Sporthirlap, 1934. december (25. évfolyam, 96-103. szám)

1934-12-01 / 96. szám

CMhailniUikn I Ke Romániában I léi, Jogo- •tUrláhan ÍJ dinár, A áru:, riáhan J* Gr„ Franci aor- arádban <1 Ír, Olainraáf, bán tn L, Néraetorstág. buttPf. Amerikában! C. Előfizetési Arak t/tévre Belföldre Í.7* P. Ansstrlába 1 P Lszab- amerlkána ' 4 P. Jogosr,Iá ▼lába A- P. Egyéb kfil földre J.Sé P. SZOMBAT 1934. DEC. 1 XXV. évi. 06. szán Szerkesztőség is kiadóhiva­tal: Budapest, VI., Rózsa­utca 111. nám. Ili. ént. Telefon: Szerkesztőség: A.: lt 5tL Kiadóhivatal: A.: 11—3—!«. (Csak délután • óráig-) Levélcím: Bndapesl «. Postaflók SS. Távirati cint Spnrthlrlap Budapest. Szeged öröme sincs üröm nélkül —■ A Sporthirlap telefonjelentése — Szeged, november 30. Szeged csapata a Phöbus ellen változatlanul a Ferencváros elleni. Tartalék Szöjka. A vezetőség mlndezideig nem döntött még. hogy mikor utazik a csapat Budapestre Lehet, hogy holnap délután kettőkor a személy­vonattal, de lehet, hogy csak há­romnegyed ötkor -— a gyorssal. Most ugyanis van pénz Szegeden, a Ferencváros-mérkőzés nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is jól ütött ki... Ma délután kol’ektív fürdést rendeztek a szegedi fiúk. Mester kapcsait holnap ve­szik ki a klinikán, játéka biztos, v A csapatot Rebró tréner kíséri fel Budapestre Villányi ügyvezető elnök ugyanis a:Ferencváros-meccs után a fővárosban maradt. A hangulat — érthetően — ki­tűnő Szegeden, de — ez is érthető, — nincsen öröm üröm nélkül. A csapat .jő, szereplésébe csak az ve­gyít ürönícseppeket, hogy — az il­letékesek sehogyse akarnak felfi­gyelni rá .., Szegeden most na­gyon haragszanak az „illetékesek­re”. A csapat két hónap óta veret­len, Dietz dr. annakidején lent is t járt Szegeden, látta a csapatot és mégsem ... Pedig a közvélemé­nyen kivül a vezetőség is nagyon szeretné, ha Szeged-játékosok ke­rülnének a válogatottba. „Hazai” szempontból is .. Jövő vasárnap — alkalmasint kettős Magyar Kupa-mérkőzés lesz Szegeden! Szeged—UTE és KEAC—Sorok­sár. A kettős műsor már csak azon múlik, hogy a KEAC meg tud-e ál­lapodni a MAK-kal bajnoki mér­kőzésének más napra való áttétele dolgában. A tárgyalások folynak és sikerrel kecsegtetnek. A KEAC egyébként most vasár­nap Pécsett- játszik egyetemi kol­légacsapatával, a PEAC-cal. Ez az idei főiskolai futballbaj- nokság döntője, megismétlése a mérkőzésnek, amely pünkösdkor Kecskeméten döntetle­nül végződött. " B. L. „A Ferencvárosnak évekkel ezelőtt vol­tak nehéz periódu­sai, de ma erkölcsi és anyagi bázisa ki- logéstalan 1“ m'­Mailinger Béla őszinte vallomása a „mecénás- tálán" Ferencváros viharos időiről, hősi erőfeszítéseiről és a „második félidőről" Szenzáció! Szenzáció! Mindenki egész­séges Debrecen­ben (Ilt a túra?) — A Sporthirlap telefonjelentése — Debrecen, november 30. Ma este publikálták hivatalosan a. Bocskai vasárnapi csapatát. Janzsó teljesen meggyógyult, Sót a lehető legjobb kondícióban várja a III kerület elleni mérkőzést, akárcsak a többiek. Már elfogta a „táraláz” is a csapatot (kedden in­dulnak), a Kerület-meccsen búcsúz­nak tehát a debreceni közönségtől a Bocskai-fiúk, azonkívül afféle Jó- ▼átételi mérkőzésnek” is számít ez a játék, a Fradi-meccs után— A csapat tehát mindenképpen nagyon ki akar tenni magáért, hogy visszaszerezze azt a közónségtöredéket is, amelyet az 1:5 netán kissé elidegenített a Bocskaitól— Valamint az se utolsó szempont, hogy a bajnokságot a kétpontos lemaradással (mert hiszen csak két vesztett pont választja d a Bocskait a Ferencvá­rostól és az Újpesttől, r.em is beszél­ve a Hungáriáról. amelytől csak egy-..), még nem ^ártják elveszett­nek Debrecenben. Egészen egyedülálló eset a Bocs­kaiban. hogy ■"]' ________­FC C-Bálv» »X. Olló -út 129 December 2án, vasárnap délután *<*2 órakor KISPEST-ÚJPEST L ligabeli bajnoki mérkőzés e'ő'te Vs<2 órakor Budai „If-Hunqária Magyar Kuo» mérkőzés a csapatban mindenki egész­séges legyen. Ez most történik meg elő­ször a szezon folyamán, a csapat kondícióban is tökéletes és ez a tény nagyon jót tesz a debreceni önbiza­lomnak. Ma, szombaton tartja a DVSC az őszi elsőséget ünneplő vacsoráját, amelyre a. Bocskai csapatát is meg­hívták. A csapat azonban nem megy el, tekintettel a másnapi Kerület- meccsre, hanem Nagy József tréner­rel fogja képviseltetni magát. Cívis. Világrekord! Róma, november 30. Furmanek, a hírneves autóver­senyző a viareggiói betonpályán 1100 kem-es M aserati-versenykocsi j ával 1 km-en repülőstartos új világrekor­dot állított fel. Furmanek rekordja 222.636 órakilométer. A régi rekord 207:720 km volt. Verik a Corinthiánokat London, november 30. Az Angol Kupa selejtezömérkőzé- sei során az ismert angol amatőr labdarúgóegyesület, a Connthians csapata a Watford együttesétől 2:0 arányú .vereséget szenvedett. A Ferencváros csütörtökön be­fejezte a bajnoki szezónt. A csapat pénteken liem tartott tréninget, vasárnap délelőtt barátságos mér­kőzést játszik, csütörtökön pedig elindul négyhetes afrikai túrájára. A zöld-fehér együttes őszi telje­sítményét nézve: a csapat rosszul kezdett (kikapott az Attilától 3:l-re) és — kózepe.sen végzett. Közben voltak rosszabb-jobb nap­jai; a Bocskai ellen már az a Ferencváros játszott, amely a profiéra alatt a magyar csapatok legfélelmetesebb ellenfele volt. * A Ferencváros pályájának csend­jét pénteken csak néhány amatőr­játékos futása, kapuralövése zavar­ta meg. A tr'bűn — üres. Hiány­zik a tréningek kitartó közönsége. Hiába, a Ferencváros befejezte a szezont.., * Várjuk Mailinger Béla elnököt, akinek a szezon előtt, közben és után egyformán akad dolga a zöld- fehérek portáján. Az \elnök csü­törtökön délután még mérgesen járt fel és alá az öltözőben, de teg­nap délután már mosolyogva mondta: — Nem lehet úgy haragudni ezekre a fiúkra, hogy huszonnégy óránál tovább tartson a harag. De mivel lehetek a Sporthirlap szol­gálatárat (— összefoglaló cikket akarunk írni a tegnapról, a tegnape'őttről és a holnapról. Megvilágítani olvan kérdéseket, amelyek eddig homályo­san á'ltak a futbaKtábor előtt.) — Tessék! PÁHOLY. VAGY JÁTÉKTÉR? — Minek tu’aídonítja elnök úr. hegy a’ csapat, háromgólos vezetés Phötos-iaira Uioes', Berlini-ó' December 2-án. vasárnap délután i V*2 órakor Phöbus-Szeged . : iigabeli ba’noki mérkőzés előtte 12 órakor Phöbus—TSC t-ölvökm^rkőzés — A Sporthirlap tudósítójától — után egyszerűen kiengedte a kezé­ből a győzelmet? — Ha a csapat végig úgy küz­dött volna, ahogyan azt minden játékostól várni lehet, a Ferenc­város biztosan megtartja a 2—3 gólos