Sporthirlap, 1934. május (25. évfolyam, 35-43. szám)

1934-05-02 / 35. szám

Ma: Tippteeresxtrefívény! MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Ara 12 ml Csehszlovákiában 1 Ko. Romániában 5 lei, Jugo­szláviában 2 5 dinár, Auszt* riában 20 Gr.# Franciaor­szágban 1 fr.. Olaszország bán 0.80 l., Németország bán 15 Pf., Amerikában 4 C. Előfizetési árak Viévre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 3 P. Észak- amerikába 4 P. Jugoszlá viába 5.— P. Egyéb kül földre 3.50 P. HÍffrffimi nmni ...........II ..............................hu Mimiim................................mm ■ ■■■.............................if SZ ERDA 1934. MÁJUS 2 xxv. évf. 35. szám. Szerkesztősbe é. ktadóhlta- t»I: Budapest, VI. Bózsa- utca 111. szám. III. em. Telefon: Szerkesztőség: A.: 19—9—51. Kiadóhivatal: A.« 11—2—M. (Csak délután I óráig.) Levélcím: Budapest 62. Postafiók U. Távirati eim: SperthlTlap Budapest. újpest BVízött Pozsonyban, / c hála Kocsisnak s Megvan a válogatóbizottság A Nemzeti kikapott Karlsbadban Mégis lesz Nemzeti B) liga ? Schréderné a hölgyteniszbajnok Galamlíiö wőripert Gyulay helyen Szaniszlű ll-uel, Hevesi helyen Döczhual áll ki a Bocskai a Fradi ellen •— A Sporthirlap telefonjelentése — Debrecen, május 1. A Bocskai ma erős kondició- és labdatréninget tartott. Hevesi ki­vételével mindenki jelen volt, ő sérült, nem jöhet számításba. A válogatottak este hatkor érkeztek meg. Palotás és Vincze egészséges, Markosnak még borogatnia kell, de vasárnap ő is játszani akar. A csapat máris megvan: Alberti — Vágó, Janzsó — Palotás, Sza- niszló, Keviczky — Markos, Vin­cze, Teleki, Eőri, Dóczé. Gyulay is felutazik a csapattal, ő már egészen rendbejött, még egy vizsgálatra azonban jelentkezik Molnár főorvosnál A FIG elnöke tegnap Buda­pesten járt Zamoyski Ádám gróf, a FIG (a nemzetközi tornaszövetség) elnöke, kedden reggel Budapestre érkezett. Nyomban megérkezése után felke­reste Teleki Sándor grófot, a MO- TESz elnökét, aki gyomormérgezés­sel fekszik a Vöröskereszt-kórház­ban. Teleki gróf betegség edacára is hosszasan és behatóan tárgyalt a FIG elnökével. Zamoyski gróf a meg­beszélés után a lengyel követségre ment és szorgalmazta a lengyelek­nek a tomászvilágbajnokságokon mi­nél nagyobb számban való részvéte­lét. A lengyel gróf a MOTESz-ban is megjelent, élénk érdeklődéssel te­kintette meg a szövetség helyiségeit és érdeklődött az ügyek viteléről. Aztán megtekintette az OTT nagy tanácstermét és könyvtárát s beírta nevét a MOTESz és az OTT vendég­könyvébe. — Sokfelé jártam már életemben — mondotta az idős lengyel arisz­tokrata. — De ilyen mély és meg­kapó impressziókat még sohasem szereztem, mint most, hogy először látom Budapestet. .. Minden elkép­zelést felülmúl ez a város Különösen az Országház-tér tet­szett Zamoyskinak. Azt mondja, hogy ebben a nemben a legszebb a világon. Zamoyski Tóth Istvánnak, a MO­TESz alelnökének kalauzolásával végignézte Budapest látnivalóit és délután négy órakor már tovább is utazott Bécs felé. Utjának végcélja Brüsszel, ahol május 10-én, az összes nemzetközi SDortszövetségek olimpiai értekezletén Zamoyski a FIG-et kép­viseli. KOMÁROMI BEKKEL VASÁRNAP a Szeged FC ellen. így tervezik a Phöbusban. Ha a terv valóra válik, akkor Komáromi helyét Titkos II. foglalja el. Tőrös pénteken újabb or­vosi vizsgálat alá kerül. Szombaton és vasárnap nyolc csa­patot figyel meg közvetlenül a szö­vetségi kapitány. Mint értesültünk, a válogatás ezúttal nem hétfőn, hanem már vasárnap este meg fog történni, miután, a válogatott csapat gerince megvan és a csütörtöki mérkőzésre a hétfői válogatás túlsáigosan későn esne. Az angolok elleni válogatott csa­pat tagjait hétfőn estére közös meg­beszélésre hívják össze. Minden va­lószínűség szerint a Bocskai váloga­tottjait ezúttal nem