Sporthirlap, 1936. július (27. évfolyam, 52-60. szám)

1936-07-01 / 52. szám

Schalíert újabb egy évre szer­ződtette a Hungária — A Sporthirlap tudósítójától — A Hungária csapata tegnap délután teljes számban megje­lent a pályán. A legénység jú­lius 27-ig szabadságot kapott. Az elnök rövid búcsúztatója után Újpest csapata a vasárnapi nagy diadal után sem változtatott ren­des nyári műsorán. Nincs labda­gyakorlat, de kedd délután már megtartották a szokásos könnyű edzést, amely után fürdő és dör­zsölés következett. A játékosok persze igen jó hangulatban végez­ték a gyakorlatokat, de érezni le­hetett már a vezetőség bölcs mér­séklésének kedvező hatását. Az Újpest nem örül jobban a vasár­napi eredménynek, mint amekkora öröm indokolt akkor, ha egy ko­moly játékerővel rendelkező együt­tes — amely nemzeti bajnokságban a második helyen végzett — túljut a KK első fordulóján. — Örömünnepet majd akkor rendezünk, ha megnyertük a KK.t — mondja az egyik újpesti vezér, azután óvatosan kopog az öltöző fából készített gyúrópadján. Az újpestiek Prostejovban sze­retnék vereség nélkül megúszni a mérkőzést. Sem gólokkal, sem egyéb módon nem akarnak kikap­ni. Azt mondják, nekik határozot­tan szerencse, hogy a Prostejov úgy végzett az Admirával, ahogy végzett. A bécsi 4:0 bizonyíték arra, hogy a csehszlovák csapat nem lekicsinylendő ellenfél a pá­lyán, a prostejovi botrány pedig azt mutatja, hogy a csapat és kö- közönsége nem riad vissza az „erő­teljesebb” eszközöktől sem. — Reméljük, ez utóbbit a Kfő­bizottság és a csehszlovák szövet, ség is észrevette — mondja Lang- felder igazgató — és együttesen gondoskodnak majd arról, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő Prostejovban. Különösen most, a soron következő mérkőzésen, amikor „véletlenül” mi fogunk ott szerepelni. Egyébként a csapa, tót már azért is péntek reggel in­dítjuk útnak, hogy a meccs előtt teljes Jt8 óránk legyen az ismerke. désre. A magunk részéről igye­Schaffer szólt a csapathoz, majd szétoszlott a társaság. Schaffer Alfréd egyébként újabb esztendőre leszerződött a Hungáriához. kezni fogunk megbarátkozni ven. déglátóinkkal, nehogy túlságosan idegeneknek nézzenek bennünket mérkőzésköz ben... Újpest bízik abhan, hogy ha a prostejovi mérkőzést simán meg­ússza, július 12-én majd itthon — elbizakodottság nélkül — könnyeb­ben gondoskodhat arról, hogy be­kerüljön a középdöntőbe. A csapat összeállítására vonat­kozólag Langfelder Ferenc a kö­vetkezőket mondja: — Néhány játékosunk ugyan még borogatja a vasárnapi meccs „emlékeit”, de biztosra veszem, hogy a győztes csapaton nem kell változtatnunk. Erről csak akkor lehetne szó, ha valamelyik játékos egészségi állapota miatt nem vál. lalhatná a játékot. Monms 10.7-et futott 100-on, 14.46-ot dobott súllyal és 187-et ugrott magasba szenzációs dekatlonvilág. rekordja közben — A Sporthirlap tudósítójától — Most érkeztek meg a részeredmé­nyek Morris Glenn péntek-szombaton Milwaukeeban, a keleti próbaverse­nyen elért szédületes dekatlcn világ­rekordjának részeredményei. Morris elsősorban — mint várható volt — a futószámokban remekelt. 100 mé­teren 10.7, 400 méteren 50.7, 110 mé­teres gáton 14.9-et futott.. 1500 mé­teres ideje aránylag gyengébb 4:48.1 mp. Itt is legalább negyed perccel tud jobbat. Nagyszerű mavasugró eredménye (187 cm), jó távolban el­ért 686 cm-e. Rúddal szintén aránvlag gyengébben ugrott, 345-öt. Súllyal 14.46-ot, diszkosszal 43.11-et és ge­rellyel 56.06 cm-t dobott, összered- ménye: 7880 pont. Csak a pihenő biztos a Ferencváros nyári műsorából — A Sporthirlap tudósítójától — Biztos, hogy a Ferencváros nem megy balti portyára. Nem akarja a vezetőség túlságosan nagy fára­dalmaknak kitenni a csapatot. Nem biztos, hogy a Ferencváros Zágrábba megy. ' Még folynak a tárgyalások. Biztos, hogy július 6-tól augusz­tus 15-ig pihenni fog a csapat. Mailinger Béla ügyvezető elnök ma megy szabadságra, távollété­ben Springer Ferenc dr. alelnök intézi az ügyeket. Még nem biztos, hogy miképpen, de biztos, hogy valamiképpen rend­be hozzák a Ferencváros szénáját, — miután a füvét már rendbehoz­ták... Bárd Erzsébet a vidéki tenisz­bajnoknő — A Sporthirlap tudósítójától — Kedden csak délután folytathat­ták Mátyásföldön a vidéki egyéni bajnokságok küzdelmeit az eső miatt. A délutáni mérkőzések so­rán befejezték a női egyes és pá­rosbajnokságot. Bárd Erzsébet, a kitűnő, fiatal kaposvári hölgyjáté­kos kettős győzelmet aratott, a női egyéni bajnokság mellett a nagy- kanizsai Baán Máriával párban megnyerte a női párosbajnokságot is. Bárd Erzsébet a magyar vidék egyik legnagyobb tenisztehetsége. A férfibajnokságokat ma fejezik be, az egyéni bajnokság a pest­vidéki Talabér és a szombathelyi Asbóth között dől el. A férfipáros­ban a Csermák—Mahr pár győ­zelme valószínű. Részletes eredmények: Női egyes, elődöntők: Bárd E. —Ráczné 6:4, 6:1, Jusits I.—Pan­gómé 7:5, 6:3. Pongorné az első szetben 5:3-ra vezetett s több szet- labdája is volt. Jusits revánsot vett a csapatbajnokságban elszen­vedett vereségéért. Döntő: Bárd Erzsébet (Kaposvári TSE)—Ju­sits Ilona (Szombathelyi HVSE) 6:1, 6:4. Szép játék után Bárd biztosan győz. (3. Pongor László- né PSC és Rácz Ernőné Miskolci MOVE SE.) Női páros, döntő: Bárd E. KTSE, Baán M. (Nagykanizsai ZTE)—Rácz Ernőné (Miskolci MOVE SE), Obholzer Judit (Diós győri TC) 6:1, 6:4. A két ifjúsági játékosnő szép győzelmet aratott az igen jó párost játszó felvidéki kettős ellen. (3. Pongorné, Köpeczy M. Pestújhelyi SC és Jusits I. Szombathelyi HVSE, Dukesz M. Győri TE.) Férfiegyes: Talabér—Gerber 6:1, 6:2, Csermák—Bernáth 6:2, 6:1, Máhr—Csató 6:1, 6:4, Isse- kutz—Horváth Gy. 6:3, 6:1, As­bóth—Singer 6:3, 6:4, Asbóth— Kertész 7:9, 6:3, 6:1! Nagy küz­delem, Asbóth kezd magára talál­ni. Váradi—Csernák dr. 6:4, 4:2, w. o. Férfipáros: Csermák, Máhr— Váradi, Heténvi 6:4, 6:2, Issekutz. Gerber— Talabér, Kertész 6:3, 6:4. ***** .................................................*..............*^ri¥iYlVlAJWlMJl ÚJ PEST nem változtat Tegnap Mfnnyfl edzés ven Uipesten .— A Sportvicclúrlap tudósítójától. —• Szombathelyen játszák az országos vidéki futballbajnoki döntőt, de a Szolnoki MÁV fellebbez — A Sporthirlap tudósítójától — Kedden este döntött Berta Sándor egyesbíró az országos vidéki döntő színhelyéről. Az egyesületele először közös megegyezéssel úgy járultak az egyesbíró elé, hogy két mérkőzést játszanak, egyet Szolnokon és egyet Szombathelyen, vagyis a döntő legyen kétfordulós. Az egyesbíró a maga részéről ezt a sportszerű ajánlatot el is fogadta, azonban a szabályok szerint ezt engedélyezni nem lehet és iz MLSz elnöksége, amikor az egyesbíró véleményt kért, szabályellenesnek minősítette. Ezután^ az egyesbíró a szabályok 1 alapján úgy döntött, hogy mivel a Szolnoki MÁV mindkét elődöntő mér­kőzését otthon játszotta, a döntőt Szombathelyen kell megrendezni (közös rendezésiben) július 5-én, vasárnap délután 4 óraikor. A Szolnoki MÁV képviselője, Kun­sági intéző ezt a határozatot meg­fellebbezte, sőt állítólag, ha a fel­lebbezésnek nem adnak helyt, a Szolnoki MÁV nem is áll ki a dön­tőre. (?) Ma vonul be az olimpiai ökölvívó keret _ A Sporthirlap tudósítójától — A magyar ökölvívóik a külföldi sikerek után itthon is kitettek magukért. Szombaton este meg­verték a nagy erőt képviselő oszt­rák válogatottat 12:4 arányban. — Teljesen számításunk szerint ment minden, — mondotta a ver­seny után Kankovszky Artúr ügy­vezető-elnök. — ökölvívóink az ir portyán mutatott remek harcmo­dorban „intézték el” az osztrák vendégeket. Egyedül Nagy keltett kellemetlen meglepetést. Érthetet­len, hogy ez a remek stílusú fiú, aki pedig Linzben legyőzte szom­bati ellenfelét, Zoignert, miért maradt most alul. — Mik a további tervek az olimpiáig? —A fiúk (Kubinyi, Frigyes, Bondi, Harangi, Mándi, Szigeti, Nagy) szerdán bevonulnak a Test. nevelési Főiskolára. Frigyes ügyét, hogy az olimpiáig könnyebb beosztást kapjon a BSzKRT-nál, most igyekszem elintézni. Remé­lem a BSzKRT igazgatósága nem fog elzárkózni a kérés teljesítése elől. A keret munkaterve szerint július 1-től 15-ig könnyű gyakor­latokat tartunk. Ezalatt még munkában állnak a versenyzők. Csak 15-töl kezdve élveznek teljes szabadságot és foghatjuk őket ko­moly munkára. Ez a komoly mun­ka különféle gyakorlatokból és mérkőzésekből áll majd. De kesz­tyűt nem kapnak a kezükre! Hogy aztán annál nagyobb „lázuk” le­gyen az ökölvívásra. 25-ike után hegyek közé megyünk (Bakony vagy Mátra jöhet számításba), ahol a fiúk kondícióját akarjuk megjavítani. — Meddig maradnak ott? — Augusztus Jí-ig. Még nem került a kezemhez az OTT átirata, hogy mikor kerül sor az utazá­sunkra. De én nagyon szeretném, ha csak augusztus 10 után utaz. nánk el, mert a mi szereplésünkre az olimpián csak 15-én kerül sor. — Nem lenne jobb a fiúknak előbb ott lenni? — Nem, egyáltalán nem. Minek nézzék az idegenek készülődését, csak feleslegesen izgatnák magu­kat. Ráérünk később elmenni. — Csak ez a fentemlített hét versenyző jöhet számításba az olimpián ? — Igen. De könnyen lehet, hogy csak hat versenyzővel megyünk. — S ez mitől függ? — Attól, hogy Kubinyi minden különösebb’megerőltetés nélkül be­juthat-e a légsúlyba. Ezzel helyet adván Bondinak a bantamsúlybaa. Ha Kubinyinek ez nem sikerül, I akkor az egyes súlycsoportokban a, következők képviselik majd szí­neinket: i bantam: Kubinyi, pehely: ] Frigyes, közép: Harangi, i welter: Mándi, közép: Szi. ] geti, nehéz: Nagy. Az ügyvezető-elnök nagyon szeretné, ha Kubinyi elindulhat­na a légsúlyban. Szerinte ugyan­is Kubinyi „kierőszakolna” egy, világbajnokságot. A versenyzők tehát ma bevo­nulnak a TF-re, ahol Klaus Ste- ve edző felügyelete mellett meg­kezdik az olimpiai előkészületek utolsó szakaszát. > Döntetlenül játszott a Kispest a lem- bergí Pogon ellen — A Sporthirlap tudósítójától — A Kispest, amely vasárnap 2:l-re győzött Lemberg válogatottja ellen, hétfőn a Pogon ellen állt ki. A mér­kőzésről alábbi tudósításunk számol be: Lwow, június 29. Pogon ellen 1:1 (0:0) eredménnyel játszottunk. A meccs nagy részében a Kispest volt fölényben. Gólunkat Nemes rúgta. Elértünk még egy gólt 1:1 állás után, de ezt a bíró érthe­tetlenül nem adta meg. Kispest. * 1 » » «ra12 IHL /"■" ^ SZERDA —— I 1936 július 1. jé 11 XXVII évi. 52. szám. 1 KC . (csehszlov.) g fg || wlm W fi • sai ___(román) i áMSF il Tg I 11 f ' *V , dinár (IX9CSZI.) 1 IfflaaII 11/ 20 groschen ioszu g ^ I 111 1 V f| szerda é, .zombofon Franciaországban , L— tr. g M lg M fg) fli Bp ®P® j||| Olaszországban . , -.81 L ű W Rt Wk jgp M lj|P »zcrkesztflség és kiadódra. Németországban , 15 Pl. g jBBtw H g M -a,! Budapest, VIII„ Hökk Amerikában , , . IC. g » JB f -zllárd-ntea L ez. III. em.- i 1 * Telelőn: Elöflzetéal ára negyedévre: 8 ü& < Szerkesztőség .... 41S-J*. Ü Kiadóhivatal •.., 139—77, Belföldre {.» P. Anaztrlába gP (Csak délután I óráig.) .1 P. Északamerlkába 4 P. külföldre ^------------------ -j Levélcím: .j Budapest 7t. PostaMók: IT.

Next

/
Thumbnails
Contents