vezetést. A hiba, tehát ott történt, hogy a csapat a második félidőben, képletesen, szólva, beült a páholyba: Ezt a kényelmet pedig a nagy játékerőt képviselő és emellett lelkesen játszó Szeged ellen még nagyobb arányú vezetés­nél sem engedhetjük meg maguvJc- nak. Csütörtökön ismét beigazoló­dod az a nyűt tétel, hogy a futball­meccs 90 percig tart. Amelyik csa­pat ezt nem tanulja meg, vagy nem akarja megtanulni, az nem érdemit meg, hogy a magyar bajnokság­ban szerepeljen, „JÖN A MÁSODIK FÉLIDŐ!” — A tanulság? — Ebben a szezónban már el­késtünk a tanulságok gyümölcsöz- tetéséről, de majd *araszra. Hiszen eddig csak a bajnokság első fél­idejét játszottuk le. Jövőn követ­kezik a nehezebb és minden bizonnyal még izgalmasabb fél­idő ... (Mailinger elnök itt mosolyogva közbészúrja: — Remélem, ebben a 11. félidő­ben jobban játszik majd a csapat, mint a csü’örtöki meccs második félidejében ...) — Hogy mi várható jövőre? Az első három helyezett között mind­össze egy pontkiVönbség van. Ez a körülmény alátámasztja azt a jós­lást, hogy a tavaszi szezónban olyan vehemens versenyfutás indul meg az elsősénért, amilyent a maayar közönség mén nem látott A bajnokság sorsa ma érmen ob>av nvűt, m>nt szerdán, vagy — két héttel ezelőtt vo1*. Az a csapat lesz a bajnok, amelyik jobban bírja irammal és idegekkel. SÁROSI, MÓRÉ, LÁZÁR... — Most már elmúlt... Méltóz­tass% a magvar közönsí,T előtt fel­tárni. mi okozta a Ferencváros hr-s?7i'i időn át. tartó f^r-nahanyat- lás át. VplrsV? — Szó siv^s ró^>. A Ferevrvá- ros anyagi és erkölcsi bázisa kifo­gástalan. Nem mondom voltak , ba­jok, de évekkel ezelőtt... — Talán erről valamit. — Nyomban rátérek erre is, előbb hadd világítsam meg a csa­pat legutóbbi rossz szerep'ésének okait. Mindenki tudja, Sárost, Ke­mény, Laki többször és hosszabb ideig betegeskedett és ez nagyban hátráltatta a csapat formájának kialakulását. Lázár, Móré és Szé­kely szolgálati beosztása, a három játékos formájában idézett elő kap­ros hatást. Ennyi előnyt nem ad­hatunk ellenfeleinknek. A kudar­cok okait ezekben az okokban kell tehát keresni. A VIHAROS IDŐK ... — Ismétlem, a Ferencváros bel­sőéletében semmi baj nincs. A csa­pat fegyelme kifogástalan, játékos- gárdánk elsőrangú és komolyon remélhetjük, hogy tavaszra azt tud­juk nyújtani, amit táborunk és az' egész magyar sportközönség a zöld-fehér csapattól elvár. Nem ti­tok, évekkel eze'ött voltak periódu­sok, amikor a klub nehézségekkel küzdött. Hála Istennek, elmúlt, be­szélhetünk róla. Amikor 1930-ban a klub vezetését átvettem nagy adósság s sok minden egyéb nyom­ta az egyesületet. Haladék nélkül fizetéscsökkentést kellett végrehaj­tani és ezzel párhuzamosan a gárda lelki egyensúlyát helyreállítani. Ebben az időben csapatunk a baj­noki tabella közepén állt, de a baj­noki év végére feljutottunk a har­madik helyre. A garda kiegészítési- tervét is megvalósítottuk, Móré, Polgár, Bán, Mikes volt az új szer­zemény. Ez 22.000 pengőt jelen­tett. Viszonylagosan nem nagy ösz- szeg, de figyelembe kell venni, hogy a Ferencvárosnak, meg­boldogult Gschwindt Ernő Sladion Debrecen December 2 án vasárnap délután Va2 órakor Bocskai-lll. kér. FC L ligabeii ba noki mérkőzés MEGJELENIK SZERDÁN ES SZOMBATOK Ara 12 mi.

Next

/
Thumbnails
Contents