Sporthirlap, 1932. július (23. évfolyam, 53-61. szám)

1932-07-02 / 53. szám

Szombat Budapest, XXIII. évfolyam, 53. szám. 1932 július 2. Ara 20 fillér Szerkesztőség 6a kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa utca 111. III. emelet Távirati eím: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Aat. 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 119—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyet szám ára: Belföldön 20 fill. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia 3 din. Csehszlovákia 2 Kg. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. ATour de Hongrie harmadik napján is vezet a magyar kerék­páros csapat, de az olaszok már ielnyomultakamásodík helyre Az olaszok e autóvontatási feljelen­tést a zsűri éjtéli tárgyalásán alaptalan­nak minősítette Az osztrákok tiltakozásáról lapzártáig nem döntöttek Ha nem kapnak igazat, ma reggel már starthoz se állnak Debrecen, július 1. A Sporthirlap tudósítója jelenti pénteken éjfél után 1 órakor: Az olaszok ellen — amint esti telefonjelentésemben közöltem — bejelentés érkezett, hogy Andret- tát és Carlottit autó húzta. A zsűri éjjel 12 órakor Kirchknopf Ferenc elnöklete alatt tárgyalta az ügyet és úgy határozott, hogy a bejelentést nem veszi ér­demi elbírálás alá, mert a feljelentés két paraszt be­mondása alapján történt, ami azonban semmivel sincsen alá­támasztva. De az olaszokról egyébként sem tételezhető fel ilyen szabálytalanság s különben is nyomukban egy motoros ha­ladt, sőt a zsűri-autó is utánuk ment Boldog főtitkárral, aki sem­miféle szabálytalanságot nem észlelt. Ezután került tárgyalás alá az osztrákoknak az óvása, akik az ellen tiltakoztak, hogy Schustert a vontatás miatt disz­kvalifikálták. gnnek az óvásnak a tárgyalása folyik és lapzártáig még nincsen döntés. Az osztrákok nagyon el van­nak keseredve és kijelentették, amennyiben nem kapnak igazsá­got, a versenytől visszalépnek és már szombaton reggel sem álla­nak starthoz. Ebben a pillanatban tehát az a veszély fenyegeti a Tour de Hongriet, hogy az osztrákok at­tól visszalépnek. „Az lesz a kritikus pillanat, ha három góllal fogunk vezetni.. J1 — mondja és reméli Blum Zoltán, a Ferencváros trénere A kis délamerikai centerhalf és a még kisebb jobbszélső — „Négy gél az mégis csak négy gól" Mit várnak az olaszok? Pénteken este együtt érkezett a torinói meccs két csapata és vasárnap délután 6 órakor újra szembeáll egymással az Ullői-úton Tóth István az újpestiek új trénere Pénteken utoljára jöttek össze az újpesti játékosok, akiket azután nyári szabadságra bocsátották. Új­pest az első, amely energikus in­tézkedéssel vet véget a mérkőzések halmozásának. A szabadságolásokat azzal adták ki, hogy egyelőre min­denki teljesen a maga ura. Ez az „egyelőre” egyebekben annyit je­lent, hogy augusztus 1-ig nem futballozhatnak az újpesti fiúk, még tréninget sem tartanak, ha­nem nyaralnak a szó legszorosabb értelmében. Augusztusban azután egészen változott körülmények között indul az újpestiek őszi szezonja. Bányai Lajos tréneri szerző­dése július 31-én lejár és négy évi eredménnyel teljes tevékenység után a népszerű tréner megválik az egyesü­lettől. Pénteken bensőséges búcsút vett Bányai mester az újpesti csapattól és a vezetőségtől, amely a jövőre nézve új módszerek után vágyik. Bányai és az Újpest elválása jó barátságban történik meg. Ennek bizonyítéka az is, hogy az újpesti drukkerek emléktárggyal ajándé­kozzák meg Bányait. Olasz forrásból már arról is ér­tesültünk, hogy az Újpest új trénere Tóth István lesz, akivel az erre vonatkozó megegye­zést már meg is kötötték. Az Am- brosiana is gondoskodott már, hogy a hazatérő Tóth István he­lyére újra megszerezze sokeszten­dős trénerét, Weisz Árpádot. Tóth István — az egykor oly népszerű Potya ■— augusztus 1-én lép az Újpest kötelékébe. Kelenföldre negyedórás késéssel fut be a trieszti gyors. Hozza a to­rinói mérkőzés két csapatát, a Fe­rencvárost és a Juventust. Vasár­nap délután hat órakor az Üllői­Szombaton, július 2-án, este 3A9 órakor Nemzetközi motorvezetéses ARANYKERÉK 1 VERSENY 2 x ‘A órás időtartammal Wallée (Páris) (Grosslimond), Szekeres (Gotthieu), Gap (Petrovits) Vida, Nagy, (Gatsa), (Bartos), a startnál a Millenárison Hetyársk: korzó és tribün P 1.50, kürterrasz P1.— úton másodszor állanak egymással szembe. A különbség csak annyi, hogy a Juventus négy gól előnyt kap erre a pesti „bemutató” mér­kőzésre . . . Olasz vélemény: „Tudjuk, hogy a magyar csapat még jobban fog játszani az otthonában, de ..." Díszes nemzetközi hálókocsiban üldögélnek az olaszok. Nem élmény nekik az utazás, Olaszországban éveken át rójják a hálókocsis kilo­métereket a játékosok. Egyik mér­kőzésről a másikra, egyik városból a másikba. Hat perc az út a Vér­mezőig, ezalatt összeismerkedünk a vezetőkkel. A játékosok a fülkéik­ben kuksolnak. Nem újdonság ne­kik Budapest sem, a játékosok közül nyolcán már többször is voltak Pes­ten, a fiatalabbak próbálnak csak belebámulni a budai éjszakába. Huszonketten vannak az olaszok. A hivatalos expedíció azonban csak 15 személyből áll. Tizenkét játékos és a három vezetőségi tag: Tappa- rone dr., Mazzonis báró és Mona- teni. Kérdjük, milyen lesz a va­sárnapi csapat? — Ugyanaz — mondják. Combi — Rosetta, Calligaris — Varglien, Monti, Berto­lini — Sernagiotto, Cesarini, Vecchina, Ferrari, Orsi. És van egy tartalék, a kiöregedett jobbszélsö, Munerati. Változás nem lesz. Minek? Mind egészségesek, Tapparone dr. sze­Í rint a testi kondíció is kifogásta­lan. Elindultak csütörtökön reggel Torinóból és egyhuzamban utaztak péntek este fél tizenegyig Buda­pestre. Kérdezzük a kilátásaikat. Erre is Tapparone dr. felel: — Nagy az ellenfél, az kétségtelen de a négy gól is nagy előny. Négy gól, az — négy gól. (Érdekes, hogy mennyire biz­tatja magát az olasz klubvezér az­zal a négy góllal.) — Nincs abban semmi túlzás, hogy reméljük a végső győzelmet is. Tudjuk, hogy a Ferencváros most más lesz. Nagyon erős csa­pét, szépen is játszott, szebben, mint mi. De nem elég erős a kapu előtt a Ferencváros. Nem bir realizálni! És az is feltűnt, hogy mennyire demoralizált volt a Ferencváros, mikor látta, hogy nem sikerül a góllövés. BSzKRT-pályán Július 3-án, vasárnap dél­után 3 órai kezdettel Magyarország atlétikai bajnokságai, egyben olimpiai prábaverseny

Next

/
Thumbnails
Contents