Sporthirlap, 1933. április (24. évfolyam, 26-34. szám)

1933-04-01 / 26. szám

Szombat Budapest, XXIV. évfolytom, 26. szém. 19& epriig Ara 20 fillér SuarkMttfiség é* ktadAbivataii ■ Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő <egy hónapra 2 pengő) Ba<*l5viVaU ^otm^s'porUifriap1 Budapest***** 1 Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő lalefoo’dAh8,“rtka*fta»^ > u|á«t. 198—St. | MEGJELENIK BÉTFÓN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON I Egyes szám ára: Belföldön 20 fill. Aosztria 80 gr. Jugoszlávia 8 din. CsebszlovákH 2 Ke. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf Amerika & cent. Levélcím: Budapest 62. postafiék 82. A Hungária , Soroksáron Mas Nemzeti—Kispest mérkőzés a Millenárison Mégis újra kell Egy Óbudaiföldbirtokán lV látszani az őszi Soroksár—Somogy (4:0) bajnoki mér­kőzést (A Sporthirlap tudósítójától.) Az ügy előzményei ismeretesek, ősszel, az első bajnoki vasárnapon nagy „tűz” volt Soroksárott: a csendőrök nem érkeztek meg a kije­lölt kezdéskor, fél 5 órakor, hanem csak egy félórával később. A Somogy kiállt, de előzőleg bejelentette a bí­rónál, hogy óv! A mérkőzést a So­roksár 4:0-ra megnyerte, a Somogy tényleg óvott. A PLASz intézőbizottsága elutasította az óvást, a Somogy fellebbezett, akkor a PLASz fellebbezési bizottsága el­rendelte a mérkőzés újraját­szását. Ez a határozat már egyik félnek sem tetszett. Mindketten fellebbeztek, a Somogy a két pontot kérte a Sorok­sár vétkessége miatt, a Soroksár pe­dig a vis majorra hivatkozott s a mérkőzés eredményének helybenha­gyásáért vitte tovább az ügyet. Az MLSz fellebbezési bizottsága pénte­ken este foglalkozott a mérkőzéssel. Magáévá tette a PLASz fel­lebbezési bizottságának ha­tározatát s elrendelte közös rendezésben a mérkőzés újrajátszását Soroksárott. Terminusban a két egyesület állapo­dik meg. Szombaton este ratifikálják Bukarestben a magyar- román sportbékét A nagyváradi Crisana ünnepélyesen fogadja vasárnap Kispest csapatát — A Sporthirlap erdélyi tudósítójától — Nagyvárad, márc. 31. A rég húzódó magyar—román sportbéké ügye végre szombat este nyugvópontra fog jutni. Ekkor tárgyalja ugyanis a ro­mán szövetség legfelsőbb taná­csa a béke ügyét és ratifikálni fogja azt. Ezzel lezárulnak az ügy aktái és most már semmi sem áll útjá­ban annak, hogy a magyar—ro­mán sportérintkezés megindul­jon. Remélhetőleg a béke tartós marad és a sportérintkezésből mindkét ország futballsportjá- nak haszna lesz. A román fut­ball eminens érdeke, hogy érint­kezést tartson fenn a magyar csapatokkal, mert csak ez az út vezethet a fejlődéshez. A béke jegyében meginduló mérkőzések sorát a Kispest vasárnapi nagy­váradi szereplése indítja meg, amikor is a kispesti csapat a Crisanával fog mérkőz­ni. A Crisana vezetősége ünnepé­lyes fogadtatásban kívánja ré­szesíteni a hosszú évek óta első ízben vendégszereplő magyar csapatot és ennek dokumentálá­sául a Crisana vezetői már a ha­táron fogadják a Kispestet. Gondoskodás történt arról, hogy a „csapat a határt minden fenn­akadás nélkül átléphesse. A Kis­pest—Crisana mérkőzés előtt a klub úrlovasai a helyőrség tiszt­jeivel nagyobbszabású lovas aka­dály- és ugratóversenyt rendez­nek a pályán. Dánia is nevezett az Európa- vívóbajnokságra A dánok biztosan indítják Osiiert és a hölgycsa- patukat. Lehet azonban, hogy más résztvevőket is küldenek Budapestre. Az MVSz-ben nagy örömmel üdvözölték az újabb je­lentkezőt és most még Németor­szág nevezését várják. Akkor már körülbelül teljés az euró­pai vívóországok listája. az aquincumi romok mellett 32,000 n égyszögői területet ajánlott fel Ingyen a fővárosnak egy síasiims felépítésére — A Sporthirlap tudósítójától — Egy olyan eseményről számolunk be, amely talán a magyar sport új fejlődési periódusának lesz az elindítója. Egy beadványról van szó, amit Scháffer István óbudai lakos nyúj­tott be Budapest polgármesteré­hez, a beadvány külzete szerint „a létesítendő stadion és sport­telep kijelölése és átengedése tárgyában”. A beadvány belső szövegéből ki­világlik, hogy nevezett Scháffer István földbirtokos, aki egysze­rűen csak „laktanya-utcai lakos”- nak nevezi magát, teljesen ingyen felajánl a székesfővárosnak 32.000 négy­szögölnyi, azaz húsz kataszt- rális holdra rugó területet Óbuda határában levő birto­kából, „Ha Budapest székesfőváros ezen területet kizárólag sporttelep és stadion céljaira elfogadja, illetve igénybe veszi, ennek megvalósi­Nagy nemzetközi olasz—magyar profi és amatőr box­mérkőzés 1933 április hó 1-én, szombaton este fél 9 órakor a Beketow Cirkuszban Indulnak: Csiszár—Krausz, Hoehmann— Curney Énekes, Kubinyi, Harangi, Szi­geti magyar amatőrök; Tornaso, Ulderico, Rodolfo és Giovanni olasz amatőrök tása, valamint a terület fejlődése érdekében a területrésznek a szabá­lyozását módosítja...” Mint az ajánlat más részében ol­vasható, a felajánlott terület az aquincumi amfiteátrum közelében van, a szentendrei út és a pomázi út között, 300 méternyire a helyi­érdekű vasút Római-fürdő állomá­sától és 800 méternyire az óbudai vasúti állomástól. Az impulzust, értesülésünk sze­rint, az adta meg a felajánláshoz, hogy Gömbös Gyula már évekkel ezelőtt, akkor még mint honvé­delmi miniszter, azt az eszmét ve­tette fel, hogy a nemzeti stadiont Óbudán kellene megteremteni és más illetékes oldalról is foglalkoz­tak már éppen a régi amfiteátrum környékén való stadionépítés gon­dolatával. Mikor tudomást szereztünk a beadványról, azonnal módot ke­restünk a hely megtekintésére. Az óbudai főtértől mindössze öt per­cig kell autózni, hogy az ember odajusson, ami a helyiérdekün, te­kintve a megállókat, körülbelül 15 percnek felel meg. E szerint nem esik túlságosan messze a várostól. És ez a távolság is mindinkább kevesebb lesz, hiszen Óbuda éppen abban az irányban terjeszkedik mostanában rohamosan. A hely maga nagyon szép fek­vésű. Három oldalról hegyek ve­szik körül és így meglehető­sen szélmentes. Kérdés azonban, hogy az illetékes szervek előtt ez a körülmény maga elegendő lesz-e az ajánlat elfoga­dására. Az érdekelt sportkörök ugyanis éppen a közlekedési vi­szonyok miatt a város szívéhez közelebb fekvő területen szeretnék megvalósítani a Nemzeti Stadiont, ahol az városszépészeti szempont­ból is érvényesülne. Mint isme­retes, a legtöbb híve annak a meg­oldásnak volt annakidején, hogy a t Vérmezőn, vagy a Városligetben kell megalkotni a Stadiont. Annyi tény, hogy — ha ezekkel a helyekkel kapcsolatban elhárít­ják az egyéb akadályokat — a köz­művesítés gondjaitól és költségei­től már mentesülne a székesfővá­ros. Akármelyik tei*V mellett dönte­nek is az arra hivatottak, Schaf- fer István ajánlata napirendre tűzte a Stadion kérdését. Ha ko­molyan meg akarjuk szerezni Ma­THS CHAMPION angol kerékpárokat havi 20 P részletre. Kerékpáralkat­részeket nagybani gyári áron. Külső gumi 560, belső 1.80, lánc 3.—, pedá­lok 2.80 r. LÁNG JAKAB és FIA kerékpár-naeykereskedés Bpest, József- körút 4L sas. Árjegyzéket 1000 képpel ingyen. Alapítva 1869. gyarországnak, illetve Budapest­nek az 1940. évi olimpia rendezési jogát, akkor itt az ideje, hogy le­fektessük a Nemzeti Stadionnak legalább az „elvi" alapjait. Az aquincumi ajánlat minden­esetre arra mutat, hogjr a társa­dalom is elérkezettnek látja erre az időt... De ha mégis úgy határoznának — ami valószínű — hogy a Nem­zeti Stadiont nem Óbudán építik fel, Scháffer ajánlatáról akkor is csak a legnagyobb elismeréssel lehet szólni és minden eszközt meg kell ragadni, hogy a felaján­lott területen egy nagyszabású sporttelep létesüljön. __________ Cs ónakja nem ereszt ha a ki nem fehéredő tőmíiő Krayer CMtoakiakka! fényezi. Gyárija: KRAYER E. és TÁRS A Budapest, V., Váczi-út 34. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents