Sporthirlap, 1935. április (26. évfolyam, 27-33. szám)

1935-04-03 / 27. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON 0ra12fill. Csehszlovákiában 1 Ke. Romániában 5 lei, Jugo* szláviéban 2.5 dinár. Anszt* riában 29 Gr., Franciaor­szágban 1 fr„ Olaszország­ban 0.80 L, Németország­ban 15 Pf., Amerikában 4 C. El ő fi zetési árak ty« érre. Belföldre 2.71 P. Ausztriába 5 P. Észafc- araerikába 4 P. Jugoszlá­viába 5.— P. Egyéb kül­földre 3.50 P, SZERDA 1935. ÁPR. 3 XXVI. évi. 27. szám Smrkesztfe&s ét kiadóhiva­tal: Budapest. VI., Róna- utca 111. szám, III. em. Telelőn: Szerkesztőség: A.t 1M—51 Kiadóhivatal: A.: 11—í—li. (Csak délntin ( óráig.) Levélcím: Budapest 12. Postafiók K. Távirat) eim: Sporthlrlap Budapest Sas -Víg IV. - Müller - Cseh - Titkos (?) — A Sporthirlap tudósítójától —­Teleki -porcleválás! Centert keres a Bocskai . i Izgalmas válogatóverseny után1 rendkívüli válogatás Cremonára Válogattak a birkózó Európa- bajnokságra Nem sok jót várhatunk a fiata­loktól egyelőre — A Sporthirlap tudósítójától — Hertzka vezeti a A Hungária táborában a sorok­sári vereség nem okozott mara­dandóbb bánatot. — Másodikak, vagy harmadikak vagyunk-e, majdnem mindegy — ez volt a hangulat hétfőn és ked­den. A bajnoki év hátralévő részét a standard-csapat kialakítására szánja az egyesület, mert általános a meggyőződés, hogy a jelenlegi játékosgárdából az ideinél sokkal erősebb csapat is kihozható. Egy-két újabb szerzeményről azért rebesgetnek a jól informál­tak, de a hosszú center megszerzé­sét (helyesebben visszaszerzését) élénken cáfolja a kék-fehérek ve­zetősége. Csik 33 méteren : 16.9 mp (nagyon jó!) — A Sporthirlap tudósítójától —­Bárány István dr. úszókapitány a t^gnapesti edzésen időre úsztatta a válogatott keretet, hogy tájékozódjon az úszók formájáról. — örömmel látom, hogy Csik és a többi fiatal a téli szünet alatt sem vesztett gyorsaságából, — mondta a tréning végén. A következő eredmények adódtak 33 méteren: Csik 16.9 mp. Gróf 17.5. Kánássy 17.6. Laky 17.7. Tóth 17.8. Szabados 18. Délelőtt úgy volt, hogy a VÁC mégis megy Tel Avivba, délutánra ismét kétségessé vált a dolog — A Sporthirlap tudósítójától — Úgy látszik, a telávivi zsidó olimpia nagyon izgatja az úszó­kedélyeket. A múlt héten már le­mondtak az útról, de e héten meg­történt annak a bizonyos kőnek a megmozdítása is az utazás érdeké­ben. Tegnap az úszószövetségben azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a VÁC csapata mégis kiutazik az FTC-pálya IX, Üllőí-út 129. sz. Április 7-én, vasárnap délutá11 3/4 5 órakor Ferencváros-Kispest L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 3/« 3 órakor Hungária-Szeged I. ligabeli bajnoki mérkőzés A tegnapi tréningen minden já­tékos megjelent. Sérült nincs, csu­pán Sas bokája kellemetlenkedik megint, vasárnapig azonban rend­bejön. A Hungária ma az MTK-val játszik tréningmérkőzést és ezen a mérkőzésen a csatár­sor következő új összetéte­lét fogják kipróbálni: Sas, Vig IV., Müller, Cseh, Titkos. Ha ez a csatársor a mai trénin­gen megfelelőnek bizonyul, akkor a vasárnapi Szeged elleni mérkő­zésre így áll fel a Hungária. A halfsor és a védelem marad a leg­utóbbi. olimpiára. De csak délelőtt volt ez a helyzet. A VÁC részéről Szász titkár tegnap este a későesti órákban a következőket mondta : — Sajnos, e . pillanatban ismét kétséges az utazás. Anyagi nehéz­ségek állnak fenn. Véglegesen szer­dán délelőtt dől el az ügy. Sürget már az idő, mert április 8-án már vízipólózni kellene Haifá­ban. (A telávivi olimpia úszószá­mait Haifában rendezik meg.) 11a létrejön az utazás, akkor a VÁC pólócsapata, Székely András és Vajda László vesz részt az olim­pián. Nem kétséges, hogy több olimpiai bajnokságot nyernének. A MASz érdeklődik az amerikai atléták iránt — A Sporthirlap tudósítójától — A stockholmi játékok rendező­bizottsága közölte a MASz-szal, hogy nagy nemzetközi atlétikai viadaluk június 24 és 26-án lesz. Egyben közölték, hogy az ameri­kai atléták ezévi európai túráját a stockholmi Göta és Mode rendezi. Örömmel vették tudomásul, hogy a MASz igényt tart az amerikaiak magyarországi útjára. így tehát az idén végre komoly reményünk van arra, hogy a nyá­ron Budapesten amerikai atlétákat fogunk látni. SCHMELING CÉLBALÖ! Schmeling, miután Hamast legyőz­te és újabb ellenfelet egyelőre nem talál, szórakozás után nézett. A na­pokban Hamburgban indult egy cél­lövőverseny agyaggalam-blövő számá­ban. Schmeling második lett Fred Marcussen birkózó (!) mögött. Mar- cussennek 14, Schmelingnek pedig 22 hibás lövése volt. Több mint másfél hónap óta készül a magyar birkózógárda a három hét múlva Kopenhágában megrendezésre kerülő görög-római Európa-bajnokságra. A kijelölt keret Papp László dr., volt bajno­kunk vezetése mellett dolgozik. A napokban beszéltünk Papp dr.-ral, aki a keret munkájáról és a kikül­désről a következőket mondta: — Azokat a veszteségeket, amelyek a magyar birkózósportot a legkiválóbb magyar birkózók visszavonulásával érték, korántsem lehetett még pótolni. Igen hosszú idő kell ahhoz, míg a magyar bir­kózósport kiheveri Kárpáti, Tunyoghy, Badó, Keresztes és többi kiváló birkózónk visszavonulását. Az utánpótlás csak nehezen érik. Éppen ezért nem sokat várok attól a kiküldésre kerülő öt versenyzőtől sem, akik az elkövetkező hetekben a kopenhágai Európa-bajnokságo- kon fogják a magyar színeket kép­viselni. (— Mégis mi az eredménye a közös tréningeknek?) — Kétségtelen, hogy a közös tréningeknek megvan az az előnye, hogy komoly fejlődést hoz majd mindegyik versenyzőnél. De az eddig megtartott 21 tréning még nem elég hozzá, hogy versenyzőink már a kopenhágai EB-n is számot­tevő eredményt nyújtsanak. A kerettréningek igazi ha­tása csak az olimpián fog megmutatkozni, akkorra már mindegyik verseny­zőnk el fogja érni azt a fokot, amellyel a legerősebb konkuren­ciában is sikert lehet elérni. (— Mit vár az Európa-bajnok- ságokon résztvevő versenyzőink­től?) — Nagy esélye lehetne Zombori­nak, ha — a légsúlyban indulna. Pehelysúlyban már sokkal gyen­gébb. A többi versenyzőnk — bárki legyen:—már azzal is meglepetést szerez, ha csak helyezést ér cl. * A birkózószövetség tegnap este a Szövetségi Ház alagsori termé­ben válogatóversenyt tartott. A próbamérkőzések után a válo­gatóbizottság kijelölte azokat a versenyzőket, akik a kopenhágai görög-római Európa.bajnokságo- kon a magyar színeket képvise­lik. Ezek a versenyzők a követ­kezők : Pehelysúly: Zombori; lég­súly: Lőrincz; kisnehéz: Vi- rág-Ébner; nagyközépsúly: Rihetzky; kisközépsúly: Rét- háty; könnyűsúly: Kálmán. Júniusban rendezik meg a magyar autós nagydijat — A Sporthirlap tudósítójától — A magyar automobil Grand Prix ügye kedvezően alakul. Rökk Ist­ván, a KMAC vezértitkára súlyos betegsége dacára is intenzíven fog­lalkozik az elgondolások keresztül­vitelével S a tárgyalások oly ked­vezően alakulnak, hogy most már egészen biztosra vehető, lesz automobil GP Magyarországon. A verseny terminusára vonatkozóan Hild László, a KMAC titkára a következőkben tájékoztatott: — Június 2 és június 9—10 (pünkösd) között kell választanunk. Pillanatnyilag ez a helyzet. De a hét végére már lesz biztos dátum is. Egyébként nagy érdeklődés nyil­vánul meg a verseny iránt. Külföld­ről is többen érdeklődtek. Hungária- Szeged mérkőzést, a Ferencváros— Kispest meccs bírája s Szél — A Sporthirlap tudósítójától —• A BT biróküldő bizottsága tegnap este kijelölte a szombat és vasárnapi profimérkőzések játékvezetőit. A bf- róküldés a következő: Szombat: Új­pest—Somogy; - Hollósi- (hb. Lőwi Zoltán, Rossmann). Vasárnap: Hun­gária—Szeged: Hertzka Pál (hb.: Mandl, Noth D.), Ferencváros—Kis­pest: Szél (hb.: Vogel R., Schlossa- rik), III. kér.—Soroksár: Csárdás (hb.: Ganz, Beregi), Phöbus—Bocs­kai: Simonyi (hb.: Wéber,, Zaphir), Attila—Budai „11”: Barna Béla (hb.: 2 északi határbíró). II. liga: Erzsébet—Nagytétény: Selley, Cse­pel—Szürketaxr: Stem Sándor, Vác FC—Vasas: Szigeti, Budafok—Mille­náris: Fcnichel, Budatétény—Váci Remény: Szécsi, Nemzeti—Drogis­ták: Vass. A vasárnapi Szent- Korona-Kupa mérkőzésekre a követlíező játékveze­tőket delegálták: Észak—Nyugat (Győr): Klein Árpád, Közép—Dél­nyugat (Dorog): Iváncsics, Kelet—- Del (Debrecen): Majorszky. AZ ÜLLÖI-űTON lesz a május 12-én Budapesten leját­szásra kerülő magyar-osztrák válo­gatott mérkőzés délután 5 órai kez­dettel. A nagy meccs előtt a MOVE játszik a Cégliga válogatottal 1 órai kezdettel, 3 órakor pedig Buda­pest amatőr válogatottja játszik Kassa-Kosice vagy Pozsony-Bratisla* va válogatottjai ellen. Soroksári emlék Nagynehezen jött csak össze Egy csárdában a két Dudás, Majdnem olyan nehezen, mint Hungáriában a tudás .., Április 4., 6-án áélután fél 3 órakor ugelői;erseiiyek Fejsportí Első díj: húsz pengői

Next

/
Thumbnails
Contents