Sporthirlap, 1936. december (27. évfolyam, 96-103. szám)

1936-12-02 / 96. szám

Ma Londonban: AZ EV MECCSE^ Részletes londoni telefonfelentések Aj a magyar csapat keddi napjáról: Látogatás a pályán Utolsó jóslatok \ a nagy mérkőzése — London magyar lázban! „Stadion ide, márványcsarnok oda, ezeket is meg lehet verni!" Délelőtti látogatás az Arsenal-pályán Cseh Matyi a W-foiraáció feltaláléfá- nak szobra előtt A londoni köd formán kívül van Ki rúgja a 11-est, ha lesz? Wembley-stadion, oh!... — A Sporthirlap telefon-jelentése — London, de.cember 1. Ma reggel gyönyörű napsütés oszlatta el végképpen a köd legen­dát. Többen biztattak minket, hogy sem- eső, sem köd nem lesz, a londoni meteorológusok szép időt jósolnak. Márpedig errefelé köny- nyebb az időjóslás, mert Anglia nem fekszik az anticiklonok cso­mójában, mint például Magyar- ország. Félóráig tartott az út, amíg Dietz Károly fiaival kiért az Arsenal pályájára. A nagy csata színhelyére. El­képzelhető, hogy a fiúk , milyen kíváncsian járták sorra a csodála­tos sporttelep minden helyiségét. Márvány, márvány, márvány mindenütt. És gumipadló. Az előcsarnokból üvegfalon át belátni az irodákba. Olyan ez az egész, mintha egy előkelő bank halijában lennénk. Futballmenny- ország... Pirulna az MTK-pálya... Az előcsarnokban egy mell­szobor. Joviális dzsentlemén mosolyog hanyagul megkötött nyakkendővel, cseppet sem úgy fest, mintha vala­mi nagyszabású emlékmű akarna lenni. A szobor Chapmant, az Arsenal néhai legendás futbállvezérét ábrázolja. Cseh Matyival állunk a szobor előtt és tréfásan mosolyogva (ez a kitétel most stílszerű) meg­kérdezzük: — Nem tenné le koszorúját e szobor elé? Cseh Matyi (ágranyjlt szemmel csodálkozik. — Miért? Ki ez az ipse? — ö találta ki a W-formációt. Cseh Matyi legyint. — Ha élne, már régen vissza­vonta volna-. — Ez valószínű, mert csak há­rom bajnokságot nyertek a W-for­mációval. Cseh még mindig nem adja fel a szócsatát. — Könnyű volt ennek a mister­nek. Összevásárolt tizenegy kiasz- szist, azzal aztán játszhatott olyan formációt, amilyen jól esett neki. Adjanak nekem tizenegy Jdasszis- játé-kost, .aztán ..nézzék, meg, hogy 1V-formáció nélkül í$ mit hozok ki belőlük. Odafordul Miklós Béla Pál. hoz — Most milyen formációt ját­szik az. Arsenal? — W-formációt. Cseh még mindig reménykedik és újra kérdezi: — És a többi csapat? — W-formációt. — Egyik se játszik mást? —- Egyik sem. Cseh Matyi szemében szemmel- láthatólag csökkent az angol futball értéke. Reménykedjünk abban, hogy a holnapi mérkőzés után még jobban fog csökkenni és látogas­sunk az Öltözőkbe. Ha a budapesti nemzetközi vásár mikrofonja előtt lennénk, most mi is ezt izennők innen: <Itt minden nagyon szép! Tágas öltözők, tiszta levegőjük egyenesen üdíti -az embert. -Itt nagyon nagy súlyt helyeznek a | levegőre, a szellőző készülékek pompá­san működnek s a gumi. padlót alulról fűtik, úgyhogy még felfázni sem lehetne. Micsoda technika! ... Hatalmas fürdőmedencék mellett megyünk el. Még a blazirt Bíró is elcsodálkozik: — Ilyen még nekünk sincsen az MTK.pályán. — Kapunk jövőre — mondja Sas, aki úgy látszik nincsen tisztában a pénz értékével. Elképzelhető, hogy játékosaink az egyik csodálkozásból a másikba esnek. A hatalmas tornateremben néhányan háncsból készült labdát rugdalnak futócipőben. A labdák nem nagyok, kétszerakkera, mint egy- teniszlabda. Nagyon fejleszt­heti a technikai tudást. Mások boxlabdákat ütögetnek. Megint mások a szomszédos szobában kvarclámpák fényében sütkéreznek, vagy hölég- kezelést kapnak. — Itt még megsérülni is élve­zet — mondja Szabó. — Ez igen, ezek az angolok nemcsak a lábukat edzik, hanem az egész testüket-. Náluk nemcsak sport, hayiem • testedzés is a fut­ball, a szó legnemesebb értelmé­ben — mondja Vincza lelkesülten. Felmegyünk a tribünre. Az első benyomás a magasból! — bizony — nem valami kedvező.'Min- den nagyon szép, de a fű — kopott! AZ ANGOLOK EDZÉSE M egváltosoii csatársorral vonul fel elle- niinlc Anglia — A Sporthirlap tele fon jelentése — London, december 1. Ma délután tartotta utolsó edzését az angol csapat. 3 órakor a Bushey- szállóból mezbe öltözve mentek ki a pályára. Itt az öltözőben gumitalpú cipőt vettek fel. Az edzés műsorán szkippelés, köte­lezés, rövid sprintek szerepeltek. Az egész tehát csak egy Whittaker mód­szere szerint való gyenge izomlazító munka volt. Labdának nyomát sem látták a játékosok. Este a Paliadium-színházba ment az angol csapat, ugyanarra az elő­adásra, amelyen a magyar fiúk is hivatalosak voltak. Az angol csapat edzése után öez- sZeüit a válogató bizottság és úgy határozott, hogy Westwood helyett Bowdent (é* nem Scottot, mint azt több lap tévesen irta) állítják be a csapatba, de nem balösszekötőbe — tehát Westwood helyére, — ha­nem jobbösszekötőbe. Balösszekötőbe Cgrter megy, aki teljesen „kétlábas” játékos. Az angol csapat végleges ösz- szeállítása tehát a következő: Tweedy —- Male, Catlin — Britton, Young, Kecn — Crooks, Bowden, Drake, Carter, Brook. Glohetrotter. Nem ilyennek képzeltük -a legendás angol gyepszőnyeget. Dehát, Angliá­ban is észrevehető a füvön, hogy de­cember van... Egyébként ez csak futbailpálya. Salakpálya nincs. így azután az em­ber szeme alig hiszi, hogy a pálya Mit csinált kedden a magyar csapat? A magyar csapat keddi mű­sora ez volt Londonban: Délelőtt: látogatás az Ar. senal.pályán, a mérkőzés szín­helyén és tisztelgés a magyar követnél. Délután 4 órakor: tea a Ion. doni magyar követségen. Délután fí óra: a Palládium, varieté előadásának megte­kintése. (Részletes jelentéseink kü. lön cikkekben.) 80.000 néző befogadáséi a alkalmas. Tudniillik a tribünök közelébb állnak a partvonalakhoz, mint otthen s ez valahogy' megsztikíti az egész képet. Lesétálunk a pályára. Vezetőnk, Mr. Allison, az Arse­nal ismertnevű igazgatója a kedves angol ember típusát képvi­seli. (Mert ez is külön típus.) Min­dent kedélyesen vesz, ezért nem ide­ges soha. A fényképészek sem ide­gesítik, akik állandó díszkíséretet al­kotnak mellettünk. A fényképészek =\M.-r ” M. Allison közreműködésére is igényt; tartanak. — Legyen szives, emelje fél a, kezét mondják neki — mintha éppen a pályáit mutogatná a ven­dégeknek/... Mr. Allison mosolyogva - enge­delmeskedik. Az egyik kapu előtt állunk. A fényképészek azonnal kiválogatják a játékosok közül Szabó Tónit és felszólítják, álljon a kapuba., Toldi a bal - felsösarokba vágja ,—- a sapkáját. Szabó Tóni ragyogóan homorítva fogja a sapkát. A fény-, képészek működnek. Azután is­mét Mr. Allisont kérik fel, hogy ölelje át Dietz dr..t. i Mr. Allison erre is hajlandó. Nézegetjük a pálya talaját. Sas szakszerűen topog. •— Nem mély — jegyzi meg. Valóban nem mély. További megjegyzések:-— Csöppet sem csúszós... — Csak itt-ott. kopott...-— Ha nem esik a mérkőzésig, jó lesz a pálya! ... Dietz dr. szövetségi kapitány az egyik 16-os táján sorakozó! vezé­nyel. Tanácsa dó-értekezletet akar tartani, ahogy már Parisban elhatározta. „Száraz edzés”-t. — No, fiúk, mit tennétek, há innen, a. 16-os sarkától szabad­rúgást ítélne ellenünk a játék­vezető? —/Ezzel a kérdéssel kezdi a „száraz edzés”, t. A játékosok hallgatnak. Azután I a % s Z EB D A ———— 3 A » xxvn. évi. 96. szám i-JüMcicsenszlov.) 3 33 0 ^.oám i 1§ • 1*1 ,/i - . (románt JMBm Jm fj|[ _ ^j|| ffifle * fiSj 3£ Hl |jjl ff Megjelenik: Z'L dinár (JligaszU % m ifi szerdán és szombaton 20graschen (oszt.) M || II jjp^ Wl .,*******—*—mSm rr»oelaoriiítb#a , L— ír. IpgSgi 3 ®1| ® S/.erke*it6séir kiadéliiva­Oluzoruiebis . , -.S» L JsjfflF Mg |S M MM j|| ff ^ ul. Budape.t. Vili. RSktC Németomáxbao , 15 PL J* liP W SíUárd-utca I. u. ni. em, Amerikában , ' IC ® M / Telefon: mm n i ||1| Sasrksnsttoéf I—III—J> ElMltetéal ára negyedéire; lljk Kledóhlretal .... 1—SÍI—TI »7» p. Ansitrlábe fffj (c,ak áélulán • óráit) í P. Éacakantrrikiiiia I P. ___________________ Lerélcím: ■B MMBMMHÉr Budapeat 12.

Next

/
Thumbnails
Contents