Sporthirlap, 1935. október (26. évfolyam, 78-86. szám)

1935-10-02 / 78. szám

/. ) MECIELEHiK mm ÍS SZOMBATOD Ara 12 Ml. Csehszlovákiában t Ke. Bominiában S Ju*o- Szláviéban 2.5 dinár, Auszt­riában 24 Gr., Franciaor­szágban X fr„ Olaszország­ban 0.80 L, Németország­ban 15 PL, Amerikában 4 C. Előfizetési árak */« évre; Belföldre 2.70 P. Ausztriába i P. Észak- amerikába 4 P. Jugoszlá­viába 5— P. Egyéb kfil földre 3.50 P. SZERDA 1935. OKT. 2 XXVI. évi. 78. szám Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VI., Bózsa- utca 111. szám, III. em. Telelőn: Szerkesztőség: A.: 12—4— 54. Kiadóhivatal: A.: 25—1—24. (Csak délután 0 óráig.) Levélcím: Budapest €2. Postafiék 82. Távirati cím: Sporthirlap Budapest 70 csapat 1400futót neve­zett a kegyeleti stafétára — A Sporthirlap tudósítójától — A vasárnap rendezendő kegyeleti stafétának tegnap este volt a nevezési zárlata, amely általában véve nem sikerült olyan fényesen, mint tavaly. Majdnem minden számottevő egyesület jelentkezett ugyan, de a közrendészeti, katonai alakulatok a záróráig még nem neveztek. Sőt a jelenleg legerősebb atlétikai egyesület, a BBTE sem. A középiskoláknál szintén nagy meglepetés, hogy a tavalyi győztes Szent István fk. -és a jól szereplő Szent István rg. sem nevezett. A nevezések “egyébként a követ- k€Z ők * A) osztályban: MAC, T^TE, MTK a). B) osztályban: TFSC, MTK b), BEAC, Törekvés, FTC. C) osztályban: MOTE, BLE, MTE a), KAOE. D) osztályban: MTE b), MÁV, Testvériség, Postás. J) kategóriában: BSzKRT Remíz 10 csapattal, Hajós—Szántó-válla­lat 1 csapattal. H) csoportban: Pénzügyőrség. A leventék 10 csapattal indulnak, a BSzKRT még egy külön levente­csapattal. A középiskolák közül 18 nevezett (tavaly 27 volt!). Más sportágak képviselői közül 7 csapat nevezése érkezett be. A Szent István rg. legyőzte a Felsőmező­gazdaságit 4:1 (1:1) __ A Sporthirlap tudósítójától — A KISOK Erzsébet királyné-úti pályáján Égner bíró félnégykor jelzi sípjával a mérkőzés kezde­tét. Az I. pályán játszanak, a tri­bünön Bocskai-sapkás és ellenzős sapkás ifjak szurkolnak. A sap­ka már messziről elárulja érzel­meiket. A másik két pálya üres, de felmerül a kérdés: ha például a III. pályán játszanak, a közön­ség honnan nézi a meccset? Ne­héz kérdés. Eleinte szép játék folyik, a szusszal együtt fogy az élénk­ség is. A 12. percben Varga meg­szerzi a vezetést, két perc múlva Undehmer kitör, nagyot lő, a léc ment., de Fülöp ráfut a labdára és bevágja. 1:1. „Efemgé, efem- gé!” kiabálnak az ellenzősök, de a félidő végéig hiába. A félidő után már nenj is igen van ked­vük, mert már a 4. percben Var­ga a tizenhatosról gyengén lő, a kapus fogja a labdát, aztán még. is meggondolja magát és be­engedi. 2:1. Az ilyet potyagólnak nevezik és le szokta törni a csa­patot, amely kapja: ez a recepf most is halálosan beválik. A Szent István-szurkolóknak meg­jön a hangjuk, „Titi, Titi!”, ezl hangoztatják erősen, ugyanis s jobbszélen Szabó Tibor, a MAC 10.9-es futója száguldoz s tőle remélik a sikert A 32. percben Szabó tényleg szót fogad és elrobog a labdával, : másik szélen Nemes igyekszil megmutatni, hogy ha 10.9-et nen is, de 11-et ő is tud és ofszájddal miegyébbel nem törődve pont akko érkezik a kapuhoz, amikor Szab- utolsó erőfeszítéssel elrúgja maga tói a labdát: az kimenne, de Neme behelyezi. Égner megadja, úg; látszik tetszett neki a verseny- futás. 3:1. Ami feltűnik: a Felső- mezőgazdasági nem protestál. Ami nem tűnik fel: durván kezd játsza­ni. A 40. percben Nemőst Sehuller kapus lerúgja, mire a bíró kiállít­ja. 11-es, ezt Feuermann belövi. 4:1. Hamarosan vége, a Szent István boldog. Kritika: a Szent Istvánban a balhátvéd Fleiseber feltűnően tehetséges. Emődi és Varga is ügyes. Az ellenfélnél a hosszú centerhalf Füredi jó. Csak a fedezetsor­ban szolgá é lepetéssel válogatása A fiatal Emu az osztrák baltiam 5 Admira, 3 Vienna, 2 Austria és 1 (!) Rapid-Játékos a csapat­ban— SindeiarésZischek i— A Sporthirlap telefonjelentése — Végleges: október 13-án szabadstílusú birkózó bajnok­ságok Tegnap este véglegesen elhatá­rozták, hogy a magyar szabad- stílusú birkózóbajnokságokat vasár­naphoz egy hétre, október 13-án rendezi meg a birkózószövetség az egyik városligeti cirkuszban. Ki­mondta egyben a birkózószövetség elnöksége azt is, hogy a versenyen csak I. osztályú versenyzők indul­hatnak. A válogatott keretbe tar­tozó versenyzőknek az indulása kötelező. A magyar közönségnek tehát október 13-án alkalma lesz látni a Brüsszelben diadalmasan szerepelt magyar birkózókat. ELMARAD, NEM MARAD az olasz—magyar női atlétikai viadal? — találgatják az atlétika berkeiben. Jól értesült helyről úgy hallottuk, hogy a MASz ügyvezető alelnőke le­mondta a versenyt, mivel hölgy­atlétáink- Nincsenek eléggé felkészül­ve. A lemondó levelet állítólag már el is küldötte az ügyvezető. Ezzel szemben Bajó főtitkár a következőket mondta: Semmi tudomásom sincs a dologról: Erről még ezután fog a MASz nemzetközi bizottsága dönteni. A TÖREKVÉS vasárnap országos junior versenyt rendez a bihariüti sportpályán. A versenyre 80 nevezés érkezett. Becs, október 1. MeisI Hugót keserű tapasztala­tok késztették arra, hogy a válo­gatottak mai rostamérkőzéséről kizárja a közönséget. Csak szigorú igazoltatás után juthatott be az ember a Stadionba, ahol már fél 3-kor gyülekeztek a játékosok. A meghívottak majdnem kivétel nélkül megjelentek. Csak Gschweidl, Hoffmann, Zischek és Forster mentette ki magát. Meisl Hugó először az öltözőben Bauer Edinek, a Rapid edzőjének segédletével tartott megbeszélést a játékosokkal, jobban mondva or­vosi vizitet, majd kiküldte a játé­kosokat a pályára. Meisl eredeti terve szerint 2X30 perces mérkőzést játszatott. Ennek a legnagyobb meglepetése az volt, hogy a szövetségi kapitány az egy­órás játék során Sindelart egyáltalában nem futtatta szóhoz, nem állította be egyik csapatba sem, tehát-, az egynapos gondol­kodási idő alatt elejtette az osztrák „Wundermannschaft” világhírű centerét, aki levetkőzve, a pálya széléről figyelte a többieket. A rostamérkőzéis semmi különö­set sem hozott. Győzött az A) csapat 2:1 1:0 arányban. A győztesek góljait Hannemann, az Admira csatára lőtte, az ellenfél részéről pedig Hanreiter (Wacker) volt eredményes. Edzés után Meisl összeállítottá a válogatott csapatokat. Magyarország