Sporthirlap, 1932. június (23. évfolyam, 44-52. szám)

1932-06-02 / 44. szám

Szerknsztfiség és kiadóhivatalt Budapest, VL, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati elmt Spnrtbirlap Badapest Telefonsz.ini: Szerkesztőség: Aut. 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—14. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON ügyes szám ára: Belföldön 20 fill. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia í din. CselmlovAkií 2 Ke, Románia 10 lel. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. Vermes-Weinhardt a Nemzetihez szerződött és ma már ő véd a Vasasok ellen Beiké szerződéséről is tárgyaltak, de a játékos Svájcba készül A Vasasok ismét „kényszer- összeállítással" szerepeinek A hátralevő bajnoki szezon egyik pikáns mérkőzése a Vasas— Nemzeti, amely ima, csütörtökön a lóversenytéri pályán kerül műsorra. A nehéz levegőjű kiesési mérkőzések egyike lesz ez. Aki veszít, könnyen az osztályozó mérkőzések résztvevője lehet. Fel­vetődik hát a kérdés, hogy úgy ké­szülnek-e a csapatok erre a küzde­lemre, amint azt a kiesési mérkő­zések régebbi hagyományai elő­írják. Azt kell felelni, hogy: nem. Monoton egyszerűséggel pereg a bajnokság, a klubok belsejében alig észlelhető izgalom, inkább a fásult erőfeszítések korszakát él­jük, mintsem a régebbi magyar- miskás nekifohászkodások napjait. A Nemzetiekre kevésbé lehet panasz. A Nemzetiek játékosanyaga elég bő, maga a csapat is jól mutatkozott be a bo­lognai kiránduláson, amely alka­lom esetleg alapul szolgál a Nem­zeti-együttes bizonyos átépítésére. Gallina ugyanis már huzamosabb idő óta teljesen visszaesett formá­jában és a Nemzetiek körében már hetek óta feszült figyelemmel le­sik, mikor javul meg a fiatal és korábban nagy tehetséget bizo­nyító kapus. A javulás helyett to­vábbi romlás következett s mert a bolognai mérkőzésen az egyébként könnyen megszerezhető Wein- hardt-Vermes ismét régi tudásá­nak fényében dolgozott, szerdán este tényleg le is szerződtették s így a csütörtöki mérkőzésen a szombathelyi Vermes lesz a Nemzeti kapusa. Egyebekben a kulisszák mögött tárgyalás folyt a szombathelyi balszélsőről is. Ugyanis a bo­lognai mérkőzésen a másik szombathelyi nagyság, a Csikó- mérkőzésekről jólismert Belkó volt a balszélső és Bihámyval elsőrangú szárnyat alkotott. Ugyanakkor Belkóval azonban nem sikerült megállapodni, noha Balog Miksa még Bolognában megkísérelte ezt. Belkó ugyanis I nem tért vissza Magyarországra,! hanem ott maradt Lelovich Gyulá­nál, a Bologna magyar trénerénél vendégségbe s ott fogja bevárni, miképpen sikerül a svájci elhe­lyezkedése, ami állítólag már csak napok kérdése. Ugyanakkor a Vasasok gárdája megmarad a régi, pedig a szűkre szabott játékos-névsort leg­újabban még súlyos veszteségek is érték. Mindössze 14 játékosa van a Vasasoknak. Ebből is kettő kapus, viszont Koszta és Küzdényi már hetek óta beteg. Tizenegy akció­képes játékosa volna a Vasasoknak, akik ma az utolsóelőtti helyet fog­lalják el és égető szükségük van minden pontra. A tizenegy já­tékos azonban nem alkot kompiét csapatot, hiszen éppen a standard balfedezet Kis Gábor helyett is más posztról való szükségembert kell beállítani, éppúgy, mint a jobbszélen. A Vasasokról tehát csak annyi bizonyos, hogy a pályán ott lesz a tizenegy rendelkezésre álló játékos, akik közül azonban egyik-másik a neki meg nem fe­lelő poszton lesz kénytelen szere­pelni. Hogy a mai gazdasági vi­szonyok mellett a Vasasok újabb játékosok szerződtetésével erősít­sék meg a csapatukat, aligha lehet szó, bár ezirányban tárgyalások folynak és a Vasas vezetősége eset­leg mégis kirukkol egy új johbszél- sővel és balfedezettel. Mindezeket figyelembe véve alig­ha tévedünk, ha a csütörtöki mér­kőzés győzteseként a Nemzetiek csapatát jelöljük meg. Egyebek­ben a két együttes a következő összeállításban veszi fel a küzdel­met: Nemzeti: Vermes — Vanicsek, Szendrő — Szenes, Búza, Bel­esik — Kovács, Vadas, Ger­gely, Bihámy, Czétényi. Vasasok: Pintér — Szemere, Rózsa — Vági, Burger, Kemény — Bereczky ?, Egry, Possák, Brunecker, Stanzl. A meccs fél 6 órakor kezdődik Barna Béla bíráskodása mellett. A bajnoki mérkőzés előtt négy órai kezdettel a Vasas SC—Postások barátsá­gos mérkőzés szerepel a műsoron. hogy ellenőrizze az előkészületeket, felmérje a pályákat, hitelesítse a szereket, felülvizsgálja az atléták szállásait és összeállítsa az összes előfutamokat A MASz elnöke nyilatkozik nagyfontosságú és nagy felelősséggel járó meg­bízatásáról Stankovits Szilárd, a Magyar Atlé­tikai Szövetség elnöke vasárnap el­utazik Los-Angelesbe, az olimpiára. Stankovits a nemzetközi atlétikai szövetség megbízásából kél már most útra éspedig — értesülésünk szerint — olyan megbízatással, amire eddig- elé még nem volt példa. A MÁSz el­nökének a kezében futnak össze az atlétikai olimpia lebonyolításának a szálai. Az indulás előtt fölkerestük, hogy mondja el, miért kell már most, hetekkel a világverseny előtt elutaznia és mik azok a feladatok és rendkívüli teendők, amikkel a NASz megbízta. Stankovits a legnagyobb készséggel állott a Sporthirlap ren­delkezésére és az alábbi nagyon ér­dekes információt adta: — Tényleg vasárnap utazom az olimpiára. Utam Párison át vezet, ahol megállók és tárgyalok a francia sportférfiakkal. Június 8-án Cherbourgban a Canadian Pacific „Empress of Britain” ne­vű hajójára szállók és azon te­szem meg a tengeri utat. Quebec- ben szállók partra, onnan' New- yorkba megyek, ott az amerikai sportférfiakkal keresem az érint­kezést. Néhány - napi newyorki tartózkodás után megyek tovább Philadelphián, Washingtonon, Chikágón keresztül Los Angeles­be, yersze mindenütt megállók rövir’fbb időre. Számításom sze­rint június 22-én érkezem Los Angelesbe. — Hogy miért kell már most elutaznom, -annak érdekes a ma­gyarázata. A losangelesi olimpiát ugyanis — eltérően az eddigiektől — nem ország vagy város ren­dezi, hanem arra milliomosokból álló helyi bi­zottság kapott megbízást. Ez a megbízás azonban csupán az olimpia lebo­nyolításának a lehetőségét teremti elő, vagyis gondoskodik stadion­ról, tréningpályákról, uszodáról, elszállásolási lehetőségekről, sport- felszerelésekről, míg magukat a versenyeket a nemzetközi szövet­ségek bonyolítják le. Engem te­hát a NASz azért küld ki már öt héttel az olimpia előtt, hogy ellenőrizzem az előkészüle­teket, a sportberendezéseket, felszerelé­seket, szóval segítségére legyek az ottani helyi bizottságnak. — A versenyek lebonyolítása, mint említettem, a nemzetközi szövetségek kezében van és ezek a szövetségek diszponálnak a ne­vezések fölött, kinevezik, illetve kiküldik az összes funkcionáriuso­kat, adják a legfelsőbb zsűrit és minden,, a verseny lefolyására vo­natkozó kérdésben intézkednek. Ez a helyzet tette szükségessé, hogy a NASz ellenőriztesse, vájjon ez intézkedések a sza­bályok értelmében történtek-e. És ezzel a feladattal bízott meg engem a NASz. — Mi lesz tehát ezek szerint az el­nök úr feladata közelebbről megha­tározva? — kérdeztük. — Elsősorban, — válaszolta Stankovits — hogy az összes pá­lyákat felmérjem, a starthelyeket kijelöljem, az ugró- és dobóhelye­ket felülvizsgáljam, a maratoni és az 50 km-es gyaloglópályát bejár­jam. Ellenőrzőm, gondoskodtak-e az eredményhirdetésről* a telefon- és távírószolgálatról, a zenéről és egyéb technikai berendezésekről. Felülvizsgálom, megfelelő-e az at­léták elhelyezése. Ha úgy látom, hogy bizonyos változtatások szük­ségesek, akkor azokat még kellő időben el fogom végeztetni. Meg­vizsgálom az összes szereket, gon­doskodom azok hitelesítéséről, megvizsgálom a tréningpályákat stb., stb. — Miután a nevezések fölött is a NASz rendelkezik és dönt azok elfogadásáról, megbízott azzal is, hogy a be­érkező nevezések alapján az összeg előfutamokat össze­állítsam. — Tekintettel e megbízással járó súlyos felelősségre, alaposan felkészültem erre a munkára, melynek a végrehajtására semmi­féle különleges utasítást vagy út­baigazítást nem kaptam. Az elő­futamokba való beosztást a nem­zetközi teniszversenyeknél szoká­sos módon fogom megcsinálni, amihez szükségem van az atléták világ-erőlist áj ára. — Ezt készen viszem magam. *>r'> ff ■ x+ U 2. . {■■' ' r it Csütörtök Budapest, XXIII. évfolyam/ 44. szám. 1932 június 2. Al*a 20 flll©? I ^noftV'^aV I Már most vasárnap kiutazik Los Angelesbe Stankovits Szilárd/ az olimpia atlétikai diktátora/

Next

/
Thumbnails
Contents