Sporthirlap, 1933. augusztus (24. évfolyam, 61-69. szám)

1933-08-02 / 61. szám

Bajnoki lakoma Újpesten Tegnap este tartotta az Újpest bajnoki lakomáját. A vacsorán Aschner elnökkel és feleségével az élén az egész vezetőség részt- vett. (Szűcs János, Kiss Zoltán, Hegedűs, Langfelder, Arányi stb.) Az MLSz részéről Usett.v Béla orsz. gyűl. képviselő, Fi- scher Mór, Nádas Ödön, Kovács Mihály, Csányi József dr., Koll- man Ferenc, Kenyeres főtitkár, Nagy Marcel, a BLASz részéről Dietz Károly dr., Fodor dr., Új­pest város részéről Ugró Gyula volt polgármester, Hechs Pál dr. és Hoffer Mihály h. polgármes­terek vettek részt. Résztvett ter­mészetesen a Dumavár is teljes létszámmal. A szónokok sorát Aschner Li- pót elnök nyitotta meg, aki mél­tatta a bajnokcsapat eredmé­nyét, valamint Potya mester és Patyi bácsi érdemeit. Utána sor­rendben Usetty, majd Dietz dok­tor következett. Utóbbi kiosztot­ta a bajnoki aranyérmeket. A klubtól a játékosok bronzplaket­tet kaptak márványalapon, ezen­felül pedig óraláncon csüngő aranylabdát. A drukkerhad tizen­öt legjobb torkú harcosa ugyan­ennyi aranygyűrűt kapott Ará­nyitól, a játékosok hatalmas ezüstserleget adtak a vezetőség­nek. Borsányi adta át, remek be­széddel körítve, viszont a Duma­vár sem hagyta magát, ő a játé­kosoknak adott ezüstkupát. A BT részéről Vámos Soma társelnök, a társegyesületek ré­széről Fazekas Dezső, a Duma­vár részéről Salgó Jenő üdvözöl­te még Újpest bajnokcsapatát. A BOCSKAI „SZABADRA HELYEZTE” FERENCZET, aki a múlt héten szerződtetett le a P. MÁV-tól. Az anyaegyesület kérelme alapján a Bocskai veze­tősége kedden úgy döntött, hogy Ferenczet szabaddá teszi és szerződését ajánlott levélben visszaküldi egyesületének. Azon­ban a Bocskai számít arra, hogy jövőre, az érettségi vizsga leté­tele után a P. MÁV nem gördít akadályokat a játékosnak a Bocs­kaihoz való szerződése elé. A Bocskai—Crisana mérkőzés zavaros stádiumba jutott, mert a nagyváradi klub azt kérte, hogy a Bocskai a vasárnapi mérkőzés­re Debrecenbe utazó 300 Crisa- na-drukker számára szerezzen olcsó sportvizumot. Miután en­nek a kérésnek a Bocskai nem tud eleget tenni, kérdést intézett a Crisanához, hogy ilyen körül­mények közt fenntartja-e aján­latát? 25 ÉVES A PESTSZENTLŐRINCI AC és ezt a jubileumot vasárnap, augusztus 6-án ünnepélyes kere­tek között tartja meg. Az egész napon át tartó jubiláris ünnep­ségek sportprogramja két szám­ból áll: délután 2 órától kezdve a Keglevich-utcai sporttelepen villámtorna lesz az SzFC, SzAC, SzRTC, Hálókocsi, SzTE és SzNSE csapatai között, délután ötórai kezdettel pedig ugyanott ökölvívómérkőzést tartanak a magyar olimpiai bajnok, Európa- és magyar bajnokok részvételé­vel. Előzőleg a társadalmi pro­gramot bonyolítják le, estétől reggelig pedig természetesen — tánc lesz. Nemzeti­Rapid ! — A Sporthirlap tudósítójától — Évek óta hiányzanak a neves osztrák