Sporthirlap, 1932. május (23. évfolyam, 35-43. szám)

1932-05-05 / 35. szám

Hada a kapus, Dudás és Sárosi °\ biztosan játszanak a válogatott csapatban Szerdán este megérkezett a müncheni Wacker, Szenzációs feljelentés a Turul egyik vezére aki amely győzelmet remél a mai mérkőzésén a III. kerületiek ellen Hungária-úti pálya, fél 5 órakor Nagyérdekességű mérkőzés lesz ma délután a hungáriaúti pályán. A III. kér. FC csapata a müncheni Watkert látja vendégül. A mérkőzés­nek fokozott jelentőséget biztosít &z a körülmény, hogy Mariássy szövet­ségi kapitány ezen a mérkőzésen pró­bálja ki az olaszok ellen kiálló ma­gyar csapat még be nem töltött po­sztjaira kijelölt játékosokat így te­hát a Wacker elleni mérkőzés triál- nak is számít A müncheniek budapesti úya_ kö­rül az utolsó napokban nehézségek támadtak, a bajok kiküszöbölésére, mint ismeretes Komor Ödön, a III. kér. FC igazgatója Münchenbe uta­zott. A Wacker legénysége szerdán este 9 óra 55 perckor érkezett meg a bécsi gyorsvonattal. A vendégek fo­gadására Fodor dr. vezetésével nagy­számú sportember jelent meg. A vo­nat befutásakor külön ováció járt ki Komornak, aki kedd reggel óta sta­fétát futott Budapest és München között. A vendégjátékosok frissen, jókedvűen érkeztek meg. A csapat vezetője, Klingseis alelnök, egyszer­smind a csapat hátvédje és kapitá­nya, a következőket mondta a Sport- hirlap munkatársának: — Nehézségekbe ütközött ez a pesti útunk. Már-már úgy volt, hogy az utolsó pillanatban le kell mondanunk az utazást. Két játéko­sunk ugyanis sehogysem tudott szabadságot szerezni, a csapat ve­zetőségének pedig az volt az állás­pontja, hogy erre a budapesti já­tékra és az azt követő erdélyi és bukaresti mérkőzésre a legjobb csapatunkkal kell eljönnünk. Iga­zán az utolsó pillanatban sikerült hosszas utánjárással a játékosok szabadságát mégis kieszközölnünk. Komor Ödön igazgató úrral a leg­jobb hangulatban utaztunk, a csa­pat fit és győzelmi reménnyel in­dulunk a küzdelembe. — Csapatunk így áll fel a mér­kőzésre: Eder — Klingseis, Hör- miller — Schober, Beyrer, Streb — Rohbogner, Zehetmeyer, Köppl, Stendl, Alvater. — Kapusunk, Eder a legjobb müncheni kapus, magam 15 éve játszom és egyetlen mérkőzés ki­hagyása nélkül egymásután több mint 500-szor szerepeltem már a Wacker első csapatában. Hörmil- ler szintén válogatott játékos, gyors, szívós és kitűnő techniká- yal rendelkezik. Schober kitűnő védelmi taktikáját, Beyrer techni­káját említem még meg. Streb a tavalyi bécsi munkásojjuppi^ ,„lgfc jobb halija vŐTt'. Schaffer tanítványa, Spéci az if­júsági csapatból ázonnal a nagy- egybe tette. Zehetmayer jelenleg a legjobb formában levő mün­cheni csatár, Köppl három év óta állandó válogatott, Stendl szintén Schaffer tanítványa, legjobb gól­lövőink egyike, Altvater a nagy német válogatott tagja, szerepelt a Budapesten győztes délnémet válogatottban is. Ez volna hát a csapat, azt hiszem, nem vallunk vele szégyent. A müncheni csapatkapitány után Komor Ödönnel 1 cszélgettünk. Az óbudai vezetőn meg sem látszik a ha­talmas úti teljesítmény, jókedvűen számol be az igazán röptében elért eredményéről: — Sikerült két mérkőzést le­kötnöm, a zsebemben levő kötlevél szerint szeptember elsejéig két mérkőzést vagyunk kötelesek Né­metországban lejátszani, egyet a müncheni Wacker ellen, a másikat az IFC Nürnberg ellen. Persze további esélyeket ad majd, ha csütörtökön sikerrel szerepelünk. Erre minden reményünk megvan. Nagyon fontos, hogy a közönség is támogasson, mert nagy küzde­lem lesz a kitűnő németek ellen s a mérkőzést csak akkor abszolvál­hatjuk teljes sikerrel, ha közön­ségünk az első perctől az utolsóig mellettünk áll. Svájc is tovább jutott a Davis Cup-ben 3:0-ra vezet Belgium ellen Bruxelles, május 4. A Svájc—Belgium DC-együttes 6:1, 1:6, 6:1, 6:4-re győzött a belga La Croix—de Borman pár ellen. Svájc már 3:0-ra vezet és így a mérkőzést tulajdonképpen már meg is nyerte. Következő ellenfele a Monaco—Norvégia mérkőzés győztese lesz, amely mérkőzést most játsszák le Osló­ban. pénzért felkínálta a Turul—Szeged mérkőzés pontjait Hányszor lehet keresni egy pályaválasztói Jogon ? Egy pályaválasztói jog körül szo­morú eltévelyedés központjába ke­rült a Turul, illetve annak egyik vezetője. Tavaly az avasi pince rej­telmei, az idén a soroksári mérkő­zés körül jutott vezetőszorep ennek a jobb sorsra méltó egyesületnek. A Turul az ősszel még nagy sze­repet játszott és komoly bajnokaspi­ránsnak számított. A tavasszal azon­ban már lemaradt és legfeljebb azért volt még súlyosabb jelentő­sége, mert a csapata jó és alkal­mas volt arra, hogy a bajnokságot eldöntse. A koratavaszi Turul—So­roksár mérkőzés 1:1 arányban vég­ződött. Miután pedig a szegediek csak ezzel az egy ponttal vezettek a Turul előtt, indokolt volt a terv: megvásárolni a Turul pályaválasz­tói jogát Ez a tárgyalás a Turul és Szeged FC között már hetekkel előbb meg­indult de azzal végződött, hogy — Soroksár maradt a győztes. A ver­senytárgyaláson ugyanis, úgy lát­szik, a Soroksár többet ígÓTt s így ez a mérkőzés az áldozatkészebb Soroksár pályájára került az elmúlt vasárnapon. A továbbiakat már tudjuk: a mérkőzés 1:1 arányban végződött a Soroksár behozta a szegediek egy­pontos előnyét. Hétfőn pedig az egész már érvénytelenné vált mert kitűnt, hogy a Turul súlyos hibát követett el új játékosának, Minárovitsnak szerződtetése körül. És ugyanennek az ügynek szerdára váratlanul újabb fejleményei kerül­tek nyilvánosságra. Az óvatos soroksáriak Szegény soroksáriak most fog­ják a fejüket. Pedig elővigyázato­sak voltak a végletekig. Megmond­ták a Turulnak, hogy hozza rendbe a szénáját, mert ők bizony nem hoznak áldozatot, ha a Turul fel lenne függesztve. De ezen is túl­ment a soroksári intéző. Szomba­ton délben a szövetségben megállapította, hogy mennyi a Turul esedékes adóssága. Ezt mind kifizette. Mondták ugyan, hogy nem is kellene eny- nyit fizetni, mert közben a Turul is törlesztett. Nem baj, felelte az óvatos soroksári intéző és be­fizette a többletet is. Aztán ki­ment az előszobába és azt mondta a várakozóknak: — Most már csak egy dolog le­hetséges. Hogy a Turul este szer­ződtet egy új játékost, akinek a dolga nincs rendben. A Minárovits-ügy­ről előre tudtak I Ezen a ponton kissé bizonytalan a történet. Az egyik előadás sze­rint az történt, hogy már szomba­ton értesült a soroksári intéző, Hartmann Mátyás az új szerződ­tetésről, amire azonnal telefonált a Turulnak, hogy hiszen ez a Mi- narovits ötpengős büntetés alatt áll és amíg azt nem fizetik ki, nincs játékjoga sem, tehát a Turul azonnal fizesse be ezt a csekélysé­get. Meg kell jegyezni, hogy meg­állapításunk szerint Minarovits büntetése novem­ber óta minden héten mint nyilvántartott játékjogfelfüg- gesztés megjelenik a hivata­los lapban!! Másfelől pedig az történt, hogy kint a mérkőzésen, amikor Mina- rovitsot beállították, Hartmann Mátyás odament a Turul-vezetők­höz és kérdezte, rendben van-e ez az új ember és erre megnyugtat­ták, hogy teljesen rendben van, villámigazolással játszik. Egy kardos feleség Tovább már a szövetségben per­gett ez a történet. Az intézőbizottság előtt ugyanis nagyon furcsa dolgok sültek ki. Minarovits játékjoga fel volt füg­gesztve. S a szerződése sem volt „villám”. Nem jött sürgöny. A védekezés viszont elég érdekes volt. A sürgönyt hibásan címez­ték, visszajött s mert Müller úr­nak, az alkalmi intézőnek a fele­sége amúgyis dühös a férjére, aki túl sokat törődik a futballal, ahelyett, hogy ... szóval Müllerné önagysága összetépte a visszaérke­zett sürgönyt. Mindez nem hatotta meg a bi­zottságot s így következett a sú­lyos ítélet: új mérkőzést játszani, két pontot levonni, 200 pengő bün­tetést fizetni. Két pont — szabott áron A határozati (elhangzása után azonban még. épületesebb fejlemé­nyek következtek. Az előszobában egyszerre csak előlépett Müller Antal, a Turul ^vezetője, aki azt a bizonyos . szerződést is csinálta, odament Bach I^ézló doktorhoz, a Szeged FC bydauesti képviselőjé­hez, aki a TűruTJhivatalos intéző­jével, Nagy Tibfcífál beszélt. Mül­ler ekkor konkset ajánlatot tett, hogy a megisrmtlendö Tund— Szeged mérkőzést?hajlandó elvinni Szegedre, de nagyobb árat kell érte fizetni, mert most már nem fontos a Tu­rulnak a meccs és két játéko­sát hajlandó „lefektetni”. Persze, ha a nagyobb árat meg­kapják. Bach dr. azonnal elutasította ezt a különös ajánlatot, éppígy persze Nagy Tibor, a Turul intézője is. Hogy mi történt közben, nem tudni. Adatok vannak arra, hogy Müller Antal szerdán délben meg­jelent a szövetségben, többfelé tár­gyalt és közben kijelentette, hogy ő Minarovits ügyében bizony egy­t X IL > ü/d 7 1d • mm^mmmm^m*• Arai 20 fillér Szerkesitőség és kiadóhivatal: I Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) I Egyes szám ára: Belföldön 20 fül. Ausztria Budapest, VI, Bózsa-utoa 111. III. emelet ■ . .... „ , . , ... , , ,, ... v 7 .1 80 gr. Jugoszlávia 3 din Csehszlovákia 2 Ke. Távirati óim: Sporthtrlap Bndapest I Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő ■ Románia 10 lei. Franoiaország 1.50 fr. Olasz­Telefonszám: Szerkesztőség: Aat. 196—54. H ínnn ivt nvrr ni5.rrTi.AvT /-.ol'rrrAnrrAnAxT tío a t rt í m r\-ki ■ ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika Kiadóhivatal: Aut. 112—44. I MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON B 5 cent. Levélcím: Budapest 63. postafiók 83.

Next

/
Thumbnails
Contents