Sporthirlap, 1932. április (23. évfolyam, 26-34. szám)

1932-04-02 / 26. szám

v w\ I 1 £ #SI«ÜI .14 . b ■»» *- vni Ao ,k yfc. fi í <, 3 / i If ■(V,| m BLk 9 ff Szombat Rudapait, XXItl. évfolyam, 36. szám. 1932 április 2. AfO 20 fíÜST I Spotlb>r'°P | BzerkMitSaés és kiadóhivatalt Budapest, VI., Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati olm: Sporthírlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Aut, 196—44. Kiadóhivatal: Auí 113—(4. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fiil. Ausztria 80 gr. Jugoszlávia 8 din. Csehszlovákia 2 Ka. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Araerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. Az OTT megállapítása szerint a sportcsarnokot csak akkor tehet felépíteni, ha a íotaiizatőrt az embersportba is bevezetik, de ebben az esetben /s csak a kerékpár ós motorkerékpár— versenyeken tenne totalizatőr A Magyar Kerékpáros Szövetség <— amint azt annak idején meg­írtuk — beadványt intézett a Test- nevelési Tanácshoz a totaliztör- nek a kerékpárversenyeken való bevezetése iránt. Az OTT a kérdés­nek tanulmányozására és letárgya- lására szakbizottságot delegált, mely Zuber Ferenc elnöklése mel­lett pénteken ülést tartott. A szak- bizottsági ülésen az elnökön kívül jelen voltak Damjanovich Lajos dr., a kultuszminisztérium test- nevelési ügyosztályának helyettes vezetője, Mártonffy Miklós dr., az olimpiai bizottság előadója. Kankovszky Artúr a boxszövetség ség és Kirchknopf Ferenc dr., a kerékpáros szövetség elnöke. Az ülésen alapos tárgyalás alá vették a kérdést és miután előbb Kirchknopf Ferenc dr., majd Kankovszky Artúr beszámoltak a kerékpáros totalizatőrnek Dániá­ban való működéséről, ismertetés alá került az MKSz beadványa, melyben a totál izatőr bevezetését kéri. A szakbizottság tárgyalása a kérdés minden részletére kiterjedt és legérdekesebb momentuma, hogy a totalizatőr ügyét junktimba hozták a sportcsarnok felépí­tésének a kérdésével. Megállapítható, hogy a bizottság általánosságban szimpatikusán fo­gadta a totalizatőr bevezetésére vo­natkozó előterjesztést, melyet a mai nehéz gazdasági viszo­nyok közt egyedüli eszköznek tart arra, hogy a sportcsar­nok végre felépüljön. A bizottság határozatot nem ho­zott, aminthogy nem is hozhatott, mert hatásköre csupán arra terjed, hogy előterjesztést, illetve javasla­tot tegyen az OTT elnökségének, mely azután a Testnevelési Tanács teljes ülése elé viszi az ügyet és csak annak döntése után kerül a totalizatőr kérdése a miniszter- tanács elé. A bizottság ülésén az a nézet alakult ki, hogy miután sem eaidő- szerint, sem belátható időn belül á sportcsarnok felépítése sem az ál­lamtól, sem a fővárostól, vagy vala­mely közalapítványtól nem várható, azt csak abban az esetben lehet tető alá hozni, ha magántőkét, vagy — amint szó van a dologról — a MABI-t sikerül az ügybe be­kapcsolni. Leszögezte a bizottság, hogy a totalizatőr bevezetése, amennyiben azt a minisztertanács engedélyezi, kizárólag csak a kerékpár és a motorkerékpársportra ter­jedhet ki. Igen jó hatást keltett KircK- knopf Ferenc dr. beszámolója dá­niai tapasztalatairól. Kirchknopf dr. elmondta ugyanis, hogy csak akkor határozta el, hogy az MKSz kémi fogja a totalizatőrnek ide­haza való bevezetését, miután oda­kint alaposan áttanulmányozta a aolgot és meggyőződött arról, hogy a totalizatőrös versenyeknél minden visszaélés ki van zárva és a sportszerűség sem szenvedhet csorbát, Sportkörökben most a leg­nagyobb érdeklődéssel tekintenek a MABI-nak április 12-én tartandó közgyűlése elé, ahol tárgyalás alá kerül az igazgatóságnak, illetve az igazgatóság sportkedvelő és a sporthoz értő tagjainak az a javas­lata, hogy a MABI az öregségi biztosítási alapra tartalékolt ösz- szegböl építse fel a sportcsarnokot, mert befektetendő tőkéjét ezzel a vállalkozással kamatoztathatná a legjobban. A BSzKRT-ban Őri beteg és így Herczeg jut hosszú idő után szóhoz a hali sorban. A sérült Borszéki he­lyett Nyilas lesz a balszélső. A csa­pat tehát így áll fel: Goda — Bel­esik, Léhner — Kiss, Herczeg, Ki­rály — Bartoa, Beieez, Gergely, Ménesi, Nyilas. Lauterbach és Kóláivá prá­gai csapatvilágbajnokság hősei is bekapcsolódnak ma a magyar asztali teniszbajnokság küzdelmeibe ZZ 9 Pénteken a női egyes, a női páros és a vegyes páros eljutott a döntőig — Ma este Sípos—Mednyánszky döntő A favoritok eddig biztosan haladnak a döntő felé Az osztrákok nagy formában veszik fel a küzdelmet válogatottjaink ellen a IX. magyar—osztrák mérkőzésen A magyar asztali teniszbajnok­ságok