Sporthirlap, 1935. február (26. évfolyam, 10-17. szám)

1935-02-02 / 10. szám

WTGJEE1ÍH SZERDÁN ES SZOMBATON Apa 12llll. CsebszloT&kiáhaB I Ke Bománlában S lel. Jnro- szláviéban 2.5 dinár. A oszt- ríában 21 Gr.. Francikor- esájban 1 ír- Olaszország­ban l.x# L. Németország, te lS Pl. Amerikában 4 C. Előfizetési árak */« évre. Belföldre 2.71 P. Aaszlriába i P. tust- amerikáaa 4 P. Jugoszlá­viába $—■ P. Egyéb kül­földre S.54 P. . * 1935 F£& - 2 J ' ; 7< SZOMBAT 1935. FEBR. 2 XXVI. évi. 10. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VL. Bazsa- a tea 111. szám. H L em. Teleloos Szerkesztőség: A.: lí—*—34. Kiadóhivatal! A.: 11-2-44 {Csak délotán 8 éráig.) Levélcims Budapest 42. Postafiók it Távirati elms Sporthirlap Budapest Dunay nagy küzdelem után 10:6 arányban kikapott az olasz Ragno tói San Remóban Ár olasz dk nagyon le vannak törve s az olasz újságok is nagy betűkkel -írnak a belgák felett aratott győzelemről, de a mi kard- meccsünket, lehetőleg ■ eldugták. A szakértők mind elismerik a magyar fölényt. Nedo Nádi, a híres vívó- mester azt írta, hogy a magyarok mind atlétatermetü vívók és sikerüket nem annyira technikájuknak, mint akaraterejüknek és győzni akará­suknak köszönhetik. Az öreg Bertinetti, a budapesti első Eu répa-baj nők Ságról jól ismert kiváló vívó >. nyilatkozott Nagy dicsérettel em­lékezett meg a magyar, csap:* mindegyik tagjáról s Kovácsban berlini olimpia győztesét látja. Holnap, szombaton ihdúlun! haza és vasárnap este már otthci leszünk. Rasztovich Imre. A legjobb magyar (Kővári) is csak 24-ik tudott lenni az osztrák síbajnokság futó­számában Ragno nagy formában van, Dunavnak bosszú a 10 tusos meccs és a zsűrigép­pel is volt egy kis baj Tegnap jobban ment az ola­szoknak, csak a német Casmir tudott ráverni Pintonm A magyar kardcsapatot dicséri Nedo Nádi és Bertinetti •— A Sporthirlap telefonjelentése — San Remo, február 1. A nagy vívóverseny mai gazdag programja újra megtöltötte a san- remói kaszinót előkelő közönség­gel. akárcsak tegnap. Sok-sok egyenruha, szmokingok, estélyi toalettek... Most épepn egy fényes lakoma A műsor legérdekesebb száma, a minkét is legjobban érdeklő ösz- szecsapás Dunay Pál, Európabaj- nokunk és Ragno között folyt le. Anepach a* zsűri elnöke most. Az első tust az olasz adja Dunay alsókarjára. 1:0 Dunay parád- ri poszt tál egyenlít. Most Ragno^ak egymásután két támadása ül Da­ndy mellén. 3:1. Dunaynak sike­rül egy fejflesse. 3:2. Ragno azonban most megugrik. Dunay három támadásába szúr Phtf bús-pálya Ulpest, Berlini-utca Február 2 án. szombaton délután 3 órakor Phöbus­Hungária szezonnyitó barátságos mérkőzés, előtte 1 órakor Phöbu« B-Hunqária B folyik, onnan ugrottam ki telefonál­ni. Fasiszta tábornokok ülnek az asztalfőn, itt van az egész olasz vívótársadalom Maizzini elnökkel az élén. Nagyon boldogok az olaszok, hogy Ragno győzött. Egy kié ír a tegnapi vereségre. egymásután jól közbe és 6:2-re ve­zet. Dunay erre megembereli ma­gát és két tust ad be és 6:4-re javít. Most hosszú vita keletkezik, mert Dunay pengéje elgörbült Ragno sisakján, de a gép nem jelzett. A vita végén tust ítélnek az olasz ja­vára. Dunay kézszúrással 7:5-te javít, de következő támadásával Ragno közbeszúr, aztán még egyszer el­találja a magyar fiút. Most a gép nem jelzi Dunay találatát, pedig párbajtőre elgörbült bele. A vita után „nincs tus”! Aztán: ' Dunay flessel, Ragno közbaszúr és a gép kettős találatot jelez. 