Sporthirlap, 1935. május (26. évfolyam, 34-42. szám)

1935-05-01 / 34. szám

Fejsportl Első díj: húsz pengői MEGJELENIK SZERDÁN ÍS SZOMBATON ára 12 Ilii. Csehszlovákiában I Ke. Romániában S lei, Jngo> ezláviában 2.5 dinár. Auszt­riában 21 Gr., Franciaor­szágban 1 Ír., Olaszország­ban 1.81 L. Németország­ban 15 PL, Amerikában ( C. Előfizetési árak1/* évre, Belföldre 2.74 P. Ausztriába 5 P. Észak- amerikána 4 P. Jngoszlá vlába 5.- P. Egyéb kül földre 3.5» P. MMmí ............................................................. SZ ERDA 1935. MÁJUS 1 XXVI. évi. 34. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­tal; Budapest, VI., Rózsa- utea 111. szám, III. em. Telelőn: Szerkesztőség; A.: U-í—51. Kiadóhivatal: A.: 25-1—24. (Caak délután I óráig.) Levélcím: Budapest (2. Postafiók 82. Távirati cím: Sporthlrlap Budapest. MAGYARORSZÁG KORMÁNYZÓJA a reformok jegyében nyitotta meg tegnap délben az új országgyűlést. Beszéde csodálatosan gazdag programot ad, felölelvén mindazt a fel­adatot, amit az új kormány az új országgyűléssel a magyar élet vala­mennyi ágazatában záros határidőn belül el akar végeztetni. Nem a mi feladatunk, hogy felmérjük minden vonatkozásában ennek a gazdag programnak a jelentőségét, de mi is örvendezhetünk, amikor érezzük, hogy az új. idők szele sportunk berkeit is átlengedezi. Amikor a kományzói beszéd nemzeti megújhodásról, a nemzet ősi erényeiről és csorbítatlan ellenálló erejéről, a nemzetnevelés intéz­ményes reformjáról szól, vagy azt hangoztatja, hogy a jellem és az öntudat képzésére s az etikus életfelfogás szempontjainak érvényesí­tésére különös gondot kell fordítani, akkor máris nyilvánvaló, hogy a reformprogram nem nélkülözheti, nem is akarja nélkülözni a sport és a testnevelés nemzetépítő szolgálatait. De a kormányzói beszédben benne is van a legsürgősebb sport- feladatok kvintesszenciája: — Iskolában és iskolán kívül nagy gondot kell fordítani a test­nevelés további okszerű fejlesztésére és az e célt szolgáló intézmé­nyek, iskolai sporttelepek, nemzeti stadionén sportcsarnok létesítésére. Ebben az egy mondatban gyönyörűen benne foglaltatik a magyar sporttársadalom minden vágya, égető szüksége, keserve és- üdve, elmúlt életének sok harca és viszontagsága, jövendő nagysága... Az országgyűlést megnyitó kormányzói beszéd a kormány prog- adja, a Gömbös-kormány munkatervének legkÖzélébBT állomá­sait. Ez a kormány már bebizonyította, hogy nem hiába áll az élén vérbeli sportember s nem hiába intézi benne a testnevelés ügyeit széleslátókörű kulturpolitikus. A Gömbös-kormány és Hóman kultusz- miniszter a mindennapos iskolai testnevelés megvalósításával máris új stílust mutatott sportunk irányításában s a tegnapi kormányzói beszéd, amely a sport legfelsőbb elismertetését jelenti, újabb, páratlan biztosítéka a magyar testnevelés kezdődő reformkorszakának. 1935 április 30-ika ritka ünnepnapját jelenti a magyar sportnak: a kormányzó szavai a sportemberek számára is a szebb jövő reményét hirdetik. Tegnap este, ahol csak sportemberek összegyűltek, a lelkek­ben ébredő hit és bizalom váltotta fel a hétköznapok-oly nehezen szűnő fásultságát. Tegnap egyetlen mondat nyomán hála és hódolat emelkedett minden sportember felől Magyarország sportszerető kormányzója felé, a reformkormány tegnap csatát nyert a sportemberek szívében, akik bizalommal várják és hiszik, hogy a magyar sport reform­korszaka méltó lesz a kormányzói beszéd útmutatásához. MTK-pálya Hnngárl a-közép kör út Májas I-én, szerdán délután Vs 5 órakor Ujpest- Ferenc város Magyar Kupa középdöntő mérkőzés, előtte '/! 3 órakoi Hungária­Kíspest Magyar Kapa középdöntő mérkőzés Jftfa a HungárSa-úton kupa-középdöntők s Ferencváros—Újpest, Hungária—Kispest Míg sohasem nyert 1 magyar Kupát az lugast És most? A meccs előtt dől el, hogy Szűcs játszhat-e — A Sporthirlap tudósítójától — A Magyarországot képviselő Csillag Miklós bejelentette, hogy Magyaror- szág lemond a bajnokságok megren-. dezésének jogáról; mert jelenleg nincs megfelelő helyiség és nincs garancia arra sem, hogy 1937-re már lesz. E bejelentés után úgy döntöt­tek, hogy az. 1937. évi görög-római bir­kózó EB-t Páriában, a szabad- stílusul pedig Berlinben rende­zik meg. Csillag Miklós, mint a Nemzetközi Szövetség főtitkára Berlinben is járt és ott Diehm dr. főtitkárral való tár­gyalásai során megállapodott abban, hogy az olimpián birkózómérkőzések délelőtt és este lesznek. Az eredeti terv szerint délután is lett volna. (A szabadstílusú olimpiai bajnokság megrendezésére 34 óra, a görög­rómaira 54 óra áll rendelkezésre. FISCHER MÓR Londonban tárgyal az angol futball- szövetség vezetőivel. Tegnap, kedden reggel az Arsenal helyiségében tett látogatást. WERRING ÚJ NÉMET REKORDOT ért el a kétkezes súlydobásban. A gronaui súlyatléta jobbkézzel 15.31-et, ballal 13.20-at, együtt tehát 28.51 métert dobott, mely eredményével Hirschfeld 27.96-os rekordját adta át a múltnak. Ma délután . félötkor Újpest— Ferencváros Magyar Kupa közép­döntő mérkőzés az MTK-pályán. (A másik „pár”: Hungária—Kis­pest. Az Újpest—Ferencváros előtt félháremkor.) Az Újpest már nemcsak bajnok- aspiráns, még csak nem is 1 e g- jogcsabb bajnokaspiráns, ha­nem máris bajnok a közvéle­ményben. És a mérkőzés favontjának — a bajnoki tabellán négy ponttal le­maradt Ferencváros van kikiáltva. Miért? Az Újpest — még nem nyert Magyar Kupát! Bizony nem. Csodálatos, de így van. Bajnokságot, Középeurópa Kupát, Genfi Tornát már igen, de Magyar Kupát még nem. Még az UTE sem. Az Újpest még a döntőbe se került soha. Párszor eljutott a középdöntőig, ez volt minden. Az UtTE kétszer benne volt a döntő­ben, egyszer az MTK-val, egyszer az FTC-vel. Utóbbival 2:2-es dön­tetlent csinált, a meccset meg kel­lett ismételni és akkor már az FTC győzött. Most jubileumi évet ülnek Új­pesten, szebb és stílszerűbb volna egy „Kupa-premier”, mint valaha. De a kilátások nem ilyenek. A csa­patot a kényszerítő körülmények erősen tartalékossá (.eszik és... A sorozatok törvénye — Bele kell nyugodnunk, — mondják a Stadion környé­kén — hogy a szerdai mécs­esét bizony elveszíthetjük. Már csak a — statisztika kedvéért is kell egy csapatnak olykor-olykor meccset veszítenie. Ez a számok, a sorozatok örök törvénye. Mi magyar csapattól utoljára — múlt év októberében szenvedtünk vere­séget: a Szegedtől. Huszonkét meccset játszottunk összesen az idén magyar csapatokkal (19 baj­nokit, egy díjmérkőzést Portóban a Ferencvárossal és két kupamérkő­zést) és — ezekből egyetlenegy végződött újpesti vereséggel. Nagyon „kinéz" már a sorozatok törvénye alapján . .egy vereség nekünk... — De mi majd nagyon rajta leszünk, hogy „megkontrem móljuk” a sorozatok törvényét... Jánosy: „Ha a csapat gerince hiányzik .. Jánosy edző pedig így beszél: — Három-négy tartalékot nem is szabad megéreznie az Újpestnek. Ha azonban a csapat gerince hiányzik, a két legjobb formában levő játékosunk: Sztic3 és Vincze... Portóban, ahol legyőztük a Ferenc­várost, csak a csatársorunk volt tartalékos, ezzel szemben mcst mind a védelemben, mind a fedezetsor­ban tesz tartalék, a csatársorban nem kevésbé ... A mark izést ilyen-! formán teljesen nyíltnak tartom, talán valamivel több esélye van