futballcsapatok a buda­pesti pályákról, pedig nagyon hosszú ideig ezek a klubközi vetél­kedések jelentették a futballszezón legszebb eseményeit. A nagy- egyesületek a sajtó állandó bíztatása ellenére is csak a külföldi túrák iránt viseltettek érdeklődéssel, míg a hazai rendezés iránt vajmi kevés vállalkozási kedv mutatkozott. A Millenáris-pályára költözött Nemzeti már a tavaszi szezon végén megkezdte itthoni nemzetközi programjának kiépítését azzal, hogy vendégül látta a belgrádi Jugosláviát és a párisi Racingot. A közönség szépszámú megjelenéssel jutalmazta a bátor vállalkozást, ami kedvet adott a klubvezetőknek újabb kísérletekre. Augusztus 20-án a Bratislava lesz a Millenáris ven­dége, de még ezt megelőzően előkelő ellenfele lesz a Nemzeti csapatának. Augusztus 15-re szól a meghívás, amely a bécsi Rapidot hozná Budapestre. Mint értesülünk, a tárgyalások előre­haladott mederben folynak s minden valószínűség szerint a mér­kőzés létrejön. A BÉCSI MAGYAR—OSZTRÁK MÉRKŐZÉS ELŐJÁTÉKA ezúttal nőm futball lesz, hanem atlé­tika. A mérkőzés előtt kívánják meg­rendezni az osztrákok az olaszok el­leni atlétikai viadalt. Amennyiben az anyagi kérdésekben is meg tudnak egyezni az olaszokkal, akkor szó sem lehet más programról. Ha sikerül megvalósítani ezt a tervet, akkor az osztrák—olasz atlétikai viadal egy- részét már szombaton bonyolítanák le, míg a magyar—osztrák mérkő­zés napjára maradnának a döntők és a legérdekesebb számok. A BÉCSI WACKER BUKARESTBE UTAZIK Temesvárról. A bécsiek három mér­kőzést játszanak a román főváros­ban. AUGUSZTUS 12-ÉN országos tanácsülés lesz az MLSz-ben. A HUNGÁRIA NAGYVÁRADON vasárnap a következő csapattal áll ki a NAC ellen: Ujváry — Kocsis, Kis — Sebes, Kalmár, Magyar — Szegő, Cseh, Turay, Dudás, Titkos. A kék-fehérek egy tartalékjátékost is visznek ma­gukkal. A tartalék személyéről csak pénteken döntenek. Egri, Szabó III., Kardos és Gergely kö­zül utazik el — az egyik. A VASASOK UJ TRÉNERE Rózsa József lett, a klub régi játé­kosa, akit nagy szeretettel iktattak be új tisztségébe. A SOMOGY hétfőn este még két friss szerző­dést tett postára. Az egyik: Sós Ferencé (Siófoki SE), a másik: Huhmann János (K. Turul). Darányi Jósssefsú­lyos beteg A délnémetek ellen kiálló ma­gyar csapat egyik erőssége, Da­rányi József súlyos beteg. Teg­nap 39 fokos lázzal autón hoz­ták fel Piliscsabáról, ahol már néhány hete tartózkodik. Az or­vosi vizsgálat tifuszgyanus tü­neteket állapított meg. Darányit azonnal kórházba szállították. Állapotáról még nem tudnak fel­világosítást adni orvosai, mert csak holnapra dől el, hogy csak­ugyan tifuszos megbetegedéssel állanak-e szemben. Darányi dr. kidőlésével a tar­talék Horváth dob a németek ellen. Horváth jelenleg 14.50-es formában van. (Darányit tehát Csányinak kell majd helyettesí­tenie, míg Horváthnak — Csá- nyit.) A Szeged FC-nek is van már Kalmárja egy újonnan szerződtetett játékos személyében. Az illető Kalmár György, az SzTK, majd a lausannei Racing Club játékosa, akivel a Sze­ged FC többhetes tárgyaláso­kat folytatott és miután néhány tréningen jó képességekről és kon­dícióról tett bizonyságot, a szegedi vezetőség leszerződtette a kemény­kötésű játékost. Az első tréninget különben tegnap tartotta a Szeged FC. Ezen a szombatig szabadságolt Kalmár kivételével az összes szer­ződtetett játékosok resztvettek. Sze­gednek jelenleg 12 sezrződtetett já­tékosa van, köztük a két új szerze­mény, Szojka és Back. Miután Já­nosi, a Békéscsabáról szerződtetett tréner még nem jelentkezett, a keddi tréninget Gyurcsó vezette. Jánosi je­lentkezését a közeli napokban vár­ják. ESIK, ESIK, ESIK ... Időjóslat este 10 órakor: Nyugati szelek, sok helyen esők, zivatarok, lehűlés. AZ ELSŐ ŐSZI BAJNOKI MÉR­KŐZÉST augusztus 26-án, szombaton játszák. A Nemzeti ugyanis a Kispest elleni, vasárnapra sorsolt bajnoki mérkőzé­sét szombaton játsza le. Joga van hozzá. A SOROKSÁR ma délután fél 5 órakor kezdi meg tréningjét. Ha a vezetőség megegye­zik az átadási listára tett játékosok­kal, akkor visszatartja őket. A tré­ningen Augusztinovics nem vesz részt, két hétre a Balatonhoz uta­zott. GYÖRY, BERETVÁS és a Kerület között szent a béke. A felmondások ugyan későn tör­téntek meg, de annyi eredményük volt, hogy Győry munkahelyén' közbenjárt a vezetőség, Beretvás ügyét is elintézték s így a két já­tékos nyugodt sportolásra bizto­sítva van. f Az ETC FC UJ TRÉNERE Mészáros József, a pesterzsébet régi válogatott játékosa, aki a m kát már a héten elkezdi. i k : ___________________________________________________^ ME GJELENIK C7FRHA SZERDÁK ÉS SZOMBATOK 4 ____ m 19 33 AUG. jUtflÚv 2 Bomániában 5 lel. Jngo- I 1 R « H& BA fR XXIU. 6«l. 61. SZ6III. szláviéban 2.5 dinár. Ausz- WSmMi. j* áOBts JfiT 'TOL SgB H H fl SA triábau 20 Gr., Franciaor- hRH| fi » M fi| ™ ÉP Szerkesztőség és kladóhlva­szágban 1 fr., Olaszország- ílfifs fin íft Ilii 18*®*' »f *a': Budapest, VI„ Rómá­ban 0.80 1„ Németország- ^B V W Bk M szám- m- em* bán U Pf., Amerikában 4 C. s£f. X Telefon: tÜ.-"- lg .tjjr v Szerkesztőség: A.: 15—S—54. Előfizetési árak 1/4évre: E*’ Kiadóhivatal: A.- h-J-m. (Csak délután t óráig.) Belföldre 2.70 P. _ Ausztriába S P. Észak- M® J' <Lm' .... _ ■msrikába 4 P. Jugosziá- ■ W Ba',ape*t 62' Po8taíiók "■ viába 5.50 P. Egyéb kői- W .ÜT Távirati cím: tóidra 2.50 p ^t^^^^^^^UKBUSSSBHHSSSSXBnHSSnMKSVXXXXSSStKXXSXSSSS^SXSSKSSSSSSXXVmsSX spsrthiriap Budapest. Az MLSz elnökségének rendkívüli intézkedései a válo mérkő­zések érdekében Turay első tréningje a Hungáriában Darányi József súlyosan megbetegedett, nem indulhat a délnémetek ellen A uízipólti dafnoks^Hföntöntórliőzései Főéi III. a belügyminisztériumhoz ment panasszal az Újpest ellen Újra kezdődnek a teniszversenyek

Next

/
Thumbnails
Contents