10:6-ra győzött Ragno! Persze nagy az öröm az olaszok körében, Ragnot vállán viszi le a plansról a közönség. Anspach, a zsűri belga elnöke ezt mondta a meccs után: — Az Európa-bajvxtk nagyon kiváló verseny vívó, de nincs annyi­ra együtt, nincs olyan kész formá­ban, mint Ragno, aki komolyabb tréninget ■ folytathatott Olasz­országban. Három tusig nagyszerű tud lenni D.uwy, de nem való neki sem az akadémiasem a 10 tusos meccs. Dunay ezt mondta: —- Nagyon keskeny volt a pldns, nem tudtam támadni, and pedig a f'óerősségem. Olasz győzelmek, csak az öreg Casmir ad leckét Fintonnak A pénteki nap többi eredményei: Az olasz—francia párbaj tőr­csapatmérkőzést az olaszok nyerték 5kí :3'A arányban. A német Casimir 10:6 arányú győzelmet aratott karddal Pinton ellen. Az olasz AgostoUi és a francia Prat párbajtőrmérkőzését az olasz nyerte 8:3 arányban. Végül az olasz Minoli 8:4 arány­ban győzött párbajtőrmérkőzésben az angol Bebburn ellen. Vasárnap este itthon lesz a magyar gárda A magyar kardcsapat győzelmé­ről még sok szó esett ma is. Azt mondják, hogy az olaszok tulajdon­képpen egy asszót sem nyertek, ami talán túlzás, de annyi tény, hogy 5:2 után a zsűri is elnézőbb lett. Ragno nagy formában van, Dunay néhány tussá veszendőbe megy a rossz gép miatt A Sporthirlap Reiitte, február 1T Az osztrák összetett síbajnokság futóversenyét ma rendezték itt több magyar versenyző részvételé­vel. Ezzel indultak el. az osztrák eíbajnoki versenyek. Az első nap nem hozott magyar sikert, még csak viszonylagosát sem. A futó­verseny nem er-ös oldala amúgy sem a magyar versenyzőknek s bi­zony itt is nagyon szerény szerep­re voltak kárhoztatva. A legjobban még Kővári, a magyar - nemzeti bajnok végzett, 24-ik le* t. tudósítójától — Az első három helyezett: 1. Hauser Hans Salzburg 1:84 :55 2. Radáchér Peter Gurgl 1:37:20. 3. Maxier Márkus Salzburg 1:38:17 (a magyar slalombajnok *. A magyarok helyezése: 24. Kővári 1:50 :01, 31. Balatoni 1:55:13. 36. Szalay 1:56:29. 38. Tassonyi Zsolt 1:57:46, 47. Kozma 2:07:07. Perry elutazott Kaliforniába — A Sporthirlap tudósítójától — Auckland (Üj-Zéland), jan. 31. F. J. Perry, alá Ausztráliából Amerika felé vette útját, ma itt játszott teniszmérkőzést. Ellenfele Kay volt, akit 6:2, 6:3, 6:2 arány­ban könnyen vert. Perry innen Kaliforniába Utazik, hogy Holly­woodban pihenjen két hónapig. Jeles a közép­súlyú boxválo- gatotf —- A Sporthirlap tudósítójától — Tegnap estére újabb válogató­mérkőzést tűzött ki Kiss E.emér szövetségi kapitány a Berde-isko- lában. Ezúttal Jelesnek kellett vol­na Vargával megmérkőzni. Azért csak volna, mert Varga egyszerűen nem jelent meg. Negyed kilencig vártak rá, akkor Szolnokit, a BSzKRT jelenlevő középsúlyú ver­senyzőjét vetkőztették le. Szolnoki és Jeles szabályos há­rom menetes mérkőzést vívtak. Annyira komoly volt a mérkőzés, hogy Szolnoki szemhéja is felre­pedt,. A mérkőzés egyébként elég gyenge sportot hozott: mindkét versenyző többet verekedett, mint boxolt. A kapitány egyik versenyzővel sem volt megelégedve, de mint mondotta: — Jeles volt a kevésbé rossz, valószínűleg ő lesz a válogatott a lengyelek ellen. (A mérkőzés vezetöbírája egyéb­ként Síd Tűrhet, az angol tréner volt és bíráskodásával o'yon álta­lános megelégedést váltott ki, hogy a jelenlévő szakemberek egyek vol­tak abban a mérkőzés után: Tur- nerrel kellene levezettetni a csapat- bajnoki mérkőzéseket.) Lenivel horens- gyüzelem Becs­ben Ausztria lelett Bécs, február 1. Az osztrák válogatott jégkorong­csapat pénteken este a lengyel vá­logatott jéghokkizókat látta ven­dégül. A mérkőzést a lengyel csa­pat nyerte meg 4:0 arányban. Hanhadok: 2:0, 1:0, 1:0. AZ ELSŐ OLIMPIAI KERET­VERSENYT vasárnap rendezi meg a birkózószö­vetség. A MÁV kolónián megrende­zésre kerülő versenyen összes számot­tevő versenyzőnk indul és így igen érdekes versenyre van kilátás-

Next

/
Thumbnails
Contents