engedik vissza Debrecenbe, hanem a Ferencváros mérkőzés után mindjárt a főváros­ban tartják. Arató Géza teniszszövetségi kapitány tegnap szinte' „nádasi-méretekben” válogatott, egyszerre két frontra. Csütörtökön reggel utazik Tori- nóba a magyar férficsapat Kertész János vezetésével. A. magyar színe­ket egyesben Gabrovitz és Straub E., párosban Gabrovitz—Drjetom- szky képviseli.' Tehát az osztrákok ellen l:4-re végzett együttesünkből Ferenczy esett ki, helyére Drjetom- szky került. Az olasz—magyar mér­A válogatottak a jövő hét folya­mán a csütörtöki mérkőzésig csak a legszűkebbre szabott kon­díció-tréninget fogják végezni, mindegyik játékos a saját klubjának kötelékében. Az angol mérkőzésre a csehszlovák szövetség vezetőségének két tagja jön Budapestre: Petru főtitkár és Herrmann vasúti felügyelő, a Sparta egyik vezére. Az angolok tudvalevő­leg Prágában játszanak május 16-án s a vendégeket a magyaroktól a két csehszlovák futballvezér veszi át a budapesti mérkőzés után. Az angolok kedden érkeznek Bu­dapestre. kőzésre szombat-vasámap-hétfőn ke­rül sor, szerdáíi pedig már haza is érkeznek versenyzőink. Pénteken Béesbe megy: Schráder- né, Paksyné, Baumgarten Magda, Sárkány Lili és Jankovich Mariette. A második párosban játszatni akar­ták Jankovich Mariettát is, ő azon­ban még nem merte vállalni a ne­héz mérkőzést. A mérkőzést szomba­ton és vasárnap rendezik a bécsiek. Kikaptak az ungvári magyarok — A Sporthirlap telefonjelentése — Ungvár, május 1. Szláv válogatott—Magyar váloga­tott .3:0 (0:0). Bíró: Ricó (Munkács). A magyar válogatott vereségének cka a bíró és Fornyák középfedezet kritikán aluli gyénge játéka. Az első félidőben így is egyenlő ellenfelek küzdöttek, csak a második félidőben roppant össze a magyar csapat. A szláv válogatott góljait Krajnyák (1. perc), Iváncső (25. perc) és Ku- rucz 42. perc) lőtte. A szláv, váloga­tott legjobbjai Boksái kapus és Si­mulok volt. A magyar csapatból csak Kiss játékát lehet kiemelni. Barlasslisa az aia^oi— magyar mérkőzés bírá;a Az angol szövetségtől kedden távirat érkezett. A felajánlott három bíró közül a választás az olasz Barlassinára esett. Barlas- sina fogja tehát vezetni az áldozó- , csütörtöki magyar—angol váloga­tott futballmérkőzést. MTH-pálva HungáriE-hörút 1934 május 6-án, vasárnap délután V46 órakor Ferencváros—Bocskai I. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte Va4 órakor Hungária—III. kér. FC i. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1l-i2 órakor Budai 11—Nemzeti I. ligabeli bajnoki mérkőzés Románia nem megy a világ­bajnokságra — A Sporthirlap telefonjelentése —• Temesvár, május 1. A román szövetség elhatároz­ta, hogy a római világbajnoksá­gokra csapatát nem küldi ki, mert a FIFA döntését a Barátky- ügyben igazságtalannak tartja. Luchide főtitkár a mai napon Rómába utazott, hogy ebben az ügyben tárgyalásokat kezdjen. Az Adsitira már bajnok Becs, május 1. Három ligabajnoki mérkőzést ját­szottak le ma 20.009 főnyi közönség előtt a Stadionban. Austria—Hakoah 5:0 (2:0). Rapid—Donau 8:1 (3:0). Admira—Vienna 3:1 (1:0). Ezzel az Admira már bajnok, a Donau pedig kiesett. AZ ANGOL—MAGYAR MECCS BANKETTJE a Margitszigeten, a MAC új klubhá­zában lesz. A KMAC VASÁRNAPI SALAK­VERSENYÉRE meglepően nagyszámú nevezés futott be. 3 áutó, 3 oldalkocsis, motorkerék­pár és 20 szólógép szerepel a neve­zési listán. Ez utóbbi közül 9 500-as, 5 350-es és 6 250 köbcentiméteres gép szerepel. De kisebb kategóriájú gépek indulhatnak majd a magasabb kategóriákban is, úgyhogy nagyon érdekes küzdelmekre van kilátás. Annyi bizonyos: ilyen méretű salak- verseny még nem volt Magyarorszá­gon. Drfetomszky utazik Ferenczy Olaszországba — A Sporthirlap tudósítójától — ♦ ügetöversenyesc Vasárnap esíe válogatna Anglia ellen

Next

/
Thumbnails
Contents