Sporthirlap, 1936. február (27. évfolyam, 10-18. szám)

1936-02-01 / 10. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Ara 12 AU. Csehszlovákiában 1 Ke Kőmálijában ( lei, Jugo­szláviában 2Vb dinár, Auszt­riában 26 Gr. Franciaor­szágban t tr., Olaszország­ban 0.S0 1„ Németország­ban 15 Pt. Amerikában 4 C Előfizetési árat Yt évre: Belföldre 2.74 P. Ausztriába 3 P, Észak- amerlkába 4 P. Egyéb kül­földre 3.50 P. A Hungária és az Újpest y műiden játékosa rendben van,' a Ferencvárosban négy új ember! Mégis megvalósul az Attila—DVTK egyesülés? — A Sporthirlap tudósítójától — A BSE olimpikon- jelöltjei nem akarnak a BTC-be menni Az MLSz ma este dönt a BTC — BSE- ügyben — A Sporthirlap tudósítójától — A BLASz tanácsa a múlt héten egyhangúlag úgy határozott, hogy a BSE-játékosok azonnal átigazolhatok a BTC-be, sőt azok, akik. a váloga­tott keret tagjai, akkor is a BTC- ben kötelesek játszani az olimpiáig, ha nem kérik az oda való igazolásu­kat. És a BLASz tanácsa a BTC-t beosztotta az I. osztályba, a BSE helyére. Ez a határozat most javas-| lat formájában kerül az országos el­nöki tanács mai, szombatesti ülésé­nek napirendjére, mert a jogerős dön­tést iyí kell meghozni. Érdekes, hogy mire a javaslat az országos elnökségen keresztül az el­nöki tanács elé kerül, már lényege­sen különbözik a BLASz határozatá­tól. A legfontosabb különbség, hogy az országos elnökség csak azzal a kikötéssel akarja megengedni, hogy a BSE-játékosok azonnal igazolha­tók legyenek a BTC-hez, ha a BTC és a BSE futballszakosztálya egye­sül. Ez ugyanis az MLSz szabályai szerint lehetséges, noha a BSE, mint sportegyesület nem szűnt .meg. Másrészt az országos elnökség azt akarja, hogy azokat a keretjátékoso­kat, akik nem akarnak a BTC-be menni, saját maga oszthassa he bármelyik egyesületbe. Ez azért bír különös jelentőséggel, mert az olim­piai keretbe tartozó öt BSE-játékos közül csak Füstös kérte igazolását a . BTC-hez. Suhai, Pázmándy, Kiss és Lengyel máris bejelentette, hogy ' nem akar a BTC-be menni. UTE Stadion Újpest, Megyerl-át Február 2-áu, vasárnap délután fél 3 órakor lilüSSt­Huiiária Nemzeti Bajnoki rangadó mérkőzés előtte fél 1 órakor III. kér. FC-Pliöbus Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 11 órakor UTE—HAC amatőr bajnoki mérkőzés Hesser Tibor, az Attila edzője, aki jelenleg a fővárosban tartózko­dik, péntek este telefonon érintke­zésbe ’ lépett az Attila vezetőségé­vel. Azt akarta megtudni, hogy mi a helyzet Miskolcon, megszerzik-e szombat délig azt az összeget, amelyre ok­vetlenül szükség van, hogy az Attila kiállhasson a deb­receni mérkőzésre. Hesser Tibor az Attila főtitkárá­val beszélt, aki a következőket mon­dotta : — Egészen bizonyos, hogy nem lesz akadálya a vasár­napi mérkőzésnek, mert az Attila hitelezői, akik leg­Hárai a Phöbus új közép- fedezete — A Sporthirlap tudósítójától — Az újpesti kék-sárgák vasárnap elsőízben szerepelnek az Újpesttel együtt egy pályán. A Phöbus már a Szeged ellen, is nagyszerű formá­ban játszott. És a játékosok fogad- koznak, hogy a rangadó előmérkő- zésén is szépen fognak szerepelni. — A csapat változatlan, — mondta Bányai edző. — A Kerület multheti formája nem téveszt meg bennünket. Tudjuk, hogy ez a korai idénykezdés miatt volt. És tudják ezt a fiúk is, akik a legnagyobb akaraterővel fognak belemenni a mérkőzésbe. — Mi újság a centerhalf körül? — Lesz. — Úgy halljuk, hogy Hárai szer­ződtetésére rövidesen sor kerül. Ebből mi igaz? — Az, hogy Hárai a közeljövő­ben már a csapatban kap helyet. De még nem szerződtettük — egye­lőre. A Phöbus centerhalf kérdése te­hát lassan elintéződik. A TÖREKVÉS vasárnapi mérkőzésére a szokott mó­don készült. A csapatban semmi vál­tozás sincs. Marad a multheti össze­állítás. utóbb még nem akarták elfogadni a DVTK vezetőségének ajánlatát, most — egyéb megoldás nem 'lévén — mégis elfogadják a feltételeket, amelyek alapján az Attila—DVTK egyesülés megvalósítható. Már pe­dig, amint az erre vonatkozó meg­állapodást aláírják, a DVTK veze­tősége folyósítja azt az összeget, amely miatt az Attila játékjogát felfüggesztették. Értesülésünk szerint körülbelül ezerötszáz pengőről van szó és ez valóban nem olyan nagy összeg, amelyet a DVTK ne fizethetne ki. Tehát az a helyzet, hogy az Attila vasárnap kiállhat a Bocskai ellen, ha — egyesül a DVTK-val. — A<z efytyiUuc-k iufy'feiA, a VAásiUuaU Uateztcéct... — Mit beszél már megint, Adorján? — Szegedről jövök, Szerkesztő úr s ha már ilyen hosszú utat meg. reszkíroztam, meg kell hallgatnia. — Egy mondatot engedélyezünk magának. — Tehát röviden: az idegenből hazatért centercsatár, aki iránt több egyesületünk érdeklődött, Szegeden kötött ki. Már alá is írta a szerződést, csak még a kiadatás hiányzik. A Szeged vezetősége ér­deklődött az egyesületnél s azt a felvilágosítást kapta, hogy hatezer- pengős lila-fehér ajánlat érkezett s így... — Ejnye, ejnye és ezt maga csak úgy elhiszi, Adorján?... — Elhiszem, mert a szegediek már meg is érdeklődték a dolgot Újpesten, ahol azt a választ kap­ták, hogy tárgyaltak ugyan, de BESzKRTpálya Sport-utca Február 2-án, vasárnap délután fél 3 órakor Ferencváros—SBTC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél l órakor Budai 11—Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés csak kölcsönjátékosként akarták az illetőt szerepeltetni... — Rém hosszú ez egy mondat­nak, Adorján... — Már megyek ... Pá — Szerdán pp-válogatás! — A Sporthirlap tudósítójától — Az FTC most folyó versenye Után szerdán megtörténik á válo­gatás az 1936-0'3 prágai világbaj­nokságokra'. A szövetségi kapitány éber szemmel figyeli az egyes-jelöl­tek formáját. — Csak a legjobb formában lévő versenyzőket visszük ki Prágába, — mondta többe-k között Wi lesek kapitány — akik a legjobb formá­ban vannak. A játékosok is tuda­tában vannak, hogy a prágai világ- bajnokság a világbajnokságok egyik legnehezebbje lesz. Csak tel­jes értékű játékos jöhet számítás­ba a válogatásnál. LÁNG MTK LEGYŐZTE KELENT az FTC asztali tenisz versenyének pénteki napján. Eredmények: Bellák —Bátki 3:0, Láng—-Havas 3:0, Till— Fischer II. 3:1, Sárosi—Mechlovits 3:1, Lovászi—Fischer -1. 3:0, Szóld— S-chwertasek 3:0, Lovászi—Egri 3:0, Házi—Rasovszky 3:0, Bellák—Földi 3:1, Láng—Kelen 3:0 (!). A nőknél K. MednyánsZky, Király, Ferenezy és Gál Magda jutottak be az elődön­tőbe. Ma a férfipáros, vegyespáros és női páros mérkőzésekre kerül sor este 6 órai kezdettel az FTC klub- házában. AZ MVSZ CÁFOLJA A TISZTIKAR LEMONDÁSÁRÓL ELTERJEDT HÍREKET A vívószövetseg lapzártakor a kö­vetkező sorok közlésére kért fel: „Az a híradás, hogy az MVSz tisztikara lemondó levelet küldött volna Albrecht kir. hercegnek, nem fedi a tényeket. Az MVSz tisztikarának jövendő magatartását Albrecht kir. herceg elnök úrral történendő megbeszélés fogja megszabni. A tisztikar minden tagja változatlan kötelességérzéssel viszi tovább is az ügyeket azokon a helyeken, ahová őket a vívótársada­lom bizalma állította.” KOMÁROMI ÉS HAJÓS személyében két kölcsön játékos fog szerepelni a Budai „11” csapatában a Phöbus jóvoltából. — Szeretnék, ha a tavaszi idény­ben nem üldözne úgy a bal- szerencse, — mondta Faragó Lajos igazgató — mint az elmúlt őszi idényben. Még a multheti Budafok elleni „őszi” mérkőzés is pehhel végződött. A fiúk jó kondícióban várják a mérkőzést. Nagyon sok törleszteni válónk van. Bányai Lajos hétfőn mutatko­zik be az olimpiai fut- ballkeret előtt — A Sporthirlap tudósítójától — Az olimpiai keret legutóbbi tor­náján a prof ’egyesiil' tben ját­szó kerettagok kivételével vala­mennyien megjelentek. Csak Honthy nem vett részt a munkában, mert sérült. A torna után beszéltünk Vághy Kálmán kapitánnyal, aki a következőket mondta: — Hétfőn bemutatjuk a keret­nek Bányai Lajost, az olimpiai ed­zőt. Körülbelül február közepéig Buday Gyula, tanár és Bányai Lajos együtt vezeti a munkát. Ekkor be­fejeződik a torna és Bányai Lajos UJPEST-HDNGARIA derbi-küzdelme egy KOZMA-KALAPÉRT A mezőny legjobb játékosát a cég egy elsőrangú kalap­pal jutalmazza Károly-körút 3,sarok I egyedül fogja folytatni az előkészít tést. Minden valószínűség szerint február második hetében megy a keret először, pályára. Közölte még Vághy kapitány, hogy vidéken is szorgalmasan fő­ijük a kerettagok előkészítése, úgy. hogy most már minden a legjobb úton halad. szerkesztőségének és kiadóhivatalának uj címe: Vlil, Rokk Szilárd-u. 4 Uj levélcím: Budapest 72, postafiók 57 Uj telefonszámok:-^1 413-99 lü^ és339-77 A távirati cím: a régi maradt Sporthirlap Budapest k » 4 4 , SZOMBAT 1930 február 1 XXVII. évi. 10. sz. Szerkesztőséi; és kiadóidra- tál: Budapest, VI., Rózsa. | utca llt. szám. III. emelet. Telelőn: Szerkesztőség: A: lí—í—54. Kiadóhivatal: A.: 25—1—26. (Csak délután 6 óráig.) Levélcím: \ Budapest 42. Postafiók 82. Távirati cím: Sporthlrlsp Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents