Sporthirlap, 1936. november (27. évfolyam, 88-95. szám)

1936-11-04 / 88. szám

Változatlanul áll Isi K a rangadó lsét csapata Hertzka vezeti a rangadót — A Sporthirlap tudósítójától —• A sérült Korányi tegnap edzést tartott Biztos résztvevője a rangadónak —• A Sporthirlap tudósítójától — A Játékvezetők Testületé a va­sárnapi profimérkőzések vezeté­sére a következőket jelölte ki: Hungária—Ferencváros: Hertz­ka, pj.: Vogel R., Rozgonyi. Kispest—Bocskai: Klein Árpád [(Róna és Sattler). Újpest—Er.-So.; Gellert (Vil­lányi, Erényi). Budafok—Nemzeti: Újvári XOhernyák, Klein J.), Az atlétikai szövetség intéző- bizottsága kedden este ülést tar­tott. A tárgysorozatban egy-két közérdekű esemény is szerepelt, de az IB döntései aligha fognak köz- megnyugvást kelteni az atlétika barátainak körében. A MASz mnukatervén, amely lyel a tanácsülésen olyannyira iparkodtak felvillanyozni a tago­AATK-pályn középkorút November 8.án, vasárnap délután negyed 3 órakor Hungária­Ferencváros rangadó mérkőzés, előtte negyed 1 órakor Kispest-Bicskái Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte negyed 11 órakor MTfi-rFI’C a m a tő r bajnoki mérkőzés Elektromos—Budai „11” t Klug Frigyes (Grosz II., Kertész). Szeged—Phöbus: Boronkav (Koós, Potecz). Profiliga: Zugló—Csepel: Dányi; Vasas— Etc FC: Steiner F.; Lódén— Nagytétény: Kovács D. Váci Re­mény—Drogisták: Járai; SBTC— Szürketaxi: Fenyő III.; Álba Re- gia—Vác FC: Szigeti. kát, szerepelt az a javaslat is, hogy az atlétaválogatott.keretet külföldi edző vezetésére bíz­zák s a keret közösen fog dolgozni. Most került az IB elé a javaslat, hogy az atlétakeret az előző téli munkához hasonlóan közösen tart­son edzéseket, ha még nem is kül­földi edző, de mindenesetre hozzá­értő szakoktató vezetése mellett. Az IB ezt a javaslatot eluta­sította és megállapította, hogy a keret összeállítása és összegyűjtése most nem időszerű. Hát ilyen kezdettel bizony nehéz lesz készülni a XII. olimpiára. A másik érdekes esemény a BSzKRT kérelme volt: engedélyezze az IB a rajtju­kat a vasárnapi mezei bajnokság­ban. A BSzKRT és a Postás ugyanis a hétfő este 6 órai neve­zési zárlatot lekéste. Nevezéseiket csak fél 8 órakor adták le a MASz. bán, de ezt még a 12 pengős pót­díjjal sem fogadták el, mert ez a pótnevezési kedvezmény is csak egy órával az első nevezési zárlat után érvényes. Most. ugyanaz a helyzet állott elő, mint tavaly a BB-TE esetében. Lekésték a neve­zési zárlatot és nem engedték in­dulni versenyzőiket a bajnokság­ban. Az IB ezúttal is-következetes maradt és a tavalyi döntésnek megfelelően az elkésett nevezéseket nem fogadta el. Jóváhagyta az IB a jövőévi versenynaptár fon. tosabb terminusait. Március 21: Mezei bajnokság. (Ha a megyeri pálya nem szabad, akkor április 4-én lesz a mezei.) Június 27—29: Kerületi szenior bajnokságoki Június 27—29; Országos női bajnokságok. Július 3—4: Országos ifjúsági bajnokságok. Július 31—augusztus 1: Orszá­gos vidéki bajnokságok. Augusztus 14—15: Országos sze­nior bapwhságok. Augusztus £8—29: Kerületi if­júsági bajnokságok. Szeptember 4—5: Kerületi női bajnokságok. Szeptember 8—9. Országos sze­nior dekatlon és országos ifjúsági pentattonbajnokságok. Szeptember 18—19. Országos staféta- és csapatbajnokságok. Szeptember 26. Maratonbajnok. ság és az 50 km.es gyalcglóbaj- nokság. Október 10. Kegyeleti staféta. Megbízta Tatár István főtitkárt az IB, hogy javaslatot készítsen az atléták osztályozására. A versenyzőket három csoportba osztanák s megszűnnének a kezdő-, junior- és II. osztályú versenyek. December 1-én terminusegyeztető értekezle­tet tart a MASz. Eddig a határidőig az egyesületek kötelesek bejelen­teni, hogy mikor óhajtanak verse­nyeket rendezni 1937. évben. Víg VI. helyett Vizslán ? — A Sporthirlap tudósítójától — Szeged, november 3. Vig VI. Debrecenben maradt: kórházban fekszik, lázas beteg. Amint jobban lesz, hazajön Sze­gedre, arról azonban aligha le­het szó, hogy vasárnap játsz­hasson a Phöbus ellen. Erre a meccsre pedig a Szeged nagyon „rámegy”: ha győz, akkor ősszel még negyedik is lehet! Jeleztük, hogy a Szeged FC vezetősége tárgyalásokat kezdett a Makói AK-kal annak kitűnő, majdnem minden poszton hasz­nálható játékosa, Vizslán átvé­tele tárgyában. Most fokozott mértékben szükség lenne a játé­kosra, hiszen Vig Vl.-ot nem könnyű pótolni. A tárgyalások a legjobb úton haladnak s való­színű, hogy a Szeged FC csatár­sorában vasárnap Vizslán lesz a jobbösszekötő. Nagy könnyebben megsérült a Bocskaí-meccsen, de az ő játéka szinte biztos. A Ferencváros kedden két csoportban tartotta szokásos ed­zését. A végzett munka nem tért el a szokásostól, legfeljebb a hangulat volt valamivel maga­sabb feszültségük Korányi délelőtt tartott ed­zést, futott, labdázott és kötelezett és nem érezte vasárnap szenvedett rándulását. Minden jel arra mu­tat, hogy vasárnap vállalhatja a játé­kot a Hungária ellen. Mindenesetre a szerdai kétkapus játék után lehet csak végleges bizonysággal megállapítani ezt. A többiek rendben vannak. Szerda este, a Ferencváros klub­vacsoráján — amikor is Tóth Lajos dr. nagy beszédet szándé­Az olasz Giardi lett az élőgalamblövés világbajnoka — A Sporthirlap tudósítójától —­Róma, november 2. Ma ért véget a galamblövő világ- bajnoki verseny. Az élőgalaimfolövés világbajnokságát az olasz Giardi nyerte 30/31 találattal, honfitársa BerseHi és Zucconi előtt. A nemzetek dijában első Olaszország és Francia- ország holtversenyben, harmadik Bel­gium csapata. • Magyar részről, sajnos, csak Strass­Vasárnap délelőtt tartja meg a MOTESz a tor­nászértekez­letet A tornászszövetség már régebben elhatározta, hogy a versenyzők körül észlelhető bizonytalanság tisztázása céljából összegyűjti összes számítás­ba jöhető tagjait és együttesen be­szélik meg a felmerült problémákat. A MOTESz szakbizottsága erede­tileg szombat délutánra tervezte ezt az összejövetelt, most azonban a fel­merült akadályok miatt véglegesen és halaszthatatlanul vasárnap délelőtt fél 10 őrára hívta egybe a gyüleke­zetét. Az értekezletre a bővített váloga­tott keret — körülbelül 50 tornász — ésc a keretbe sorolt tornászok műve­zetői hivatalosak. Ott lesz természe­tesen a MOTESz vezetősége is. A keret vidéki tagjai — tekintettel a kozilc mondani a Ferencváros tíz-: éves múltjáról — történik meg i a tulajdonképpeni lelki elő- ] készítés a rangadóra. Azt akarják, hogy a csapat régi és új tagjai egyaránt átérezzék a klub patinás múltját, illetve mindazt, amire ez a múlt köte­lez... A vezetőség igen fontosnak tartja ezt az összejövetelt a va­sárnapi nagy mérkőzés szem* pontjából. Arról beszéltek ma a város­ban, hogy vasárnap esetleg Hádá véd. Amint megállapítottuk* erről szó sincs. A speciális és inkább „lelki1* jellegű előkészítésre vall az is, hogy a Ferencváros szerdai ed­zőpartnere (Forinyák-u., fél 3)[ egy nagy könyvkiadócég tisztvi­selőiből alakult csapat lesz... burger István vett részt a világbaj­noki versenyeken. A magyar csapat anyagiak hiányában nem utazhatott ki Rómába. — kettős ok kényszerített ben­nünket a távolmaradásra, — mon­dotta nekünk Sárkány József, a Ga- Iamblöfő Egylet főtitkára. — A már ismert-anyagi okon kívül még a csa­pat legffibb tagjainak elfoglaltsága' is közbejött-. — A győztes Giardit jól ismerem, pár évvel ezelőtt járt már itt Buda­pesten és már akkor is mindenki megcsodálta biztonságát. No, azért erősen versenyben lettünk volna mi is. Bár Olaszországban a galamblö­vőknek is könnyebb dolguk van. 300 galamblövőegylet s évi 3 millió líra állami támogatós... tetemes költségre — nem jelennek meg, róluk a szövetség írásbeli be­jelentést kér egyesületeiktől. A szövetség elhatározta továbbá, hogy a hivatalosat összeköti a hasz­nossal és ezért az összejövetelt az NTE tornacsarnokában rendezi meg, ahol a keret tagjai közös edzésen vesznek részt. Utána keiül sor a tu­lajdonképpeni megbeszélésre. ___ A PÁRISI SAJTÓ . i j most már igen szívélyes hangon ír se budapesti válogatott vendégszereplé­séről. „Kiharcoltuk, — írja az egyik lap budapesti tudósítója — hogy a legjobb csapat menjen Parisba. A Hungária és a Ferencváros játéko­saiból összeállított együttes csaknem egyenlő erejű a teljes magyar válo­gatottal. Persze, mert szelepeinek azok is, akik Londonba mennek. Fo­kozottan érdekes most a vasárnapi Hungária—Ferencváros mérkőzés, amely könnyen döntő befolyással lehet az idei magyar bajnokság ki­alakulására. ^ A MASz intézőbizottsága nem tartja szük­ségesnek a válo­gatott atlétakeret téli közös munkáját Megállapították a jövő évi fon­tosabb versenyterminusokat — A Sporthirlap tudósítójától — 12Q üc (cmsziov.) a 11 B lát , , . . (román} MkBK dm H éÉ lr*l| fi fii w ff Megjelenik: 2V- dinár Ougoszl,) Ijn ni 1h P» vlbi szerdán és szombatom Fraaetaoreiáebaa , i- tr. Wk 1É f*. M, S fpl Saerkeeetóaéf ée kladóhiTBe Mmatoracésbaa . IS PL -J§|p|r W P* W Sillird-atea I. ea. III. Ma, Amerikában . . . 4 C. f Telefoni a ........... iii - -j’.'-C ’•*•,?. | v Ilii Sxerkewtóeég.... 1—Hf-W Elótlaetée] Ara negyedévre; Ha Kiadóhivatal.... 1—Ut—If Bel*---, in P. Aneztrláb. ^ággljr ^ - <C,rt d<Inf<> * *r4,*> I P. Anakamerlklba 4 P. ^P|§f|§|^________________________________________ Levélcím! 1 Bn dapeat n. Hra12fill 1 11 a "szerda

Next

/
Thumbnails
Contents