Sporthirlap, 1932. november (23. évfolyam, 88-95. szám)

1932-11-03 / 88. szám

Siarfcesztö<3ég és kiadóhivatal! Budapest, VI, Bózsa-ntca 111. III. emelet Távirati eim: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Aat. 196—54. Kiadóhivatal: Aat. 112-44. 1 Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fül. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia 3 din Cselmlovákií 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olara- ország 1 L. Németország 20 a. pf Amerifa 5 cent. tjevélcím: Budapest 62. postafiók ®. Kelemen Kornél dr. ma mutatkozik be az OTT elnöki ülésén A jövő kedden teljes ülés keretében Gömbös minisz­terelnök, Lázár és Hóman miniszterek jelenlétében osztják ki az olimpikonok kitüntetéseit — A Sporthirlap tudósítójától — kitüntetéseit és Mártonffy Miklós dr, az olimpiai csapat központi vezetője átveszi a Signum Lau- dist. Az ünnepség fényét 'emeli, hogy megjelenik azon Lázár An­dor dr. igazságügyminiszter, az OTT volt elnöke, Hóman Bálint dr. kultuszminiszter és esetleg —■ Gömbös Gyula miniszterelnök is. Remélik az OTT-ben, hogy az összes versenyzők, tehát a vidé­kiek is megjelennek ezen az ülé­sen. Meghívták valamennyi szö­vetséget, amelynek van legalább harmadik helyet elért olimpiai versenyzője. Ezzel az aktussal az­után végleg le is zárul a „losange- lesi” ünnepléssorozat és megkez­dődik az egész.vonalon —az elő­készület Berlinre. Frips (FriSscSi] Dezső váisyaleít boxaiót tiáron hónapra eltiltották a versenyzéstől A vasárnapi magyar—bajor vá­logatott ökölvívó mérkőzésen a kö­zönség meglepetéssel látta, hogy a könnyűsúlyban az eredetileg kije­lölt Frigyes helyett Papp, a BTK tehetséges boxolója jött ki a ring- be és vívta meg a mérkőzést a bajor Frey ellen. A verseny folyamán aztán nyil­vánosságra került, hogy Frigyes nem jelent meg a vasárnap délelőtti mérlegelésnél, Frigyes védekezése szerint azért, mert tévedésből egy másik szállodába ment el. Forray kapitány azonban már akkor hatá­rozott és miután a szabályok értel­mében . pótmérlegelés nincs, Fri­gyes kimaradt a csapatból, emellett azonban a szövetségi kapitány Frigyest a mérlegeléstől való távolmaradása miatt három hónapra eltiltotta a verseny­zéstől. A súlyos ítélet bizonyára nagy feltűnést fog kelteni, azonban már a legfőbb ideje, hogy a boxolók kö­rében megnyilvánult fegyelmezet­lenséget erélyes kézzel letörjék. Kalmár lesz ismét a Hungária centere A kék-fehérek a szezonkezdet kipróbált csapatát küldik a vasárnapi derbi füzébe, mig a Ferencváros csak Turay harc- képtelensége esetén változtat a Szeged elleni csapatán A Hungária nem kishitű — a zöld-fehérek nem elhizakodottak Vasárnap az őszi szezon legna­gyobb bajnoki eseménye, a Hungária —Ferencváros derbi kerül lejátszás­ra a hungáriúti pályán. Az érde­kelt csapatok a közbeeső keddi ünne­pen megtartott barátságos és kupa- mérkőzés miatt a szokott tréning­rendjükön változtatni voltak kény­telenek és így a rendszeres szerdai labdatréning elmaradt. Egyébként a két csapat készülődéséről a követke­zőket tudtuk meg: A Hungária vezető­sége változatlanul bízik a csapatában... A Hungária játékosgárdájából Kalmár és az antibesi mérkőzésről kedden este hazaérkezett Titkos szerdán könnyű kondíciótréninget tartott, míg pénteken a szokásos hétvégi gyakorlatokra kerül a sor. Kalmár sérülése a legutóbbi na­pokban örvendetesen javult oly­annyira, hogy vasárnap teljesen fiten állhat csapatának rendelke­zésére. A kék-fehérek vezetősége egyéb­ként szerdán már napirendre tért a csapat keddi gyenge szereplése fe­lett és most a fősúlyt a derbire ki­szemelt játékosok fizikai és lelki kondíciójának fokozására helyezik. Erre vonatkozólag Preisman Lajos, a Hungária alelnöke érdekes nyi­latkozatot tett a Sporthirlap mun­katársa előtt: — A Hungária—Ferencváros ta­lálkozások — mondotta Preismann — ősidők óta a magyar futball legnagyobb eseményét jelentik. A Hungária vezetősége és a csapat minden egyes tagja tisztában van a tradicionális követelményekkel, amiket ezek a találkozások az együttesre rónak. Nagyon jól tud­juk, hogy a közönség a két, régi nagy ellenfél találkozásától szép, minden tekintetben derbimérkőzést — A Sporthirlap tudósítójától — vár. Ennek a szempontnak a. figye­lembevételével határozottan merem állítani, hogy vasárnap mindkét csapat tel­jesítő képességének a maxi­mumát fogja nyújtani. — Éppen ezért nem lehet arról beszélni, hogy a Hungária az utóbbi mérkőzéseken