Sporthirlap, 1937. január (28. évfolyam, 1-9. szám)

1937-01-02 / 1. szám

ma% g-----------"------------ i|L)j|piBPr—--------------------------------------- --- SZOMBAT fl ra BÉL fül, g ^^ffflffffr ffl ; ^ _ 1 1937 január 2. ™™——■ A ll Jjga^$k ISK^Ím XXVIII. évi. í. szám 1.20 Mc (csenszlow.i jáffs&r .n 0 Jf)|| n| W 6Í3J____(román) MBT II 11 # Megjelenik: 21 /. dinár fiugoszl.) f| Hl ®. §1^' szerdán és szombaton 20 groschen (oszt.) 1 1 n & §£ P& flft —— Franciaországban , . 1__ír. ||I lB& lÉL Jffii $K BpP Szerkesztőség és kiadóbira­Ol aszországhan « , , -.80 1. JS9V ^Bg HB §1) 1B R |R HP M ^ ul: Budapest, VIII., Bőik Németországban ... 15 Pí. JsS$NF W ff )MLJ$? P& W * Szilárd-utca 4. sí. IIL em, ———Szerkesztőség: 1—413— 99 _,,,. ... . .. H RB Kiadóhivatal........... 1—339—77 El őfizetési ára negyedévre: jgj ^HMHr M Belföldre 2.70 P. Auaztriába M Csak dé,ulán * 6rál* 3 P. Északamerlkába 4 P. V^jlPj*1' ._____________________________________________________________________________ Levélcím: kü lföldre mmwmMBanoMKHmBmsgíSEiMBBBBiKíjmwoMMBBWOwnBOMmoMmoooMmooBnwwommBBiBBwowomomBWMHWimHBBWMnPMmmgaHmagMmBMOBBii iiijimoit—bi—«i Újévi portyameccsén győzött a Hungária, a Bocskai, a Kispest és a Budai “11” ^ MG^érl£GS,Gíi Sszafoó Miklós részére a óivaialos amerikai meghívás Stankovits Szilárd: „Haladéktalanul összehívom a MASz nemzetközi bizottságát" — A Sporthirlap tudósítójától — Újév napján váratlanul elhunyt Sipőcz Jenő dr., Budapest főpolgár­mestere — A Sporthirlap tudósítójától — Szabó Miklós amerikai útjának ügye újév napján döntö fordulat­hoz érkezett. Megjött ugyanis Bu­dapestre az amerikai atlétikai szövetség főtitkárának, Ferrisnck távirata, amellyel megtörtént Szabó Miklós régen várt hivatalos meghívása. A meghívó táviratot a szerkesztőségünk címére küldte el az AAU főtitkára és annak szö­vege a következő: „INVITING SZABÓ SAIL JA- NUARY SEVENTH PLEASE DEPOSIT CHASE NATIONAL BANK NEW YORK OUR ORDER THREE HUNDRED DOLLARS FERRIS AMATHLETIC” Vagyis magyarul: „Szabó meg. híva. Január hetedikén kell hajóra szállnia. Kérjük, helyezzenek le­tétbe a newyorki Chase National Banknál rendelkezésünkre három­száz dollárt.” A táviratot Ferris J. Dániel, az Amateur Athletic Union, szó­val az amerikai atlétikai szövetség főtitkára írta alá. • Á távirat csupán megismétlése a már eddig is ismert feltételeknek, amelyek értelmében tehát Szabó­nak, illetve a magyar atlétikának 300 dollárral, körülbelül 1500 pen­gővel kellene hozzájárulnia az utazáshoz. * Amint megkaptuk a táviratot, Stankovits Szilárdhoz, a Ma. gyár Atlétikai Szövetség elnökéhez fordultunk és ő készségesen fej­tette ki álláspontját olvasóink szá­mára az új helyzettel szemben. — A. hírt nagy érdeklődéssel és köszönettel veszem, — mondta a MASz illusztris elnöke — de mint­hogy a meghívás felett a nemzet, közi bizottság hivatott dönteni, tér. mészetesen nem tehetek mást, mint hogy sürgősen még holnap, szom­baton délelőtt összehívom hétfőre a nemzetközi bizottságot. A dolog sürgős, mert hiszen a döntésre és az esetleges elutazásra már csak napok állnak rendelkezésre. — Egyébként néhány dolgot meglepetéssel, sőt megütközéssel vettem tudomásul. így elsősorban csodálkozom, hogy miért nem egyenesen hozzánk intézték ezt a meghívást, de ennél sokkal fur­csább az, hogy a meghívás anyagi feltételei igen kedvezőtlenek szá­munkra. Ezelőtt már kétízben iyl küldtek nekünk meghívásokat és akkor ilyen hozzájárulást soha­sem kértek tőlünk. A 300 dolláros hozzájárulás rendkívül súlyos gond számunkra. Hiszen a MASz.nak ilyen célra, sajnos, nincs pénze és az elsősorban érdekelt MAC számára túlnagynak látszik ez az összeg. Nagy kérdés az is, hogy az OTT-nek van-e ilyen célra meg­felelő alapja. A nemzetközi bizott­ság mindenesetre lelkiismeretesen mérlegelni fogja a helyzetet és a lehetőségeket. Most arra vonatkozólag intéz­tünk kérdést Stankovits Szilárd­hoz, hogy mi a véleménye Szabó jelen. légi formájáról és amerikai „ esélyeiről. A MASz elnöke a következőket mondta: — Nem szívesen nyilatkozom erről a nehéz és kényes kérdésről, de az ügy érdekében talán mégis jó lesz, ha őszintén kifejtem véle. menyemet és aggodalmaimat. Szabó legutóbbi futása is arra mutat, hogy igen jó formában van, berlini fedettpálya-eredményét igen értékesnek tartom, de ezeket az eredményeket mégis nagyon nehéz ellenőrizni és összehasonlítani a normális viszonyok között elért eredményekkel. A tél mégiscsak rendkívüli időszaknak számít at­létikai szempontból és ilyenkor a versenyzők általában' nincsenek legjobb fői-májukban, tehát nagyon nehéz a berlini győzelem abszolút értékét megállapítani, hiszen a pálya hosszáról is igen sok válto­zatot hallottunk. — Amikor tehát megállapítom, hogy Szabó formája ma is igen respektábilis. túlzásnak tartanám, ha Sza­bót a világ legjobb formá­ban levő középtávfutójaként emlegetnők. Az amerikai fedettpályákon való eredményes versenyzéshez külön­ben sem elég a jó forma, ahhoz nagy gyakorlat és segítőtársak is kellenek. Hiszen — ha jól emlék­szem » a? európai futók közül Nvrmi*átfc m< ? a helyét az összedolgozott ameriakkal szem. ben. Az európaiak szereplését ál­talában balszerencse kísérte. — Mindez azonban természete­sen csak az én magánvéleményem, a végleges állásfoglalás — ismét, lem — a MASz nemzetközi bízott, ságinak a feladata. ve így áll Újév napján Szabó Mik­lós amerikai útjának ügye. Az ér­demes világrekorderünk útja elé tornyosuló akadályokat a jelek szerint — sajnos — nem lesz könnyű elhárítani a rendelkezésre álló néhány nap alatt. ‘ 5:0.RA GYŐZÖTT AZ ARSENAL! A SUNDERLAND KIKAPOTT Az angol bajnokságban Újév napján négy mérkőzés játszottak. Eredmények: Bolton Wanderers—Arsenal 0:5. Everton—Preston NE 2:2. Man­chester United—Sunderland 2:1. Middlesborough—W. B. Albion 4:1. Skót liga: Aberdeen—Dundee 3:1, Albion Rovers—Falkirk 1:4, Clyde—Parthic Thistle 1:0, Ha- milton Acad.—Motherwell 2:3, Herats—Hibernians 3:2, Kiimar- nock—St. Mirren 2:1, Queen of South—Dunfermline Athl. 2:1, Queens Park—Third Lanarck 1:2. Glasgow Rangers—Celtic 1:0 (Rangadó!!), St. Johnstone— Arbroath 6:1. A BÉCSI CSAPATOK PORTYA­EREDMÉNYEI: Az Austria Portóban játszott. Eredménye: Austria—Porto válo­gatott 3:2 (1:2). Az Austria a II. félidőben nagy fölényben játszott. A WSC a franciaországi Cler- mont Ferrandban az ottani csapat- ellen játszott és 12:1 (9:0) -ra győzött. AZ ADMIRA GYŐZELME KAIRÓBAN A bécsi Admira Újév napján 2:1 (2:1) arányú győzelmet ért el Kairó­ban Egyiptom válogatottja ellen. A FERENCVÁROS ÉS AZ ÚJPEST pénteki mérkőzéséről lapzártáig nem érkezett jelentés* Sipőcz Jenő, Budapest főpolgár­mestere régebb idő óta beteges­kedett már, tegnap délután be­■ fétkezett halála mégis várai­ul érte a közönséget. Szívszél- hűdás ölte meg a még csak 59 éves főpolgármestert. Harminc éve állt Budapest székesfőváros szolgálatá­ban. 1920 óta mint polgármester, 1934 őszétől kezdve mint főpolgár­mester állt a főváros élén. Sipőcz Jenőben a sport is nagy pártfogóját vesztette el Mint pol­gármester, elnöke volt a főváros Törvényhatósági Testnevelési Bi­zottságának. Innen intézte az isko­lai testnevelés ügyét, valamint innen indította a megvalósulás felé a főváros azóta híressé vált leventesportjának megszervezését. Az ő nemes, sportszerető gesztusá­nak köszönhető nagyrészt az új Millenáris-pálya létesítése, amely modernségében és tetszetős formá­jában egyike ma is legszebb sport­pályánknak. Mint a BSE dísz­Málta, január 1. Szakadó esőben, 12.000 néző előtt állt fel a Hungária a Rapidot 3:2-re verő Sliema Wanderers csapata ellen péntek délután. A Hungária összeállítása a követ­kező volt: Szabó — Mándi, Bíró — Zimonyi, Turay, Dudás — Sas, Miil- ler, Cseh, Kardos, Titkos. Az I. félidő változatos, szép játéka magával ragadta a nézőközönséget. Kardos góljával l:0-ra vezet a Hungária. A II. fél­időben egyre nagyobb fölénybe került a magyar csapat és Agde, január 1. Kispest csapata Újév napján a francia amatőrkupa döntőjének egyik résztvevőjével, az Agde csa­patával játszott és győzött. elnöke is tevékenyen működött közre a sport közvetlen szolgálatá­ban. A BSE számos vándordíjban örökítette meg most már halott díszelnökének hervadhatatlan érde­meit. Sipőcz Jenő a sport javára a legnagyobb, legnemesebb és leg­maradandóbb működését a Nemzeti Sportuszoda létesítése körül fej­tette ki. Az ő megéi’tő sportfel­fogása tette lehetővé, hogy a fő­város rl'entmondás nélkül fizette ki a Nemzeti Sportuszoda létesítésé­hez megszavazott 1 millió pengőt. E világhírű sportintézményünk életrekeltése körül szerzett érde­meiért már egyedül is megérde­melte a sporttársadalom leg­mélyebb háláját és tiszteletét. Az alkotó, a sportért is oly megértőén működő főpolgármester ravatalára a sport társa dalom is őszinte nagy részvéttel teszi le a kegyelet koszorúját. Cseh közelről lőtt második gólja bebiztosította a kék-fehérek győ­zelmét. 2:0! A fiúkat nagyon ünnepelték a mér­kőzés után. A legjobb volt Biró, Zi­monyi és Kardos. A fiúk mind jól vannak, a további program: 3-án a Hibernians ellen, 6-án a Rapid ellen és 10-én Málta válogatottja ellen ját­szik a kék-fehér csapat. Az előmérkőzésen a Rapid 7:1 (2:1) arányban győ­zött az St. Georges ellen. Ezt a csapatot a Hungária 6:0-ra verte. Agde csapata ellen szép játékkal 4:1 (3:1) arányban győztünk. A gólok közül Serényi kettőt, Déri és Ujváry egyet-egyet lőtt. Kispest A Hungária 2:ö-ra győzött a Rapid­verő Sliema Wan­derers ellen! Hungária-Sliema Wanderers 2:0 (1:0) — A Sporthirlap távirati jelentése — Kispest is győzött — A Sporthirlap távirati jelentése — » f. rj I

Next

/
Thumbnails
Contents