Sporthirlap, 1935. március (26. évfolyam, 18-26. szám)

1935-03-02 / 18. szám

MEGJELENI SZERDIN ÉS SZOMBIION Ara 12 fin. Csehszlovákiában t Ke. Romániában S lei, Jugo­szláviában 2.5 dinár. Auszt­riában 20 Gr., Franclaor* óságban 1 ír.. Olaszország­ban 1.80 L, Németország­ban IS Pf„ Amerikában 4 C. Előfizetési árak Vi évre. Beirsidro 2.7* P. Ausztriába } P. Ássak- ■merikába 4 P. Jugoszlá­viába 5.— P. Egyéb kül léidre 3.5* P. f A | \ | : b I , jl •^il All I l!?vortV)1 ; 1 SZOMBAT 1935. MÁRC. 2 XXVI. évt. 18. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­talt Budapest. VI„ Rózsa- ntca 111. szám. HL em. Telefont Szerkesztésért A.i 1*—4—54. Kiadóhivatalt A.t 11—t—41. (Csak délután I Aráig.) Levélcím! Budapest 42. PestsfiAt M. Távirati elmt Sport hírlap Budapest Cseh könnyebb rándulást szen­vedett a tegnapi tréningen Vasárnapi játéka azonban csaknem bizonyos — A Sporthirlap tudósítójától — A Hungária tegnapi tréningjén Szabó I. és Ujváry kivételével min­denki résztvett. Előbbi bokafájdalmai miatt csak masszázst kapott, utób­bit szolgálati beosztása akadályozta. A tréningen váratlan és kellemet­len baleset történt. Az egyik sprint­gyakorlatnál Cseh szerencsétlenül gödörbe lépett és meghúzódott. A tréninget természetesen azonnal abba kellett hagynia és forró fürdő­vel próbálta helyrehozni a rándult izmot. A Hungária tábora most azon szorong, hogy vájjon a népszerű Matyi sérülése javul-e vagy sem. Minden remény megvan arra, hogy a szombati pihenőnapon rendbejön és vasárnap játszik. Ebben annyira bí­zik a vezetőség, hogy helyettesítéséről még csak nem is gondolkozott. A Hungária négy játékosát kérte kölcsön az Újpest, hogy B) csapa­tában vasárnap a Phöbus B) ellen szerepeltesse őket. Sebes, Kárpáti, Szabó III. és Mándi volt a kisze­melt négy. Mándi azonban kijelen­tette, hogy inkább nézi a Hungáriát, mint játszik az Újpestben, úgyhogy csak három embert adnak kölcsön a kékek.' Ma délután utazik az Attila Kaposvárra >— A Sporthirlap telefonjelentése —>■ Miskolc, március 1. ^ í, .;,i Az Attila csapata tudatában van annak, hogy milyen nagy fontosság­gal bir a jövőre nézve a vasárnapi mérkőzés, ezért ma délután a zuhogó eső ellenére kiadós kondi ciótréninget tartottak. A szurkolók körében egyébként nagy a felháborodás, mert az Attila jövő heti mérkőzésének pályaválasz­tói jogát eladta az Újpestnek, Ezért memorandumban akarnak Hodobay polgármesterhez fordulni az ilyen esetek megelőzése céljából. A vezető­ség szerint azonban ez lehetett az egyetlen helyes lépés, miután ellen­kező esetben játékost lett volna kénytelen eladni az egyesület. A csapat összeállítása nem válto­zik, holnap délután utaznak Kapos­várra. Mariássy dr. a Pesten lakó játékosokkal csatlakozik hozzájuk. Sereginek enyhe influenzája van, játéka azonban majdnem bizonyos. Egyéb újdonságok: Miskolcon meg akarják alakítani a „Hun-közepet”. Hollós, az Attila múlt héten ’ leszer­ződtetett fedezete Miskolcon telep­szik le, ahol állást kap. Nádasival szerződést bontott az Attila. MTK-nálya Himqár a középkorút Március ő-áQ, vasárnap délután 1/4 4 órakor Hungária-Bocskai I. ligabeli Dajnoki mérkőzés, előtte Ví2 órakor lil. kér. FC-Kispest (. ligabeli bajnoki mérkőzés Jövő tavaszra kérnek revánsot az írek . — A Sporthirlap tudósítójától — Pénteken levél érkezett a futbali- szövetségbe az írektől. Már a dub­lini mérkőzés után jelezték, hogy igényt tartanak revárasra és haj­landók érte Budapestre jönni. Most közölték, . hogy 1936 május- első vasárnapján szeretnének Buda­pesten vendégszerepelni. Fodor Henrik dr., a PLASz fő­titkára a • következőket mondta a budapesti magyar—ír mérkőzés­ről: — Egész biztos, hogy az Írek ajánlatát elfogadjuk és megrendez- zük a budapesti mérkőzést. Csak az a kérdés, hogy oldjuk meg az 193(j-os tavasz magyar—osztrák meccs ügyét, mert azt is mindig május első, vagy második vasár­napján szoktuk rendezni. A PHÖBUS B) a következő csapattal áll ki a kombinált ellen: Augusztinovics — Vavró, Székely — Szadovszky, Péter II., Komároirti. — Csere, Takács, Török, Tőrös II., Tárnok. Tartalék: Müller. SPITZ NEM JÁTSZIK VASÁRNAP A NEMZETIBEN a Nagytétény ellen. A Szürke­taxi elleni multheti mérkőzésen főleg a csatársor volt az, mely hibát-hibára halmozott, A veze­tőség a tapasztalatokon okulva, megváltoztatta a csatárspr össze­állítását. A mglepetés az, hogy Spitz kiesik és három új játékos kap helyet a támadósorban. A csapatösszeállítás á ‘ következő: Csikós — Werner, Szendrő — Túli, Wéber, Szalai — Palágyi, Balog, László, Dörmos, Darázs. Taris Ausztráliá­ban — harmadik! —A Sporthirlap távirati jelentése — Sidney, március 1. Jean Tarfs francia úszóbajnok ausztráliai túrája során Sidneyben a 800 yardos gyorsúszásban 10 p 47.4 mp-ces idővel harmadik helyen vég­zett Boy Charlton (10 p 37 mp) és Ryan mögött. Kiyekawa japán olim­piai győztes a 110 yardos hátúszás­ban 1 p 10.6 mp-es idővel ausztráliai rekordot úszott. — macitól, SzecUcszta de!.,. — Mi dől el, Adorján? — Hogy futhat-e Kovács az idén lll-et. — Műi? Hogy-hogy? — Hát ha marad a mai MASz, akkor nem futhat. Mert hiába mu­tatnak az órák annyit, a Minden­ható Elnök szerint Kovács annyit nem futhat, mert nem tudhat. — Áhá. Na és mik az esélyek, Adorján? — A reformpártnak nehéz dolga van, mert a tisztikar és a tanács legtöbb tagja inkább magát vá­lasztja, mint a reformokat. És az igazolóbizottság,.. — Adorján!'! Inkább arról be­széljen, hogy állunk a Vidékkel! —■ Hát itt bizony az elnökség nem áll olyan jól. Pedig volt szívük az utóbbi napokban egy kis rend­kívüli segélyre is. De — kár volt a pénzért, meg a társelnök úr útiköltségéért is. —r Honnan tudja? ■— Láttam egy pár megbízólevelet. — Mondja• már! Mi az a MASz- hak. Levél — levél. —- Hohó! Ezeket a leveleket nem lehet az amerikai levél mellé fiók­ba tenni. ELMARAD VÍVÓINK TRIESZTI MÉRKŐZÉSE? Az olasz szövetség távirati értesí­tést küldött, hogy a vasárnap Ná­polyban szereplő magyar kardcsapat számára lekötött trieszti mérkőzést lemondja. A távirat homályos értel­mű és senki sem tudja, hogy az „or- ganosation ist unmöglich” kifejezés valóban lemondást jelent-e? A szö­vetségben arra gyanakodnak, hogy a jó triesztiek - sokallják a magyar kí­sérő költségeit és a mérkőzés 'meg­rendezése esetleg ráfizetéssel vég­ződhetne, A probléma (hogy ki nem tud né­metül) Nápolyban talán megoldódik. Ott valahogyan csak megmagyaráz­zák vívóinknak, menjenek-e Trieszt­be, vagy ne? y EGYIPTOMBA utazik versenyezni az osztrák Artens és Bawarovsky gróf. V ÜTE-StatfiBn Újpest, Megyeri-ót Március 3-án, vasárnap délután V«4 órakor Ujpest-Phöbus í. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte Vi2 órakor Újpest B—Phöbus B Hirzer- a Kispest ben!? — A Sporthirlap tudósítójától —• A Franciaországból visszatért j előttünk, hogy vasárnap feltét- Hirzer, aki a Bocskaival állott I lenül játszani akar! Úgy látszik, tárgyalásban, a mai napon aján-1 biztosra veszi egyrészt a kiada- latott kapott Kispesttől. Hirzer | tásának megérkezését, másrészt a késő esti órákban kijelentette Kispestttel való megegyezését. JVe legyen többé „profi" Magyarorszá­gon! A szombati országos elnöki tanácsülés előtt egy nappal a VCASz ta­nácsa foglalkozott a Nemzeti Bajnoksággal — A Sporthirlap tudósítójától — A PLASz- péntekesti tanács­ülésén mégegyszer foglalkoztak a Nemzeti Bajnokság évek óta vitatott kérdéseivel, melyekben az országos elnöki tanácsülés éppen ma, szombaton mondja ki az utolsó szót. A profiszövetség csak egyes részletekkel foglalkozott abból a szempontból, hogy képviselői Szombaton még milyen legesleg­utolsó változásokat javasoljanak az elnöki tanácsnak. A legérdekesebb indítványt Faragó Lajos nyújtotta be. Java­solta, hogy A PLASz indítson akciót a . „profi” név ellen. A Nemzeti Bajnokságért küzdő játékosokat, mint szerződtetett és mint. igazolt játékosokat kí­vánja megkülönböztetni, az ed­digi amatőr és professzionalista elnevezések helyett. A PLASz tanácsa elfogadta az indítványt, amelyet az elnökség az MLSz-hez fog közvetíeni. A BANKKÖZI KARDCSAPAT­BAJNOKSÁG holnap kerül lebonyolításra a Pénzintézeti Sportliga rendezésé­ben. A körülbelül egyforma erős bankcsapatok küzdelme érdekes sportot fog hozni. A MAGYAR VÁLOGATOTT KARDCSAPAT: Rajcsányi, Kovács és Rasztovich Je- kelfalussy csapatkapitány vezetésé­vel csütörtökön este bizakodó hangu­latban utazott el Nápolyba a magyar- olasz kardmérkőzésre, amelyen a megállapodás szerint a csapatokban olimpián résztvett vivő nem szere­pelhet, így a magyarok Kabos és Gerevich, az olaszok Gaudini és Marzi szerepeltetésétől eltekintetttek. Az olasz csapatban Pinton és Montano vív, a harmadikat ma vá­logatják Purcaro, Scopece és Mas- ciotta közül. Egészen fiatal emberek. Nem valószínű, hogy a kitűnő ma­gyar csapat győzelmét meg tudnák akadályozni. A magyar csapat nagy favoritkéntmegy a • küzdelembe. GENE MAKÓ, a magyar származású fiatal ameri­kai teniszező játsza a párost az USA Davis Cup csapatában, Bugde-val az oldalán, mint egy Newyorfcból érke­zett jelentés közli. Az egyes mérkő­zéseket Allison és Wood játsza. SAC-pálva Soroksár Március 3-án, vasárnap délután Va3 órakor Soroksár-Budai 11 I. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte V3I órakor DüC-Soroksár K$r*“p f l■£^i■A&r'gerelőI?ersenyeK|

Next

/
Thumbnails
Contents