Sporthirlap, 1933. május (24. évfolyam, 35-43. szám)

1933-05-04 / 35. szám

| port V [ Csütörtök Budapest, XXIV. évfolyam/ 35. szám. 1933 máfus 4. >re%rfiHéT Suerk«sst6§ég és ktadShivatali Badapest, VI. Bózsa-ntca 111. III. smslet Távirati oím: Sporthirlap Badapest Teleíoaszám: Szerkesztőség: Ani. 196—M. Kiadóhivatal: Aut. 113—Í4. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába negyedévre 5 pengő, egyéb külföldre 6 pengő MEGJELENIK CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fii!. Ausztria 80 gr. Jugoszlávia 3 din. Csehszlovákia 2 Ko, Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62. postafiók 82. A vízipólóután- pótiáscsapata szerdán Düsseldorfban 8s3-ragyőzött (A Sporthirlap telefon jelentése.)i Düsseldorf, május 3. Ma a Schwimmklub Düsseldorf ellen állt ki csapatunk a következő összeállításban: Mezei — Földes, Laki — Hazai — Zólyomi, Bozsi, Rajki. Győztünk 8:3 (3:2) arány­ban. A meglehetősen gyenge ellen­fél nem késztette teljes erőkifej­tésre a fiúkat, de észre kellett venni, hogy túlontúl könnyen vé­szük a feladatukat. Meg is feddtem érte őket. Góljainkat Bozsi (3), Rajki (3), Laki és Zólyomi lőtte. A fiúk kitűnő kondícióban van­nak, ezt bizonyítják az úszószámok, melyeket úgyszólván letaroltunk. 100 méter hát: í. Hazai 1 p 15 mp. •— 4x50 m gyors: 1. Magyar utánpótlás (Bozsi, Hazai, Rajki, Brandi) 1 p 52.8 mp. — 100 m gyors: 1. Brandi 1 p 04 mp. — 100 m mell: 1. Schmid (Düsseldorf) 1 p 20 mp, 2. Gyulai 1 p 22.6 mp. — Gyorsstaféta (100—200—200—100 m): 1. Magyar utánpótlás 7 p 21.8 mp. Hogy mi volt kedden Barmen- ben? Hiszen letelefonáltam! Úgy volt, ahogyan tudósítottam. Négy félidőből álló mis-mast játszottunk lehetetlen bíróval. (Itt megemlítem, hogy a mai, az elberfeldi Dahmen kiválóan bíráskodott.) A barme- niek két meccset akartak játszani, de nem mentem bele s csak egyet játszottunk, négy negyedidőből állót. így alakult ki a furcsa ered­mény. Már el is felejtettük az egészet, most inkább a berlini mérkőzésre gondolunk, amikor a német válogatott ellen játszunk. — Csütörtökön Hamburgban mutatko­zunk be. Homonnai Márton. Kehrling nagyszerű formában Ma sorsolják ki a mérkőzéseket Valószínűleg Nunoi és Satoh lesz a japánok két egyes­játékosa Kehrling és Gabrovitz ellen — Eckhardt Tibor a döntnök — A Sporthirlap tudósítójától — A japán teniszezők szerdán is­mét korán ebédeltek, mert délután a Margitszigetre autóztak trení­rozni. Nagyszerű játékuk most is csodálatra késztette a „kibiceket”. Különösen Nunoi volt szenzációs, ő biztosan játszik szinglit. Egyéb­ként a japánok szerdán még nem akarták megnevezni csapatukat. Miki így nyilatkozott: — Csütörtökön délelőtt jelöljük ki a két egyesjátékost, hogy sor­solhassunk, a párt azonban esetleg csak pénteken este. A formák alapján következtetni lehet a japán csapat összeállításá­ra. Pick Jenő, a MOLSz alelnöke, aki sokat van együtt a japán ven­dégekkel, azt a véleményt szűrte le, hogy Nunoit és Satoht játszatják az egyesben. Szerinte most ez a japánok rang­sora: 1. Nunoi, 2. Satoh, 3. Miki, %. Itoli. A párosra a pénteki ered­ményektől függőleg válogatnak. Ha a szinglijátékosoknak pihenés­re van szükségük, akkor Miki— Jtoh játszik. Pétery Jenő dr„ a magyar kapitány is csak csütörtökön dönt, de annyi már bizonyos, hogy Kehrling és Gabrovitz áll ki az egyesmérkőzésekre. Kehrling Béla szerdán erős tréninget vett és pompásan játszott Schmidt Ferenc tréner ellen. Megnyugtató formában van. A párosfronton még bizonytalan a helyzet... A sorsolást ma délben egy óra­kor ejtik meg a japánok szállójá­ban. Utána az ebéden ott lesz Pétery Jenő dr. szövetségi kapi­tánnyal együtt Eckhardt Tibor országgyűlési képviselő, a DC- mérkőzés döntnöke is. Ma délelőtt városnézésre viszik a japánokat, majd délután negyed 5 órakor az FTC látja vendégül őket. A japán-magyar Davis Cup- mérkőzést pénteken délután S óra­kor kezdik meg két ■ egyesmérkő­zéssel a MAC margitszigeti dísz- páhjáján. AZ elMzalHMfOt! Bocskai pontot vesztett Soroksáron Teleki nélkül oda a tudomány ? Bocskal-Soroksár (A Sporthirlap tudósítójától.), Egy kis meglepetést hozott ez a hétközi mérkőzés. A Bocskai a tavasszal még nem adott le pontot; megnyerte valamennyi mérkőzését. Ezúttal is egészen a félidőig azt lehetett hinni, hogy a debreceniek győznek, könnyen, stílusosan, fö­lényesen és azután vasárnap a Fe­rencváros elé ?ntnd. a százszázalé­kos tavaszi teljesítmény nimbu­szával lépnek. Ez a Ferencváros- mérkőzés lebegett a háttérben és alighanem ez feküdt rá a Bocskai- legények kedélyére olyannyira, hogy a hétközi mérkőzésen csak félsikerrel tudtak szerepelni. Késöl Kezdés Nehezen indult a mérkőzés. Félhatra tűzték ki s emiatt a já­ték vége teljes sötétségben veszett el. A Bocskai autóbuszon érke­zett a fővárosban bérelt szállásá­ról, vidámkedvű pesti futball- csemegézőkkel vegyesen, akikkel együtt sem tett ki többet a közön­ség száma 300 főnél. Teleki is jelen volt az expepdícióban, a já­tékban azonban nem vett részt, könnyebb sérülése és a vasárnapi mérkőzésre való pihentetése oká­ból. A vendégcsapat volt készen Május 5., 6. és 7-én Japán­magyar Davis Cup-mérkőzés A MAC margitszigeti díszpáiyáján Jegyek: Ülőhely: 3, 4 és 5 pengő. Állóhely: 1.50 pengő. Az 1933. évre igazolt tagok részére: 2 pengő. Elővétel: Kertész Tódor, Szervita-tér 4; Wiva sportház, Váci-utca 9; Macher Rezső, Váci-utca 28; Az Est kiadóhivatala, VII., Erzsébet-körút 18; A Pesti Hírlap kiadóhivatala, V., Vil­mos császár-út 78 és VII., Er­zsébet-körút 1. előbb, mert a soroksáriak sokáig lesték a félhatos helyiérdekű vona­tot, hogy azon megjön-e a csatá­A délelőtti záportól pompás a talaj, ut azután vígan pöröghetne a stílusíutball. Várjuk is a jó já­tékot, míg a csapatok felállanak: Bocskai: Fehér — Vágó, Jan- zsó — Palotás, Moóré, Kevi/cky -— Markos, Kovács III., Vincze, Őri, Hevessy. Soroksár: Pécsi — Ligeti, Kis — Elblinger, Réti, Túri — Ke­lemen, Schmidt, László, Gruber, Schwartz. Teljes szélcsend. Soroksár kezd, de nagyon lassan. A Bocskai moz­gékonyabb, Vince már jól inditja a balszárnyát, Ligeti nehezen sze­reli az akciót. Azután Markos szólózik s a jó lefutás végén a labdát a kapus kapja. Még csak a 3. percet írjuk, amikor Vincze labdját Kovács ügyesen továbbítja Markos­nak, a szélső laposan visz- szaadja és Kovácsnak a bekk mögül gyengén gurított lab­dáját is csak jól elkésve veszi észre a soroksári ka­pus. (1:0). Biztosan, rutinirozottan játszik a Bocskai. Újabb lefutás, Kovács most fejjel fejezi be, védhetően. Teljes tudásbeli fölény, a soroksá­riak mély tisztelettel szemlélik, miként szórakoznak a pályán a debreceni játékosok. Csak a deb­receni fölénynek nincs sok ereje. Lövésig nem igen érkeznek el az egyébként meglehetősen folyama­tos támadások. Ennél sokkal ve­szélyesebb a hirtelen átlendülő so­roksári jobbszárny akciója, amit Schmidt húszméteres lövéssel fe­jez be, elvetésre és kornerre kény­szerítve Fehér kapust. Hosszú a debreceni fölény, amely­nek érdekessége, hogy az első ne­gyedórában Eöry nem találkozik a labdával. Háromszor is kap lab­dát a soroksári kapus, de csak el­tévedt centerezéseket. Végül az­tán Hevessy éles centerét Vincze (Félidőben a Bocskai öltözőjé­ben nyugodalmas a hangulat. Az egyik játékos a lanyha játékról meg is jegyzi, hogy Istenem, nem szabad erőlködni, pihenni kell va­sárnapra, A soroksári öltözőben 2:2 (2:0) ruk, Zimonyi, akit játszatni akar­tak. Végül ők is legjobb csatáruk nélkül álltak ki. n Bocskai félgőzzel is Kőt gólt rúg o soroksári uirtus elsöpri a fOlónyeskedö tudást fejjel igazítja, a kapus a labdát Markos elé ejti, aki nagy garral "Z égbe lövi. i Erre már feljön kissé a sorok4 sári csapat, most már az össze­kötők segítik ki a Bocskai védel­mét. De egyik újabb soroksári ak­ciónál Schmidt a szélről jövő lab­dát kapásból vágná, ha a saját centere el nem pöccintené előle, de még így is hirtelen tiszta helyzetbe kerül a kapu előtt Gruber, aki az óriási helyzetet lázasan csa­varja a kapu mellé. Ez végre kivált­ja a Bocskaiból az erőteljesebb ak­ciót, amit a soroksári kapus már csak kifutással és lábbal tud men­teni. Most határozottan kifejlődne a nagylendületű játék,' ha a bíró rengeteg téves ofszájdjával mind­untalan meg nem akasztaná. A pá­lyán a Bocskai uralkodik, csatársora azonban fokozatosan esik össze te­hetetlenségében. Egyszer a Vincze szöktetésével Eöry kiugorna, ami­kor a lábába tapos egy bekk. Ennél is veszélyesebb azonban a soroksári jobbszárny rohama, amelynek vé­gén Gruber ismét futtában lő és a labda igazán pechesen kerüli el a kaput! Általában a Bocskai hatalmas fö­lénye meglehetősen veszélytelen. Soroksár inkább szabadrúgásokkal jön előre, azonban a szabadrúgáso­kat meglepő ügyetlenséggel végzi. Viszont a Bocskai a 29. percben ismét eredményes. / Hevessy többszörös testcsel­lel nyomul előre, centerezé- sét Vince továbbítja Markos­hoz, ez a kapu torkában két­szer emberbe lő, végül Vince az eléje pattanó labdát kö­zelről behelyezi. (2:0), Soroksár látszólag teljesen meg­adja magát. A Bocskai sima nyu­galommal játszadozik, Eőry erőlkö­dés nélkül kétszer is gólhelyzetbe jut, egyszer védő lábán akad meg a lövés, egyszer az oldalsó kapufán. viszont Kompóti Gábor tréner ver lelket a fiaiba, akiket harsányan korhol, hogy miért esnek hasra az ellenfél nagy híre előtt, amikor az ellen is lehet...) A második félidő azután telje-

Next

/
Thumbnails
Contents