Sporthirlap, 1932. március (23. évfolyam, 18-25. szám)

1932-03-03 / 18. szám

■’ * "'í-'nípA, t : W3‘:M8C0a , Csütörtök Budapest, XXIII. évfolyam, 18. széni. 1932 március 3. Ara 20 fillér a—— _______________ li lijP^ fi - ■ • ■ || iwL SzerkantSsis 6a kiadóhivatalt Budapest, VI„ Bózsa-ntca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Ani. 196—5*. Kiadóhivatal: Aut. 113—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON I Egyes szám ára: Belföldön 20 fiit. Ausztria 80 gr. Jugoszlávia 8 din. Csehszlovák!* 2 Ke. Románia 10 lei. Franoiaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. Az OTT ma engedélyezi az úszók amerikai túráját Az Országos Testnevelési Ta­nács IV. szakbizottságának, az ú. n. Olimpiai Bizottságnak két al­bizottsága, a gazdasági és a vá­logató bizottság szerdán este ülést tartott Lázár Andor dr., az OTT elnökének elnöklésével. Az ülés egyetlen tárgya a Magyar Úszó Szövetség amerikai túraszerződé- sénék a megbeszélése volt. E tárgy körül részletes és hosszan­tartó vita fejlődött és több vitás kérdés nyert tisztázást. Az ülés résztvevői végül is egyhangúlag azt ajánlották, hogy az OTT] hagyja jóvá a szerződést, természetesen azzal a feltétellel, hogy a második szerződés, mely a versenyzők visszautazását biz­tosítja, szintén kellő időben meg­érkezzék. Ezzel a kikötéssel a csütörtöki nap folyamán az OTT elnöke már alá is írja a szerződés engedélye­zését, amelyet az Amerikába vissza­utazó Bonyhárd László visz ma­gával. Németország az első ellenfelünk, Észtország a második, Svédország a harmadik Stockholmban, & 99 Négy nemzet birkózó viadalán** A svéd birkózószövetség már­cius 12-én és 13-án rendezi Stock­holmban a „Négy nemzet birkózó- viadalát”, amely valóságos fiók­olimpiának is beillik, hiszen arra a svédek a magyarokon kívül a németeket és az eszteket hívták meg s így Stockholmban a nem­zetközileg elismert birkózónemze­tek adnak egymásnak találkozót. A magyar színeket a követke­zők képviselik: Zombori Ödön (tartalék: Szek- fü), Tasnádi (tart.: Fehér J.), Beke, Zombori Gyula (tart.: Ka­marás), Tunyoghy (tart.: Pethő), Papp dr. (tart.: Tarányi), Badó (tart.: Varga vagy Harsányi). A nehézsúlyú tartalék személyét Varga és Harsányi között a ma este megtartandó válogatóverseny után jelölik ki. A svéd szövetség szerdán levél­ben értesítette az MBSz-t, hogy várják a magyar versenyzőket és egyúttal közölték a verseny be­osztását is. Ezek szerint március 12-én az első for­dulón Magyarország—Né­metország és Svédország— Észtország kerülnek össze. Március 13-án a második for­dulót délelőtt bonyolítják le, amikoris Magyarország—Észtország és Svédország—Németország kerülnek össze. A harmadik for­duló este lesz, ahol mi a svédekkel mérkőzünk, a németek az észtekkel. A magyar csapat március 8-án indul Stockholmba Varga Béla dr. kíséretében. Az elutazásig még két tréning lesz, ma és szom­baton este, amikor úgy a csapat tagjai, mint a tartalékok kötele­sek megjelenni. Kikapott az Arsenal, »megszökőtt« az Everton London, március 2. A szombati Angol Kupa folytán elmaradt első liga bajnoki mérkő­zéseket ma bonyolították le, me­lyek során a Kupa favoritjai meg­lehetős gyengén szerepeltek. A lon­doni Ghelsea saját pályáján a Sun- derlanddal 2:2 arányban döntetle­nül mérkőzött, az Arsenal Bolton- ban az ottani Wandererstől 1:0 arányú vereséget szenvedett. A Manchester City—Westham Uni­ted mérkőzés 1:1 arányban döntet­lenül végződött. A Newcastle Uni­ted, a Kupa negyedik résztvevője 5:3 arányban verte a Blackburn Roverst. A Huddersfield Town és a Sheffield United mérkőzése 2:2 arányban döntetlenül végződött. Az Arsenal veresége folytán az Everton három ponttal vezet előtte és két ponttal a Sheffield United előtt. Tovább megy a bajnokság, mert a profiegyesületek többsége nem szavazza meg a mérkőzések abbahagyását AZ' OTT elnöke csak a hét végén nyilatkozhat a profifutball szanálá­sának a lehetőségéről A profiszövetség egyesületei­ben a szerdai nap folyamán szinte egyébről sem volt szó, mint arról a' hírről, hogy a pén­tekre egybehívott nagy értekez­leten és az utána megtartandó tanácsülésen a bajnokság félbe­szakításáról kell dönteni. * Szerdán reggel még úgy lát­szott, hogy a profiegyésűletek ál­talában hajlandók abbahagyni a bajnoki mérkőzéseket, mert a felsőbb hatóságok magatartásá­ból máris bizonyosra vehető, hogy a sport legsúlyosabb terhe, a testnevelési járulék to­vábbra is megmarad, viszont komoly segélyre nem lehet számítani, tehát a további adóssághalmo­zásnak sem erkölcsi alapja, sem anyagi lehetősége nincs többé. Nem lehet fenntartani tehát a bajnoki üzemeket, nincs miből fizetni a játékosokat, mindent abba kell hagyni. Délután a helyzet lényegesen megváltozott. Az egyesületek többsége arra a meggyőződésre jutott, hogy ha mfcr átkínlódták a téli szünetet, nem szabad le­mondani a tavaszi mérkőzések­ről, melyek között mégis csak akadnak olyanok, amelyeken je­lentősebb bevételekre lehet szá­mítani. Igaz ugyan, hogy a tava­szi bajnoki forduló sem kecseg­tet valami fényes anyagi ered­ménnyel, azonban a legtöbb egyesületnek oka van rá, hogy ragaszkodjék a bajnokságnak legalább addig a terminusig való folytatásához, melyen nagy mér­kőzése lesz. Az egyesületek többsége ilyen körülmények között semmiesetre sem fogja meg­szavazni a bajnokság abba­hagyását s ez már a pénteki közös értekez­leten is kiderül, miáltal a rend­kívüli tanácsülés esetleg feles­legessé válik és meg sem tart­ják. Az egyesületek túlnyomó több­sége úgy vélekedik, hogy a baj­nokság abbahagyását legkésőbb egy héttel ezelőtt kellett volna megfontolni, de most, amikor már az első fordulót lejátszot­ták, egy ilyen lépés nem de­monstrációt, hanem öngyilkosságot jelentene. Az egyesületi vezetők attól tartanak, hogy a profesz- szionalista bajnokság abbaha­gyása sem keltene különösebb iz­galmat az illetékes helyeken, amelyeken az utóbbi időben amúgy is gyakran emlegették, hogy ha a professzionalista fut­ballt nem is tudnák folytatni, az még nem jelentené a labdarugó- sport összeomlását és a remélhe­tően bekövetkezendő gazdasági javulás után a magára hagyott amatőr sportot állami támoga­tással még mindig talpra állít­hatnák. Ha a professzionalista sport vezérei tudják is, hogy a profifutball katasztrófája, igen­is, azonnal éreztetné romboló hatását az egész magyar sport- bán, azt sem hagyhatják számí­táson kívül, hogy az illetékes helyeken már egyéb hasonló sú­lyos tévedéseket sem voltak ké­pesek belátni s így az a veszély fenyeget, hogy a PLASz bajnok­ságainak abbahagyása menthe­tetlenül a teljes összeomlást vonná maga után. A PLASz-ban mindenki jól tudja, hogy a bajnokságot első­sorban azok akarják abbahagyni, akik valóban képtelenek tovább viselni a terheket. Nem csinál­nak azonban titkot abból sem, hogy a bajnoki mérkőzések költ­ségeit fedezni és a szövetséggel szemben fennálló tartozásaikat és kötelezettségeiket rendezni képtelen egyesületek a legtöbb esetben nélkülözik a reális ala­pokat. Ezek azok a klubok, me­lyek mögött nem állnak olyan tömegek, amelyek egy profesz- szionalista klubot fenntartani képesek. Ezeknek se megfelelő számú klubtagjaik, se nagyobb létszámú híveik nincsenek és életüket eddig is csak úgy tud­ták biztosítani, hogy a pálya- választási jogaikért, vagy tehet­séges játékosaikért időnként je­lentékeny összegeket kaptak a nagyegyesületektől. Most azon­ban a nagyegyesületek ilyen címeken sem nagyon tudják mái' támogatni a talajnélküli klubo­kat, melyekre a közönség számá­nak apadása miatt a mérkőzések bevételeiből is nagyon kis része­sedés jut. Valószínűnek tartják tehát á PLASz-ban, hogy néhány egyesület valóban nem tudja majd tovább foly­tatni működését és ezek ki­állnak a sorból. Természetesen a professzionalista klubok kis létszáma mellett min­den elbukott egyesület hiányozni fog, ezzel szemben azt tartják, hogy miután az őszi szezonban úgyis okvetlenül új rendszert kell életbeléptetni, a vegyesbajnokság megalakulását csak elősegíti, ha a saját erejükből élni nem tudó profiklubok időközben elhullanak. Mert ha már a nagyegyesületek sem voltak képesek eltartani őket, még kevésbé lehet ezt várni — az amatőröktől. Szinte egyhangúan helytelení­tenek a profiklubok minden olyan hírt, mely a bajnokság abba­hagyásáról szól, mert ezzel csak lerontják a küzdelmek értékét. A

Next

/
Thumbnails
Contents