Sporthirlap, 1936. szeptember (27. évfolyam, 70-78. szám)

1936-09-02 / 70. szám

"% // ^ mi- i 1 . ..' ' V.. . J| V -fljBl ®|p®h XXVII. érL 70. .rám J KO „ CCMÜtZlOWJ ■*'■ M I JÉl ill 1 .......................... g • M . • •. 0*001*11) JfiftL <df fi .**afr tjÉ fijfi 11 fi fi / Megjelenik $ **' Oln*^' íií?«o#il4 fi fi M wM szerdán és szombaton zo grosctran toszu ..-ji Jl^fiP^fi fi Ili J|| fa , U !,. Hánlill 111 Sl •NrkWtMf é. U.díMr^ oitmmliku ••*■•** *• Mmm 1H ■ 1 A . B JF tali BndapMt VIII, Rflkfc NfaMWmácbM » , ttW. J§Mgr H m Wfcjr ^ #* Szilárd-üte. i «. m. m, é c ^m£ar 1/ ^ ™.i«,- ...., .—-..............,: ikk SwrkMstteéf.... 1-m-W El Sflictétl ára McpadéTNI ®» Kladóhlratal.... 1—SSJ—"7 B«irnMri> in P. Aoaatrláfca ic,ak délután t P. Btsakamartbáha I P. Larélefat kflimdr* m» BndapMt n. Beszállónk másról!... Arányi Árpád a Hungáriáról, Fodor Henrik dr. az Újpestről nyilatkozik *— A Sporthirlap tudósítójától —« Szomorú volt a1 kékeik és a lilák második őszi vaisárnapja. Hivata­los helyről kiadták a jelszót: „Nem nyilatkozunk!” Az lépest nem hajlandó magyarázni és men­tegetni magáit. A Hungária sem. Hát jó. Beszéljünk másról. Be­széljen a Hungária az Újpestről és az Újpest a Hungáriáról. Vi­gasztalják meg egymást. Nem mintha ez könnyű feladat volna, hiszen vezető sohasem haj­landó a másik csapatról be­szélni. Kényes dolog ez. Hálátlan dolog is, Node, rendkívüli körül­mények között.. Arányi: — Ilyen vereség iga­zán nem csüggeszt* heti el a Hungáriát Arányi Árpád, az Újpest társ­elnöke —- általában — nem lel­kesedik túlságosan a kék színe­kért. Persze, most sem lehet egyenesen nekiszegezni a kérdést, mit tud a Hungária vigasztalá­sára mondani, mert arra azt vá­laszolná, hogy ő nem ér rá a Hungáriát vigasztalni. De ezt megkérdezhetjük tőle: — Mit szól ezekhez a váratlan eredményekhez, elnök úr? — Ha a csapatok általános fel- javulását hozzák, akkor, ha mint újpestinek fáj is a szivem, mint magyar sportember csak örülhe­tek neki. Minden magyar sport­ember örülhet ennek. — Szegény Hungária például., — Miért szegény?! Mert ki­kapott?! — Nem öröm kikapni,, — Persze, hagy nem. Én tu­dom, mennyire nem. De miért kell azért elcsüggednie a Hungáriá­nak? Do'lgozzanak tovább, nem lesz ott semmi baj, nem is lehet... Hatévi eredménytelenség után volt kitartásuk kiküzdeni tavaly a bajnokságot. Miért csüggedné­nek el egy vereségtől?! Egy MTK-nélia. Hűig íria-ktizépk oní 1 Szeptember 6 án, vasárnap délután tél 5 órakor Hungária—Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte tél 3 órakor Nemzeti—Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte tél 1 órakor MTK-*CAC amatőr bajnoki mérkőzés ilyen vereség igazán nem csüg- gesztheti el a Hungáriát... •— Kedves, kedves — repes a szívünk ennyi sportszerű testvé­riesség hallatám És Arányi való­sággal tüzíbejön már. Mintha csak az Újpestről beszélne: — Miért? Azt hiszi, olyan nagy bhmáza a Szegedtől a saját ott­honában vereséget szenvedni? A Szeged mindig a legnehezebb el­lenfele volt a három nagycsapat­nak. Most még erősítettek is, óriási volt. a felbuzdulás, a lelke, sedés. Hát csoda, hogy kikaptak? Hál szégyen?!... M i is kikaptunk már a Szegedtől bajnokin. Azt hisszük, ez a hősiesség és a Sportbarátság netovábbja ezt felhozni vigasztalásul. De van to­vább i'St — Vasárnaphoz egy hétre mi megyünk le Szegedre. Hogyha rá­gondolok, borsódzik a hátam... — Igazán szép öntől, hogy ez­zel vigasztalja őket,. — Nem, is kell a Hungáriának vigasztalás! Nem jelent semmit, de semmit ez a vereség. Ez csak az idény kezdette, a legkezdete. Halra van még a java! Mi is ki­kaphatunk még, ők is kikaphatmk még, de — a többiek is! Ez még tálán jó is bizcniyos szempontból, ilyenkor kikapni, mert az kicsit felrázza a fiákat. Dolgozzanak to­vább, mint mi tesszük! Ne csüg­gedjenek, ahogy mi sem csügge­dünk! És a becsületes, szorgalmas munkának meglesz, meg kell, hagy legyen az eredménye! Nem szabad csüggednie a Hungáriának! Dolgozni, dolgozni, tovább, tovább! Nincs itt semmi baj... Csak kitartás! És akkor le­het, hogy éppen az utolsó meccsen éppen köztünk dől majd el a baj­nokság... Nem hiszünk a fülünknek. Ezt Arányi Árpád mondja! (És még azt se tette hozzá a végén, hogy „a mi javunkra.,”) Fodor dr.: — Én ma is az Új­pestet tartom a leg­kiegyensúlyozottabb együttesnek A Hungáriában természetesen az Újpest számára keresünk vi­gaszt, miután a Hungáriát már ilyen szépen megvigasztalta — Arányi. Fodor Henrik dr.-hoz ugyan­úgy közeledünk, mint Arányihoz. Taktikásan. — Mit szól doktor úr,. Satöbbi. — Különvéleményem van. Egyes lapok szerint nem sikerült a má­sodik forduló. Szerintem remekül sikerült. Hogy a nagycsapatok ki­kapnak? Akkor érdekes igazán a bajnokság, ha nincs előre lefutott mérkőzés. Ha úgy megy ki az em­ber a meccsre, hogy tudja, a tva­gyok biztosan győznek: gyönyör­ködhet a játékban, de nincs izga­lom... — Hát ez sovány vigasz az Új­pest számára, doktor úr,. — Az Újpestet, nem is kell vi­gasztalni! Miért? Kétszer kika­pott? Hát vwjd kétszer győzni fog és még Sokszor, Én tm is az Új­pestet tartom a legkiegyensúlyo. zottabb együtt&mek... Nem kell őket félteni! — Gondolja? — De még mennyire! Emlék­szem, egyizben hétszer kapták ki ősszel és végül tnégis a harmadik helyen végeztek... Ez a két vere­ség semmit se jelent. Csak a vész­madarak huhognak... Most a kö- zépcsapatok verték a nagyokat? Legközelebb majd a nagyok verik a középcsapatokat. Ez szinte mel­lékes. Csak a nívó emelkedjen, az a fontos... — Az Újpest.,-— Ott is emelkedik majd a nívó, mint mindenütt. Az idény kezde­tén vagyunk. És hangsúlyozom-, az Újpestet nem tartom gyengének. Van egy-két csapat, amely tényleg gyenge, amelynek tényleg javulnia, kell, de az Újpestnél semmi baj, tessék elhinni. Én a három nagy. csapat közül pillanatnyilag is a Ferencvárost tartom a leggyen­gébbnek. Annak ellenére, hogy mindkét meccsét megnyerte s az Újpest mindkettőt elveszítette... És a Ferencváros is hamarosan •nagyon fel fog javulni. Ha min­denki visszatért, újra kitűnő lesz a Ferencváros... — És az Újpest? — Ne veszítsék el a fejüket, az a fontos! Nem, vigasztalom őket, mert nem is szorulnak vigaszta­lásra! Két vereség csak malőr. Nem történt-e ez már meg szám- takmszor a Hungáriával, a Ferenc­várossal is? Hát csak semmi csüggedés, a bajnokság huszonhat mérkőzésből áll és nem kettőből... (Ami ezúttal kétségkívül sze­rencse a fentebb kölcsönösen meg­vigasztalt két nagycsapatnak.,) • Mondja még valaki, hogy fut- bailvezéreirik nem becsülik egy. más csapatát, hogy nem éreznek igazi sportbarátságot egymás iránt!.,. Négy olimpiai bajnok összecsa­pása Helsinkiben V3 Ki lesz az új 3000 méteres sík^ltóy világrekorder \ — A Sporthirlap tudósítójától — 'y Csütörtökön, szeptember 3-án fog lezajlani minden idők leg­nagyobb távfutóversenye. Négy olimpiai bajnok találkozik össze, hogy elhódítsák a dán Nielsentől a 3000 méteres síkfutás világ­rekordját. A négy aranyérmes, Lovelock, az 1500 méteres, Höckert, az 5000 méteres, Salminen, a 10.000 méteres síkfutó olimpiai bajnok és Isohollo, a 3000 méteres akadályfutás olimpiai bajnoka csap össze Helsinkiben, hogy a 8:18.4 mp-es világrekordot átad­ják a múltnak. Finnországban senki nem kétel­kedik abban egy pillanatig sem, hogy a négy futó közül legalább ketten, de esetleg mind a négyen belül fognak futni Nielsen világ­rekordján, csak az a kétséges, hogy ki lesz az, aki a legjobb időt fogja elérni. A versenyrendezőség legalább 10.000 érdeklődőt vár, ezek 99 százaléka természetesen finn és ez a finn résztvevők mel­lett szól. Lovelock sokáig azt hí Tesztelte magáról, hogy 5000 méterre készül az olimpiára, mégis 1500-on indult és — győzött, ahogy akart. Ha csak valami is igaz abból, hogy készült is a ber­lini 5000-re, akkor neki kell esélyt adni. Az biztos, hogy a három finn szédületes iramot fog diktál­ni, mert hajrában megverni Lovelockot ma talán senki sem képes. Lovelock, ha birni fogja a gyilkos iramot, akkor győz. Ha nem... Most már Finnországban min­denki csak a jó időért imádkozik, nem a stopperek mutatta jó időért, hanem az égiek által nyújtandó szélcsendes, esőmentes jó időért. Meg is érdemeké a verseny, mert ilyen még nem volt és egyhamar nem is igen lesz. Kovács 400-on szeretne indulni vasárnap — A Sporthirlap tudósítójától — Kovács Józseffel beszélgettünk szeptemberi terveiről, — A MAC-versenyen — mon­dotta Kovács — 100, 200 és 100 méteren szeretnék indulni. Most már megint tudok edzésre járni. — Megint? — Igen. Egy kis kellemetlensé­gem volt. Edzés közben megrándí­tottam a bokámat, annyira megda­gadt, hogy járni alig tudtam, nem­hogy edzést tartani. Még most is dagadt a bokám és még ehhez a ránduláshoz kificamítottam az egyik lábujjamat is, — Miben fog indulni a váloga­tottakon,? Az a hír járja, hogy az idén már nem fut 400-as gátat? — Miért ne futnék? Amiben szükséges, abban a számban elin­dulok. 100-on, 200-on, í00-on, vagy 100 gáton. Nekem teljesen mind­egy. Kovács ekkor még nem tudta, hogy a BBTE nem nevezte őt 400 méterre a MAC-versenyen, de te­kintettel a válogatottra, valószí­nűleg a szövetség ad rajtengedélyt neki. A „fehér néger4* visszavonul — A Sporthirlap tudósítójától — Az olimpia egyik csillaga volt az amerikai fehér néger, a 400-as Lu- vaile. Most kaptuk azt a hírt, hogy a berlini harmadik a párisi három nemzet versenye, a francia—német— USA viadal után kijelentette, hogy abbahagyja a versenyzést, mert pol­gári elfoglaltsága (Luvalle „civilben” vegyészmémökjelölt) nem enged időt edzéseinek folytatására. Mégis Polgár játszik közép­fedezetet Szom­bathelyen?! Pyber pedig Kiskun­halason ... Kedden este tárgyalásokat foly­tatott a Ferencváros vezetősége Kiskunhalassal. Arról van szó, hogy a tartalékgárda szeptember 8-án, kedden a kiskunhalasi válo­gatott ellen játszana. A pénzügyi és csapatösszeállítási tárgyalások során felmerült az a terv, hogy a Ferencváros kombinált csapatá­ban Pyber játszana középfedeze­tet. Ez azonban véglegesen csak péntek este dől el, amikor kide­rül, hogy Korányira, vagy Győ- ryre számíthat-e a vezetőség Pol­gár helyén?! Avagy pláne Sárosira — Pyber helyén ?... • A keddi edzés eseménytelenül, de kitűnő hangulatban folyt le. A csapat kedve jobb, mint — tavaly ilyenkor... Varsói telefon: Fíck 57.7! A Sporthirlap távirati jelentése ' Varsó, szeptember 1. ! A nemzetközi úszóversenyen a kö­vetkező fontosabb eredmények vol­tak: 100 m.hátúszás: 1. van de Weghe USA. 1:08.8 mp, 2. Drysdale USA. — 100 m mellúszás: 1. Hig- gins USA 1:14.4 mp. — 200 m-es mellúszás: 1. Higgins 2:47.8 mp. —, 100 m gyorsúszás: 1. Ficlk USA 57.7 mp. — 200 m gyorsúszás: 1. Ma- cionis USA 2:18.7 mp. — 400 m gyorsúszás: 1. Medica USA 4:48.4 mp. Az osztrák-lengyel válogatott úszó- mérkőzés _ az osztrákok 6414:38/4, pontarányú győzelmével végződött, /

Next

/
Thumbnails
Contents