Sporthirlap, 1934. március (25. évfolyam, 18-25. szám)

1934-03-03 / 18. szám

MEGJELENIK SZERDÁK ÉS SZOMBATON 1 Ura 12 fin. Csehszlovákiában 1 Ec Komáméban 5 lei, Jugo szláviéban 2.5 dinár, Anszt riában 20 Gr., Franciaor szágban 1 fr„ Olaszország bán 0.80 1., Németország bán 15 Pf., Amerikában 4 C Előfizetési árakV«évre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 3 P. Észak- amerikába 4 P. Jugoszlá­viába 5.— P. Egyéb kül­földre 3.50 P. SZOMBAT 1934. MÁRCIUS 3 xxu. óm. is. szám. Szerkesztőség és tdsdéhiva. tál: Budapest, VT„ Rózsa- utoa 111. szám, ÜL em. Telefon: Szerkesztőség: A.: 13—5—54, Kiadóhivatal: A.: 11—2—44. (Csak délután • óráig.) Levélcím: Budapest 62. Postafiók 91. Távirati eim: Sporthlrlap Budapest. Mándi, a két Szabó, Frigyes és Szigeti válogatott íormát mutatott a boxbajnokság tegnapi fordulójában Pusztai az újpesti Jobbszélső Sárosi játéka még nem biztos Barna, Szabados, Bellák, Boros, és Kelen amatőrsége veszélyben Az angol plng-pongszövetség profi javaslata a magyar él­játékosok ellen — A Sporthirlap tudósítójától — Hogyan védte meg Carnera a világ­bajnokságát 39 kilóval könnyebb Loughran 5 menetben jobb volt — A Sporthirlap tudósítójától — nagy tömegek fognak felvonulni vasárnap dél­előtt a Komjádi siremiek fel­avatáséra •— A Sporthirlap tudósítójától — Vasárnap délelőtt negyed 12- kor lesz Komjácji Béla síremléké­nek felavatása a rákoskeresztúri temetőben. A síremlék felállításá­nak ideje egybeesik Komjádi Béla halálának egyesztendős évforduló­jával. Komjádi Béla sírján péntek dél­re állították fel a síremléket, mely hirdetni fogja az eljövendő nemzedéknek is, hogy aki a szen­telt hant alatt pihen, a magyar sport önfeláldozó, hősi rajongója volt. Komjádi Béla, élt 41 évet... Az avatási ünnepélyt a MUSz rendezi s résztvesz rajta termé­szetesen az egész magyar úszó­sport, amelynek Komjádi vezére volt. A válogatott úszók és vízi- pólózók kapitányaik vezetésével vonulnak fel vasárnap délelőtt a rákoskeresztúri temetőbe, a klu­bok úszói saját klubvezetőikkel fognak megjelenni. Az MTK még a gyermekúszóit is kiviszi „Komi bácsihoz”. Az izraelita szentegylet babér­ágakkal és pálmákkal díszíti fel a sír környékét s a környéket lezár­ják, hogy a síremlékavatás közön­ségének megfelelő helye legyen. Az ünnepség rendezői bizonyos­ra veszik, hogy — mint a temeté­sen — most is igen nagy tömeg­ben fognak megjelenni azok, akik szerették és tisztelték Komjádi Bélát. — Az 5 varázsa nem oszlott szét egy év alatt — mondta Ba­log László dr., a MUSz ügyveze­tője, aki e tisztségében Komjádi Béla utóda. — Az ő életének eredmémje nem egy rekord, vagy egy győzelem, aminek emléke gyorsan elhalványul. Ma, egy esz­tendővel halála után még mindig úgy érezzük, mintha tegnap vesz­tettük volna el őt. Olyan eleven a fájdalom és friss a gyász ... Valóban, ez így van, s ez az ér­zés viszi ki majd vasárnap a gyá­szolók tömegeit Komjádi sírjához, ahol Kéler Tibor dr. tartja az emlékbeszédet. Hivatalos koszorúletétel nem lesz, de természetesen, aki a ta­vasz első virágait kiviszi Komjádi Bélának, zavartalanul leteheti a sírra . , , FELHŐS, ENYHE IDŐ... A Meteorológiai Intézet jelenti március 2-án este 10 órakor: Várható időjárás a következő 24 órára: Éjjel erősebb lehűlés, reggel ködképződés. Nappal változóan fel­hős, enyhe idő. Elszórtan kisebb eső lehetséges. Újabb szenzációja van a ping-pong sportnak. (Kivételesen sportról van szó.) A nemzetközi asztali tenisz­szövetség a legközelebbi napokban foglalkozik az angol szövetség javas­latával, amelyet az angolok nevében Montague terjesztett a világbajnok­ságok idején Parisban ülésező nem­zetközi szövetség elé. Montague ja­vaslata szerint profinak nyilvánítandó min­den olyan versenyző, aki ver­senyzői tudása révén jutott magánfoglalkozáshoz, vagy pedig róla ütőt, labdát vagy sportszereket neveztek el. A Parisban tartózkodó szövetségi vezetők előtt már annak idején két­ségtelennek látszott, hogy a profiparagrafus a világ­híres magyar versenyzők társadalmi érvényesülése el­len irányul. Barna, Szabados és Bellák nevével ugyanis külföldön ütőket és labdákat hoznak forgalomba, de a külföldön élő többi magyar éljátékos is sport­kapcsolatok révén helyezkedett el polgári állásban. Barnán, Szabadoson és Bellákon kívül Kelen, Boros és Glancz tartózkodik külföldön. Már a párisi kongresszus idején — mint a magyar szövetség kiküldöttje —, a legerélyesebben állást foglal­tam Montague javaslata ellen és si­került is annyit kiverekednem, hogy az érdemi tárgyalást elhalasztották. Most azután, hogy a javaslat keresz­tülvitele érdekében az angol körök újabb akciót indítottak, a magyar szövetségre hárul az a nem könnyű feladat, hogy a magyar álláspont elfogadásának Ausztria, Csehszlová­kia, Svájc és Franciaország szövet­ségeit is megnyerje. A magyar szö­vetség ugyanis arra hivatkozik, hogy a külföldön elhelyezkedett magyar versenyzők tisztességes és normális teljesítményt megkövetelő foglalko­zással tartiák fenn magukat. Az a kifogás pedig, hogy egyes játékosok­ról labdákat neveznek el, a többi sportágakban bevett és amatőr szempontból nem kifogá­solt szokás. (Tarisról vízipólólabdát, Kehrlingről, Cochetről ütőt neveztek el stb.) A magyar szövetség érdekeinek megvédése céljából már megtette a szükséges ellenlépéseket és így re­mény van arra, hogy az angol javas­latnak nem tudnak érvényt szerezni. Az ügyben egyébként a legközelebbi napokban érdekes fejlemények vár­hatók. Wilcsek Andor. Kaposvár „mozog — A Sporthirlap telefonjelentése — Kaposvár, március 2. Óriási érdeklődés nyilvánul meg Kaposvárott a vasárnapi Phöbus— Somogy mérkőzés iránt. Kapos­várott a Phőbust a meglepetéseik csapatának tartják és ezenfelül — mindenki kiváncsi a cégcsapatra. A csapat teljesen felkészülve várja a meccset. Győrffy I. elárvult helyén Murát fog játszani, nagyon bíznak benne. Sófalvy centerjáté­kától, valamint Mátéffytól, az új szerzeménytől a csapat eredményes­ségének erős növekedését várják. (Mátéffy szerződtetési ügyével kapcsolatban egyébként teljes bizonytalanság uralkodik Kapos­várott.) Kaposvárott jó jelnek veszik, hogy a csapat összes játékosai, a budapestiek és a pécsiek is, együtt treníroztak csütörtökön és most együtt várják Kaposvárott a mécs­esét. Rég nem volt erre példa — és minthogy nem volt rég a Somogy győzelmére sem, azok, akik hisznek a kabalában, ennek alapján esküsz­nek a Somogy győzelmére. ,s Miámi, március 2. Primo Carnera olasz nehézsúlyú ökölvívó világbajnok csütörtökön 15 menetes küzdelemben sikerrel védte meg világbajnoki címét kihívójával, az amerikai Tommy Loughrannal szemben. A világbajnoki mérkőzést szabad­téri arénában, bonyolították le. A mérkőzés a nemzetközi ökölvívósport történetében még eddig elő nemJ'for­dult sikertelenséggel végződött, mert az amerikaiak ismert, hetek óta tar­tó nagyarányú reklámhadjárata elle­nére is csak 15.000 főnyi közönség lézengett a tágas aréna nézőterén, jóllehet a küzdelmet már kétszer el­halasztották. A két ökölvívó közötti nagy súlykülönbözeten kívül a rossz időjárás is hozzájárult a pénzügyi fiaskóhoz. Az amerikaiak nagyszerű sportérzékét bizonyítja, hogy a küz­delemtől nem sokat vártak, miután Loughran minden tudása ellenére sem volt képes Carnera súlytöbbletét ellensúlyozni. A néző közönség sorai­ban jelen volt Gene Tunney volt ne­hézsúlyú ökölvívó világbajnok, to­vábbá a társadalmi, film és pénzügyi társadalom több nevezetes tagja. Miután a nagy mérkőzést meg­előző mérkőzéseket lebonyolították, elkezdett esni az eső. Elsőnek Carnera jelent meg a ring- ben mérsékelt taps közepette. Lough- rant a nézők melegebben üdvözölték. A mérlegelésnél kitűnt, hogy Carnera 122.4 kilós súlyával a 83.4 kiló súlyú Loughrannál 39 kilóval nehezebb. Az egész mérkőzés alatt meglátszott, hogy Carnera, mióta világbajnok, keveset tanult. Loughran technikai szempontból jobb volt, mint ellenfele, de ellenfelének súlytöbblete sok volt neki. Az amerikai rendkívül bátran küzdött és vereségét' nem kellett szé­gyellenie. 5 menetben jobb volt, mint ellenfele, 1 menet döntetlen maradt, úgyhogy Carnera csak 9 menetben szerzett több pontot. Carnera nehezen mozgott, nem kel­tett jó benyomást s ellenfelét nem tudta leütni, jóllehet kezdettel fogva erre törekedett. Loughran már az első menetben panaszkodott, hogy Carnera állandóan lábára lép s ez a körülmény is hozzájárult a közön­ségnek Camerával szemben tanúsí­tott ellenszenvéhez. Loughran az első menetben kevesebb pontot szerzett, de a következő 4 menetben maga ja­vára könyvelte el, miután Carnera fején és testének különböző részem számos jó találatot helyezett el. Car­nera Loughrant több ízben a ringből ki is nyomta s munkája nem volt mindig szabá­lyos. Mikor a bíró Gamerát hirdette ki pontozásos győztesnek, a közönség erősen tüntetett a bátran küzdő és többet mutató Loughran mellett. BUENOS AYRESBEN ugyanazon a napon, mikor Car­nera a világbajnoki címért küz­dött, egy másik óriás ökölvívó, az argentínai Vittorio Campolo épp oly csalódást okozott, mint Carnera és a nála 67 fonttal könnyebb ellenfelét ő is csak óriási súlytöbblete folytán tudta legyőzni. Arturo Godoy mind­végig egyenrangú ellenfele volt az argentínainak, de 12 menet után pontozással mégis vereséget szenvedett. Simek Ferenc az MTK-atléták trénere — A Sporthirlap tudósítójától — A Gáspár Dezső halálával elár­vult MTK-atléták új trénere Si­mek Ferenc, a MASz dunántúli vándortrénere lett. Simek március 15-től kezdve fog foglalkozni a kék-fehérek atlétáival. BAJNOKAIT ÜNNEPELTE tegnap este impozáns bankett ke­retében a Pénzintézeti Sportegy­letek Ligája. A bankélet számos kitűnősége vett részt a vacsorán, amely a PSiUtől már megszokott díszes keretek között zajlott le. Az egész kép méltó volt a bank­sport nagy fejlődéséhez. FTC-pálya IX, ülloi-úl 129 1934 március 4-én, vasárnap délután Ví 4 órakor Budai 11—Ferencváros [. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1/o2 órakor Ferencváros, Hungária vegyes-G S E barátságos mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents