Sporthirlap, 1935. augusztus (26. évfolyam, 61-69. szám)

1935-08-03 / 61. szám

Döntött a PLASz fellebbviteli bizottsága: mégis az Attila van a Nemzeti Bajnokságban! Csitt ma is két számban indul Az atlétabajnokság — főiskolai próbaverseny! A magyar—román sportérintkezés ügyében mind, a két fél egyet akar: minden sportágra kiterjedő őszinte békét Mit írt az OTT az Universitateának ? 'A KLEBELSBERG KUPA ismét éj ezúttal végleg a mienk. De az <x?ömharsonák nem zengenek úgy körülötte, mint mondjuk — a meg­ígért Középeurópa Kupa körül zengenének. . Ennek egyebek közt az is az oka, hogy ezt' már — természetesnek találjuk. POST FESTA, vagyis az esemé­nyek után kissé lehiggadva is meg­állapíthatjuk, hogy kész komédia volt, amit a KK-bizottság Pfütz- ner körül művelt. Cicero azt írta annakidején, hogy csodálja, ha két haruspex vagy aügur (madár- vagy béljós) találkozik egymással, nem nevetnek egymás szemébe. Cicero csak haruspexekről és augurokról ír. Ö még nem ismerte a KK-bizottságot... *• KARDOS KÖRÜL mindenkép­pen hiba történt. Mert két eset van: vagy jó, vagy nem. S hogy szabad egy jó játékost odaadni? Vagy: hogy szabad egy rossz játékost visszavenni ? ... * MEGINT van egy erős külföldre gravitáló áramlat, valami távozási lázféle kezd újra éledni futballis­táink között. De most nem veszik észre. El vannak foglalva a bonokkal... Nagyon furcsa sorok jelentek meg a bukaresti Curentul agusztus elsejei számában: „Az a hír van forgalomban, hogy az MLSz 1,000.000 tejes (kb. 31.000 pengő!) kijárási dijat aján­lana fel annak, aki létrehozná Magyarország és Románia között a sportkapcsolatok felvételét.” A lap még hozzáteszi-: „Elképzelhető, hogy erre a fel­adatra könnyen találni embert.” Mondanunk sem kell, hogy ez a hír — a legnagyobb nyári kacsa Huszadszor azért, mert éppen a románok azok, akik ezúttal a békét sürgetik. ♦ Fent az MLSz-ben hallottuk: — Úgy látszik, a románok rá­jöttek, hogy számukra is fontos az, hogy a két ország sportja békében éljen. Legutóbb is észrevehettek példáyl azt, hogy az MLSz hozzá­járulása. nélkül nem tudnak be­kerülni a Középeurópa Kupába ... —- A Sportliirlap tudósítójától — De nézzük az ügy komolyabbik részét. Minden nyári kacsától és mende-mondától függetlenül... Fodor Henrik dr., a profiszövet­ség főtitkára, illetve most már a Nemzeti Bajnokság I. osztályának ügyvezetője mondja: — Ügyszólván naponta keres bennünket Kolozsvárról Buteanu Aurél volt képviselő, szövetségi elnök s mindannyiszor kicsendül hangjából, hogy a románok őszinte és komoly sporibékét akarnak. Értesülésem szerint a román szö­vetség már eljárt a bukaresti magyar követünknél s a követ előtt leszögezték azt, hogy ők minden svortágban békét akarnak s hogy minden magyar sportembert szíve­sen látnak vendégül. Tudomásom szerint a bukaresti követünk ebben az ügyben külön kurírt küldött fel Budapestre s arról is tudok, hogy a budapesti román követ is a sport­béke érdekében dolgozik. Fent a szövetségben más oldal­ról egyébként aggodalmaik hang­zottak el. Egyesek a békét az OTT- től féltik. Módunkban áll az OTT álláspontját a következőkben ismer­tetni : A kolozsvári Universitatea a Hungária részére játékengedélyt igyekezett szerezni, később az Universitatea sürgönyt küldött az OTT-nak s ebben augusztus 12-re — a magyar főiskolás vízi­póló válogatott részére kér játék­engedélyt. (Az utóbbi kérés kissé furcsa volt, hiszen tudvalevő az, hogy augusztus 12-én a főiskolai VB folyik Budapesten. Szerk.) Az OTT a kérelemre régi elvi állás­pontjának megfelelően a követ­kező választ adta: „Magyar csapat Romániába mindaddig nem mehet, amed­dig a román sporthatóságok garanciát nem adnak arra, ; hogy minden magyar sport­ember és sportegyesület aka­dálytalanul bemehet Romá­niába és ott szíves fogadta- tatásra talál.” Az OTT elgondolása tehát az, hogy profik és amatőrfutballisták s egyéb sportemberek egyaránt szabad utat és szíves fogadtatást kapjanak Romániában. — A főiskolai világbajnokság kérdésében az OTT álláspontja vál­tozatlanul az, hogy ezt mi nemzet­közi szerv megbízásából rendezzük s éppen ezért a románokat nem­csak szívélyesen meghívtuk, hanem a legnagyobb szívélyességgel ven­dégül is látjuk őket. A fentiekből tehát kiderül: az, amit az OTT a román sportható- ságöktól kér, azt a románok ön- maguktól máris felajánlották s ilyenformán a két álláspont között teljes az egyetértés, a teljes, őszinte sportbékének semmi akadá­lya sincs. A SOROKSÁR pénteken délután kondicióedzést tartott. Az edzésen résztvett Glin- zinger, az újonnan szerződtetett centerhalf is, akinek nevét való­színűleg Gellértre magyarosítják. 13 Bocskai- Játékos indul útnak Debrecen, augusztus 2. A Bocskai mai játékosértekezle­tén állították össze a túracsapatot, amely holnap Iglódra utazik, hogy onnan kéthetes, 8 mérkőzésből álló észtországi portyára induljon. A következő csapatot jelölték ki: Varga, Vágó, Janzsó, Palotás, Gyu- lay, Békési, Markos, Bőr, Orosz, Takács, Hajdú. Tartalékok: Dóczé és Hevesi- Az új ötösfogatban tehát három új játékos kapott helyet. Teleki ma érkezett még Buda­pestről, ahol Kreisz dr. alapos vizs­gálatnak vetette alá és gyógyult- nak jelentette ki. Debrecenben remélik, hogy az első bajnoki mér­kőzésen már Teleki dirigálja a Bocskai-csatársort. Orosz ekkor összekötőt játszana és Bőr kikerül­ne a csatársorból. Volentikkal — aki Hajdú­szoboszlón üdül — tovább folytat­ják a tárgyalásokat, amelyek előre­láthatólag eredményre vezetnek. Voléntik állást kér s a debreceniek­nek módjukban áll a kérést teljesí­teni. Valószínűleg egy-két napon belül megegyeznek s a Bocskai komplet csapattal várhatja a szá­zon megindulását. A CÉGLIGA VÁLOGATOTT CSAPATA vasárnap Salgótarjánban játszik, ahol a Pálfalvai BÜSE látja vendé­gül. A cégliga csapatát Fenyves Miklós kapitány így álltotta össze: Szabó — Hartmann WSC, Irázi ChSC — Kristály (Lengyel HSC), Nagy Moscheim Grove — Horváth, Lencsés (Grove), Wolram VSC, Ki- szely WSC, Gercsényi WSC. Tartalék: Szekszárdi és Fehér ChSC. A válogatottat Monoky Lajos társelnök és Fenyves Miklós kapi­tány kíséri. Indulás vasárnap reggel 8 órakor a Keleti pályaudvarról. A mérkőzés a PBÜSE edzésének, Seres Imrének jutalomjátéka lesz. Augusztus 3-án, szombaton délután 5 órakor a magyar úszó Szövetség KUlll. nemzetközi űszőuersenye a Császárfiiröűsten Hölgybajnokságok : műugrás, 100 m. gyorsúszás, 400 in. gyorsúszás Férfibajnokságok: 200 m. gyorsúszás, 200 m. hátúszás, torony. I műugrás, 3XÍ00 m. ilj. vegyes staféta, 1500 m. gyorsúszás MTK—SzUE I. o. bajnoki vizipóiá mérkőzés Vasárnap délután fél 5 órakor: Hölgy bajnokságok: 100 m. hátúszás, 200 m. mellúszás, 200 m. gyorsúszás, 3X100 m. ifjúsági hölgy vegyes staféta Férfibajnokságok : műugrás, 100 m. gyorsúszás, 100 m. hátúszás, 20Ó m mellúszás, 400 m. gyorsúszás, 3X200 m. ifjúsági gyors, úszó staféta 111, kor. TVE-SzUE vizipóló mérkőzés MUSz válogatott—Főiskolai válogatott vizipóló mérkőzés | Jegyek elővételben kaphatók ! FILLÉRES HELYÁRAK! ______________BSzK RT-pálya______________ Sz ombaton és vasárnap délután 4 órai kezdettel Magyarország egyéni atlétikai bajnokságai Jegyek 2.50-től 50 illlérig Második klatláh—^ "~r MiViMm ■! llr 3 W 11 ük. Wk wk & B XXVI. évi. 61. szám Csehszlovákiában 1 Ke, -■» ifi OH M®, Hh W® * aasliMMSSIéatifehflSg Romániában 5 lei, Jugo- ^Égi 'Kg IBB aSft ||§wv jpS S szláviéban 2.5 dinár. Auszt- sdBIh fit M ]S CT. BP |lf H Szerkesztőség és kiadóhiva­fiában 29 Gr., Franciaor- fiSft M ifflf 8$—^* 9 Budapest, VI., Rózsa, szagban 1 fr., Olaszország- _uA Rjt jgpet Km B ' 9 u,c* ***• sí!“n,’ ^ em* bán 1.89 1., Németország- jéSáSBSw «$sS Jgr Illik Mg BBt M ■ bán 15 Ff., Amerikában 4 C. 1«H & JF a telefon. . p BH M S a Szerkesztőség: A.: lJ-í-54. ­i ■ Kiadóhivatal: A.S Í5-1-SÍ. Előfizetési árak V* évre; H B 1°“* délutAa « °rá‘£) Belföldre S.7I P. M fl Levélcím: Ausztriába í F. Lssak- HP ■ Budapest 92. Postaflík 83. ■ merikába 4 P. Jngoszlá- ' R __ vi ába 5.— P. Egyéb kül- , v ..................... ............................................................................ Jf Távirati eimí tő idre s.st p. ^I^HHBrc«9MgRHfi&í&yidM£íflRRBSfi9HBRSHBHRBHHK3RARHMnBMnHnBRBHHHHHRHRRBBRjBnRHSZ'' sport hírlap Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents