Sporthirlap, 1937. május (28. évfolyam, 34-42. szám)

1937-05-01 / 34. szám

, ía SZOMBAT RP3 l2 INI. ' ^ ^ ____ 1937 máius 1. m X XV1I1. évi 34. szám i.20*cicsehsziou.t 0 «l w W ~ • lai ____(rontani ;^ClAl 1 1 E M Jr Megjelenik: TI- Űlnar nugoszl.t jjBjBfo.. W Ha Wfi^ szerdán es szombaton zo groscnen (oszui fi m ■ l M . ^ ® ——— Franci aortzágban . . 1— tr. ffifSjg |Í lil ifi fii Jf «P S«rkeíriís#« fa líladíhirs­Olaszországban • ■ —.80 i. MŰB&f Wfl H H A P ^ *»ls Budape.t. VIII.. R5U Ntoetorzzágban . . . 14 PL W| ff P* Szilárd-utca 4. «. IIL <m. Amerikában >.■•!& JB * Szerkeaztiség: .... 1—<13—93 Vl^ ' Kiadóhivatal (csak délután Etátlretéd ára negyedévre! Bel tóidra 170 P. Anaztriába óráig): ............. 1—339—, 7 » P. Eszakamerlkába i P. Levélcím: S.50 p» 72. 57. A belga-magyar DC-mérkőzésen Dallos győzött, Gábory vezet! A Phöbus elszántan készül a ma délutáni mérkőzésre, Stófián örül, hogy a Hungária ellen „búcsúzhat", csak Toros II. búsul, mert nem játszhat — A Sporthirlap tudósítójától —• A Hungária igazgatója beszél a királynéelőnyről, a fekete táb­láról, a bajnokságról, Csehről, vagyis a mai szombati Phöbus—Hungária meccsről — A Sporthirlap tudósítójától — Színhely: az egyik városligeti vendéglő. A vendéglőben Phöbus- játékosok és vezetők ülnek. A tel­jes bajnoki csapat van együtt. A hangulat a hét elejeihez képest ki­tűnőnek nevezhető. Amint Lunczer ár. megállapítja: — A Phöbusról is elmondhatjuk, amit Arany János mondott a far­kasokkal viaskodó Toldiról: „hogy­ha nő veszélye, nő a bátorsága”. Mentül közelebb jutunk a Hungá- ria.-mérközés napjához, annál el- szántabb lesz a gárda. Tényleg így is van. A betegek meggyógyultak (Szikár, Fekete), a „halottak” feltámadtak (Megye­ri, Wéber). Egy, csak egy legény szomorkodik az asztal végén: To­ros II. — Izomrostszakadásom van — panaszkodik — nem játszhatom. Most már nem nehéz „kitalálni" a Hungária elleni csapatot. A köz­vetlen védelem és fedezetsor a régi, a csatársort illetőleg pedig más „választék” nincs, mint ez: Béky, Szikár, Stófián, Turay II., P. Szabó. Halljuk az „öreget”, Stó- fiánt!... — Kénytelen vagyok, de most már valóban legeslegutolsó bajnoki •.mérkőzésemre beszállni. Nincs más megoldás. A Hungária ellen min­denesetre örömmel játszom. A legfiatalabb a „kis császár”, Turay II. ül mellettünk és így biztatja hivatali főnökét, egyben tani tómesterét, Stófiánt: — Fog még a főmérnök úr több­ször is játszani. Bár én úgy tud­nék „feccölni”, akkor biztos volna a szombati győzelem. I FTC-páiya IX, Üllői-út 129 Május 2-án, vasárnap délután 5 órakor Ferencváros Újpest rangadó mérkőzés, előtte 3 órakor Budai „ir-Kisuest Nemzeti Bajnoki mérkőzés Turay II. egyébként a legfixebb pont a csapatban. Hiszen Szikár is sántikált még a hét közepén, Törös gyógyíthatatlannak látszott, Stófián meg a kondícióját növelgette az esetleges „beszállás” esetére. Csak Turay volt „biztos”. És az ő küzdő- képességében bíznak leginkább a Phöbus hívei. A vacsora véget ér, Bányai edző „utóótele”, azaz megbeszélése kö­vetkezik: — Fiúk — szól a tarfejű edző —, emlékezzetek, mit ígértetek ne­kem az idény elején, az őszi baj. noki rajt előtt, az első ilyen össze­jövetelünk alkalmával?! Egy szó sem hangzik. Félve te­kintenek körül a játékosok. Csak a gyúró mormogja félig magának, félig hallhatóan: — A születésnapi ajándék! ... — Hát igen — folytatja Bányai. — Azt ígértétek, hogy az idén, az ötvenedik születésnapomra aján­dékul a bajnokságot harcoljátok ki Mintha mellbevágták volna a szavak a játékosokat. Döbbenetes csend következett, majd néhány fé- lősen hangzó szó repült a csendbe: — Hát, ha ígértük, igyekszünk is kiharcolni . . . Bányai érzi, hogy a húr a vég­sőkig feszült, nem is hangsúlyozza tovább a dolgot. A kondícióról és az életmódról beszél. Csak Béky, az örökké mókázó hangulatú jobbszélső tér vissza később a születésnapi ajándék dolgára, amikor így szólt az edzőhöz: — Vehetnénk is valami szü­letésnapi ajándékot Bányai úr­nak . . . Sötét este van már, amikor a já­tékosok megindulnak a város felé. Csoportokban igyekeznek a Hősök terének világító lámpái felé. Elka­punk egy mondatfoszlányt: — Soha még a három „nagy”.on kívül más csapat nem állt olyan közel a bajnokság megnyeréséhez, mint az idén a Phöbus . . . Elektromos-pálya Latorca-u Május 2-áD, vasárnap délután 5 órakor Elektromos-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 3 órakor BLK-TTE amatőr bajnoki mérkőzés DALLOS GYÖRGY, a DC-mérkőzés első napjának hőse. HUSZONEGYEN INDULNAK az UTE n. o. kardversenyén: Már­ton, Nedeczky dr., Élthes dr„ Posta dr. BEAC, Molnár DAC, Berti, Wal- ther Elektromos, Nagy dr., Száraz HTVK, Szórád, Korda, Pápay dr. MAC, Németh, Horányi, Bessenyi Postás SE, Dabóczy, Toperczer BSE, Bartos, Wesel Spárta AK, Lantos BIK-pálya ______Bndatok Május 2 áD, vasárnap délután ___ 5 órakor Bu dafok­Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés Soproni UTE. Újpesten a Tungsram kultúrházban rendezik meg vasárnap a versenyt. NYÍREGYHÁZÁN hadseregi vívóverseny volt. A kard- csapatbajnokságot a 12. Rákóczi-gya.- logezred csapata (Krasznay, Gulyási, Kacsó) nyerte, 2. 4-ik huszárezred, 3. Repülők, 4. Tüzérosztály. Az egyéni versenyben: 1. Krasznay 8 gy., 2. Kacsóh 6 gy., 3. Táncos 4 gy. Phöhus-pálya Újpest, Berlini-utca Május 1-én, szombaton délután 5 órakor Phöbus­Hungária rangadó mérkőzés, előtte 3 órakor Nemzeti-in. kér. FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés A kávéházban ülünk Kisfalvi Istvánnal, a Hungária igazgatójá­val, két kapucincr partján. Egé­szen természetes, hogy a Phöbus— Hungária mérkőzésről diskurálunk, helyesebben: mi kérdezősködünk és Kisfalvi dr. felel. Nem tartjuk fontosnak, hogy a kérdéseinket is ideírjuk, de annál inkább Kisfalvi dr. feleleteit. KIRÁLYNÉELŐNY... — Azt mondja a Phöbus, hogy királynéelőnyt ad a Hungáriá­nak. Hát kérem ... ha úgy elné­zem az ellenünk kiálló Phöbust, nem találom a királynéelőnyt. Solti lenne? Dehiszen Solti jó­formán egész évben nem ját­szott. A Phöbus ezek szerint minden csapatnak királynéelőnyt adott. Miért éppen a Hungáriá­nak adja ezt az előnyt? Nagyon sajnálatos, ha