második napján — miután a verseny külföldi résztvevői csak szombaton érkeznek meg — arány­lag kevés meccset bonyolítottak le. így a férfi egyes bajnokság­ból mindössze két mérkőzés, a női egyesből szintén kettő került lejátszásra. Igaz viszont, hogy ezzel a női egyes elérkezett már a döntőig, ahol — amint az előre­látható volt — Mednyánszky Má­ria és Sípos Annus, a két nagy rivális kerül szembe. Hasonló­képen a női pár ős bajnokságban is már csupán a döntő van hátra és pedig ai Mednyánszky—Sípos és a Ráczné—Sípos it. pár kö­zött, s a vegyes páros is megérett a döntőre, amely — szinte termé­szetes — a Sípos, Barna és a Mednyánszky, Szabados párokat állítja egymással szembe. Ami a női egyes bajnokságot illeti, az ezúttal érdekesebb lesz, mint bármikor. Úgy Mednyánszky, mint Sípos nagyszerű formában vannak. Ez év folyamán kétszer győzött Mednyánszky és kétszer Sípos. Előbbi a BSE és a Szegő­vándordíjas versenyen, utóbbi a világbajnokságban és Budapest bajnokságában. Mednyánszky, úgy Miéit teniszpályát bérel, győződjön meg leszóllifott árainkról ! Ne csináljon gondot ma­gának. ha nincs társasága, mert mi be­osztjuk csoportokba és szemétyenkint egész idényre (7 hónap) csak 30 pengőt fizet hetenként háromszor délelőtti 2 órai játékért Ofamó csoportos taiifaioátaMs JASO R-‘ teniszpálya \TI., l)amjanlch-utea 24. Teleton: Síé—01 „ABONYI" Ion tanpálya VII, Abonyi-utca 3., Aréna-ót sarok Teleton: 392-43 látszik, teljesen kiheverte indisz- pozicióját, mellyel az év elején küzdött, Sípos viszont igen álló­képes és küzdeni tudó játékos és ami óriási előnye: tud játszani Mednyánszky ellen. A szakembe­reknek mégis az a benyomásuk, ha Mednyánszky kijátsza rendes tréningformáját, akkor ő lesz a magyar bajnokság győztese. Ez a találkozás van hivatva egyébként eldönteni a két kitűnő hölgyver­senyző között az elsőséget. A magyar—osztrák válogatott mérkőzés, mely kilencedik a sorban, ezúttal nem ígér könnyű és még kevésbé biztos magyar győzelmet. Az osztrák csapat legerősebb tagja kétségtelenül Kohn, akinek ebben az évben tudvalévőén sikerült már Barnát is legyőznie Rigában. Egyébként ő volt a világbajnokság harmadik helyezettje és Szabados csak nehezen tudta Prágában le­győzni. Liebster ma nincsen régi nagy formájában, mégis ő a legve­szélyesebb ellenfele a magyar já­tékosnak. ő az, aki a legnagyobb meglepetéseket csinálhatja. Fluss- mann, a csapat harmadik tagja: az osztrák Mechlovits. öreg játékos, de — érdekes — még soha nem volt olyan jó, mint most. Nagy tak­tikus, a végletekig tud küzdeni. Ezért lesz tehát ezúttal nehéz a magyar csapat helyzete. Az osztrák játékosok egyébként elindulnak az egyéni bajnokságok­ban is, melyekben kívülük résztvesz a csehszlovákok két legerősebb já­tékosa: Lauterbach és Kolar. ők azok, akik a csapat-világbajnokság­ban egyetlenegyszer sem szenved tek vereséget. Ez megmond min­dent. Csöndes nap meglepetések nélkül A pénteki férfiegyes mérkőzések során kitűnő formáról tett tanúsá­got Dávid és Szabados. Előbbi Mül- lert verte, utóbbi Szegedit. Dávid újból bizonyította nagy tudását. Ütései biztosak, a leglehetetlenebb helyzetből is könnyedén paríroz. Sza­bados ezúttal elsőízben szerepelt eb­ben az évben Budapesten. Kitűnő benyomást tett. Mozgása, technikája kifogástalan. Játéka után nagy fa­voritba lett a bajnokságnak. A férfipáros bajnokságban a Barna—Szabados párnak nem volt nehéz helyzete. Könnyen, biztosan győzött a Szegedi—Földi II. páros ellen. A bajnokság nehezen vitatható el tőlük. Talán lehetetlen is. A vegyespárosban a Sípos—Barna és a Mednyánszky—Szabados párok biztosan kerültek a döntőbe, a lá­tottak alapján azonban a döntő már nem lesz ilyen egyszerű. Hatalmas, nagy küzdelemre van kilátás. Jó­solni szinte lehetetlen, hiszen apró nüanszokon dőlhet el a bajnokság. A pénteki nap eredményei: Férfiegyes bajnokság: Dávid— Müller 21:8, 17, 17. Szabados—Sze­gedig 21:13, IS, 16. Női egvesbajnokság: Dr. Garáné— Fülöp Irén 18:21, 14:21, 21:19, 14, 18. Sípos—Garáné 21:14, 12, 5. Férfipáros bajnokság: Barna, Sza­bados—Szegedi, Földi II. 21:18, 19, 18:21, 21:18. Vegyespáros bajnokság: Sípos, Barna—Sípos II., Bródy 21:18, 22:20, 24:22. Ráczné, Boros—Fekete, Házi I. 21:15, 21:18, 10. Tihanyiné, Lovas—Fülöp, Földi II. 21:13, 13, 13. Mednyánszky, Szabados—Ráczné, Boros 21:19, 17, 16. A vegyespáros bajnokság elődön­tői: Sípos, Barna—Ráczné, Boros 21:19, 17, 16. Mednyánszky, Szaba­dos—Tihanyiné, Lovas 21:13, 4, 4. Ifjúsági páros döntő: Barna Házi II.—Reich, Fischer 21:18, 20, 22:20. T 1

Next

/
Thumbnails
Contents