Sporthirlap, 1933. december (24. évfolyam, 95-103. szám)

1933-12-02 / 95. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Ara 12 fül. Csehszlovákiában | Ke., Romániában I lel, Jogo- •zlávlában 3.5 dinár. Aua» tríában 30 Gr, Francikor- szagban 1 fr., Olaszország­ban 0.80 Námetország baa 15 P(., Amerikában 4 0. Előfizetési árak V« évre: Belföldre *70 P. Ansztriába S P. Rszak Amerikába 4 P. Jngoszlá viába 5 50 P Egyéb kai földre 3.54 P. SZOMBAT 1933 DEC. 2 XXIV. Out. 98. szón SzerkesstSeég éa kiadóhiva­tal: Bndapeet, VI, Eózsa- ntca 111. szám. III. «■. Telefont Szerkeeztíleég: A.i 11—4—54, Kiadóhivatal: A.x 11—1-44. (Csak délután ( óráig.) Levéleim: Budapest 63. Postaftók 84. Távirati elm: Sperthlrlap Budapest. Elő a lécekkel! Vastag hóréteg fedi a budai hegyeket A sízők nagy örömére tegnap reg­gel megérkezett a HÓ! Mégpedig decemberi hó, pontosan december hó 1-én, ez a hó már meg is szokott maradni. Az egész országban — a keleti részek kivételével — havazott, vagy havas eső esett. Budapest jár­dáin hamarosan pocsolya lett a szép fehér hóból, a budai hegyekben azonban — megmaradt. Mint a Meteorológiai Intézet este 10 órakor jelentette: Svábhegy: 9 cm, Dobogókő: 15 cm friss hó. A Mátrában és a Blikkben arány­lag kevés hó esett, de a magasabb rétegeken még a múlt hétről meg­maradt 8—9 cm hó most 4—5 cm-es réteggel vastagodott. Varható időjárás a következő 24 órára: Még sok helyütt havazás vagy havas eső. Élénk keleti, észak­keleti szél. Fagypont körüli hőmér­séklet. Tehát: a sízők előszedik a léceket, a futballisták megkezdik — a tavaszi szezont. Ki, mikor, lioi?... (Az I. liga vasárnapi műsora*) • « HUNGÁRIA—BOCSKAI Hungária-út, Jí2. Bíró: Viczenik. Hungária: Ujváry — Mándi, Kis — Egri, Sebes, Semsei — Opata, Cseh, Turay, Dudás, Titkos (Szabó III.). Bocskai: Alberti — Vágó, Janzsó — Palotás, Gyuláy, Keviczky — Mar­kos, Vincze, Teleki, Eőri, Dóczé. Tippünk: 2:2. ÚJPEST—ATTILA Megyeri-út, V\l. Bíró: Klein. Újpest: Hóri — Kővágó, Stemberg — Seres, Szűcs, Szalay — Tamássy, Pusztai, Avar, Jávor, P. Szabó. _ Attila: Hidasi — Bán, Sziklai — Miskolci, Buzássy, Virág — Vértes, Bohus, Seper, Szabó II., Rudas. Tippünk: 5:1. III. KÉR. FC—KISPEST Nagyszombat-u., V>2. Bíró: Hertzk.a. III. kér. FC: Dénes — Györy, Biró — Steiner, Lucz, Réti — Fenyvesi, Blaslcó, Kármán, Egri, Dormos. Kispest: Gergő — Szemere, Rozgo- nyi — Rátkai, Somlai, Keresztes — Mikes, Szabó II., Nemes, ' Szepes, Serényi. Tippünk: 2:1. Miklós II. nem megy Prágába a BKE jéghoki- csapatával A műjégen érthető nagy feltűnést keltett a BKE prágai túracsapatá­nak összeállítása. Dewar ugyanis Miklóst és Mindért csak a csere­csatársorba állította. Sokan össze­függést kerestek az összeállítás és az a hír között, hogy Miklós II. nem vállalkozik az útira. Ő maga azon­ban megcáfolta ezt előttünk: — Édesapám, nem enged el most utazgatni, mert — igaza van — tanulnom kell a kollokviumra. Ezt különben már megmondta — a csa­patösszeállítás előtt is. Mindenesetre a cserecsatársor alaposan meggyengül Miklós lemon­dásával. Dewar még nem határozott, de valószínűleg Háray kerül a csa­patba Miklós helyett. A Ferencváros benyújtotta Polgár szerződését Interjú Sonjai Henie-vel Kész a világbajnoki „féléves terv" Brűnnben IO:6-ra győztek 9 centiméteres hó a budai hegyekben! Párisban ma kezdik a ping-pong­világbafnokságot ma az ute uízípóiőzői a csehszlovák válogatónál mérkőznek Prágában Óbudán hólabda- tr éning volt teg­nap — A Sporthirlap tudósttójátől — - ' 5-. Küszöbön a Cégliga beolvadása az MLSz-be! Ideális karácsonyi időben tartott tréninget a Kerület pénteken dél­után. • A pálya ;,egy hó“, ahogy ideát, Pesten mondanák. Roppant üdítő lát­vány a tizenkét szaladgáló kék- szvetteres alak a friss, fehér havon. Ujjongva futkároznak az óbudai fiúk az első hóban. Révész is szem- melláthatóan élvezi a dolgot. — Passzió ebben a hóban trení­rozni — mondja lelkesen. — Külö­nösen, ha az embernek a torka is fáj — teszi hozzá rezignáltam * Most jön a főslágér. A nézőtér — heten vannak — egészen oda van a gyönyörűségtől. Mert Révész két csapatra osztja a fiúkat és izgalmas hólabdameccset játszanak. (A játék lényege az ellenfelet kemény hó- golyókkal a kapuig szorítani. Jó játék. Révész vezeti a meccset, amelyet azonban hamarosan le kell fújni, mert — a nézőtér is beleavat­kozik. (Régi jó óbudai szokás .'