egy csapat leg­jobbja nem játszhat, de ez ve­lünk is előfordult. Ha Turay nem hiányzott volt ősszel öt-hat meccsünkön, ma már az egész mezőny a messze távolból néz­hetné a hátunkat... Ez a mér­kőzés nagyon nehéz lesz nekünk, de merek bízni a győzelmünk­ben. Minden poszton jobb játé­kossal rendelkezünk és ennek „ki kell jönni!” A FEKETE TÁBLA... — Teljesen egyetértek Schaffer. ral abban,, hogy a meccs előtt nem lehet rajzokkal készülni a köve­tendő taktikára. A mi csapatunk mindig a helyzethez szabja tak­tikáját,. Előre megállapodni egy szigorúan követendő haditervben, szerény nézetem szerint annyi, mint érettségire készülni úgy, hogy az ember egy tételt vág be s abban bízik, hogy éppen azt fogják kérdezni. Taktikára ter­mészetesen szükség van, ezt mi is tudjuk, de a mi taktikánkat a helyzet alakítja ki és nem a — kréta. Mindez azonban nem azt jelenti, mintha lebecsülném az ellenfél készülődését. Csak nem félünk tőle... A BAJNOKI REMÉ­NYEK ... — Kétségtelen, hogy ha ezen az akadályon sikerrel túljutunk, — tekintet nélkül a vasárnapi rangadó eredményére, — na­gyon közel állunk a bajnokság­hoz. És ez az egy, ami miatt kü­lönösen izgalmasnak tartom a Phöbus elleni meccset. Mert a Phöbus, ha győz és a Ferenc­város kikap, egészen együtt van az élmezőny. S ha mi — ne adja Isten! — kikapnánk például a Budaitól, még a Phöbus is baj­nok lehetne. Ezért van „éle” a holnapi meccsnek... (Ebben a pillanatban a szom­széd asztaltól átszól egy testes úr. Azt mondja Kisfalvinak: — lágyan doktor úr, ne viccel­jen. A Hungária nem vesztheti el ezt a meccset. Legalább négy gól van a két csapat között... Mondja azt, hogy rosszul megy a játék, és csak két góllal győznek... Mire Kisfalvi: — Nincs törvénybe iktatva, hogy nagyobb tudású csapatnak kell győznie. Hányszor láttuk már az ellenkezőjét! Mire a testes úr: — Jó, jó, uraságod kabaiista. Ez a meccs tuti.) CSEH MATYIRŐL... — Cseh Matyit sokan bántják — mondja dr. Kisfalvi, — és so­kan bántják igazrágíálanul. Alap­jában véve jó fiú, ha vannak is hibái. Azt mondtam n^ki tegnap: Matyi, csak azt kérem, hogy le­gyen kedved. Akkor nem kapha­tunk ki. Erre emlékezteti, hogy amikor szükség van rá, akkor min­dig kitesz magáért. Utalt az Uj- pest-meccsre, ahol pár perc is elég volt a győzelemhez, az őszi és ta­vaszi Ferencváros meccsre, ahol szintén megfordította a rosszul álló meccset s a legutóbbi Bocskai meccsre, ahol 3:2 után pillanatok alatt belőtte a negyediket. Cseh nagyon megkomolyodott az utóbbi időben és azt hiszem, hogy min­denki meg lesz vele elégedve, ha elnézik régi hibáit. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a KK-ban, nem felelt az igazgató úr. Még egy ideig elbeszélgettünk a bajnokság várható alakulásáról, s minthogy ebben a kérdésben nem tudtunk megegyezni, egyszerre kiáltottuk: — Főúr! Fizetni' t. ——————» KANKOVSZK­alelnök pénteken reggel fél 8 óraikor elutazott Milánóba. Kankovszkv mint a FIBA főtitkára az EB egyik fő rendezője és ezért vált utazása már a magyar csapat elindulása előtt szükségessé.

Next

/
Thumbnails
Contents