Sporthirlap, 1936. augusztus (27. évfolyam, 61-69. szám)

1936-08-01 / 61. szám

Ma felvonul a világ ifjúsága, amelyet Berlinbe hívott össze az Eszme — A Sporthirlap tudósítójától — A németek kétévtizedes álma válik vaióra: a háborús vérzivatar miatt elmaradt 1916-os olimpia helyett mégis rendezhet olimpiát Németország, ha 20 évvel később is. Presztízskérdés Németországnak, hogy az olimpia jól sikerüljön. Minden arra mutat, hogy a néme­tek nagy erőfiszítése felejthetet­lenné teszi a XI. olimpiát. A nem­zetek rekordszámban jelentkeztek, az előkészítés pedig olyan hatal­mas, olyan pontos, hogy igaza van annak a sportembernek, aki ki­jelentette: „Németország után nagyon nehéz lesz méltó olimpiát rendezni/*’ Ma, szombaton tartják meg a XI. olimpia megnyitó ünnepségeit. Már délelőtt zenekarok vonulnak végig a városon, majd Berlin összes sporttelepein az ifjúság jut szóhoz. Ifjúsági sportünnepélyeket rendeznek, délben pedig Göbbels propagandaminiszter beszél az ifjú­sághoz. Az olimpia többszázezer látogatója impozáns katonai fel­vonulást is végignézhet, mert ugyancsak délben az Unter den Lindenen katonai csapatok fölött tart díszszemlét Hitler birodalmi vezér és kancellár. A műsorhoz tartozik még a 11 órakor kezdődő istentisztelet. Dél­ben fél 2-kor Hitler fogadja a nemzetközi olimpiai bizottság ve­zetőit. A tulajdonképpeni megnyitó ün­nepség természetesen a stadionban lesz. Délután 3 árakor kezdődik. Erre az időpontra várják az olim­piai fáklyásstaféta utolsó tagjának befutását az Olympiából hozott lánggal. A fáklya tüzével gyújtják meg azután a marathóni torony­ban az olimpiai lángot, amely ott fog lobogni az olimpia befejezé­séig. Hitler birodalmi vezér és kancellár pontosan 4 órakor érke­zik meg a stadionba, elfoglalja he­lyét a díszpáholyban, bevonulnak a csapatok és Hitler beszédet intéz hozzájuk, majd felhúzzák az árboc­ra az olimpiai zászlót, amelyet az amerikaiak Los Angelesből hoztak magukkal. Amint az ötkarikás zászló felszökken a magasba, meg­szólalnak az ágyuk, 30.000 galamb repül fel, hogy szétvigye a világ­ba a hírt: megkezdődött a XI. olim­pia. Ismayr Rudolf, a Iosangelesi olimpiai bajnok súlyemelő, Német­ország egyik büszkesége teszi le az olimpiai esküt az összes részt­vevők nevében. Ezután megható jelenet következik: Louis Spiri­dion, a görög nemzeti hős, aki az első újkori olimpián Athénben megnyerte a marathóni futást, Hitlernek átnyújtja az Olympiából hozott olajágat. Ezzel véget is ér az ünnepség. Megkondul az olim­piai harang: „Hívom a világ ifjúságát!” Este tűzijáték, kivilágítás és ünnepi színjáték lesz a stadionban, vasárnap pedig már megkezdőd­nek az olimpiai versenyek. ✓i Hollandi és svájci játékvezető hokizóink első meccsén A Sporthirlap tele fon jelentése. Berlin, július 31. Szerdán a Magyarország—India gyephokimérkőzés j átékvezetőit ki­jelölték. Ezek: van Ufford (holland) és Demaurex (svájci). A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik. Gy. Scháfer Kari balesete — A Sporthirlap tudósítójától — Becs, július 31. Scháfer Karl-t, a műkorcsolyázás világbajnokát súlyos baleset érte az olimpiai fáklyás-staféta ünnepségén. Amikor a világbajnok leváltotta a futóját és meggyujtotta a fáklyát, az erős szél arcába fújta a lángot, amely tenyérnagyságé sebet ejtett rajta. Scháfert az % nal kórházba szál­lították, ahol első segélyben részesí­tették. Z­Kitűnőek a cselei, svéd és német lövészek! A Sporthirlap telefonjelentése. Berlin, július 31. A lövészek a mai edzéseken a felvonulás miatt nem vehettek részt. Egyébként a külföldiek az ed­zéseken igen jóknak bizonyul­nak. Különösen a csileiek, de a németek és a svédek is többször felülmúlták a jelenlegi olimpiai és világrekordokat. Kispuskásaink panaszkodnak, hogy a pálya világítási viszonyai nagyon rosszak. Világosból sö­tétbe kell lőniök. Tölgyessy és Zsótér ismétlőpisz­tollyal kitűnő eredményeket ér el, ugyanígy remek formában van edzésein Berzsenyi Ralph is. K. FANTASZTIKUS DISZKOSZVETÉ- SEKET JELENTENEK a Hans Braun Platz-ról- Fritsch (a német) 51 métert, az amerikai Dunn szintén 51 métert, Carpenter 48 mé­tert dobott tegnap. (Carpenter már volta jobb is.) Tokió ­Helsinki f 86:27 Tokióban lesz az 1940-es olimpia Csak kis szótöbbséggel döntöttek Japán javára Copyright by Sporthirlap Felhasználás és átvétel kivonatosan is tilos! Berlin, július 31. A NOB pénteki ülése az orosz emigránsok kérelmének tárgyalásá­val kezdődött. Az oroszok azt kér­ték, hogy az emigránsok részt vehessenek az olimpián. A NOB ehhez nem járult hozzá, mert olim­pián csak elismert országok sport- szövetségei által nevezett ver­- A Sporthirlap telefonjelentése — senyzők indulhatnak. Szovjet-Oroszországgal kapcso­latban Baillet-Latour elnök szen­zációsan nyilatkozott. — Nem tűrhetjük, hogy az ifjú nemzedéken keresztül mérgezze meg Szovjet • Oroszország a jövő sportját. A magyar kiküldött kijelentette, hogy az olimpiai ötkarikás jelvény védelmét Magyarország bevezette. Ezzel a jelvényvédelemmel csak egyedül állunk egyelőre, mert a többi országok a jelvényvédelmet még nem vitték keresztül. A péntek délutáni ülés a négy évente kiosztásra kerülő Olimpia Kupát Ausztriának ítélte meg és Magyarország ígéretet kapott, hogy a legközelebbit a magyar Testnevelési Főiskola kapja meg. Ezután következett a szavazás az 1940-es olimpia megrendezésének odaítélésére. Tokio mellett 36, Hel­sinki mellett 27 szavazatot adtak le a nemzetek képviselői. Az utolsó pillanatig voltak hívei a helsinkii megrendezésnek, mert a nagy távolság miatt Japánnal szemben aggályok merültek fel. Globetrotter. Balás egészséges Könnyű az öttusázók lovas­versenyének terepe — a ma­gyar versenyzők szerint — A Sporthirlap telefonjelentése — Copyright by Sporthirlap Félhasználás és átvé­tel kivonatosan is tilos. Berlin, július 31. A magyar öttusázó olimpiások betege, Balás hadnagy orvosi vé­lemény szerint már teljesen egészséges. Edzést már nem tart, de a versnyen okvetlenül indul. A magyar öttusázók egyébként a szombati felvonuláson nem vesz­nek részt, hanem szombaton reg­gel még utoljára a Stadion mel­lett lőgyakorlatokat rendeznk. Pénteken kint járt az öttusázó különítmény Döberitz mellett, ahol az olimpiai verseny lovaglószáma kerül lebonyolításra. Pusch tábor­nok fogadta őket és végigkalauzolta a pályán. A pálya nagyon jó álla­potban van, 21 akadály van, ezek