Sporthirlap, 1937. április (28. évfolyam, 26-33. szám)

1937-04-03 / 26. szám

Üra12 fül. 128üc (csensziou. ® lei .... (román) 21/ dinár uugoszl.) ZOgrosctien (oszt.* Frandaorsiágban . , 1— fr. Olaszországban • , —.80 1. Káicetországban . > ■ 15 Pl. Amerikában . , > » 4 C. Eláfizelási ára negyedirrei Belföldre 2.70 P. Anaztríába 8 P. Északamerlkába 4 P. Egyéb külföldre 3.50 P. ■■■iBnmnmmndHaHnBnBHdiMBmHBHmdnHmmBmBBHnni SZOMBAT 1937 április 3. XXVIII. évi. 26. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VIIT., Rökk Szilárd-utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... 1—413—» Kiadóhivatal: .... 1—339—77 Csak délután 6 óráig Levélcím: Budapest 72. Posta fiók: 57. Ha d.n fél 5*kor DIlÁllfTC! "ff? Vb a Berlini utcában JL II UlJ U Ma JjjW HlJLP Lázár? Hámori? 99°/o! Pósa, illetve Laky áll készenlétben Egyébként: bécsi összeállítás és bécsi hangulat! — A Sporthirlap tudósítójától — A rangadó előtti, pénteki ed­zés egyben seregszemle is volt. Az első érkező — Lázár. Orvostól jön. Köhög és biceg. De: — Ha meghalok is játszom. Azután Hámori érkezik. Most Farkas Endre dr., az FTC volt neves atlétája ke- zeli a húzódását, — rövidhullá­mokkal. Csak szombat délután dől el majd — az újabb kezelés után, — hogy vállalhatja-e a já­tékot. Lázár játékára sem számít­hatnak teljes bizonyossággal a Ferencvárosban. Szükség esetén Lázár helyett Pósa, Hámori helyett pedig Laky játszik. Az irodában hallatlan izgalom, a telefon állandóan cseng, a helyi­ség állandóan zsúfolva van embe­rekkel. Óriási az érdeklődés a rang. adó iránt. Az ismerősök megrohanták a játékosokat jegyekért, a játékosok pedig a klubot. A klub nem rohan­hat meg senkit. Ő ad. Jó szívvel. De azért a legnagyobb bajok vannak. Egy úr már kétszer kint volt a pályán, — 1.20 P-ért — hogy egy ötvenfilléres jegyet kap­jon. Végül szörnyen boldog volt, mert megígérték neki, ha még- egyszer kijön, akkor kap. * (A játékosok hangulatát egyébként legjobban az a fiú fejezte ki, aki kérdésünkre fog­csikorgatva hallgatott. A töb. biek osztották a véleményét.) * FTC-pálya IX, Üllői-út 129 Április 4-én, vasárnap délután lél 5 órakor Ferencváros­Hungária rangadó mérkőzés, előtte fél 3 órakor Budai „11“-Elektromos Nemzeti Bajnoki mérkőzés Húszezer nézőt várnak, ha szép idő lesz. * A pénteki edzést száz ember nézte végig!... Szakadó esőben. * Kutast szerint a Ferencváros ma minden középeurópai klub­csapatot megverhetne, — de a Hungária mázlija kiismerhetet­len. Viszont ezen a pályán kapták cl utoljára a Hungáriát... * A hétfői, kecskeméti mérkőzés ügye még nem volt végleges pén­tek este. A kecskemétiek nem adtak vá­laszt még a Ferencváros levelére, amelyben Dietz dr-tól tették füg­gővé, hogy kit tudnak levinni és kit nem. ♦ A Ferencvárosban éppolyan ér­deklődéssel várják a Fodor-féle partjelző-kicserélési akció fejlemé­nyeit, mint maga a JT, amely pén­tek délután még nem tudta, mik Ismét teljes az Elektro­mos Lengyel is, Kolozsvári is játszik a Budai ellen — A Sporthirlap tudósítójától — Az Elektromos pénteki edzésé­nek érdekessége, hogy a szurkolóik és a vezetőség legnagyobb örömé­re Lengyel is és Kolozsvári is teljesen gyógyultan gyakorlatozott. Ez már azért is öröm a szurkolók szerint, mert Szuhai ellen bizony az egészséges Lengyelre lesz szük­ség. — Nagyon forró lesz a levegő már az elő'meccsen is, — mondo­gatták a játékosok — és nekünk lesz nehezebb dolgunk, mert a Fe. rencváros szurkolói a Budait fog­ják bíztatni, hiszen az Elektromos­nak még aligha bocsátották meg a Fradi elleni győzelmet. Schmidt edző aggályoskodik: — A Budai most nagyon együtt van. A portyán is igen jól játszot­tak. Nem lesz könnyű pontot sze. rezni tőlük. A Budai még benne van a veszélyes zónában és bizo­nyára nagyon fog küzdeni a pon­tokért. Valahogy azért majd csak leseit* L*. ■ _________ tu lajdonképpen Fodor dr.