Sporthirlap, 1936. március (27. évfolyam, 19-26. szám)

1936-03-04 / 19. szám

vVu ■; ,r ^ ira12 mi. / 1 KC , 3CS8HSZIIMM 6 is: , ,,, tromán) 2‘A dinár ctugoszM 20srnscnen (oszt.1 Franciaországban . L— Olaszországban . . ^^fi Németországban IS Pl. jfflg raM fi) . . i M Előfizetés] ára negyedéire: ^fifi^^ ^fit RelfRM-e 176 P. Ansrtriába P. f.szakameritiba Effyéb kfilfRMrs 1.51 P. '’*■'' ” '•^’ * SZERDA dfi 1 1936 március 4. tjB , ;V fi XXVII. évf. 19. szám. Í® I Megielewk jjer&t WSFlM. h fin §■ 'weStilrAf" fi szerdán és szombaton H H H flB oHs Mm 9*^ Efpp ■ Szerkesztőség és fcladóhiva­fifi M ^ fi Budapest. Vili- rcökk W I Szilárd-utca 4. st. cm. ^ fi Telefon: I Szerkesztőség .... 413—JS. fi Kiadóhivatal .... 339—77. fi (Csak délután I éráig.) . M Levélcím: Beszámoló a magyar—német ­arányú előkészületeiről Beszélgetés a válogatott jelöltek­ről a szövetségi kapitánnyal ( Hámori legalább két hétig nem játszhat, de Laky már harcrakész w A Sporthirlap tudósítóitól —» • . ' Erzsébet III. kér. FC? Ma döntik el, hogy Óbudáról végleg Pesterzsébetre költö­zik-e a m. kér. FC A vasárnapi III. kér.—Bocskai mér­kőzés már egészen biztosan Pest­erzsébeten lesz ■— A Sporthirlap tudósítóidtól — Azt mondják a Ferencvárosban, hogy a Bocskai ellen elért 2:0 ér­téke csak akkor mérhető kellőkép­pen, ha tekintetbe vesszük, _ hogy három csatár, Sár ősi, Toldi é s Ae- mény. húzódással játszotta végig a meccset. A győzelem egy pillanatig se'volt kétséges. Sárosi sérülése olyan természetű, hogy napok alatt gyógyulhat, de egy szerencsétlen mozdulat sok­kal súlyosabbá teheti. Toldi húzódása a legrégibb keletű es a legmakacsabbnak is látszik. Pi­hennie kellene, de nala az a hely­zet, hogy amíg csak mozogni tud, ját­szani akar. Kemény combhúzódásának, se hasz­nált a debreceni mérkőzés. A legsúlyosabb Hámori álla­pota. Mirigybántalmai legalább két hé­tig pihenésre kényszerítik. Lehet­séges tehát, hogy a Budafok elleni mérkőzésen ismét tartalékok szere­pelnek a csapatban. Ez azonban most már nem aggasztja a vezető­ségeket s a szurkolókat sem. Móré remek játéka, Korányi nagy for­mája s Polgár javulása olyan biz­tonságot kölcsönöz majd a csapat­nak, amely a csatársort is köny- nyebben egybeforrasztja. Külön­ben is Vig VI. jó kondícióban van és nagy akarással várja, hogy vég­re nagy játékot produkálhasson. Hámori helyett pedig ott lesz már Laky BSzKRT-pálya Sport-utca Március 8-án, vasárnap délután lél 4 órakor Ferencváros—Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Budai „If-üipesl Nemzeti Bajnoki mérkőzés nnnHHBBnHBsniBi tudósítótól —. • s az 6 rutinja és nyugalma is egész bizonyosan növelni fogja a csapat önbizalmát.-— Kímélni a sérülteket! — ez a jelszó most a Ferencvárosban, ahol mindenki a Budafok-mecesről be­szél, de már az Ujpest-meccsre gondol... TURAY kedden piheni — A Sporthirlap tudósítójától — A Hungária tegnap délután köny- nyű edzést tartott, amelyen Turay kivételével az egész csapat resztrett. Turaynak a balcombjában kisebb hú­zódása van, ez azonban egész ve­szélytelen dolog. Inkább pihenés cél­jából maradt el az edzésről. Vasár­nap természetesen ott látjuk az At­tila elleni meccsen. A Kispest elleni meccsről már nem beszéltek, az Attila elleniről még nem. ügyében A magyar korogválogatott né­metországi portyájának legutolsó mérkőzései körül még nem tisztá­zódott a helyzet. Mint ismeretes, a csapat Berlinből a magyar kor­csolyázószövetség letiltó távirata ellenére utazott él Düsseldorfba és csak az utolsó napon, két követ közbelépése után kapott rajtenge­délyt az OTT-tól. Minthogy a szö­vetség fegyelmezetlenséget lát _ a portyázásban, kedden estére hívták össze a hokibizottságot, hogy meg­beszéljék a portya-ügyet. Rövid tanácskozás után a Hokkibizottság szigorú vizs­gálatot rendelt el Gábory Emil, Straub Elek és Sár­kány Lili vesznek részt a tavaszi olasz versenyeken Az eddigi teniszversenyeken (Beaulieu, Mbntekarló) még hiá­nyoztak a magyar színek képvise­lői, az olasz riviérai versenyeken azonban m ár a mieink is ott lesz­nek. Megírtuk, hogy az Olaszok az el­maradt genovai nemzetek közötti mérkőzés kárpótlásául meghívták Gáboryt és Szigetit a tavaszi olasz versenyekre. Szigeti