Sporthirlap, 1937. december (28. évfolyam, 95-102. szám)

1937-12-01 / 95. szám

. . - ■ ftra12 mi. 1.20 ic ícsensziov.i • isj .... {román) 21/ dinár augoszi.) 20 grascoen {oszt.) Franciaországban . . 1.25 fr Olaszországban' , —.80 L Németországban .. < 15 Pf. Amerikában . , .4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre 2.70 P. Ausztriába 8 P. Eszakámerikába 4 P. Egyéb külföldre S.50 P. SZERDA 1937 dec. 1. XXVUL évi. 95. axám. Meg/eienik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. , VIII.. Rökfc Szilárd-utca 4. sz.- ITI. em. Telefon Szerkesztőség: .. 1—415—89 Kiadóhivatal (csak délután 8 óráig): ........ 1—839—77 Levélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. Usetiy és Zsamóczay nyilatkozik Ma: Sárosi III. Újpesten, Polgár az Üllői-útón... — A Sporthirlap tudósítójától A Ferencváros keddi edzésén a csapat minden tagja résztvett. Az edzésen főleg Sárosi III.-ról volt szó, aki a Törekvés ellen i>s való­színűleg játszani fog. Szerdán a Ferencváros két fron­ton játszik. Újpesten az Aschner- serlegért kiálló csapatban Sárosi III. lesz a középfedezet, a PTBSC ellen otthon játszó első csapatban pedig Polgár. Kiss is Újpesten játszik. Az üllőiúti jobbösszekötő még bizonytalan. Kedden este disznótoros uzson­nán vett részt a csapat — a Budai B-közép vendégeként. Rauchmaul edző vigyázott a — korai zárásra. Fellebbez a Bocskai: a Ferencváros elleni mér­kőzés megsemmisítését kéri —- A Sporthirlap tudósítójától — Debrecen, november 30. A „kiesési” rangadóra készülő Bocskai holnap a debreceni repülők ellen játszik edzőmérkőzést. A repülőknél több amatőrválogatott játékos mellett Orosz, Berecz és a volt Bocskai-szélső, Hevesi is játszik. Edzés után az egész csapat esküvőre vonul, mert Boros is be­lép a ..rendes emberek” sorába. Boros nászútja Győrbe vezet, meri Boros győri fiú és az ETO-meccsel kapcsolatban mindjárt meglátogat­ják a győri rokonokat. A vezetőség ma adta postára a Ferencváros ügyében a fellebbe­zést. Ez a fellebbezés inkább Vicze- nik ellen irányul, a Ferencvárosról már egész békülákeny hangon beszélnek Debrecenben. A pályán történt botrány tárgyalásán a Bocskai nem is képviselteti magát, mert az az álláspont a cívisváros- bán, hogy itt nem a Bocskait, hanem az MLSz szabályait sértet­ték meg. A Bocskai csak a mérkő­zés megsemmisítését kéri. De azért azt is furcsának találják, hogy három tárgyalás után még ki sem hallgatták a vádlottakat. Teleki ismét beteget jelentett- de nem törődnek véle. Lassan kezdik „Paját” elfelejteni Debrecenben... Nincs elnöki ülés... — A Sporthirlap tudósítójától — Keddi napokon már jóval 7 óra előtt nagy sürgés-forgás szokott lenni az MLSz előszobájában. Teg­nap este ennek semmi nyoma sem volt, sőt á mindig' elsőnek érkező Kenyeres Árpád főtitkár is csak fél. 8 után érkezett'meg. Bemegyünk és kérdést intézünk hozzá: A mai elnöki ülés végleg el­marad ? •— Igen, — feleli. (Az Usétty—Záarnóczay ellentét miatt van ez.) A főtitkár tovább magyaráz: — Öt órától kezdve mostaniig tárgyaltam ' spoHügyekben', Most megnézem a postát, aztán .aláírok. Utána befejezem a mai munkámat. Innen egyik étterembe megyek, ahol Usetty elnök úrral és az el. nökség egyik-másik tagjával talál­kozom. . — Szóval olyan „fiók - elnöki ülés” lesz? A főtitkár mosolyog: — Máskor is • megcsináltuk ezt az elnöki ülés után. — Persze a mai megbeszélésről Zsarnóczay hiányozni fog?. A főtitkár erre nem felelt... MTK-pálya ygggjj December 5 én, vasárnap délután fél 2 órakor Hungária-Eleklromos Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 12 órakor Nemzeti-Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés Elutasították az Elektromos óvását a Kis­pest ellen — A Sporthirlap tudósítójától — Rom Márton NB-egyeshíró teg­nap este tárgyaHa az Elektromos óvását. Az Elektromos a 0:1 arányban elvesztett Kispest élleni mérkőzését óvta meg. A JT véle­ményezése alapján az egyesbíró elutasította az óvást, mert az ab­ban feltételezett szabálysértés nem történt meg. ORVOSI VÉLEMÉNY: Tavaszra ott lesz Cseh Matyi a csapatban! Meglátogattuk JBrüll elnökkel a beteg válogatottat — A Svorthirlav tudósítóidtól — Aki kijár a Hungária edzéseire, annak nem kell naptárra költenie. Ha a fiúk futócipőben lövöldöznek a pótkapura, akkor kedd van. És valóban. A Hungária játékosai tegnap futócipőben lövöldöztek. A legna­gyobb hévvel pedig Szabó Tóni lö­völdözött mindaddig, amíg Schaffer észre nem vette. De észrevette és azt mondta Tóninak: — Mondja, pú maga? Csatár? Sokkal okosabban teszi, ha beáll a kapuba és véd. Majd a fiúk szóra­koztatják... Szabó megpróbált fellebbezni: — De Frédi bácsi kérem, én sohasem élvezhetek ? Folyton csak védjek? — Folyton, — felelte az edző s Szabó beállt a kapuba. Bosszúból azonban mindent lábbal védett. Már amit védhetett, mert Müller ezúttal is kifutotta szokásos edző- formáját és akkorákat lőtt, mint egy ágyú. Közben pedig kifogásta­lan magyarsággal káromkodott: — Hogy a .......... Hát látja, sz erkesztő úr, hogy milyen jól megy most? És meccsen ne adj Isten... — De miért? De miért? — Nincs önbizalmam... hiába... * Megérkezik Brüll elnök. Cseh állapota felől érdeklődünk. — Még nőm voltam nála... Most megyek innen... — Kérem, elnök úr ... Képtelen­nél képtelenebb híreket terjesztem nek Matyiről... Legyen szabad önnel'tartanunk Csehhez. — Nem bánom... De csak egy kikötéssel. Ha nem marad sokáig és nem kérdez tőle semmit. Nem szabad beszélnie Malyinak. Rendben van. Mandik Béla jön fehér papír­lappal a kezében. Az íróasztalán találta a Szent István kórház röntgen leletét Cseh Matyiről 1930- ból. A lelet teljesen negatív. — Ez biztató jel, — mondja az elnök és hozzánk fordul — hát mehetünk, ha tetszik ... Az elnök hatalmas kocsija öt perc alatt teszi meg az utat a pályá­tól a Zsidokórházig, * — - Ezt a két könyvet kérte Matyi — mondja Brüll Alfréd a kórház kapujában és mutatja a két köny­vet' ,.Az ember tragédiája” és „Cyrano de Bergerac”. Ezenkívül még két napilapot kap Cseh. Amikor benyitunk, vidám mosollyal ül az ágyában, örül az Öregnek és Józsi bácsinak. (Rólunk nem is szólva.) Sokat fogyott, mióta nem láttuk. Arca így sokkal markánsabb. De ettől eltekintve egyáltalán nem kelti a beteg ember látszatát. A kedélye meg különösen jó. — Tessék levenni a sálat, elnök úr, — mondja — mert kórházban könnyen meghűl az ember ... Fogadalmunk tiltja; hogy bármit is kérdezzünk Matyitől. Tehát ide jegyezzük a beszélgetést, ami közte és az Elnök között folyt le­— Hát elhoztam a két könyvet, fiam.. Nézd, milyen jókora betűk, kel van nyomta,tvu. .. — Nem rossz az én szemem, elnök úr... — Hogy aludtál? — Nem valami jól, de tűr- hetöen... — Elég. csend van itt? ■ — Hogyne.. — Étvágyad? .. ‘ — Remek. Ma már húst is kap­tám. — Bravó. Brüll Alfréd most az óráját nézi és a pulzusát méri Matyinak. Utána megelégedetten bólint: — Hetvenkettő. Nekem, ha a legjobban érzem magam, nyolcvan- négy... Uzsonnáztál már? — Igen. Tejet ittam. Elnök úr, kérem, szeretnék elmenni a csa­pattal téli útra... — Erről lebeszélnélek még akkor is, ha az orvosod engedné. Gondo­lod, hogy tudnál játszani? — Talán. A doktor úr ugyan azt mondjai hogy játszani egyelőre semmiesetre sem szabad. De leg­alább elmennék... — Nagyon lebeszéllek fiam.,.. Ez az út néni valami kellemes lesz... Ha Egyiptomba mennénk, az más... Te csak feküdj itt, ameddig kell, aztán majd elmégy néhány hétre üdülni... Cseh hallgatólag belenyugszik. Most hátradől, úgy látszik, kifá­radt a törökülésben. Most mégis szólunk hozzá: — Hát minden jótt Matyi. Meg­ígértük az elnök úrnak, hogy nem kérdezünk semmit, de azért egyet mégis széf élnénk hallani: mit üzen a fiúknak és a barátainak? Kicsit gondolkozik, aztáp: . . . . — Bocsánatot kérek mindönki­től, hogy most egy kicsit lazsálok... Beszéltünk Cseh László beteg­ségéről a kórház egyik orvosával, aki éppen a Hungária hívei közé tartozik s így élénk figyelemmel \ kíséri a kitűnő játékos állapotát. — Kérem, doktor úr.... — mond­tuk — szeretnénk tudni, hogy Cseh Matyi betegsége milyen ter­mészetű s mikorra várható gyó­gyulás. — A betegség mibenléte még most sem biztos. Kétségtelen azon­ban, hogy az eddigi vizsgálatok kedvező eredménnyel jártak s azok a hírek, amelyek súlyos betegség­ről szóltak, nem felelnek meg a valóságnak. Cseh néhány hét alatt rendbe fog jönni és tavaszra ját­szani fog. Ma délelőtt beszélget­tem vele, közérzése csaknem kifo­gástalan. Alig várja az időt, hogy újra barátai között lehessen. Reg­gel nem volt, láza, délben 37.3 volt. Megnyugtatok mindenkit: tavaszra ott lesz Matyi a csapat­ban. — Köszönjük, doktor úr. Ennek minden sportbarát örülni fog. Tabi László. NEM TÁRGYALTA kedden, este Nádas ö.dön a neki ki­osztott MAFC—MÁVAG-ügyet, mert Kerényi játékvezető nem jelent meg a tárgyaláson. A MASz intézőbizottsága keddi ülésén a terminusegyeztető értekezlet ha­tározatait elfogadta. Tárgyalta az IB Sáfrán Ferenc tanácstag javaslatát, hogy .ezentúl a ki­mért pályán folyó -futóversenyek­nél töröljék el az eddigi gyakor­latot, hogy futók sorsolás útján állapítsák meg a felállás sorrend­jét, hanem a sorsolás helyett ezentúl az erősségi' rangsor le­gyén a mértékadó. Vagyis a, jobb futó fusson a belső pályán, az utána következő a másodikon és így tovább.. A tárgyalást hosszú vita után elnapolták és a közel-' jövőben fognak a javaslat sor­sáról véglegesen dönteni. FTC-pálya IX, Üllői-út 129 December 5-én, vasárnap délután fél 2 órakor Ferencváros - Törekvés Nemzeti Bajnoki mérkőzés.

Next

/
Thumbnails
Contents