..) * — Mi újság? — kérdezzük Révész Bélát. — A vasárnapi csapatban Drösslér játszik balszélsőt, Egri balössze­kötőt és Kármán centert. Egyébként változatlan a csapat... — Kispest nagyon feni magukra a fogát a két nagy vereség után — jegyezzük meg. — Hát azt meg is lehet érteni, azért nem is haragudhatunk — mo­solyog „Béla bácsi". — Dehát... mi is ott leszünk. A multheti félsikert egyedül az elbizakodottságának kö­szönheti a csapat Hiába beszéltem a fiúknak egész héten.-. Na, de a Kispestnek -nagyobb a respektusa ... * A pálya? Semmi hiba. — Mi az az öt liter víz, ami ebből lesz, a mi pályánknak? — mondják fitymálva az óbudaiak. Lovas és motoros sí jőring versenye­ket rendeznek a Vérmezőn — A Sporthirlap tudósítójától — A Magyar Sí Szövetség által kez­deményezett múlt szombati kitűnően sikerült Mátra-értekezlet hatásai már mutatkoznak. A megalakult Mátra-bizpttság megkezdte a mun­kát és már készülnek a beadványok a különböző hatóságokhoz, mint ezt az értekezlet elhatározta. Általában igen élénk készülődés mutatkozik a szövetségben. Az új mátrai sánc munkálatairól az a hír jött tegnap, hogy rövidesen befeje­zik az építést, ha az idő megengedi. Másik örvendetes újság: a szövetség a magyar diáksízők számára olcsó ausztriai utat biztosit karácsonyra. „Jugend-Skiheim“-ben fognak lakni a diákok, A Tátrába is mennek középiskolások Budapestről. Érdekes újításra van kilátás, amennyiben a síszövetség tervbe­vette lovas és motoros síjöringver- senyek rendezését. Ezek színhelye a Vérmező lesz. Mintegy hé| éve már, hogy kü­lön létezik és él a vállalati csapatok Cégligája, amely az MLSz-től füg­getlenül bonyolítja le a maga baj­nokságait, Mind a két irányban káros volt ez a különállás, még sem sikerült a két testület között eddig összhangot teremteni.' A leújabb időkben azután ismét aktuálissá vált a Cégliga különállásának a kérdése. Már a közvetlen tárgyalá­sok befejezése előtt állanak és ép­A románok szerint a Ripensia játékosai amatőrök Ismeretes az óvás, amit a magyar szövetség a FIFA-hoz benyújtott a bukaresti amatőr Európa K.-mérkőzés miatt. Ezen a mérkőzésen a román válogatott csapatban a temesvári Ri­pensia profijatékosai is szerepeltek. Most érkezett meg az óvásra a román szövetség álláspontját tartalmazó le­vél, amely nagyon eredeti módon védi a maga igazát. Elismeri, hogy az amatőr Európa Kupáért) csak va­lódi amatőrök játszhatnak. '• Azonban utal arra, hogy a FIFA-nak nincs amatőr bizottsága, hanem a szabály­zatok szerint a FIFA minden orszá­gának futballszövetsége maga szabja meg, hogy kiket tekint játékosai kö­zül amatőröknek. Ebből a homályos levélből valószí­nűleg azt kell érteni, hogy a Ripensia játékosai amatőrök. Legalább is kül­földi viszonylatban. pen pénteken este jelent meg az MLSz székhazában a Cégliga el­nöki küldöttsége, élén Görgey Ist­ván országgyűlési, képviselővel. A küldöttséget az MLSz elnöksége fogadta Usetty Béla dr. elnökkel az élén. Többórás tárgyaláson be­szélték meg a Cégligával való kö­zös működés jövendő programját. A Cégliga beolvadása, informá­ciónk szerint, küszöbön áll. A Sporthirlap távirati jelentése London, december 1. Az európai túrán lévő Ottawa Shamrocks kanadai jégkorong- csapat csütörtökön játszotta má­sodik mérkőzését az Oxford-egye- tem válogatott csapatával. A ka­nadaiak 10:0 arányban győztek s szakértők szerint az eddig Euró­pában járt kanadai csapatok kö­zül a legszebb és legjobb játékot mutatták. AZ ELSŐ... A BKE szakosztályai szorgalmasan dolgoznak az első eseményekre. A gyorskorcsolyázók kezdik el a ver- senyszezónt Jövő vasárnap tartják meg a 3000 méteres háziversenyt. A műkorcsolyázók karácsony táján kez­denek, a jéghokizók a jövő hét elején Prágában. Kanada tud ügető versenyeit |

Next

/
Thumbnails
Contents