mutatott gyengébb formája alapján hát­rányban volna a Szeged FC ellen nagy gólarányban győzedelmes­kedő Ferencvárossal szemben. A Ferencváros — még abban az eset­ben is, ha a Szeged ellen se muta­tott volna nagy játékerőt — a va­sárnapi derbin feltétlenül azt a formáját játssza majd ki, amely előkelő helyezését biztosítja. — Vár ható. e változás a Hungá­ria összeállításában? — kérdeztük ezután Preisman* alelnököt. — Minden ellenkező, híresztelés­sel szemben kijelentem — kapjuk a választ —, hogy a Hungáriának ebben a pillanatban nincs oka, te­hát szándéka sem, hogy a bajnoki mérkőzések legnagyobb részénél bevált összeállításon változtasson. A Ferencváros ellen tehát: Szabó I. — Mándi, Kocsis — Barátky, Wéber, Szaniszló — Ottávi, Cseh II., Kalmár, Titkos, Szabó II. összeállításban fogunk szerepelni, hacsak vasárnapig valami előre nem.látható körülmény közbe nem jön. Ebből az összeállításból az is látszik, hogy a vezetőség változatlanul bí­zik a csapatban, amely a fenti összeállításban egyéb­ként a Kupa-döntőn legyőzte a zöld-fehér tizenegyet. — Ami pedig az új. játékosvá­sárlásokról elterjedt híreket illeti — mondotta Preisman t alelnök —, ez elől szükség esetén nem zárkó­zunk el, de mai állapot szerint ebben az irányban tárgyalások nem folynak. De még abban az esetben is, ha új játékos átvételéről szó volna, az új szerzeményt a Ferenc­város ellen nem szerepeltetnök, mert egyik csapat se engedheti meg magának, hogy éppen a legna­gyobb ellenféllel szemben új össze­állítással kísérletezzék. A Ferencváros nem tekinti magát favo­ritnak A Féreneváros szerdai labda- tréningje ugyancsak elmaradt, vi­szont a szokásos klubvacsorát meg­tartották, amelyen Mai'linger Béla elnökkel az élén a vezetőség és a teljes játékosgárda résztvett. Ez a klubvacsora már a Hungária—Fe­rencváros derbi jegyében folyt le. A zöld-fehéreknek nagy gondot okoz Turay állapota, aki a vasár­napi válogatott mérkőzésen súlyo­sabbnak látszó bokasérülést szen­vedett. Sérültje még a csapatnak Kohut is, de a balszélső állapota olyan, hogy vasárnapi játéka nem lehet kétes. A vasárnapi csapat­összeállításról, valamint a derbiről beszélgetést folytattunk Mailinger Bélával,, a Ferencváros elnökével, aki a kö­vetkezőket mondotta munkatár­sunknak : — A Hungária—Ferencváros ta­lálkozó — mint mindig, ez alka­lommal is — az év legnagyobb fúü balleseményének tekinthető. Hogy a csapatok bármelyike a derbit megelőző mérkőzésken milyen 'for­mát mutatott, az — mint az eddigi tapasztalatok igazolják —, nem le­het mérvadó a várható eredmény szempontjából. A Ferencváros na­gyon jól tudja, hogy a Hungária, ez a régi, nagy és félelmetes rivá­lis éppen a legnagyobb ellenfelek ellen mutatja meg képességeinek f ír ff k “ : * £» > V \ i**% m .mi IS t\ rf*. i a t**- ► wM VSUtOrfOK Budapest, XXIII. évfolyam, 88. szám. 1932 november 3. Ara 20 fillér lőportVylt\öyj Kelemen Kornél dr., az OTT új elnöke a múlt pénteken délután vette át hivatalát. Bemutatkozása ma, csütörtökön délután 5 órakor lesz az OTT elnöki ülésén, amelyen már ő elnököl. Az ülés első pontja és az új elnök első funkciója: az úszószövetség vezetőinek átadja a kitüntetéseket. Donáth Leó dr. át­veszi kormányfőtanácsosi okleve­lét, Komjádi Béla a III. osztályú érdemkeresztet, Kéler Tibor dr., Kugler Sándor, Nádai Imre és Méray János pedig a Signum Lau- dist. Az OTT tagjai előtt, november 8-án, kedden fél 6-kor teljes ülés keretében mutatkozik be Kelemen Koméi dr. Ekkor osztják ki az összes olimpiai helyezettek díjait, Ma este intenek a Beli SC sorsáról A CsAK és a Eohn SC mai értekezletén a csabai polgár­mester és Bohrt József gyáros is részfvesz — A Sporthirlap telefonjelentése — Békéscsaba, november 2. Még mindig nem ültek el azok a hullámok, amelyeket a város társadalmában a Bohn SC fel­oszlásának, illetve fúziójának a híre vert fel. Máris megindult a mentőakció, ami arra irányul, hogy a játékosok elhelyezkedését lehetővé tegyék. A jelek szerint ez az akció nem sok sikerre szá­míthat. A fúzió elintézése céljá­ból kedden este összeült a CsAK és Bohn SC elnöksége, de nem tudtak határozatot hozni. Csü­törtök este találkoznak újból és ezen az összejövetelen már részt- vesz Jánossy Gyula polgármes­ter, valamint Bohn József gyá­ros is; ezen az értekezleten min­den valószínűség szerint ki fogják mondani a terve­zett fúziót, amelyet, — mint jelentettem — a polgármester is pártfogol.

Next

/
Thumbnails
Contents