-nak, az NB ügyvezetőjének érvei a két kijelölt partjelző ellen ... A Ferencváros igazgatósága pénteken esti ülést tartott. V. Ke- menesy Sándor utána ezt mondta: — Az igazgatóság foglalkozott a partjelzők kicserélésének kérdé­sével. Leszögezzük azt, hogy a szabály szerint nem lehet nyilvá­nosan tiltakozni a játékvezetők kijelölése ellen, hanem a Nemzeti Liga útján, bizalmasan szoktuk a JT tudomására hozni, ha valame­lyik egyesületnek valami észrevéte­le van. A nyilvánosságravaló ho. zalai csak a megfélemlítés célját szolgálhatja. A Ferencváros igaz­gatósága elhatározta, hogy az NL- ben javasolni fogja, hogy most már szüntessék meg ezeket a sorozatos, nyilvános tiltakozásokat. • Utolsó játékoshír. Sándor Jó­zsef edző mondja pénteken este 10 órakor: — Lázár és Hámori játéka 99 százalékban biztosra vehető! VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKVEZETŐKÜLDÉSBEN URAK—Turul: Szél. — ZSC— Vasas: Bergida. — KFC—Fér. Vasutas: Szöllősi. — ZsTE — UMTE: Potecz. — TSC—Compak- tor: Aczél. — BTK—MÁV Előre: Polgári. — B. Magyarság— UVASC: Steiger. — Kelenvölgy— PSC: Szőke II. Ifjúsági: EMTK —SzAC: Markos. — BTK—ZSE: Kertész J. — V. osztály: FTC— MTK: Vogel R. — Budafok felső­város—Sütők: Sticzky. — BBFC —III. kér. TVE: Rózsa. — GSE —ÉMOSz: Várszegi. — Partjelző­változás: Phöbus—Szeged (szom­baton) : Kádár B.—Kovács D. — Nagytétény—Lódén FC: Moldová- nyi. — Drogisták—Váci Remény: Sessler Ákos. — Vidéken P. BÜSE —DVTK: Gombos. — MESE— SBTC: Ébert. Haladás-pálya, Szombathely Április 4-én, vasárnap délután fél 5 órakor Haladás­ul, kér.FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés ???KAIfDOS??? — A Sporthirlap ttidósítójától A Hungária összeállítása még pénteken sem volt végleges. Kar­dos kivételével ugyan az összes sé­rültek rendbejöttek, de éppen Kar­dos az, akinek a helyére legke- vésbbé akad tartaléka Schaffer- nek. Tegnap délelőtt orvosnál volt Kardos s az orvos megállapította, hogy a játékos állapota nem egé­szen megnyugtató. Ma, szomba­ton még egyszer megnézi Kardost s van rá remény, hogy Kardos mé­gis résztvehet a rangadón. Kardos esetleges pótlásáról még nem döntött Schaffer. Nagy lehe­tőségei azonban nincsenek. Csa­tártartalékja Szabó III., Pénzes, esetleg Zimonyi, de egyik sem je­lentene megnyugtató megoldást. Éppen ezért (ha csak egy mód van rá), Kardosnak vállalnia kell a holnapi játékot. Megjöttek a cseh* szlovák birkózók és győzni akarnak ma — A Sporthirlap tudósítójától — Pénteken esté megérkezett. a csehszlovák birkózóválogatott. A csapat a már hétközben jelzett összeállításban veszi fel a harcot a magyar birkózókkal. A pályaudva­ron a vezetőség és magyar birkózók nagyobb csoportja fogadta a ven­dégeket. Fleischmann Eugén, a csehszlo­vákok csapatkapitánya ezeket mon­dotta: — Nagyszerűen utaztunk. A csapat minden tagja remek formát mutatott az utolsó időkben. Remé­lem, holnap is bebizonyítjuk a prá­gai győzelmünk realitását. A JT nem teljesítette a Hungária kérését: maradtak a. rangadó eredetileg kijelölt partjelzői — A Sporthirlap tudósítójától — A Hungária megbízásából Fodor Henrik dr. csütörtökön a JT-től a rangadóra kijelölt két partjelző (Vogel Rezső és Sessler Vilmos) kicserélését kérte. A játékvezető- küldőbizottság pénteken késő este foglalkozott a kéréssel. Mint Koós Károly előadó mondta munkatár­sunknak : — A bizottság nem látta annak az okát, hogy más partjelzőket küldjön ki a rangadóra. Tehát ma­radt Vogel és Sessler. Szilaveczky Lajos dr.: Kabos feltétlenül vív az olaszok ellen! — A Sporthirlap tudósítójától — A Tersztyánszky. emlékversennyel kapcsolatban hír kelt szárnyra, hogy Kabos Endre olimpiai baj­nokunk edzéshiánya miatt nem akar résztvenni a versenyen. Sőt állító­lag ezt be is jelentette a szövetség­nek. Szilaveczky Lajos dr, a vívó­szövetség ügyvezető elnöke pénte­ken este határozottan megcáfolta ezeket a híreket. —- Kabos bejelentette nekem, — mondta Szilaveczky dr hogy fel­tétlenül résztvesz az olaszok elleni mérkőzésen. Állandó edzésben van, szorgalmasan dolgozik Santelli mesterrel és én remélem, már csak kitűnő egyiptomi és görögországi formája alapján is, hogy Kabos egyik legnagyobb erőssége lesz a magyar csapatnak. A versenyre egyébként a kor­mányzón kívül József főherceg is bejelentette megjelenését. Az olaszok csütörtök reggel jönnek. Tartalékot nem hoznak magukkal. Phöbus-pálya Újpest, Berlini -utca Április 3-án. szombaton délután fél 5 órakor Phöbus­Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents