Sporthirlap, 1937. február (28. évfolyam, 10-17. szám)

1937-02-03 / 10. szám

flra12 fin. 1.20 Kcccsensziov.) • iái .... (román) dinár augoszi.) 20 groschen (oszt.) Franciaországban , , 1.— fr. Olaszországban . . , —.80 1. Németországban ... U Pl. Amerikában . > . » • 4 C. ElStizetéaz ára negyedévre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába S P. Északameri kába 4 P. Egyéb küllőidre 8.50 P. SZERDA 1937 február 3. XXVIII. évi. 10. szám Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. az, III. em. Telefont Szerkesztőségi .... 1—413—99 KiadOhivatal: .... 1—839—77 Csak délután 8 óráig Levélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. Sárosi a Budafok el len-középcsatár! lesz a hölgy műkorcsolyázás szaba­don választott része, azonkívül megkezdik a férfi kötelező gyakor­latokat is. (Terták és Kertész a rajtnál.) A sífutóversenyben nem vesz részt mazyar. R. ietesfelik... A badeniping-pong világbajnokság második napja Ma ovöznek a magyar Ié az usa ónén 5:4! a lengyelek ellen 5:3 Sa«S a mi lányosai (A Sporthirlap telefonjelentése.) Zell am See, február 2. Zászlódíszben pompázik Zell am See. Az V. téli főiskolai világbaj­nokság nagy esmény itt. Az időjárás kedvező, az éjjel is havazott. Hőmér­séklet: mínusz 4 fok. Alexopulos Caesar dr., a görög csapat vezetője hétfőn este felkereste a rendező bi­zottságot. — Az olimpiai ligetből hoztunk földet és babérágat, — mondta — nagyon szeretnék, ha a rendezőség a babérággal koszorúzná meg a győzte­seket. Az osztrák rendezők nagy örömmel fogadták az ajándékot és a tervet. Mindjárt el is határozták, hogy a győzteseket ezzel a babérkoszorúval megkoszorúzzák. Ma reggel volt az ünnepélyes meg­nyitás. A résztvevő 16 nemzet kép­viselői már korán reggel összegyűl­tek, hogy a zelli tó partján rendezett fel­vonulásban részt vegyenek. A menet élén pinz- gaui nemzeti viseletbe öltözött zene­kar haladt, utána következtek a részt­vevő nemzetek csoportjai, a francia betűrend szerint. A sorrend ez volt: Németország, Finnország, Francia- ország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Svájc, Csehszlovákia, Ju­goszlávia és végül Ausztria, a ven­déglátó állam. Nagy taps fogadta a felvonuló csapatokat, így Magyar- országot is. A felvonulás után a CIE nevében megköszönték az osztrákoknak a szi­ves meghívást, majd Rehrl dr., Salzburg tartományfő­nöke a játékokat megnyitódnak nyilvánította. A résztvevő versenyzők nevében Schmidt Hellmuth osztrák főiskolai világbajnok mondta el az ünnepélyes esküt, amely alatt fefutott a főár- bócra a CIE lobogója „Ó, te Auszt­riám” hangjaira. Ezután elvonultak a csapatok és délelőtt már megkezdő­dött a világbajnokságért folyó küz­delmek sora. * A főiskolai világbajnokság meg­nyitása után összeült a sportbi­zottság. A magyar Rajczy Imre dr. elnökölt. Megvizsgálták az iga­zolásokat, egy-két kivétellel rend­ben is voltak. Délelőtt fél 11 órakor volt az Millenáris-pálya Thököly ütés Szabó József-u.sarok Február 7-én, vasárnap délután 3 órakor FEREHCVflROS­BÜDAFOK Nemzeti Bajnoki mérkőzés első sportesemény, megkezdődött a korongtorna. Az első mérkőzés az osztrákok fölényes győzelmét hoz­ta. Ausztria—Franciaország 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) A magyar Jeney Zoltán vezette t mérkőzést, amelyen Seidler (2), Hofbauer és Heim ütött gólt. Délután sor kerül a női mükor- csolyázás szabadonválasttott gya­korlataira. Négy versenyző indult, a magyar színeket Imrédy Magda képviselte, aki otthon nagyon ré­gen indult egyéni versenyben: in­kább a párosra gyakorol. Annái kellemesebb volt a meglepetésünk, amikor este kiderült, hogy a kötelező gyakorlatok során a második helyet érte el Imrédy Magda. A kötelező gyakorlatok után ugya­nis ez a helyzet: 1. Landbeck osztrák 790.2 pont, 2. Imrédy Magda magyar 726.1, 3. Bossatroix francia, b- Sivice francia. b.nrédy Magda lezt mondta a verseny után: — Nem is vártám, hogy ilyen jól fog menni az iskola. Néhány nehéz gyakorlatom egészen jól si­került. Remélem, megállóm a he­lyem szerdán is a szabadkorcsolyá- zásban. Valószínű, hogy Landbeeket nem fogja megverni, de értékes helyezést szerezhet. Este pályára léptek a magyar korongosok is. Egy kicsit szurkol­tak a mérkőzéstől, de könnyen győztek. Igen rossz volt a jég. Magyarország—Csehszlovákia 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) A csapatunk így állt fel: Csák — Hubay, Fenesy •— Je­ney, Miklós, Gergely II., csere: Gergely I., Háray, Blázy. Nagyszerű mérkőzés volt. A magyar csapat állandó támadá­sokkal már az első harmadban el­döntötte a mérkőzés sorsát. Miklós szép gólja után Ger­gely II. és Blázsy volt ered­ményes. Utána már erősen lefékezett a csa­pat és a csehszlovákok is sokszor jutottak szóhoz, akkor azonban a szenzációsan védő Csák fogott mindent, A mérkőzés után kitűnő volt a hangulat a magyar táborban. Na­gyon bíznak a további sikerekben. (Szerdán pihen a csapat.) A mai síedzés közben kellemetlen baleset történt. Vajda, a Svájcban élő magyar egyetemista súlyosan meg­sérült, nem is indulhat a világbaj­nokságon. Csík Zsérit ma estére várjuk. Szerdán ... hogy Bácsalmási rosszul tet­te, amikor elindult Zsuffka ellen a válogatóversenyen. Neki, mint 1936-iki bajnoknak, elsőbbségi jo­ga volt az egyiptomi úthoz, ame­lyen apiúgy sem kell olyan jó ered­ményt elérni... Zsuffka tavaly alig ért el jó eredményt, Bácsal­mási viszont rekordot is ugrott. Minden számban a bajnokot viszik ki, Bácsalmásit méltán megillette volna a kiküldetés; .... Ihclgy Csapiár András, a kitűnő fiatal hosszútávfutó yisz- szavonul a versenyzéstől. Ezzel szemben Gömöri Elemérről, akiről tavaly keveset hallottunk, az a hír, idén igen jó eredményekkel fog kirukkolni. 3:55-re is lemehet 1500-on; ... hogy Csák Ibolya olimpiai bajnoknőnknek a Sporthirlap ha­sábjain megjelent panaszai vissz­hangra találtak. Állítólag a két újpesti egyesület érdeklődik irán­ta. Az egyik egyesület a kedvéért női szakosztályt szervezne, s en­nek vezetését is rábízná Csákra; ... hogy Rostási Ferenc, a gyorsan fel- és letűnt fiatal táv­futó nem igen versenyezhet a jö­vőben, mert a szervezete nincs egészen rendben. 12:2-RE GYŐZÖTT MÁSODIK PORTYAMECCSÉN A BTK Krakó, február 2. Az északon portyázó BTK, amely első mérkőzését vasárnap vívta a varsói kombinált ellen (9:8), Gyer­tyaszentelő napján Krakóban mérkő­zött. Erről a következő táviratot kap­tuk: Ma délután vívtuk második portya­meccsünket egy krakói vegyes csapat ellen. Kiss .kiütötte ellenfelét, Szabó, Kaltenecker, Petró, Csiszár, Szolnoki pontozással győzött. Oláh pontozásos vereséget szenvedett ellenfelétől. Vég­eredményben tehát 12:2-re győztünk. Vadász. HATVANHÉT VERSENYZŐ vett részt a keddi IV. osztályú kard­versenyén. Eredmény: 1. Pülöp MTK 6 győzelem, 2 vereség, 2. Prückler BSE, 3. Lichtmann MTK, 4. Gonda VÁC, 5. Durst MAC (mind a négy 5 győzelemmel és 3 vereséggel), 6. Hortobágyi MAC 4 gy., 4 ver., 7. Weisz dr. 4 gy., 4 ver., 8. Gotten- huber Debreceni BBVC 1 gy., 9. Bar- tos BEAC sérülése miatt feladta. A díjakat Klein Elek, a VÁC ügyvezető elnöke formás beszéd kíséretében osztotta ki. AZ ELEKTROMOS TE kedden délelőtt rendezte Latorcza- utcai- klubházában III. osztályú tőr­vívóversenyét, amelyen 24-en indul­tak. Részletes eredmények: 1. Hor­váth János Elektromos TE 7 győze­lem, 2 vereséggel, 2. Hennyey HTVK 6 gy., 3. Jeney HTVK 6 gy., 4. Ho- rányi Postás 4 gy., 5. Dagóczy BSE 3 gy., 6. Király HTVK 3 gy., 7. Lantos UTE 2 gy., 8. Walter Elek­tromos TE 2 gy., 9. Köröshegyi Pos­tát 1 gy. (Hétfőn, február 1-én kezdődött meg a Bécs melletti Badenben a 11. asztali teniszvilágbajnökság. A világbajnoki verseny egy hétig tart s a hét első felét a csapat­bajnoki küzdelmek foglalják le. Magyarország csapata kitünően kezdett,, mind a négy hétfői mér- kőzásét megnyerte. A Swaythling-serleg hétfői eredményei: Magyarország győz Németország ellen 5:0-ra. Belgium ellen 5:0.ra, Anglia ellen 5:0-ra, Csehszlovákia ellen 5:l-re. A továbbiakban: Ausztria—Jugoszlávia 5:3, Cseh­szlovákia:—Lengyelország 5:3, Ame­rika—Franciaország 5:1, Románia —Litvánia 5:3, Belgium—Német­ország 5:4, Anglia—Egyiptom 5:0, Lengyelország—Ausztria 5:4 (!), Csehszlovákia—Belgium 5:0, Ju­goszlávia—Románia 5:3, Amerika —Litvánia 5 :í, Csehszlovákia— Németország 5:2, Franciaország —Egyiptom 5:2, Ausztria—Né­metország 5:0, Litvánia—Egyip­tom 5:0, Amerika—Jugoszlávia 5:1, Anglia—Franciaország 5:3, Ausztria—Belgium 5:0, Lengyel- elország—Románia 5:2. A hölgyek a Corbillon-serlegért mérkőznek. A hétfői eredmények: Magyarország győz Belgium ellen 3:0.ra, veszt Németország ellen 3:Ó.ra. Amerika—Fsanciaország 3:0, Csehszlovákia—Anglia 3:2, Né- metonszág—Románia 3:0, Auszt­ria—Belgium 3:2, Anglia—Romá­nia 3:1, Csehszlovákia—Franeia- osszág 3:0, Amerika—Ausztria 3:(t Románia—Belgium 3:0.) # A keddi, második napon a ma­gyar férficsapat folytatja gyöze- lemsorozatát, a hölgyek — folytat­ták vereségsorozatukat. Mint vár­ható volt, a hölgyek — csapatban — nincsenek sehol, csak az egyé­niben szerezhetnek — némi sze­rencsével *— babérokat. A keddi napról az alábbi telefon­jelentést kaptuk: Baden, február 2. Az első nap 5:0-ás győzelmei után a második napon már nehe­zebben ment a győzelem a magyar férfiaknak is. Különösen Amerika volt ke­mény ellenfél, — az amerikaiak sokkal nagyobb ellenállást tanúsítottak, mint egy hete Budapesten, öt óra hosszat ártott a küzdelem. Ezen a mérkőzé­sen szenvedte el első vereségét Barna, akit McClur egyőzött le 21:13, 22:20 arányban. A 38 fokos lázzal játszó, erősen in­fluenzás Bellák is gyengébben sze­repelt ezen a napon. Kitűnőén ját­szik ezzel szemben Sós. Alaposan megszorította a ma­gyar csapatot a lengyel együttes is, amely ellen a világbajnokság ed­digi legszebb mérkőzését vívták asztali-teniszezőink. Barna itt már magára tlált és • mindkét mérkőzé­sét — az Ehriich ellenit is! — megnyerte. Egyéb újság: az osztrák csapatból kidőlt Liebster. (Sérve van.) Ez még jobban csök­kenti Ausztria esélyeit. Lietetert Göbel helyettesíti. A mérkőzések állandóan telt házak előtt folynak, s különösen a magyar és a csehszlovák csapat játékait kíséri nagy érdeklődés. Bár, mióta a magyar csapat 5 :l-r& simán megverte a csehszlovákokat, már csak az azokkal jött hazai szurkolók szoronganak az asztaluk mellett. * A magyar csapat keddi rész­letes eredményei a következők: Magyarország—Amerika 5:4 Sós—-Berenboom 13:21, 22:20, 24:22 (!!), McClure—Barna 21:13, 22:20, Blattner^Bellák 15:21, 21:15, 15, Sós—McClure 2I;7 (!), 19:21, 21:19, Beren­boom—Bellák 21:15, 14:21,21:12, Barna—Blat'tner 21:16, 19, Bel­(Folytatása a 6. oldalonJ Főiskolai korong­válogatottunk 3:0ás győzelemmel kezdte — A Sporthirlap tele fon jelentése —

Next

/
Thumbnails
Contents