lemon­dott az olasz útról. A teniszszövet­ség helyette Straub Elek meghívá­sát kérte az olaszoktól. Tegnap este megjött az olaszok válasza. Szívesen látják Gáboryt Bordighe- rában és San Remoban, Straub Eleket San Remoban és Alessió- ban. A hölgyek közül Sárlcány Lili kapott meghívást a bordigherai és sanremói versenyekre. MŰKORCSOLYÁZÓK PRÁGÁBAN Nálunk már bezárt a Mű jég, kül­földön azonban még versenyeznek. Pénteken kezdődik a prágai nemzet­közi műkorcsolyázóyerseny, amelyen több-magyar indul. Erdős Klári már két hete ott gyakorol, a Baseli Erika —Barcza pár kedden utazott el. Ma, szerdán reggel indul Terták Elemér és Kertész Ferenc, pénteken pedig a Szekrényessy-tesvérpár. mind a jeghokizók „düsseldorfi különítménye” (Marx, Miklós, Hircsák, Farkas, Róna, Jeney, Háray, Szamosi és Helmeczy), mind a műkorcsolyázóbemutató­kon résztvett Botond Éva és Bo­tond Györgyi ellen. Az első jegy­zőkönyveket már az ülésen felvet­ték. Ezekből az világlik ki, hogy a csapatot a letiltásról ide­jében értesítették. A napokban sor kerül a játékosok kihallgatására is. A Botond-láriyok rajtengedélyt kértek a hétvégi prágai verseny­re, dp a vizsgálat miatt nem kap­ták azt. A III. kei*. FC és a Diósgyőri YTK egyesülése meghiúsult, de a III. kerületiek körül ezzel nem ült el a fúziós tárgyalások zaja. Most a pesterzsébetiek tárgyalnak az óbudai profiklub átvételéről. Az előzetes tárgyalások után ma este ül össze a III. kér. FC és az Etc FC vezetősége, hogy az átvétel módozatait megtárgyalja. Jászonyi Ferenc az Etc FC nevében a következőket mondta a pesterzsébetiek terveiről: — Máris megállapodtunk, hogy a vasárnapi III. kér.—Bocskai mérkőzést Pesterzsébeten, az Er- zsébet-utcai pályán bonyolítjuk le. Én remélem, hogy szerdán olyan ajánlatot tudunk tenni a III. ke­rületnek, hogy Pesterzsébetre való áttelepe­désiiknek semmi akadálya sem lesz. Ez esetben a III. kér. FC a to­vábbiakban Erzsébet III. ke r. FC néven játszana tovább, de a profiligában azért továbbjátszana az Etc FC is. Pesterzsébet közön­sége a maga nagy sportszereteté- vel mindenesetre már a múltban is megmutatta, hogy megérdemel egy Nemzeti Liga-csapatot. Komor Ödön, a III. kér. igaz­gatója így nyilatkozott: — Ha az erzsébetiek olyan áldo­zatkészséget mutatnak ezután is, mint amilyet a vasárnapi mérkő­zés pesterzsébeti megrendezése kö­rül mutattak, akkor hiszek ebben a megoldásban. Mi már beláttuk, hogy az óbudai társadalom és az óbudai vállalatok közönye mellett nem dacolhatunk balszerencsénk­kel, amely a ritka rossz időjárás­sal és téli portyánk hirtelen meg­hiúsulásával siijtott bennünket. Sajnos, le kell vonnunk konzek­venciáit annak a ténynek, hogy Óbuda — nem érdemel proficsa­patot. Szóval Pesterzsébet megérdemli a Nemzeti Bajnokságot. Óbuda nem... Ha viszont mindenki megkapja amit megérdemel, akkor Pesterzsé­betnek rövidesen lesz „elsöosz- tályú” csapata, a Nemzeti Liga hatodik helyén álló III. kerületi proficsapatnak lesz komoly törzs- közönsége s a közönségnek —nem lesz többé „III. kerület-ügye”. * A III. kerület ma, szerdán már Pesterzsébeten tartja edzését. «—————■ i Hazaérkeztek a korongosok — A Sporthirlap tudósítójától —. Öthetes portya után kedd délben érkezett haza jéghokicsapatunk. A korcsolyázószövetség részéről senki sem várta a csapatot, de így is rendkívül meleg fogadtatásban ré­szesültek a fiúk. A ezülők könnyez­tek az örömtől, bár percekkel a vo­nat érkezése előtt még szigorú „megtorlást’’ helyeztek kilátásba a hosszára .sikerült portya miatt. Sok diák és barát üdvözölte harsány éljenzéssel a vonatot, Marx, a portya vezetője ezt mondja: — Remekül sikerült az olimpia utáni mérkőzéssorozat. A németek mindenütt ünnepelték a csapatot, Ahol csak voltunk emléket kaptunk, Ezüsttárcát, ezüst karórát, serle­get. Most érkezett haza a két Botond- lány is. Édesanyjukkal együtt. ETC-pálya Pestszenterzsébet, Erzsébet-utca Március 8-án, vasárnap délután fél 4-kor ERZSÉBET-in. kér fc— Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 2 órakor fél 12 órakor EÍC FC-SzUrkefaxi ETC-NJTC profiliga bajnoki III. o. bajnoki mérkőzés mérkőzés Vizsgálat indult _ meg a jéghokicsa- pat portyájának ^ e

Next

/
Thumbnails
Contents