Sporthirlap, 1936. október (27. évfolyam, 79-87. szám)

1936-10-03 / 79. szám

ara 12 mi. 1 Ke . (csansziou.) 6 lat ... . (romin) tv, dinir (jugoszl.) COgroschen (oszL) Traneluoruágbaa , V— ír. OlMiemátbta . , —.81 L Németorszárbu , U Pl. Amerikában < . ■ IC. Elflflietéal irt neryedérre: BelfMilre in P. Atuatriába I P. Éizal&mertfclba 4 P. EíTÍb kBlfSTdre *.» P. SZOMBAT 1936 október 3. XXVII. évi. 79. azám Megjelenik} ' szerdán és szombaton ’zerkentUséc és kiadéhlsa. .all Budapest, VIII- B5kk Szllird-ntea 4. «. III. em. Telefon: SzerkesztSsét.... 1—415—M Kiadóhivatal .... 1-J3I-TI (Csak délután I éráig) Levétclmi Budapest II Postallék: H. m Magyar-román mérkőzés ­engedély nélkül! A kolozsvári meccs valószínűleg elmarad Az OTT: „A magyar csapat nem állhat ki Bukarestben 5“ A magyar futballvezérkat legújabb Csütörtökön délben Pluhár Ist­ván, aki a futbal'lügyek előadója az OTT-ban, áttelefonált Kenyeres Árpád főtitkárhoz az MLSz-be: — Mi van a magyar—rámán mérkőzés romániai engedélyével? — kérdezte. — Rendbén van — válaszolt Kenyeres. — Hol van? — Néni, küldték el, de rendben van. — Az nem úgy van. A románok­kal kötött megállapodás szerint mi csak akkor adhatunk rajtengedélyt magyar csapat romániai mérkőző, sere, ha előzőleg ideérkezik a román sportföhatóság írásbeli engedélye. — Majd telefonálunk Buka. restbe. * Csütörtökön Kenyeres Árpád telefon útján érintkezésbe lépett a bukaresti sporthatóságokkal. A Vasutas-ráya Szombathely Október 4-én, vasárnap délután negyed 4 órakor Haladás-llüer.FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte negyed 2 órakor Haladás II.-Pápai Perntz 1. o. amatőr bajnoki mérkőzés román sportfőhatóságnál, az OETR-nél senkivel sem tudott beszélni, tehát beszélt a román futbatlszövetséggeí, . Luchide fő­titkárral. — Nevetséges, — mondta a román futballszövetség főtitkára — válogatott mérkőzésnél nincs szűk. ség ilyen formaságokra. Egyéb- ként is az OETR vezetői nincsenek iiJTs%iTr, Svájci karórák ULL^acrd I fii Öragyár, Kossuth » fc Lajos-u. 5. itthon, Athénban vannak a. Balkán Olimpián Mi már intézkedtünk, hogy a magyar válogatott csapat akadálytalanul utazhasson Buka. restbe. A mérkőzés körül nem lehet semmi zavar. Erre Kenyeres Árpád megnyugo­dott. * Pénteken délelőtt átküldték a futballszövetség altisztjét az OTT- hoz, hogy láttamoztassa a vasúti kedvezményt kérő levelet. Az al­tiszt azzal tért vissza, hogy az OTT-nál nem láttamoznak semmit, mert nincs rajtengedély a mérkő­zésre. Kenyeres Árpád meghökkent. Azután, telefonált Pluhárnak. . — Az elnök úr addig nem adhat rajtengedélyt, — mondta Pluhár —- amíg a románok írásbeli engedélye nem érkezik hozzánk. — A Sporthír lap tudósítójától — — A csapat ma délben elutazik, — válaszolt Kenyeres — nem tréfálhatunk, ez ország oltközótti mérkőzés, nem lehet csak úgy egyszerűen letiltani. Sőt- máris be. jelentem, hogy az OTT-tól kérni fogjuk, térítse meg azt a kárt, amely azáltal ért bennünket, hogy nem kaphattuk meg a vasúti ked­vezményt. * < így derült ki, hogy a magyar-- román mérkőzés körül nincs min­den rendben. — Az OTT téved — mondják a futball­vezérek Először Kenyeres Árpáddal be­széltünk. — Mi hétfőn bejelentettük az OTT-nak az október b-i magyar— román mérkőzést, — mondta az MLSz főtitkára. •— Nem mellékel­tük a román sportfőhatóság enge­délyét, mert arra szükség sincs. '■ Országokközötti mérkőzésre nem vonatkozik a szobanforgó rendelet, '■ nem beszélve arról, hogy ezt a i mérkőzést a románok legalább • úgy akarják, mint mi. Miféle ■ meglepetéstől tart az OTT?! Usetty Bélával, az MLSz elnö­■ kével a pályaudvaron beszéltünk, ■ az indulás előtt. Usetty is ezt i mondta: — Az egész ügy félreértésből keletkezett. Az OTT elnökét hely­telenül informálták. Válogatott mérkőzéshez nem kell semmiféle külön engedély. Majd hazaérkezé­sünk után felkeressük Kelemen Kornél dr-t és tisztázzuk az ügyet. Végül Fodor Henrik dr., az NB ügyvezetője, aki tulajdonkép­pen a magyar futballszövetség ré­széről előkészítette a romániai vendégszereplést, így nyilatkozott az OTT állásfoglalásáról: — Lehetetlen úgy magyarázni a, magyar—román egyezményt, hogy annak 3. pontja a válogatott mérkőzésekre is vonatkozik. Kizá­rólag klubcsapatok védelmét szol­gálja az a kikötés, hogy csak ak­kor engedélyezik nálunk az indu­lásukat, ha a román sportföható­ság előzetes engedélye révén már biztosítottnak tekinthető a mérkő­zés. De ha a helyzet nem az lenne, akkor sem lett volna szabad a magyar futballt elütni a vasúti kedvezménytől. — MI mindent el­követünk a magyar futball érdekében, de hiába — mond­ják az OTT-ban Pluhár Istvánnal a Testnevelési Házban beszéltünk. — Engem, az OTT-ban a futball védőügyvédjének neveznek, ’ — mondta — a futballszövetségben kudarca pedig örökösen kifogásolják a mű* ködösemet. Hát csak annyit mond­hatok, hogy egyetlen sportággal sincs annyi baj, mint a futballal. Elég kínos nekem, hogy kénytelen vagyok ezt bevallani. Végered­ményben az egész román—magyar egyezményt ■ a fvtballspott érdeké- ben kötöttük. Relémen Koméi dr.. az OTT. elnöke napokig tárgyalt az OETR ‘ kiküldötteivel. Egyáltalán nem volt könnyű olyan megállapo­dást létesíteni, ami alkalmas a magyar egyesületek , érdekeinek megvédésére. S mi történt? A nemzetközi mérkőzéseket azóta sem jelentik be szabályszerűen. Nyolc nappal előbb kellene beadni a kér. vényeket, de nem létezik, hogy valaki betartaná ezt a határidőt. Az MLSz is csak hétfőn, tehát hat nappal a mérkőzés előtt, jelentette be, hogy válogatott csapatot küld Bukarestbe. Éppen idáig jutott Pluhár, ami­kor nyílik az ajtó és belépett — a Budafok képviselője. Hozta az ér­seki! j vári mérkőzés , rajtengedélyét kérő beadványt, — Tessék, — mondta Pluhár — két. nappal a meccs előtt!... (T. i.: a nyolcnapos határidő nemcsak a romániai, hanem vala­mennyi nemzetközi mérkőzésre vonatkozik.) (Folytatása a b. oldalonf k y

Next

/
Thumbnails
Contents