Sporthirlap, 1932. december (23. évfolyam, 96-105. szám)

1932-12-01 / 96. szám

Aék t y Wm ncr? í n y / ’■ v ^ ■ j f CsiltÓrtÖk Budapest, XXIII. évfolyam, 96. szám. 1932 december 1. AtQ 20 fillér | ^>portW°f S'.erke«ztSaég é* kiadóhivatalt Budapest, Vl„ Bózsa utca 111. III. emelet Távirati óim: Sporthirlap Budapest Telefonjára: Szerkesztőség: Aut 196—54. Kiadóhivatal: Aut 113—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 30 fill. Ausztria 80 gr. Jugoszlávia 8 dlu. Csehszlovák!) 3 Ko. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz* ország 1 L Németország 20 a. pt. Amerika 5 cent Levélcím: Budapest 62. postafiók Si A MASz fegyelmi bizottsága Kariovitsot kilenc hónapra eltiltotta a versenyzéstől, Balogh Lajos büntetésből nem vehet részt a májusi versenyeken A Magyar Atlétikai Szövetség fegyelmi bizottsága az elmúlt pén­teken tárgyalta Karlovits János és Balogh Lajos fegyelmi ügyét. A tárgyalást a bizottság befejezte ugyan, az ítélet meghozatalát azon­ban szerdára halasztotta. Tegnap délután Szerelemhegyi Jeni dr. elnöklésével össze is ült a fegyelmi és háromórai tanácskozás után mind a két ügyben meghozta ítéle­tét. A határozat rendelkező része szerint „Karlovits János versenyzőt a fegyelmi bizottság vétkes­nek találta a büntető intéz­kedések 175. §-ának 1. pont­jába ütköző cselekményekben és ezért versenyzési jogát 1932 december 1-től 1933 augusztus 31-ig bezárólag felfüggesztette.” A 175. szakasz 1. pontja, amely­re az ítélet hivatkozik, úgy szól, hogy a fegyelmi eljárást meg kell indítani a szövetség azon igazolt versenyzője, vagy bármely egyén ellen,.aki a szövetség hitelének ron­tására, vagy jó hírének károsításá­ra alkalmas valótlan, vagy ferdí­tett adatokat tesz közzé, vagy hí- resztel. A fegyelmi bizottság a részletes indokolást nyolc napon belül fogja közölni az érdekelt versenyzővel. Az indokolás — mint értesülünk —• ki fogja emelni, hogy Kariovitsot legkevésbé sem kívánta korlátozni újságírói működésében és nem is mint újságírót bünteti, hanem az atlétát sújtotta fegyelmezetlensé­géért. Karlovits cikkei ugyanis — a megokolás szerint — alkalmasak arra, hogy a hozzá nem értő embe­rekben a szövetségi eszme. elleni áramlatot táplálták. Miután Karlovits nem volt je­len az ítélet kihirdetésénél, a fe­gyelmi bizottság azt írásban fogja vele közölni, nyolc nap múltán pe­dig a részletes indokolást is ha­son! óképpen hozza tudomására. December X 3-áig kell a '(O \S 4_ a B. K. E. tagsági e jegyeit megújítani. ^ A pálya nyitva naponta V este V:9-ig. szombaton VilO-ig. Napijegy ára vasár- <(SSy nap délután X.— pengő. Irodai órák: d.e. 9—1 és d. u. 3—6-ig. Telefon: Aut 182—f4. A Balogh elleni ügyben az ítélet a következő: . „Balogh Lajosnak, mint igazolt versenyzőnek a budapesti kerü­leti bajnokságok alkalmával a versenybíróval szemben tanúst- ’ tott tiszteletlen viselkedéséért . versenyzési jogát 1933 május 1-től május St-ig bezárólag - felfüggesztette." Az indokolást ebben az ügyben is nyolc napon belül írásban fogja a bizottság Baloghgal közölni. Pelle István fellebbezése beérkezett — pénteken tárgyalja a MOTESz tanácsa Pénteken este 7 órakor tartja a MOTESz első nyilvános tanács­ülését. Az ülésnek a nyilvánossá­gon kívül lesz még egy másik ér­dekessége is: ezen kerül tárgyalás­ra Pelle István fellebbezése, me­lyet a világbajnok a fegyelmi bi­zottság minapi. ítélete ellen nyúj­tott be. Pelle terjedelmes beadvány­ban fejti ki érveit az Ítélet ellen és egész sereg mellékletet — köz­tük a teljes erdélyi levelezést is — csatol. Az ülésen Teleky Sándor gróf fog elnökölni. A MOTESz- nél a tanács az egyéni ügyekben mint másodfokú testület véglege­sen határoz és így annak döntése ellen további fellebbezésnek nin­csen helye. Az OTT elnöke leg- messzebbmenően támo­gatja az evezősszövet­séget az európabajnoki ver­seny sikere érdekében Szerdán este Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke Prém főtitkár és Kammermayer. titkár kíséreté­ben megjelent az evezősszövetség megbeszélésén, melyen a. MESz is­mertette az 1933-ban ' rendezendő éurópabajnoki evezősverseny ter­véit. Az előterjesztés meghallgatá­sa után Kelemen Kornél teljes jó­indulatáról biztosította az evezős­szövetséget és saját hatáskörében legmesszebbmenő támogatását he­lyezte kilátásba az Európa-bajnok- ságok sikere érdekében. Az őszi szezónzárás utolsó két vasárnapja közül kétségkívül a most következő az érdekesebb és jelentősebb, mert hiszen program­ján szerepel a Ferencváros—III. kerület mérkőzés, amely gyökere­sen megváltoztathatja az őszi ta­bella jelenlegi állását. Akik emlé­kezetükben tudják tartani a lezaj­lott bajnokságoknak a Ferencváros és Óbuda között végbement har­cait, jól tudják, hogy a főváros két sarkának futbatipeperezentán- sai között nem egy szenzációs, sorsdöntő mérkőzés ment már végbe. A III: kerületiek ismételten megcsinálták azt a bravúrt, hogy a szezon végéré. lendiiletre kapva, döntően, beleavatkoztak a bainok- ság menetébe és keserves meglepe­tést okoztak a vezető csapatoknak, legtöbbször éppen a Ferencváros­nak. Ezúttal megint az a helyzet, hogy a zöld-fehérek őszi elsősége és ezzel tálán a bajnoksága is á III. kerületiekkel való találkozáson, az őszi utolsó meccsen dől el. Ezért van különös érdekessége a vasár­napi Ferencváros—III. kerület- mérkőzésnek ; és ezért készülnek rá mindkét részről nagy buzgósággal, amint az az alábbi tréningtudósí­tásokból is kitűnik. A Ferencvárosban nincs csatár­válság — sőt nagy a gólképesség Eredetileg a Taxisokat várták szerdai tréningpartnerül az üllői­úti pályán, de a Taxi-csapat na­gyobb része betegállományban van és így a Ferencváros játékosai kénytelenek voltak egymás között eldönteni, hogy ki a legény a tré­ning-gáton. Háda kivételével min­den épkézláb emberüket porondra szólították, sőt Törós személyében vendéget is szívesen láttak, még­sem tudtak két teljes csapatot összeszedni. Eleinte két részre oszolva mindkét kapuhoz jutott 9— 10 ember és a kapuralövés tudomá­nyát gyakorolták. Közben-közben — már csak a nyirkos időben való felmelegedés okából is — egyesek köröztek, mások szkippeltek, köte­leztek, míg azután Blüm Zoltán két csapatra osztotta őket és meg­kezdődött a csonka csapatok között a tréningmérkőzés, amelynek az volt az egyik érdekessége, hogy a bíró tisztét ellátó Bhtm Zoltán maga is játszott, a másik pedig az, hogy a kilenc főből álló „könnyű fajsúlyú” csapat nyerte meg a tíz „nagyágyú”-bő\ alkotott együttes ellen. A „könnyű” csapat így állott felrAngyal — Takács /., Papp — %dki, Korányi, Törós — Kovács, Székely, Toldi. Míg a „nehezek” Kutasi — Hunyadi, Turay — Blum, Bukovi — táncos, takács II., Sárosi, Lázári Kohut összeté­telben szerepeltek. Közben megtörtént, hogy Takács Géza a másik csapatban szerepelt' vagy Turay. balhalfot játszott, de ilyen kicsiséggel nem zavartatták magukat. Egymásután gördültek a szebbnéí-szebb támadások és néha úgy látszott, hogy maguk a védők is élvezik őket. Különösen Táncos volt elemében, míg a másik oldalról feltűnt Székely jó mozgása és Ko­rányi ailround képessége. A nagy számban összegyűlt tréninghiénák boldogan állapították meg, hogy Bukovi Márton napról-napra jobb és biztosabb, valamint azt is, hogy Sárosi és Lázár kezdik megszokni helyüket a csatársorban. A két al­kalmi csatársor jóságát egyébként az elért 6:5-ös gólarány is tanú­sítja. ' V ■ A közönség ugyan meglehetős ijedelemmel kísérte Kohut huzamos bicegését és Táncos Misinek ugyancsak sántítást eredményező felbukását, de mindkét játékos be­bizonyította, hogy csak akkor sán­tít, ha nincs labda a közelében. Mint a játékosok maguk is kijelen­tették, egyiknek sincs komolyabb baja. Kohut ugyan kapott egy rú­gást vasárnap a sarkára, de az két nap alatt teljesen rendbe fog jönni. A III. kerület elleni méi’kőzést különben úgy a vezetőség, mint a játékosok nagyon nehéznek tartják és. azt mondják, hogy nem lehet jóslásokba bocsátkozni, de köiínyel- müsködni sem a Kerület ellen, amelynek nagyszerű védelme van, összeszokott jó fedezetsora és a csatársorban olyan egyéni értékek, akik könnyen kellemetlenséget okozhatnak most is a Fradinak, amiként a múltban is megtették néhányszor. De a Ferencváros já­tékosai mindent megtesznek ennek elhárítására. ■ Az óbudaiak éllen minden való­színűség szerint az utóbbi alkal­makkor szerepelt csapatával áll ki a Ferencváros, vagyis a Takács, Sárosi, Lázár belső trióval. Ameny. nyiben lesz kisarányú változás, az csak a pénteki kondiciótréning után dől el. Óbudán a győzelemtől sem „riad­nak" vissza — „egyenlő feltételek esetén. • " Az óbudaiak kitűnő eredményei prófétát csináltak a csapatból sző­kébb hazájukban, a Lajos-utcában és kapcsolt részein is. Csupa vidám arcot lát az ember a tréningen, a pályán, és a tribünön, ahol renge­teg drukker ellenőrzi a csapat elő­készületeit. A jó óbudaiak egymás­nak mutogatják a fiúkat, hogy hát az ott:,a Bíró. Sáni, aki olyan pom­pásán játszott Milánóban, azután a Lutz civilben, most nem vetkőzött le, még ... „Hű, milyet lőtt kapura a BláskÓ-gyerék!.. •' Popper Béla elnök száll ki autó­jából ki a kapu előtt. Rögtön besiet a pályára, mindegyik játékossal „értekezik", azután nevetve jön ki: — Éppen most ígérték meg a fiúk, hogy vasárnap „1:1" felírás­sal adják majd át nekem a labdát. Megjegyzem kiegyeznék egygólos győzelemben is. Többet azután már nem is akar mondani az elnök a várható ered­ményről. Ez rossz kabala, mondja, de később csendesen megjegyez ennyit: • — Nem maradhat el a győzel­münk, ha egyenlő feltételek mellett játszunk a Ferencváros ellen. i 1 t A főváros v két pólusán" egyforma bizakodással ké­szülődnek az őszi dicsőséget eldöntő mérkőzésre, a Ferencváros és Óbuda hagyomá­nyosan izgalmas összecsapására — A Sporthirlap tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents