Sporthirlap, 1933. november (24. évfolyam, 87-94. szám)

1933-11-04 / 87. szám

Ma: Villám ti MEGJELENIK ^CiniMRAT SZERDÁN ÉS SZOMBATON 1 MümiWI A I 1933 N0U' ss=^ jUmÜV -i­Bomániában 5 lei, Jugo ^Eg^ESlf:M K 1 1 » $P K i UHU. Ml. 87. SZÜL •aláviában 2.5 dinár, Aosz- Ht 9H| KB SrejL flp* triában 20 Gr.. Frauciaor SHBl H l|l Ml S| M JE P* «§' B SíerkewMtaé* ém kladftblva. esásbaj) 1 fr., Olaszország JbSHkH8' M M B Mfe m 9 B tál: Budapest, VL. Réasa­baa 0.80 1.. Németorazáp jHtgBgF* ||Íg| 9 B °‘c» m- *®ánl- m- 61 a" baj) IS Ft., Araerikábao 4 C. _j,1lM»uBFr> hkjS JSf 'tSgSKr a Telefon:---- " 'T ^ I SzortoMláeég: A.: 19—t—54. El őfizetési árak t/4évre: *Pjl I Kiadóhivatal: A.: 11—9—44. 'í- B (Csak délután 6 órálf.) Belföldre Í.70 P. M I Levélcin.­Ausztriába 3 P. Észak- ^3MÍSB3S3t} WSk ■ „ . Levelűm, amerikába 4 F. Jugoszlá ™ E Budapest 62. Postaftók 8* viába 5.50 P Egryéb kül M Távirati cím: földre 3.50 P. Sporthlrlap Budapest. Ils2, vagy... Tehát holnap: Ferencváros— Hungária. Kora. délután, az Üllői- útón. Futballderbi. Derbi ? A legnagyobb küzde­lem? Miért? Hiszen a Ferencvá­ros pontveszteség nélkül vezet a bajnokságban, eddigi ellenfelei még csak arra sem voltak képe­sek, hogy különösebben megne­hezítsék a zöld-fehér színek dia­dalát. A Hungária pedig — majd­nem utolsó. Egészen pontosan: az utolsóelőtti. A Hungária súlyos veresége el­kerülhetetlennek látszik, ha őszi szereplését tekintjük. A csapatot kriminálisán vezetik cs a csapat gyalázatoson játszik. Súlyos sza­vak ezek, de igazságosak. Debre­cenben. a jóképességű Bocskai ellen, a Hungária együttese győz­ni tudott s ezzel — önmaga ellen bizonyított. Csak három kék­fehér futballista küzdött szívvel- lélekkel Debrecenben s már ők is kiverekedték a győzelmet. Mit je­lent ez? Azt jelenti, hogy a többi meccsen még három „igaz játé­kos” sem akadt a csapatban!... Kalmár elfelejtett magyarul. Legalább is fogalma sincs ezek­nek a szavaknak jelentőségéről: küzdés, bátorság, kitartás ... Tu- ray? ... A többiek?... Hagy­juk! ... A Hungária idei gyá­szos szereplésének betetőzése le­het a derbi. A Ferencváros új re­kordot állíthat fel a zöld-fehér és a kék-fehér színek küzdelmében, melyben eddig a ll:2-ős MTK- győzelem volt a legki ugróbb ered­mény. Most még 11:0, vagy 12:1 is lehet a Ferencváros javára. De — a Hungária is győzhet!... Győzelme váratlan lenne, mégis várható. Illogikus lenne és mégis logikus. Csodálatos lenne, ha a mai Hungária legyőzné a mai Ferencvárost, de természetes is lenne ez a győzelem. Mert a debreceni sikert három játékos harcolta ki. Ha a Ferenc­város ellen a Hungária valameny- nyi játékosa, úgy küzd, mint a debreceni három küzdött, legyőz­hetik a Ferencvárost is. És min­den okuk megvan rá, hogy úgy küzdjenek. A Ferencváros elleni győzelem lenne csak olyan „eny­hítő körülmény”, mely a Hungá­ria őszi működésének megítélésé­nél komolyan eshetne latba. A kék-fehér csapat valóban sors­döntőnek tekintheti ezt a meccset a saját számára. Éppen az okozna nekünk meg­lepetést, ha a Hungária nem fog­csikorgatva, utolsó lehelletéig harcolna ezen a meccsen a győze­lemért. Ha símán, egyszerűen ki­kapna. (Mely esetben katasztro­fális vereséget kellene szenved­nie.) A derbi — százat egy ellen! — mégis derbi lesz. A legnagyobb küzdelem A PHÖBUS CSAPATA ma délután tréninget tart. Vasár­nap nincs mérkőzése a csapat­nak s így legközelebbi ellenfe­leit ,, tanulmányozza”: a III. ke­rületet és a Fradit. Péter, aki két hétig nem játszhatott sérü­lése miatt, rendbejött és legkö­zelebbi mérkőzésén már elfog­lalja helyét a csapat tengelyé­ben. Turay térde rendben, Kis is „gyógyult" Nem szerződtet a Ferencváros új embert, Laky a hátvéd Énekest lepontoz­ták Poznanban A boxoló „vegyes" döntet lenül végzett első lengyelországi túrameccsén (A Sporthirlap telefonjelentésej Poznan, november 3. Az NSC—Bp. Vasutas vegyes boxológárdája ma este nagy közön­ség előtt vívta meg itt lengyel— német túrájának első mérkőzését. Az ellenfél a legjobb lengyel ökölvívó csapat volt. A részletes eredmények a következők: Légsúly: Énekes II. győz Sop- kiovak ellen. Nívós küzdelem, mind­három menetben a magyar ököl­vívó volt fölényben, megérdemelten győzött. 2:0. Bantamsúty: Rosalsky győz Kubinyi ellen. Kubiny. régi borda­sérülése az első menetben kiújult és a magyar boxoló így nem tudta Rosalsky erőteljes ütéseit ellen­súlyozni. 2:2. Pehelysúly: Az est fénypontja volt Énekes I. találkozása Kainer- rel. Olimpiai bajnokunk .végig veze­tett, ütései sorra ültek, de a len­gyel bíró a legnagyobb meglepetés­re Káinért hirdeti ki győztesnek. Emiatt a közönség tekintélyes ré­sze tüntetett is. 2:4. Könnyűsúly: Frigyes győz Si­pinsky ellen. Biztos magyar győze­lem. 4:4. Weltersúly: Andcrfer győz Wolnakovsky ellen. Szép küzdelem. Andorfer csak a harmadik menet végén tudta nagy finissel győzel­mét megszerezni. 6:4. Középsúly: Majsicky győz Fe­kete ellen. Nagy küzdelem, Fekete az első menetben fölényben volt, de a lengyel ökölvívó a végén feljött 6:6. Kisnehézsúly: Simó győz Kar- pinsky ellen. Izgalmas meccs, a magyar versenyző fölénye már az első menetben kidomborodik. 8:6. Nehézsúly: Győrffy a 110 ki­lós Pylatot kapta ellenfelül. A len­gyel óriás erőteljes ütéseit Győrffy két menetig jól parírozza, amikor a magyar boxoló szemhéja felreped és Sulkó túravezető lelépteti Győrffyt s így Pylat lett a mérkő­zés győztese. 8:8 Szombaton reggel utazunk Varsó­ba, ahol második mérkőzésünket vívjuk meg. F. A II. liga is szóhoz jut: válogatott meccset kap — A Sporthlrlap tudósítójától — A II. liga egyesületei a héten ülést tartottak és azon hangosan panaszkodtak a II. liga válogatott csapatának mellőzése miatt. Több felszólalás hangzott el Felhányták, hogy a profiszövetség hivatalosan mindenféle klubkombináltaknak al­kalmat ad a szövetség dresszében való szereplésre, csak a II. ligának nincs alkalma szerepelni, pedig a Phöbus példája,, no meg az idei nagyon nívós II. ligameccsek bizo­nyítják, hogy a II. liga játékereje jelentő­sen emelkedett. A II. liga egyik vezető személyi­sége mondotta a következőket: — Tény, hogy az első liga úgy­nevezett közös nemzetköz: mérkőzé­sei után a II. ligának is juttatnak részesedést, azonban ma már az a helyzet, hogy kizárólag az anyagi részesedés nem elégíti ki a II. liga ambícióit. Ma már a II. liga játék­ereje meglepően emelkedett a ta­valyihoz képest és meggyőződésünk, hogy a válogatott csapolunk sze­repeltetése sok gondot venne le a szövetség váüairól is. A mozgalom tehát csak annyit jelent, hogy a PLASz elnökségét kérni fogjuk, teremtsen alkalmat, hogy előbb idehaza, Budapesten, vagy a vidék sportcentrumá­ban, esetleg a BLASz válo­gatottjai ellen állhassunk ki és mutassuk meg az érőnket. Klubcsapataink egyike-másika már kitűnően hefytállt I. ligabeli egye­sületekkel szemben és játékosaink legjobbjai iránt mostanában élén­ken érdeklődnek a neves ligacsapa­tok is. Mindezek alapján hisszük, hogy ránk terelődik majd a figye­lem és legközelebb már a II. liga kap megbízatást arra, hogy vala­mely kisebb jelentőségű nemzetközi küzdelem alkalmával a PLASz kép­viseletében csapatot állíthasson a pályára. A II. liga élénkebb foglalkozta­tását célzó mozgalom vezetői tegnap a PLASz elnöksége eiőtt fejtették ki, hogy a II. liga is helyet követel magának a nap alatt s az elnökség méltányolta is a nemes töi-ekvése- ket. Kimondta, hogy évenként egy válogatott mérkőzést okvetlenül ren­deznek a II. liga számára. Ott tehát megmutathatják. Három I. osztályú amatőr- mérkőzés marad el vasárnap Amatőrválogatottunk csak szom­baton este érkezik haza. Emiatt több csapat vonakodott a vasár­napra kisorsolt meccsét lejátszani. A válogatottjaik nélkül ugyanis nem óhajtanak játszani. Az érde­kelt egyesületek tegnap este össze­jöttek a szövetségben. A tárgyalások eredménye az lett, hogy elmarad három mérkőzés. A Törekvés—33 FC, az Elektromos —FTC és a Cs. MOVE—Kelenföld mérkőzések. SZABÓ TIBOR vasárnap elhagyja a kórházat. A BBTE szerencsétlenül járt fia­tal sprintere tökéletesen meg­gyógyult és vasárnap már kijön a kórházból. Ő szeretett volna már szombaton szabadulni, hogy a szombatesti atlétika-vacsorára elmehessen, de erről a szándéká­ról sikerült őt lebeszélni. Tarist meghívja nyárra a MUSz!- A Sporthlrlap tudósítójától — Több érdekes nemzetközi újság van az úszószövetségben. A lég fontosabb: a francia Tarist hívjuk meg arra a terminusra, amelyiket akarja. Kétségtelenül hatalmas attrakciót jelentene Taris startja 100, 400 és 1500 méteren. Válasz még nincs. írtak ellenben a csehszlovákok és a belgák. Tudva­levőleg augusztusban Magdeburg- ba menet akartunk revánsot adni a csehszlovákoknak Prágában. Most azt írták Prágából, hogy akkorra a szláv bajnokságok miatt 9 nem vállalhatják a csapatot. Július harmadik vasárnapját java­solják. Az úszómérkőzés program­jába a két ugrószámot is fel akar­ják vétetni. A belgák vendégjátékát az Európa-bajnokság eiőtt rendezte volna a MUSz, de a magdeburgi csatára készülődő belgák nem jöhet­nek. így nyáron Budapesten csak ’ az olaszokat és a jugoszlávokat Iát- ! hatjuk. Különösen a „Jug” játéka | tarthat számot érdeklődésre. MÉG ESIK! Várható időjárás a következő 24 órára: Változékony, kissé hű­vösebb idő még 3ok helyütt eső­vel. Főleg a Dunántúlon élén­kebb nyugati szél. *(

Next

/
Thumbnails
Contents