Sporthirlap, 1936. január (27. évfolyam, 1-9. szám)

1936-01-01 / 1. szám

EGJEIEM SZERDÁD ÉS SZOMBATON óra 12 fül. Csehszlovákiában 1 Ke. Romániában ( lel. Jngo- •zláviáhan 21i dinár, Auszt­riában 20 Gr. Franciaor­szágban 1 fr„ Olaszország­ban t.S* I- Németország­ban 15 Pl. Amerikában 4 C. Előfizetési ára: K évre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 3 P. Észak- Amerikába 4 P. Effyéb kül­földre 3.50 P. SZERDA 1936január 1 XXVII. évi. 1. 82. Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VI., Rózsa- utca 111. szám. III. emelet. Telefon: Szerkesztőség: A: 12—1—54. Kiadóhivatal: A.: 23—1—2t, (Csak délután < óráig.) Levélcím: Budapest 42. Postafiók $2. Távirati elm: Sporthlrlap Budapest FURCSA KAVARODÁS a Ferencváros mai lílle-í mérkőzése körül Az Olympique Lilié tegnap reggel indokolás nélkül lemondta a meccset Klement Sándor esete a francia futballszövetségben A Ferencváros mégis el­utazott Lille-be seilte ellen lejátszandó — elmaradt — mérkőzését. A szövetség azon­ban úgy határozott,; hogy a Fives —Marseille mérkőzést január 1-én kell lejátszani. így pedig a Fe­rencváros—Olympique meccs anya­gi sikere került veszélybe. — A Sporthirlap tudósítójától — A nemzetközi futballéletben pél- látlanul álló eljárást tanúsított az Jlimpique Lilié, amelynek ma, zerdán kellett volna a Ferencváros llen kiállni. Az Olimpique Lilié egy nap­pal előbb, kedden reggel váratlanul és indokolás nél. kül lemondotta a szerdai mérkőzést. Klement Sándor, a Ferencváros portyacsapatának vezetője termé­szetesen azonnal felment a francia szövetségbe, ahol I)elaunayt, á francia futballszövetség titkárát kereste. Delaunay azonban kiüzent, hogy — nem ér rá. Klement Sándor erre felhívta a magyar futballszövetséget, elmond­ta a történteket és közölte azt is, hogy a Ferencváros a párisi torná­ból neki járó részesedését sem volt képes a mai napig megkapni. Az MLSz azonnal érintkezésbe lépett a francia szövetséggel. De­launay titkárt már nem találták ott, csak a helyettesét, aki kérdezés nélkül rögtön elmondta, hogy De­launay sértő magatartása egyálta­lán nem Klement Sándornak, vagy a Ferencvárosnak szólt és annak magyarázata egyszerűen az, hogy Klement Sándor a szövetség­B-U-E-K. kedves vevőinek STRAUB SPORT TENISZ-, Sí-SZAKÜZLET V, BÁLVÁNY-U. 3 TEL.: 802—62 V ben egy ilyan ügynök társa­ságában jelent meg, aki onnan ki van tiltva! A francia szövetség képviselője ki­jelentette, hogy a szövetség azon­nal a legerélyesebben el fog járni, hogy a CAP és a Racing-tól járó követelését a legsürgősebben meg­kapja a Ferencváros. Úgyszintén az Olimpique Lilié minősithetetlen eljárásával szemben is lépéseket fog tenni a franci futballszövetség. Játékra természetesen nem kény­szerítheti a cscpztot, de kötelezni fogja a kikötött összeg megfizetésére. A Ferencváros és az Olimpique Lilié megegyezésének van egy passzusa, amely a mérkőzés meg nem tartása esetére bizonyos ösz- szegű pönálét biztosít a Ferencvá­rosnak. Ez a pönálé azonban ki­sebb összeg, mint amit a Ferenc­város a lejátszott mérkőzés után kapna és ennek a kisebb összegnek megfizetésére az Olimpique Lilié csak akkor volna kötelezhető, ha a mérkőzés, meg nem tartását már legalább egy héttel előbb, semmi- esetre azonban az utolsó napon jelentette volna be a Ferencváros úton lévő csapatának. A francia szövetség helyettes titkára megkérte az MLSz-t, hogy ezt a telefonon előadott tiltakozást táviratilag is megismételje és a legerélyesebb közbelépést ígerte meg úgy a párisi torna rendező egyesületei, mint az Olimpique Lilié ellen. A Ferencváros a lemondás ellenére, sőt annak tudomá­sul vétele nélkül kedden délben elindult Lilllébc és a késő délutáni órákban meg is érkezet oda. U,jabb párisi jelentés szerint az Olympique Lilié kényszerhelyzetben mondta le a Ferencváros vendégjá­tékát. A másik üllei csapat, a Fi­ves január 12-re tervezte a Mar­Berlin szerencse kívá - nata a világhoz az „Olimpiai Esztendő" hajnalán Letelt az 1932. évi losangelesi játékok révén felejthetetlenül szép Keretek között ünnepelt X. olim­piát követő négyesztendős időszak. Közeledik a XI. olimpia kezdeté­nek időpontja, kezdődik az újesz- tendő, melyben a világ ifjúságát az olimpiai harang érces hangja szó­lítja az erők békés összemérésére Berlinbe. Már. csak néhány hét választ el bennünket — az augusztusban Berlinben sorrakerülő játékokat megelőző — garmisch-partenkir- cheni téli ver cr./ck kezdetétől. A Téli Olimpián résztvevő külföldi versenyzők első csoportja már Né­metországba érkezett. A hófehér alapra festett öt ka­rika jegyében működő sportnép- szövetség ebben a nyugtalanságok­kal és ellentétekkel telt világban is nemcsak legyűrte azokat a táma­dásokat, melyeket politikai körök irditottak ellene, de ma e szövetség hatalmasabb, egészségesebb cs egységesebb, mint bármikor az­előtt. A berlini ünnepi találkozóra nemzet készül erős sportkülö­nítményt kiküldeni és e nemzetek feje. részt vesz a garmischi játéko­kon is. A sportok pártfogói és ba­rátai anyagi támogatást is juttat­nak a nemzeti olimpiai bizottsá­goknak, sokhelyütt .pedig a kor­mány is hozzájárul a kiküldetések­hez szükséges anyagiak előterem­téséhez. # Németország vezére és a német kormány mindent elkövet, hogy e világünnepség méltó és felemelő legyen. A világ minden tájáról ér­kező sportvezérek, kiket az elmúlt esztendőben vendégeinkként vol­tunk szerencsések üdvözölni, egy­hangúlag kijelentették, hogy még soha azelőtt olimpiai játékok ré­szére ily nagyszabású, célszerű és szép építkezések nem kihűltek. Valamennyi építészeti és technikai élőmunka tervszerűen halad előre. A német városok és vidékek népe örömteli várakozással tekint az olimpiai játékok elébe és szívélyes vendégszeretettel vár mindenkit, aiki az olimpiai ünnepségre hoz­zánk jön. Hisszük, hogy az újesztendö, az olimpiai játékok éve a játékok és ünnepségek zavartalan lefolyását fogja hozni és ezzel azoknak á kí­vánságoknak és vágyaknak a be­teljesedését, melyet mi a német és áz egész világ ifjúságának, az em­beriség tavaszának kívánunk. Szerencse fel az 1936-os Olim­piai Esztendőre! Dr. Theodor Lewald, (az előkészítőbizottság elnöke) Hans v. Tschammer u. Osten, (a Német Olimpiai Bizottság elnöke) 1936 Mi szerencsések, akik a napok történelméből a sportesemények jegyzői vagyunk: mi nem sejtjük, de tudva tudjuk, hogy nagy, jelen­tőségteljes esztendő lesz ez az 1936-os. Olimpiai esztendő! Garmisch-Partenkirchenben már a téli olimpia hava fehérük s Ber­lin felkészült a világ legjobb spor­tolóinak nyári felvonulására. A mi fiaink is ott lesznek. A síterepeken és a jégpályákon télen. A vívó- planson, az úszómedencében, a fu­tósalakon, az ugróléc fölött, a dobókörben, a futballpályán, a tor­nacsarnokban, a szoritóban, a bir­kózószőnyegen, az evezőshajóban nyáron. Valószínű, hogy a vitorlá­zók sem maradnak itthon... S mi készülünk a 24 óráig tartó munkanapokra, melyeken ott Ber­linben és itt Budapesten lázasan, de mégis fegyelmezetten jegyezzük majd a küzdelmek lefolyását, tele­fonálunk órákhosszat és, kopogtat­juk hűséges pajtásunkat az író­gépet. melyből soronként dobáljuk a keZiiauií. a mono szedogépek ele. Mert egész Budapest és egész Ma­gyarország izgatottan várja az olimpiai eredményeket. A magyar sikereket. Magyar győzelmeket. De szép esztendő lesz az 1936-os, ha ott leng majd a magyar zászló az olimpiai árbocon!... S de szép és örvendetes lesz, ha folytatódik futballsportunk javu­lása. Ha a megerősödött Hungária mellett a Ferencváros és az Újpest is újult erővel küzd a bajnoksá­gért. És folytatódik az amatőr­csapatok erősödése is, ami a téli bajnoki mérkőzések örvendetes meglepetése volt. És milyen szép lesz, ha futballklubjaink sajátneve- lésű játékosokkal frissíthetik fel csapataikat. Ha meg a válogatott együttes az újesztendőben is győ­zelmet érdemlő lelkesedéssel és észszerűen játszik, az éppenséggel gyönyörű lesz!... Mi tudjuk, hogy nagy esemé­nyek előtt állunk. Nagy sportese­mények előtt. S nem kívánunk egyebet, csak azt, hogy ezeket a nagy békés sporteseményeket ne zara: ja Az Újpest portyájáról Langfelder levelet- írt haza. A levélben közli az újpesti igazgató, hogy a fiúk valamennyien remek hangulatban és kondícióban vannak. A könnyen sérült Vincze és Kocsis állapota is kielégítő, nagyon remélhető, hogy szerdán (ma) már ők is játszhatnak. Pontos összeállí­tást, azonban még nem tud adni. A többi csapatok remek portyaeredmé­nyei erősen tüzelik a fiúkat, akik mindenáron győzni akarnak hátra­levő meccseiken. Erre garancia az is — írja Patyi bácsi — hogy Athén­ban a fiúk testületileg meglátogat­ták Niké templomát, amely a görög mithológiában a Győzelem Temploma volt és erről az a babona járja, hagy aki Niké istenasszony előtt megjele­nik, az győzhetetlenné válik. (Vájjon tévedésből nem a — Dön­tetlen Templomába mentek?) A Ferencváros szílveszferestjén a hangulatot nem rontotta el a marseillei meccs körül támadt huzavona. Hiszen a párisi siker mellett — az itthonmaradtak köré­ben — nagy szenzáció az is, hogy végre felszántották a pályát. Egy pár ló és két ember szánt a Fradi- pályán és péntek estére már vet­hetik is bele a fűmagot. Úgyszin­tén hozzáfogtak a B) tribün rendbehozásához is és részben már be is fedték. Klement Sándornak itthonról telefonozták meg, hogy rendben vannak a németörszági mérkőzések. A Ferencváros portyacsapata ja­nuár 5-én játszik Kölnben és 6-án Stuttgartban. Ennyi örömhír mellett Marseille nem is számít. HÁROMSZOR egy héten tornáznak január elejétől kezdve az úszók és a vízipólózók. Kedden, csütörtökön és szombaton este 7 és 9 között a Szövetségi Ház tornatermében Mezey Ferenc szakfel­ügyelő vezeti a tornát. Van birkózóutánpótlás ! Rengetegen ne­veztek az ifjú­sági birkózó­bajnokságra — .4 Sporthirlap tudósítójától — Vasárnap rendezi a birkózószö- vetség az országos ifjúsági bir­kózóbajnokságokat. A nevezések váratlanul jól sikerültek. Hegedűs Béla főtitkár mondta: — Meglepő nagy számban ne­veztek egyesületeink az ifjúsági birkózóbajnokságra. Majdnem száz nevezés érkezett s tekintve hogy egy súlycsoportra egy egyesület csak két versenyzőt nevezhet, más szabály mellett jóval több verseny­ző indulhatott volna. Kétségbe­esésre tehát nincs ok, van utánpót­lás. Csak megfelelően kell velük foglalkozni! A budapesti egyesületek közül a legtöbb versenyzőt a B. Vasutas nevezte (6), a vidékiek közül a Ceglédi MOVE (13). A KISPEST BERKEIBEN a legtöbb szó most a volt. Kispest­játékosról, Eisenhofferről esik, aki a régi klubszinek iránti hűségnek való­ban igen szép példáját adta. Teljesen önzetlenül igen előnyös portyát ho­zott össze a Kispestnek akkor, ami­kor már úgy volt, hogy itthon kell maradniok, mert semmi sem sikerült. A kispestiek most igen büszkék, hogy eredményeikkel is meghálálták Eisen- hoffer igyekezetét. 'BOLDOG VJÉ VET, jó Qavaí és kellemes sielésí kíván a spomHmcap olvasóinak (Jeva SPORTÜZLET, IV, VACi-U. 9

Next

/
Thumbnails
Contents