Sporthirlap, 1934. szeptember (25. évfolyam, 70-78. szám)

1934-09-01 / 70. szám

zett az úszó­csapat Páris, augusztus 31. . A magyar úszó- és vízipóló- csapat ideérkezett. Mindenki egészséges. Beleznai. Az OTT elnöke hazaérkezett Né­metországból Kelemen Kornél dr., az OTT el­nöke csütörtökön éjjel érkezett haza Németországból, ahol termé­szetesen a német sportélet vezetői­vel is találkozott és alkalma volt betekintést nyerni a berlini olim­pia előkészületeinek jegyében álló német sport életébe. Kelemen Kor­nél hazaérkezése után a következő­ket mondta a Sporthirlapnak: — A német sportvezérek, első­sorban von Tschammer-Osten, a német sportügyek legfelsőbb irá­nyítója, kitüntető szívélyességgel fogadtak, autót bocsátottak ren­delkezésemre és gondoskodtak róla, hogy minden sportintézményt meg­tekinthessek. A legmélyebb és leg­maradandóbb benyomásokat ter­mészetesen a készülő olimpia sta­dionban szereztem, amely e nem­ben a világ legcsodálatosabb épít­ménye lesz és amelynek láttán még jobban megerősödött bennem az az elhatározás, hogy a magyar sport­nak is biztosítsam a még hiányzó építményeket. Megkérdeztük az OTT illusztris elnökét a főiskolai diákstadion ügyére vonatkozólag, amire a kö­vetkező választ kaptuk: — Miután most érkeztem csak meg, egyelőre semmiféle hivatalos értesülésem sincs az ügy állásáról és ezek beszerzése élőt nem is kí­vánok e kérdésben állást foglalni. Mindenesetre nagyon nagy örö­mömre fog szolgálni, ha ez a kér­dés minél előbb megoldódik és ha sikerül meghozni a legigazságo­sabb, a leghelyesebb döntést az egyformán szívemhez nőtt két fő­iskolai egylet, illetve pálya között. ____ * N ■ ... ; Ta mássy-A var- Já vor- Kocsis-Déri i Davis Cup: Straub győzött, Gabrovitz kikapott Ma páro^\ A jugoszlávok két egyesjátékosa és a vezér Puncsec perfekt teniszező és perfekt magyar (így könnyű volt elhúz­nia a Gabrovitz nótáját) Heinz dr., a kapitány. (Puncsecen persze szívesen legelteti szemét. Pál­iadénak bezzeg hátat fordít) Pallada a Straub-meccs előtt. (A meccs után már nem ugrált) Már csak 140-en ••• Garmisch-Partenkirchen, aug. 31. — A Sporthirlap távirati jelentése — A hatnapos motorkerékpárver­seny pénteki ötödik versenynap­ján a csütörtöki szakaszt futot­ták, ezúttal fordított menet­irányban. Az eső miatt felázott talajon 21 versenyző feladta a versenyt. Már csak 140 versenyző van versenyben, közöttük 103 büntetőpont nélkül. A csapatversenyben változat­lanul Németország és Olaszor­szág szerepel hibaponttól mente­sen.................... MÜ NCHENBE utazik vasárnap reggel Rock István, a^KMAC vezértitkára, ahol a mün­cheni útügyi kongresszuson képviseli az Automobil Klubot. A müncheni nemzetközi útügyi kongresszus fő­tárgya az útépítés és a közlekedés. Sok fontos közlekedési problémán és reformon kívül tárgyalásra kerül a London—sztambuli út további kiépí­tésének ügye is, amely a magyar automobilizmus különleges érdeklődé­sére számíthat. A kongresszus ülései négy napig tartanak, azután a kongresszus résztvevői a német kor­mány meghívására megtekintik a német országutakat. A KMAC-on kí­vül a magyar kereskedelmi kormány és valószínűleg a vármegyék is kép­viseltetik magukat a kongresszuson. A LEGUTÓBBI ADÓRENDELETEK ENYHÍTÉSE ügyében, az egyetemes magyar mo­torsport érdekében népes értekezletet tartottak pénteken délután a motoro­sok a KMAC-ban. Elhatározták, hogy lépéseket tesznek a kormánynál a magyar motorsportra rettenetes súly- lyal nehezedő adórendeletek enyhí­tése érdekében. URBACH ÉS SINGER INDUL magyar részről a szeptemberközepi velencei nemzetközi motorcsónak és outboardversenyen. Lukavecz startja még bizonytalan. Singer a C kategó­riában régi 500 kcm-es motorjával, de új Óváry-ha jótesttel indul, Urbach Evinrude-moto.rral. Urbach is Óváry- hajótesttel indul, ami nem a legmeg­felelőbb a velencei vízviszonyok mel­lett és amivel igen nehéz dolga lesz. Reméljük azonban, hogy Urbach megkapja Dán most. épült speciális versenyhajóját. FIC-páíya, IX, flllöi-ü! 129. szám 1934 szeptember 2-án, vasárnap délután Vs 5 órakor Ferencváros—Phöbas L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte Vsá órakor Budai „11"-Bocskai L ligabelí bajnoki mérkőzés, előtte Vil órakor FTC—WSC amatőr bajnoki mérkőzés Szerepet osztott a válogató bi­zottság Mariássy dr. is közreműködik — A Sporthirlap tudósítójától — Az MLSz válogató bizottsága pén­teken tartotta első ülését. Csonka volt a bizottság, mert Pluhár ’ István és Reichard Ottó nem vonták vissza lemondásukat. Megjelent ellenben Mariássy Lajos dr., aki kijelentette, hogy soha senkinek sem nyilatkozott úgy, mintha a válogató bizottságban nem akarna rendelkezésre állani. Ezek után kiosztották a vasárnapi szerepeket. Holits Ödön az újpesti derbire megy, Dietz Károly dr. az Üllői-úti pályára, Mariássy dr. Sze­gedre. Dietz Károly dr. közölte, hogy a bizottság legközelebbi ülését jövő pénteken tartja és addigra a létszá­mot az MLSz elnöksége útján kiegé­szítteti. A KASSÁRA UTAZÓ „Budapest-kombinált” szombaton dél­ben 1.40-kor találkozik a Keleti pá­lyaudvar csarnokában. A Szombat­helyre utazók ugyanitt 1 órakor ta­lálkoznak. Ausztria nagyon vezet a vitorlázó Európa-bajnok­ságban, Magyarország második — A Sporthirlap távirati jelentése — Klagenfurt, aug. 31. Pénteken volt a Wörthi-tavon a vitorlázó európabajnoki verse­nyek harmadik futama. A harmadik futamban Ausztria végzett az első helyen. A to­vábbi helyezések: 2. Magyaror­szág, 3. Olaszország, 4. Francia- ország, 5. Svájc, 6. Hollandia. ' A harmadik futam után 1 a pontállás a követkéző: 1. Auszt­ria 300 ponttal, 2. Magyarország 141 ponttal, 3. Olaszország 108 ponttal, 4. Franciaország 102 ponttal, 5. Svájc 97 ponttal, 6. Hollandin. Az időjárás változatlanul ked­vezőtlen a versenyekre. TO BORZÓ VERSENYT rendez az UTE vasárnap délelőtt 11 órakor az újpesti-uszodában. Jelent­kezni 10—18 éves korig á verseny előtt lehet. Nevezési díj nincs. ZIMONYI JÁTSZIK JOBBHALFOT A SOROKSÁRBAN vasárnap. A vezetőség meggyőződése szerint Zimonyi jó játékával számít­hatnak, mivel a tréningen ir elég jól mozgott ezen a poszton. A tréninget egyébként nagyszámú közönség :.ézte végig, amiből arra következtetnek Soroksárott, hogy a drukkertábor nö­vekedni fog az új szezonra. Pécsi já­tékára egész biztosan számítanak. Már véd . is vasárnap. A hangulat bizakodó. A kupagyőzelem után most szép szerepléssel szeretnének bemu­tatkozni az I. ligában is. DROGISTAK—BEAC barátságos mérkőzés lesz vasárnap délelőtt 10 órákor a BEAC-pályán. A FINN TOLAMO 10.9-ET futott 100-on. Távolugrónál ez nagy forma jele és azért megnyugodva ol­vassuk, hogy magánügyéi miatt nem mehet el Torinóba. MA KEZDŐDIK STOCKHOLMBAN a németek eddig legerősebb váloga­tott küzdelme. A svédeket keresik fel otthonukban és a két nagy nemzet párviadala óriási küzdelmet Ígér. A SVÉD SVENSSONNAK érvényes 753-as ugrásán kivül volt egy 765-ös belépettje is a svéd—nor­vég viadalon. Kellemetlen ellenfél lesz Torinóban! mm t ' MEGMERIK SZOMBAT SZEDŐM ÉS SZOMBATOK I fi 1934. SZERT. Romániában i led. Joco ■ - jjHWfcv W M t® H §B fifi B| Tiábm 30 Gr., Franciaor- ■ B[fiR ifi Hfi M Szerkesztésé* «■ kjzdóhivn­■Ságban 1 fr„ Olaszország- g EBSbSH W H ifi B Ifia fifi M tál: Bndapest, VL, Dézsa­baa 0.80 1, Németország- ■ VB W ’ M „tea 111. aám, ül mm. b.» líPf.. Amerikában IC. g | Jf W X • Telefon: 1 H Szerkeszt6*ég: A.i 10—0—ti. Előfizetési árak v* évre: fi ifi Kiadóhivatal: A.: 11—2—14. Belföldre 0.70 P. I « (C“k délnt4n « ■ Araztrlába I P. fizzak- fi ^fi levéleha: Amerikába 4 P. Jngoszlá- fi 5 Bndapest «. PnatafMk tt. viába S— P. Egyéb kttl- ___________________________ ______________________________________________________ Távirati (dm: ’ Bo 4ip«ct UTE-Stadion Újpest, Megyerí-út 1934 szeptember 2-án, vasárnap délután Va 5 órakor Ujpest­Hungária bajnoki derbi mérkőzés előtte V2 3 órakor UTE-Z SE amatőr bajnoki mérkőzés, előtte Vsl órakor Újpest B-MTK _______________

Next

/
Thumbnails
Contents