Sporthirlap, 1933. január (24. évfolyam, 1-8. szám)

1933-01-05 / 1. szám

Csütörtök Budapest, XXIV. évfolyam, 1. szám. 1933 január 5. Ara 20 fillér Suerkentfisée te kiadóhivatal: Budapest, VI., Bózsantea 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest lelefouBzám: Szerkesztőség: Ant 198—34. Kiadóhivatal: Aut 118—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON (Cgryee esám árat Belföldön 80 fi 11. Ausztria 30 gr. Jugoszlávia 3 din Cseh szlovák i» 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz* ország l L. Németország 20 a. pf Amerika 5 cent Levélcím: Budapest 62. postafiék 81. Remény van rá, hogy még az idén felépül a sportcsarnok Az OTT januárvégi tel­jes ülésén komoly és részletes építést pénzügyi. ajánlatok kerülnek megvitatásra Ha ax OTT elfogadja az zjánf&tot, a tatalizatőr- engedélyt meg lehet szerezni >— A Sporthirlap tudósítójától — Á fedett sportcsarnok régen hú­zódó ügyében a közeli jövőben nagyjelentőségű fordulat várható. Megbízható helyről nyert értesü­lésünk szerint az OTT elnöke úgy látja a helyzetet, hogy amennyiben komoly ajánlkozó jelentkezik arra, hogy felépítse a sportcsarnokot s ezt csak attól teszi függővé, hogy a kerékpársport totalizatőriére en­gedélyt adnak, ezt az engedélyt illetékes he­lyen meg lehet szerezni. Az Országos Testnevelési Tanács január 20-ika táján teljes ülést tart és ez elé kerül a sportcsarnok és a kerékpársport totalizatőrjének A Sporthirlap legközelebbi száma szombaton jelenik meg és közli a pénteki túramérkőzések és sportesemé­nyek részletes tudósítását. • A rendkívüli szám ára is csak 2 0 fillér *********************** immár teljesen összekapcsolt ügye. A Sporthirlap értesülése szerint ekkor már. komoly és minden tekintet­ben érdemleges ajánlatok fognak az OTT elnöke előtt feküdni. Azok a magánvállalatok, melyek már eddig is élénken érdeklődtek a sportcsarnok iránt, most részletes ajánlatokat nyújta­nak be az OTT-hez s ezekhez olyan teljesen kidolgozott terveket és építési programo­kat csatolnak, hogy a totali- zatőr engedélyezése és az előzetes szerződések megkö­tése után nem lesz semmi­féle akadálya a munka meg­kezdésének. A nyár folyamán teljes erővel foly­tatható az építés munkája és így kétségtelen, hogy ha most már a jó úton haladva, ez a nagy ügy nem botlik kicsinyes személykedések, hi­vatali huzavonák, vagy elfogult tá­jékozatlanságok akadályaiba, 1933 szeptember elején már megnyithatják az első nagy magyar sportcsarnokot. Nem kell most újra részletesen foglalkoznunk azzal, mit jelent a magyar sport egész sereg ágának a sportcsarnok, milyen fellendülés várható a kerékpár-sportban, a bir­kózásban, a boxolásban, a torná­ban, a vívásban és az atlétika egyes ágaiban. Az egyetemes sport érdeke, hogy mielőbb felépüljön ez a rég óhajtott hajlék, mely doku­mentáló sportcentruma lesz a ma­gyar fővárosnak. Ahogy a nagy futballpályákróí elterjedt a sport népszerűsége mindenfelé, úgy fog innen is átsugározni a sport szere- tete az egyéb sportágakra is. Éppen ezért nemcsak a közvetlenül érdekelt sportágaknak, de vala­mennyinek érdeke, hogy egyesült erővel vegyenek részt a sportcsar­nok megvalósításában és most, a nagy küzdelem utolsó periódusá­ban, reméljük, nem lesz, aki — fel­tűnésre számító különvéleménnyel — a sport társadalmában szót emelne a sportcsarnok megvalósí­tása ellen. Reméljük, hogy ha eddig akadtak is eltérő vélemények, most már egyetlen sportember sem fog­ja vállalni, hogy az esetleg jelent­kező sportellenesek rá hivatkozhas­sanak és ráhárítsák a felelősséget a jó ügy elintézésének megnehezí­téséért. Mert — hangsúlyozzuk — a mai helyzet szerint, talán meg­nehezíteni lehet a sportcsarnok