ez ellen protes- tálás, az ügyet a jövő heti szák­bizottsági ülésen tárgyalják le. ben a téli olimpia Kitűnő idő — nagy érdek­lődés Laké Piacid, február 3.. Csütörtökön kezdődik itt a téli olimpia. Az előző napok esős idő­járása után kedd óta a legszebb téli idő kedvez a versenyeknek. A téli olimpia iránt hatalmas érdek­lődés nyilvánul meg. Külön vona­tok, különautóbuszok és külön- repülőgépjáratok szállítják a kö­zönséget. A sportcsarnok minden jegye elővételben elkelt. Három k. o. Varsó ökölvívói ked­den Boroszló, legjobbjait látták ven­dégül és őket 13:3 arányban legyőz­ték. A varsóiak a pehely-, a kisnehéz- és a nehézsúlyban kiütéses győzelmet arattak. Reváns Prágáért! 1 [ A világbajnok csehszlovák asztali tenisz- csapat résztvesz húsvétkor a magyar bajnokságban Fájdalmas a vereség, különösen ha a legyőzött úgy érzi, hogy az nem igazságos, Ez a helyzet az asztali tenisz világbajnokságban, ahol tudvalévőén a csehszlovákok kétszer is legyőzték az ötszörös világbajnok magyar csapatot. Csak természetes, hogy a magyar fiú­kat erősen hevíti a reváns láza és erre értesülésünk szerint rövide­sen alkalom is adódik. A Magyar Asztali Tenisz Szövetségnek Prá­gában időzött vezetői ugyanis meghívták a csehszlovákokat a magyar asztali tenisz- bajnokságra és a csehszlo­vákok a meghívást elfogad­ták. A magyar bajnokságot nemzetközi jelleggel írják ki s így megvan a lehetősége, hogy a két csapat ab­ban újból találkozzék. Az előjelek­ből arra lehet következtetni, hogy a prágai eredmény után ezúttal a szokottnál nagyobb lesz az érdek­lődés, amiért úgy tervezik, hogy a versenyt húsvétkor a Vigadó nagytermében rendezik meg. ■ Jönnek a délnémetek! Február 21-én meglesz a Délnémetország — Magyar profi válogatott reváns- mérkőzés, ha a németek mérsékelik az igé­nyeiket Szerdán este távirat érkezett Kari Wohlschlegértől, a délnéme­tek elnökétől a profiszövetséghez. Megtörtént, amit a középegyesüle­tek óhajtottak, de amire tulajdon­képpen senki sem számított: a délnémet futballszövetség elnöksége közölte, hogy szí­vesen elküldi Budapestre a válogatott csapatát egy re- vánsmérkőzésre, sőt egyide­jűén újabb stuttgarti meccs­re is meghívja a Csikókat. A távirat nagy örömet okozott volna a Középblokkban, ha a stutt­gartiak anyagi feltételei nem let­tek volna túlságosan súlyosak. De annak ellenére, hogy a délnémet szövetség ugyanolyan feltételeket ajánlott a második stuttgarti meccsre, mint amilyenek mellett február 21-én Budapestre jönne, az anyagi kockázat a korai idő miatt mégis túlságosan nagy len­ne. A PLASz csütörtökön érint­kezésbe lép a délnémet szövetség­gel s ha a költségeket sikerül redukálni, a Délnémet— Profiválogatott (Csikó) mér­kőzést február 21-én meg­rendezik. A rendezés természetesen a PLASz dolga lesz, de a jövedelem vagy az esetleges deficit a Közép­blokk tagjait fogja „illetni”. Kikapott az olasz válogatott boxcsapat. A bajor ökölvívó vá­logatott csapat szerdán este Pia- cenzában mérkőzött az olasz vá­logatott együttessel és azt 9:7 arányban legyőzte. % 9 Szerkesztőség és kiadóhivatal: I Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 6 pengő (egy hónapra 2 pengő) B Egyes szám ára: Belföldön 20 fill. Ausztria Budapest, VI„ Rózsa a tea 111. III. emelet I ... - , , ,. ... D , ... , . ., ... ,, „ , ... ~ . U 80 gr. Jugoszlávia 8 din Csehszlovák: j 2 Ke. Távirati cím: Sportliirlap Budapest | Ausztriába, Csehszlovákéba, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő ■ Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­Telefonszám^Sz^kesztőségi »»-* | __________MEGJELENIK HÉTFŐK, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON__________| ™l&nt ^vélclmT B^es" 4.' MéTa Cs ütörtök Budapest, XXIII. évfolyam, 10. szám. 1932 február 4. APQ 20 fillér 7a S7i" Tintás kutdevksk * A i -iX.V MlllllllllllillllUlllMillllllllllÉllllllllilllllllilllllllUlllllÉ^ G*ors« O. Brion — Marion Losslng - Fox hangos attrakció llllffllllllllillliiiillllllllllliilW

Next

/
Thumbnails
Contents