a Ferencvárosnak, ez azonban nem jelenti azt, hogy éppúgy meg ne nyerhetnők mi is a mérkőzést. Amit mondtám, az természetesen csali a tartalékos Újpestre vonaíikczik... A lege t/jbi díjmérkő­zés Most frissítsük fel hamarjában a legutóbbi Lépest—-Ferencváros ! díjmérkőzést. Ez ugyan nem kupáért folyt, hanem egy ezüsttálért és nem Budapesten, hanem Portóban a múlt év decemberében. Az Újpest — érdekes — akkor is „összeállí­tási zavarokkal” küzdött, sőt az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy egyáltalán ki tud-e állni,. Kiállóit, a bekk Joóssal centerben. És —- győzött 5:2 (4 :l)-re ... Hadd beszéljen erről a meccs­ről Balog, a meccs hőse, aki volta­képpen ezen a mérkőzésen „futott be”. — Előzőleg Nizzában megsérül­tem — mondja — és egyáltalán nem voltam fit. Szükségből „száll­tam be”. Balszélső voltam és — remekül ment a játék! Valahogy „feküdt nekem” a Ferencváros ... Két gólt is lőttem... A védelmünk akkor kompiét volt, de a csatársor­ból hiányzott Avar. Joós helyette­sítette. Jó volt, ő is két gólt lőtt és amellett — igazi modern center­játékot játszott. És érdekes: ott az a jobbszárny játszott, amely most is játszani fog, hosszú idő után: Tamássy—Pusztai. .. Kitűnőek voltait, éppúgy, mint Jávor... És én remélem, hogy — most sem fog a csapat szégyent vallani... • Még egy érdekes új­pesti Kupa-emlék Ezt a kupameccset is nagyon ‘emlegetik most Újpesten: Újpest a bajnokságnyerés, a Középeurópa Kupa és a Genfi Torna győzelem ragyogó szériájá­nak évében nem fordíthatott elég gondot a Magyar Kupára. Ebben a Nagy Újpesti Esztendőben még két csapata volt az Újpestnek, ponto­san 26 játékosa. Akkor a Ferenc­város elleni Magyar. Kupa- mérkőzésre — a tartalékcsapatát állította ki az Újpest, ezzel mintegy már előre feladva a mérkőzést. És — a tartalékcsapat majdnem meg­lepetést csinált, g 3:2-re győzött ellene nagynehezen a komplet Ferencváros. Az előre elparentálí, tiszta tartalékcsapat ellen. A csapat? Szűcsnek kedden még mindig dagadt a szeme, a daganat még mindig jócskán „elfedi” a szemét, úgyhogy még a „civillátásával” is baj van. Délben átment Jánosy edzővel az újpesti kórházba. — A varratokat még nem lehet kiszedni — mondotta az orvos a vizsgálat után. — De meccs előtt még egyszer megvizsgáljuk. Talán já tszhat, de nem valószínű... Ilyenformán csak a meccs előtt dől el, hogy ki lesz az Újpest cen- terhalfja és ennek folytán a jobb- half személyének kérdése is csak akkor fog tisztázódni. Ha Szűcs játszhat, természetesen Seres a jobbhalf, mint rendesen, ha nem: Borsányi a jobbhalf, Seres a cen- terhalf. A többi „nemjátszónál” a hely­zet változatlan. Vincze természete­sen nem játszhat, Jávornak, akit lerúgtak a — bírók (!), változat- | lanul rosszul áll a húzódása, ő sem I játszhat. Futó is változatlanul influenzás. Tehát: Újpest a még soha meg nem nyert Magyar Kupáért a Ferencváros elten négy, de legjobb esetben is három tartalékkal áll ki. És mégis bízik. MTK-páiya Hungária-kozépkörút Május 5-én, vasárnap délután 5 órakor Hungária-Budai „11“ /. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1/4 4 órakor Ili. kér. FC-Ferencváros L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte 1/2 2 órakor Nemzeti—Budafok H-ik ligabeli bajnoki mérkőzés Magyarország lemondott az 1937. évi birkózó EB megrendezé­sének jogáról — A Sporthirlap tudósítójától — Kopenhágában az Európa-bajnok- ságokkal kapcsolatban rendezték meg a szokásos nemzetközi kongresszust is. Ezen a kongresszuson került szó­ba az 1937. évi birkózó Európa-baj- nckság megrendezésének kérdése is.

Next

/
Thumbnails
Contents