megvalósítását, de megakadályozni nem lehet. Miesbachban a bajorországi túrán levő Berliner -Séhlittschuh Club a helyi ;Turn und Eislauf- verein csaoatát 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) arányban legyőzte. A Ferencváros remek v játékkal és imponáló gólaránnyal legyőzte Hollandia megerősített második garnitúráját Ferencváros— De Zwaluwen (Fecskék) 5:0 (2:0) A kitűnően diszponált Takács II. négy gólt lőtt, az ötödiket a betegen ki­álló Székely szerezte Pénteken, Vízkereszt napján esti mérkőzést játszanak a ferencvárosiak Hágában V­(A Ferencváros Rotterdamban pompás eredménnyel ütötte helyre a párisi félsikert. A holland hiva- talos B) garnitúra, a „Fecskék" csapata ellen ötgólos győzelmet aratni, egy fárasztó, két világ­részre terjeszkedő túra második felében — ez a teljesítmény a téli túrasorozat egyik legkiemelkedőbb eseménye. Maga a mérkőzés hivata­los jelleggel jött létre, hiszen köztu­domású az is, hogy a Ferencváros ellen kiállított csapat január 22-én Le Havre-ban Franciaország B) csapata ellen mint Hollandia B) válogatottja fog szerepelni. Hol­landia „nagy" válogatott csapata nem azonos a „Fecskék" (De Zwa­luwen) csapatával. Ez a mi „Csikó"-formációnknak felel meg, noha a hollandok nem erőltetik ide csak a fiatal tehetségeket, hanem a legjobb formában levő időseb­bek is szerepet kaphatnak ebben az együttesben. így azután a ma is standard-válogatott v. d. Meulen és a már sokszorosan válogatott Le- liefeld, ,.!. Paauwe, Wels és Ophorst is meghívást kapott. Mint a tele­fonj elentésböl értesülünk, a mér­kőzés a rotterdami Sparta-pályán folyt, ahol pünkösdkor az Újpest mérkőzött és verte meg bemutató­— A Sporthirlap telefonjelentése — mérkőzés keretében a bécsi Nichol- sont. — Tudósításunk a Ferencvá­ros rotterdami sikeréről így szól:) Rotterdam, január 4. A párisi út alaposan elővette a társaságot. Kedden reggel ötkor keltünk és este hétkor érkeztünk Rotterdamba. A tizenháromórás vasúti utazás fáradalmait még az egész éjszakai pihenő sem feled­tette el. A játékosokon végigvonult az influenza, már Párisban is ki­kezdte a fél csapatot, azért ment ott gyengébben a játék. Lázár és Kohut Párisban a be­tegágyat nyomta s most elkapta tőlük a betegséget Bukovi és Toldi, akik lázasan a szállójukban várják a javulást. Még nézőnek sem me­hettek ki a mérkőzésre, Székely is csak azért játszott, mert ez kike­rülhetetlen volt, mert egyébként ez a derék fiú szintén influenzával állt ki, legfeljebb őt még nem vet­te elő a betegség aimyira, mint a többieket. A pályaudvaron Mutters bará­tunk várt a holland szövetség kül­döttségének csoportjával, ott várt tokaji borral a magyar kolónia is, a magyar követtel és személyzeté­vel az élén. Nagyon kedves vendég­látás vesz itt körül bennünket, a mérkőzésre is kijött a magyar kö­vet és persze az egész magyar ko­lónia. A hollandok „erősí­tett" csapattal állnak ki A rotterdami Sparta pályáján állottunk ki a „Fecskék” csapata ellen. Nagyon szép a pálya, az idő* is elég enyhe volt, de nem tiszta, nagyon borús volt és állandóan szemerkézett az eső. A csapatokon mind a két oldalon változások történtek. A hollandok­nál mégis beállították a nagyválo­gatott állandó híres kapusát, van dér Meulent, jobbhátvédnek pedig Hortenset, a sokszoros válogatot­tat, aki annakidején az amsterdami olimpián az uruguayokat is olyan ragyogóan tartotta vissza. Változás volt á Ferencvárosnál is, ahol Bú- kövít és Toldit betegségük miatt ki kellett hagyni. A két csapat így állott fel: Ferencváros: Háda — Hu­nyadi, Korányi — Lyka, Sárost — Lázár — Táncos, Takács II., Szé­kely, Turay, Kohut, 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents