Sporthirlap, 1935. december (26. évfolyam, 96-102. szám)

1935-12-04 / 96. szám

MEGJELENIK SZERDÁN IS SZOMBATON íira 12 mi. Csehszlovákiában 1 Ke. Bqmániában 6 lei. Jugo­szláviában '214 dinár, Auszt­riában 25 Gr. Franciaor­szágban 1 fr.. Olaszország­ban 5.80 I., Németország­ban 15 Ft. Amerikában 4 C. Előfizetési ára: K évre: ; Belföldre Í.TO P. ' 'Ausztriába 3 P. Észak- bmerlfeába 4 P. Egyéb kül­földre 3.50 P. SZERDA 1935. DEC. 4 XXVI. évi. 96. szám Szerkesztőség és kiadóhlva. tál: Budapest. VI., Rózsa, utca 111. szám. III. emelet. Telefon: Szerkesztőség: A: 15—4—54, Kiadóhivatal: A.: 25—1—25, (Csak délután 6 óráig.) Levélcím: Budapest 52. Postafiók 82, Távirati cím: Sporthirlap Budapest A magyar határtól Budapestig Dnnepellék a diadalmas útiarai haza Srkezű magpar futball­csapatot Lelkes fogadta­tás a Keléti pályaudvaron — A Sporthirlap tudósítójától — Az MLSz nem készített elő ünne­pélyes fogadtatást a diadalmas útról hazatért magyar válogatott futballcsapatnak, de a pályaud­varon zászlók, zenekar és nagy beszédek nélkül is bensőséges sze­retettel fogadta a fiúkat a vára­kozók lelkes tömege. Ott volt az MLSz elnökségéből Usetty Béla elnök, Kenyeres Ár­pád főtitkár, Kollmann Ferenc és Nádas Ödön, akik az elnöki ülés után együtt autóztak ki a Keleti pályaudvarra. Mailinger Béla képviselte a Nemzeti Ligát, de ott láttuk csaknem valameny- nyi: profiegyesület képviselőit is a megtelt perronou. Még az MLSz irodaszemélyzete is kivonult a pályaudvarra. Begördül a bécsi gyors. 9 óra 55 perc. Dietz doktor mosolyogva inte­get. A játékosokat, akik boldogan beszélnek az útközben mindunta­lan megnyilatkozó rokonszenvről, az ünneplésről, hamar szétszedi a mamák, papák, feleségek, bará­tok és lelki rokonok serege, így ,Usetty beszédére sor sem kerülhet. Gyorsan szétszéled a társaság. MTK-páSya Hungária-középkorút December 8-án, vasárnap délután fél2 órakor Hunqária—Soroksár Nem e i Bainoki mérkőzés, előtte fél 12 órakor Kispest—SzegeA Nemzeti Bajnoki mérkőzés Szaladnak haza a fiúk, lefeküdni. Hiszen Vasárnap már bajnoki meccs van..'. Elnökét és verseny­zőit ünnepli ma a MUSz Az úszószövetség minden évben megrendezi a „győztesek vacsorá­ját”, amelyen az év kimagasló győ­zelmeit ünnepük. Ebben az évben a lakoma olyan közel esett a december hatodiki Mrklós-naphoz, hogy a MUSz győzteseivel együtt közszere­tetben álló népszerű elnökét, vitéz ifj. Horthy Miklóst is köszönti. A mai lakomán előreláthatólag ott lesz a vacsorán Kelemen Kornél dr., az OTT elnöké, ifj. br. Wlassics Gyula közoktatásügyi államtitkár, vitéz Tárczay-Fslicides Román miniszteri tanácsos és még sokan mások a sportélet kiválóságai közül. Körmérkőzést rendeznek a Műjégen Az itthonmaradt hokizók kihasz­nálják a pályát és e héten körmér­kőzést vívnak a Műjégen. (A bajnok­ság „kicsinyített mása.”) Már sor­soltak is: December 3., kedd: BKE B)—BKE C); szerda: BBTE—FTC: csütörtök: 'BBTE—BKE C); péntek: FTC— BKE C) és BBTE—BKE B); vasár­nap este 7 órakor: FTC—BKE B). (A többi napon este 9 órakor kezde­nek.). HEGYESHALOMTÓL - EGYÜTT A VÁLOGATOTTAL Dietz dr,: Ez a csapat új aranykort kezdett!... A Sdrosi-ügy — párisi kacsa! — A Sporthirlap telefonjelentése — Győr, december 3. Hegyeshalomnál zsúfolt vasúti perronon vártuk a bécsi gyorson érkező magyar csapatot. S amint a vonat berobogotL lelkes éljenzés zengett. Pillanatok alatt mindenki a játékosok kocsija elé tódult, a vámőrök sem voltak olyan szigo­rúak, mint máskor, ők is tudták, hogy akik most a vonat közelébe igyekeznek, nem tilos dolgokat akarnak művelni: a diadalmas magyar futballistákra kiváncsiak. — Sárosit... Cseh!... Titkos!... Toldi!... Össze-vissza kiabálják a játékosok neveit, mindenkit látni akarnak, de inkább mindenkit szívükre ölel­nének. S a játékosok piros arccal, lázas szemmel néznek kifelé, inte­getnek, kiáltoznak. Látszik, hogy most ismét elfogja őket az az izga­lom, amit érezhették a diadalmas mérkőzések után. Most nem a győ­zelem: a feléjük áradó szeretet vil­lamos hullámai gyújtják fel vérü­ket. A BOLDOG VONATON Amint tovább indulunk, most már magyar földön, a játékosok kocsijában mintha csupa részeg ember ülne. De ezt a részegséget nem alkohol okozta. Cseh az egyik ülés közepén ül, fejét mellére horgászt] a és — nevet. Ül és nevet. Aztán szabályos időközökben nagyot kurjant. A többiek sem tudják, hová legyenek jókedvükben. Nagy Mdrcellné, az MLSz pénz­tárosának felesége három doboz csokoládét vásárolt. Most bekiabál minden szakaszba: — Cukrot, csokoládét tessék! ... De persze fizetni nem kell az édességért. Csupa boldog ember. Helye­sebben: csupa, vidám gyerek utazik Budapest felé. A KAPITÁNY ÖTNE­GYEDÉVI MUNKÁJA Dietz Károly dr.-ral, a diadal­mas magyar gárda kapitányával beszélünk. Szemüvegének vastag üvegje mögül most az ő mindig nyugodt tekintete is gyanúsan csillog. — Az a munka, amely ötnegyed év óta céltudatosan folyt — mond­ja — végre megteremtette gyü­mölcsét. Már a múltban is meg­lepte egy-egy eredmény a hitetle­neket, a kételkedőket. Akik keres­ték a csomót a kákán. Ha szépen játszott a csapat, azt mondták, „na, de győzni nem tud!” Amikor győzött, azt mondták, „hát igen, küzdött, küzdött, de nem tud szé­pen játszani!” Becsben azután a döntetlen eredmény ellenére is úgy szerepelt a magyar válogatott csa­pat, hogy még az osztrák futball- inyenceket is kielégítette játéká­val. Akkor szilárdan elhatároztam, hogy semmiáron nem fogok letérni az utamról! Már akkor éreztem, hogy a milá­nói EK-d.öntöre technikás csapatot kell előkészítenem. Ezt nem is tit- holtam, pedig tapasztaltam, ■ hogy a „technikás” kifejezést jobbról is, balról is félreértették, Hát, most megmagyarázom, én hogyan értet­tem. Beláttam, hogy az olaszokkal gyorsaságban és magas játékban nem ver­senyezhetünk. Nem állíthatok olyan csapatot el­lenük, amelynek tagjai gyorsabban futnak, gyorsabban veszik át a labdát és jobban játszanak a leve­gőben. Tehát, olyan csapatot akar- tam kialakítani, amely tökéletesen tud laposan játszani. Pontos pasz­szókkal, a földön — ha nem job­bak, legalább •— egyenrangúak le­hetünk az olaszokkal. És mi tör­tént Milánóban? Az olaszok remek magas labdákkal akarták megza­» < »

Next

/
Thumbnails
Contents