Sporthirlap, 1937. augusztus (28. évfolyam, 61-68. szám)

1937-08-04 / 61. szám

Második kiadás ­ára12 mi. lnne (csshszloo.) Old .... (román) 2* *A dinár üugoszi.l ZOgroscnen (oszt.) Prandaorazágbu . ■ I.— tr. Olaszországban . > , r-JO 1. Németországban ■ ■ > 15 Pl. Amerikában • . « • í C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre 2.70 P. Aoaztriábe I P. Észak amerí kába 4 P. Egyéb külföldre S.50 P. VI mii III ...................a———d SZ ERDA 1937 aug. 4. XXVUL évi. 61. szám. Megielenik: szerdán és szombaton Szer kesztőség éa kiadóhiva­tal: Budapest Vili., RSUt Szilárd-utca 4. ti. III. ém. Telelőn) Szerkesztősig) .... 1—413—*• Kiadóhivatal (csak délután $ óráig;).................. 1-S39-7T Le vélcím) Budapest 72. Postafiók: (7. MA A VA TÁ S! A MAC-m. kér. T VE vízípólómérkőzést már az új uszodában rendezek meg Maf szerdán délben 12 órakor Kelemen Kornél dr.t az 07 7 elnöke avatja fel az uszodát A „N y i t o t tM hírei — A Sporthirlap tudósítójától — Rauchmaul Emil a Ferencváros új edzője „A fiúk jóbaráija akarok lenni"— mondta az új edző, az egykori B1C-játékos — A Sporthirlap tudósítójától — Annyi akadály és küzdelem után végre mégis eljutott a magyar úszósport a mai ünnepséghez: szerdán délben 12 órakor ad­ja át Kelemen Kornél dr., az OTT elnöke a margitszigeti nyitott versenyuszodát a hasz- . nálatnak. A Nemzeti Uszósport Alapítvány meghívta erre az ünnepségre Tas- nády Nagy András államtitkárt, a távollevő kultuszminiszter helyet­tesét, az úszószövetség vezetőit, a sporthatóságokat, a fővárost és a Közmunkatanács tagjait. • A megnyitó ünnepség műsorát kedden állapították meg. 1. Beleznai László dr., a MUSz elnökének helyettese felkéri Kele­men Kornél dr-t az uszoda meg­nyitására. 2. Kelemen Kornél dr. mond be­szédet, majd átadja az uszodát a használatnak. 3. A válogatott úszók (hölgyek és férfiak) egy hosszt úsznak. 4. Rövid vizipólób emutató (a válogatott csapat tagjainak rész­vételével). Utána már a Nemzeti Sport­uszoda — többi sportolója is használhatja a nyitott medencét. * Komoly vizipólómérkőzést (ez lesz az igazi főpróba) csütörtökön este rendeznek a nyitott uszodában. A vizipólóbajnokság helyezéseinek szempontjából fontos MAC—III. kér. TVE bajnoki mérkőzést rendezik itt meg. * Látási próbát tartottak tegnap. AB) tribünre munkásokat ültet* tek fel és biztatták őket, hogy mondják csak meg őszintén, lehet-e látni a helyükről. — Nagyon jól látunk! — volt az egyhangú válasz szélről és kö­zépről, alulról és felülről egy­aránt. * Szerdára készül el teljesen az átjáró '£a fedett uszoda öltözőiből a nyi­tott medencéhez). Ilyenformán elesik a „sátormegoldás’'. — Eleinte arra, gondoltunk, hogy a versenyzők sátorban fog­nak átöltözni úszómezben — mond­ja Balogh László dr. — De sokkal jobb ez a megoldás. A Nemzeti Sportuszoda öltözőiből pár lépés­nyi út vezet az új medencéhez. * Kedden egész nap voltak kint a szigeten úszószövetségi vezetők, úszók és vizipólózók. Úgy újságol­ták egymásnak: — Már 120 cm víz van benne! Aztán: — Már 121! Jó hideg! örülnek majd a németek! A legszívesebben talán hazavit­tek volna egy kicsit az első vízből Lepréselni, emlékbe. * Ma tulajdonképpen „házi” meg­nyitás lesz meghívottak előtt. Az igazi avatás, az ünnepélyes, amelyet a nagyközönség előtt tartanak meg, később lesz. Magyarország második lett a lovaspóló EB-n F ranciaország mögött Hamburg, augusztus 3. A lovaspólózók Európa-bajnoksága véget ért. A pompásan lendületbe jött francia tiszticsapat legyőzte a ma­gyarokat 13:8 arányban és ezzel az Európa-bajnokságot megnyerte. A jövő évi Európa-bajnokság Párás­ban lesz, a következő újra Hamburg­ban. SZEDER SZERZŐDÉST BONTOTT A BUDAFOKKAL ÉS AMATŐR LESZ Szeder, a Budafok balszélsője szer­ződésének felbontását kérte a Buda­foktól. Érre a játékosnak — mint értesültünk —, szerződésben biztosí­tott joga volt és a Budafok vezetősé­ge nem is zárkózott el a barátságos elválás lebonyolátásától. Úgy értesültünk, hogy Szeder nem szerződik egyik profiegyesülethez sem, hanem kérni fogja visszaamatő- rösítését és amatőrként az egyik cég- csapatban fog játszani •>— a kiválási idő eltelte után, A Ferencváros vezetői, Springer Ferenc dr. vezetésével, kedden este megjelentek az MLSz elnökségénél, hogy annak segítségét kérjék a KK-döntő kijelölésében. Fischer Mór — ezúttal nem mint KK- elnök, hanem mint az MLSz el­nökségének tagja, azonnal felhívta az olasz futballszövetséget, ahol azonban — senkit sem talált. Ezért a KK-döntő ügye mára, szer­dára maradt. Ma fogja Fischer Mór megtár­gyalni Barassival, az olasz szövet­ség főtitkárával és Violával, a La- zio magyar edzőjével (akit elnök­STRHUB SPORT uj cím.! gróf Tisza istváa-B. 16. (Bálvány-utca tarok) sége felhatalmazott a megállapo­dásra), legalább a budapesti mér­kőzés időpontját. Springer dr., a Ferencváros ügyvezető-elnöke erről a következőket mondta: — Ha választhatnék szeptember 5 és 12 között, , okvetlenül az utóbbi napon játszatnám a buda­pesti meccset, mert akkor már három bajnoki mérkőzésen túl lenne a csapat, tehát jobb formá­ban állhatna ki a Lazio ellen. A Ferencvárosnak máris nehéz­ségei támadtak azokkal a csapatok­kal, amelyekkel a KK-döntők nap­jain bajnoki mérkőzése lenne. Bár még egyáltalán nem biztos, mikor lesznek a KK-döntők, tehát melyek az elhalasztandó bajnoki mérkőzések, az esetleges érdekeltek túlságosan nagy anyagi követelésekkel álltak elő. A Ferencváros ezek ellen is az MLSz védelmét akarta kérni, de azután kiderült, hogy erre nincs szükség, mert ilyen esetekre már régen felállították az úgyneve­zett „jóvátételi bizottság”-ot, amely megállapítja a kártérítés összegét, ha a felek nem tudnak megegyezni. * Az MLSz-ben tett látogatás után a Ferencváros vezetői folytatták a már hétfőn megkezdett tárgyaláso­kat az időszerű kérdésekről. Ezek közül a legfontosabbat, az új edző szerződtetésének kérdését vették előre. Este 10 óra után a Ferencváros vezetősége és az új edző, Rauchmaul Emil aláírta a szerződést! Egy perccel később Springer Ferenc dr. már indokolta munka­társunknak a vezetőség választá­sát: — Rauchmaul Emil okleveles mérnök, 16 esztendős férfi. Lehig­gadt, nyugodt, szerény ember, aki­nek futballtudását általában min­denki elismeri. A BTC játékosa volt. Fedezet'. Csatárt is játszott. Játékosmultja, egyénisége alkal­massá teszi arra, hogy a Ferencvá­ros gárdáját kezébe adjuk. Biztosak vagyunk abban, hogy Rauchmaul Emil veeztésével a Ferencváros újabb sikerek felé haladhat. — Mielőtt döntöttünk volna, ala­posan megfontoltuk, hogy leit vá­lasszunk a jelentkezők kóznl. Rauchmaul Emil edzői mű. ködése érdemelte ki legin­kább bizalmunkat. 1925-ben kezdte meg működését Kattowitzban, ahol Öt esztendeig kitűnő eredménnyel edzösködött. Olyan elismerésben volt része ott, amilyen kevés külföldön működő magyar edzőnek jutott ki osztály­részül. Visszatérve Budapestre, a BTC futballcsapatát akarta — amatőr alapon — újra régi szín- vonlrá emelni, de ez természetesen az akkori viszonyok miatt nem si­kerülhetett neki sem. Rövid idővel később a Bocskaihoz szerződött. Illetve sezrződést még nem írt alá, de elutazott a debreceniekkel egy afrikai portyára. Onnan vissza­térve, a Bocskai Athénben játszott az Enossis csapatával, s azt meg­verte. A görög klub vezetői tár­gyalni kezdtek Rauchmaullal, hogy maradjon náluk. A Bocskai anyagi helyzete nem volt rózsás. Sőt!.. Megmondták őszintén Rauchmaul- nak, hogy nem tudták biztosítani neki azt a jövedelmet, amiről in­dulás előtt szó volt. Rauchmaul az Enossis edző­je lett.„ — Két esztendeig maradt Rauch­maul Görögországban. 1933-ban ismét Lengyelországba, majd Nagytapoclsányba szerződött, az. tán a Prostejov edzője lett s a csapatot a KK-ba segítette. Azután ismét hazatért. Tatabá­nyán edzösködött, augusztus 1-én járt le a szerződése. — Egész nap rendelkezésére fog állni a klubnak, tehát nemcsak a profijátékosokat, hanem az amatőr FTC csa. patát is irányíthatja, nevel­heti. Sőt, azonnal kezébe veszi a tehet­ségesebb kölyökjátékosokat is. — Nem halaszthaljuk tovább az új edző szerződtetését, mert Sándor Józseftől nem várhattuk tovább, hogy polgári munkája ro­vására folytassa az edzösködést. Mindenesetre igen nagy hálával és elismeréssel tartozunk neki, aki szívvel-lélekkel állt az edző nélkül maradt Ferencváros rendelkezésé­re 8 olyan úri módon vezette a játékosokat, hogy azzal egycsapás- ra a legkitűnőbb hangulatot te. remtette még a csapatban. Meg fogjuk találni a méltó formát Sándor József érde­meinek elismerésére. Rauchmaul Emil működése elé pe­dig a legteljesebb bizalommal és a legszebb reményekkel tekintünk. • Remeg a boldogságtól Rauchmaul Emil hangja, amikor pontosan öt perc­cel a szerződés aláírása után be­széltünk vele. Meghatottan mond­ja a gratulációnk után: — Nehéz most nyilatkoznom: hiszen alig néhány perccel ezelőtt írtam alá a szerződést a Ferenc­városhoz. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hiszen a mai Ferencváros felépíté­sében, szívében, bajtársias. ságában, összetartásában, sportszerűségében, küzdő­szellemben a régi BTC-re em­lékeztet. Aki pedi gismerte a régi BTC-t, tudja, mit jelent ez. Megkérdjük, íst en-e a játékoso­kat. — Amikor itthon voltam, termé­szetesen kimentem minden Ferenc- város-mérkőzésre és így jól isme­rem a fiúkat. Van, akit személye­sen is ismerek. Hádát például gye­rekkora óta, aztán találkoztunk mi már Kattowitzban is, ahol Háda Jóska az amaltőrválogatottal járt. Ezután a KK-mérkőzésekről beszél az uj edző. — Az Austria ellen játszott utolsó mérkőzésen határtalan lelke, sedéssel küzdött a csapóit. Ezzel ma­gyarázom a győzelmet. Bizony a Vienna ellen még nem ment ilyen jól a játék... Míg beszélgetünk, jönnek a fe­rencvárosi szurkolók, akik a ká­véházban lesték az új edzőről szóló híreket. Mind-mind üdvöz- lik Rauchmault, szorongatják a kezét, az edző pedig moeol^ni

Next

/
Thumbnails
Contents