közül, mint a versenyzők megálla- pitották, a 13. és 14. a legnehezebb Végig sárga táblácskák mutatják az útvonalat, ezt bárki megrövidít­heti (ha tudja), de természetesen az akadályokat kikerülni nem sza­bad. A kisorsolásra kerülő 40 lovat 90 ló közül választották ki és ezek mindegyikével már legalább négy­szer végiglovagolták a pályát. Tehát a lovak már ismerik a tere­pet, csak lovasaikat nem. A lovak sorsolása a verseny előtt egy órá­val lesz és az indulás előtt 15 perc­cel lehet kipróbálni, belovagolni. A mieink felfogása szerint a pálya könnyű, a franciák szerint nehéz. Hja, mi lovasnemzet va­gyunk. Kint voltak a pályán a német öttusázók is. A Pesten is járt H a n d r i c k főhadnagy a leg­esélyesebbjük (ő már Pesten is győzött) és most állítólag még jobb. A németek gyalog végig­mentek a pályán, minden aka­dálynál megbeszélést ta rtottak és a verseny előtt mégegyszer végigmennek. Természetesen ak­kor is csak gyalog. Ilyen a lo­vasélet .., K. GÖBBELS DR. birodalmi miniszter csütörtökön este sajtófogadást tartott. A fogadásón megjelentek a NOB tagjai és a nem­zetközi sportszövetségek vezetői. Braddock- Schmeling szep­tember 26-án! — A Sporthirlap távirati jelentése —• Newyork, július 31. A Braddock—Schmeling kö­zötti nehézsúlyú világbajnoki döntőre szeptember 26-án ke­rül sor; így állapodott meg ma a két ökölvívó menedzsere. A nagy összecsapásra nappal kerül sor. Ami azért érdekes, mert 1921 óta — amikor Carpenties és Dempsey mérkőzött — nem­igen rendeztek nappal ilyen nagyszabású mérkőzést. (A legutóbbi Schmeling—- Louis meccs is este került sorra’ a New York Stádiumban. Szerk.)j Ch. , ■' ' —mj-mmmmmm—■—. SAN ROMANI IS BECCALITÓi; TART San Romani, az amerikaiak bajnok- jelölt középtávfutója körülbelül 175 centiméter magas, feltűnően fehér­bőrű jenki- Könnyedén futkározott, amikor két kör közben megkérdez­tük, mit vár 1500-on. — Beccaliról sokat hallok és kez­dem hinni, hogy ő lesz a nagy győző. Pedig Woodersonban is nagyon nagy esélyest láttam. Kár, hogy lesántult, A NÉMETEK FÉLNEK a dobószámok selejtező értékszintjé­től. A tulajdonképpeni versenyen ugyanis csak az indulhat, aki a dél­előtti selejtezőn súllyal 14.50, disz­kosszal 44, gerellyel 60 méteren fe­lül hajít. Pedig ilyen edzéser«lmé- nyek után igazán nincs okuk a fé­lelemre. Jtí ‘é ' '' I . ......................... SZOMBAT | á l — ' 1936. au* i. ................. ff A l| XXVIL M. 61. niaL i k c . ccssnsziou.) i 'Él @ myJL n p —% 8 la) .... (román) /ffidIjjffi/ iÉL wLtfBfe 1ÉÍ VL H jL m Megjelenik* dinár uugoszl.) I ÜT szerdán és szombaton 20 grosenon ÍOSZU § B 11 11 H W M Fraaalaormaérbaa . L-e Ir. | MM ll IÁ & W? •Mrkeutfefe ét kladóMra. Olauonsirbu ..!-*•«- 1 M&B W W «. W fA |p ü** B ~ Iáit Badapeat VIII, BSkk Kamatomért)aa , U FI. 3 JbBBB Hg W IP M Satlárd-utea 4. n. III. ma, Amerikában ... IC i B Jf * TWefWt ' ............... 3 SaerkeaxtAaér.... 1-4U-M ElU laotéal Ara nor7*dérroi fi ffjjk KJodóMratal.... 1-SJJ-J1 Balfmde. 8.74 P. Anaatrléba | |P (B"k i • F. ftazakamertkába 4 P. _____ Lóriidat Brríti kítftndr# ^aBa£SBHBEBnSMH3SAAMA19|8AA8PVBHAAAABBlBMABAMMBIIEIH8ttMBBUnBmBr Bodapeot n. poatartAk:

Next

/
Thumbnails
Contents