ellen, Becs­ben a következő lesz az oszt­rák csapat: Platzer (Admira) — Sesta (Austria), Schmaus (Vien. na) — Wagner (Rapid), Hoffmann (Vienna), Érdi (Vienna) — Vogl II. (Admi­ra), Stroh (Austria), Bican (Admira), Hannemann (Ad­mira), Vogl I. (Admira). Az Összeállítás nagy feltűnést keltett. Igaz, hogy nagyjában a várt „gerincet” jelölte ki Meisl, de néhány meglepetésről így is tehetünk említést. Sindelar kimaradása, Érdi beállítása, a Rapid mellőzése élénk vita tárgyát képezte este a szövetségben, Meisl váratlan hú­zása az, hogy Érdit, a Vienna fiatal já. tékosát betette a csapatba. A fiú klubcsa­patában a legtöbbször balszélsőt játszott s csak a legutóbbi mér­kőzéseken próbálták ki halinak. Annyi bizonyos, hogy igen tehet­séges játékos. Aggódnak Bécsben Wagner beállítása miatt is, mert a Rapid-half az utóbbi időben rossz formát árult el. Megállapít­ható tehát, hogy Meisl halfsorával nincsenek kibékülve a bécsi szakembe­rek! Érdekes az is, hogy a Rapidből mindössze Wagner lett nagyválo­gatott. (Bican ugyanis, aki eddig a Rapid játékosaként szerepeit a szövetség nyilvántartásában, a mai naptól kezdve az Admiráé. Ma telt le a kéthónapos várakozási idő.) — Egyetlen sérültem van — mondja Meisl. — Sesta. A hátvéd most, a rostamérkőzésen sérült meg, de remélem, hogy vasárnap játszhat. Ezt mondja az orvos is. Sesta a Hakoah-beli Donnen. felddel ütközött össze és bor­dáján sérült meg. Könnyű esetnek látszik. Miután Meisl végzett a „nagy­csapat” összeállításával, kijelölte azt az együttest, amely pénteken éjfél előtt utazik Varsóba, hogy megmérkőz. zön a lengyelekkel. Pavlicek (Vienna) — Rai- ner (Vienna), Schlauf (Flo- ridsdorfer AC) — Lebeda (Libertás), Urbanek (Admi­ra), Skoumal (Rapid) — Brousek (Libertás), Gschweidl (Vienna), Stoiber (Admira), Donnentelci (Hakoah), Hulec (Vienna), Tartalékot egyelőre ide sem jelölt Meisl. Sindelar és Zischek tehát ide sem kellett Meislnek, a Rapidből pedig csak Skoumal! Bécs izgalma a válogatás után nem enyhült, hanem talán még fokozódott is. Igen nagy érdeklődés előzi meg a magyarok mérkőzését, a jegyelővétel legalábbis ezt mu­tatja. —- Meisl merész volt ezúttal is — mondják a szövetségben. A vasárnapi műsor úgy alakult a hosszúnap miatt, hogy az osztrák —olasz atlétikai versenyt 1 órakor kezdik, hogy a magyar—osztrák futballmérkőzés fél 3 órakor kez­dődhessen. (Varsóban már 12-kor kezdődik a futballmérkőzés.) A szövetségben most már a magyar és a lengyel összeállításo­kat várják! H. MARCEL BERNARD ÉS MATH1EII lettek „Páris bajnokai.” Bemard, a franciák nagyszerű ifjú játékosa a férfiegyes döntőjében újabb győzel­met aratott az olasz Palmieri felett* akit a legutóbbi francia—olasz mér­kőzésen is legyőzött. Az eredmény most is lesújtó volt Palmierire nézve! 6:4, 6:1, 6:0 arányban győzött Ber- nard. Matheiu asszony fiatal honfi­társnőjét, Iribarnet győzte le a női egyes döntőjében 6:3, 6:3 arányban. Hpsa jgfll |jgj|| LUXUf PENGE) LOS ANGELESBEN a csendes-óceáni bajnoki ver­seny férfipáros számának döntő­jében Alison—van Ryn 7:9, 6:1, 4:6, 6:3, 6:3 arányban győzött a Makó—Budge pár ellen. fffcjjnEOTf# »'F/V6F V

Next

/
Thumbnails
Contents