Sporthirlap, 1938. január (29. évfolyam, 1-9. szám)

1938-01-01 / 1. szám

nra12 mi. i.zo is ícseasiiou.i 6 Jbj .... (román) 2v dinár augaszi.) 20 grssciien (oszt. Franciaországban . . 1.25 fr Olaszországban . < —.80 L Németországban . . 15 Pl. Amerikában . . » , 4 C. E'öfizetési ára negyedévre: Belföldre 2 70 P. Ausztriába 3 P. Eszakamerikába 4 P. Egyéb külföldre 3.50 P. SZOMBAT 1938 január 1. XXIX. évi. 1. szám. Megieienik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. Vili.. Bökk Szilárd-utca 4 sz. ITT. cm. Telefon Szerkesztőség: .. 1—413—99 Eladóhivatal (csak délután 6 óráig): ............. 1—339—77 Le vélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. Dudás résztvehel a válogatott portyán Kozdődik a boxcsapatbajnokaág Meglátogattuk Cseh Lászlót a Mátrában Utolsó lapjait forgatja a Nyájas Olvasó az 1937-es év sporttörténetének, első lap­jait az új kötetnek. A régi kötet már polcra kerül, a többi mellé, s ezzel mindaz, ami tegnap még feszült várakozás, remény, izgalom, diadal, kudarc, örömmámor vagy csüggedés, újsághír, rádióriport, vagy személyes élmény volt számunkra, egyszerre múlttá, történe- lemmé válik. Az óév utolsó perceiben visszafelé lapozgatunk a most befeje­ződő kötetben, s mérlegeljük: bö esztendő volt-e 1937, vagy sovány? Sajnáljuk-e, hogy elmidt, vagy pedig kívánjunk magunnknak s a Nyájas Olvasónak jóval boldogabb új esztendőt? Ezúttal nincs okunk annyi panaszra, mint volt máskor. 1937 a sportvilág számára nem volt olyan bö ugyan, mint például 1936 — a tíz olimpiai aranyéremmel, — de nem volt sovány sem. A berlini olimpia sikerei és balsikerei egyaránt gyümölcsöket hoztak, s ha a magyar sport egyelőre nem kapta is meg mindazt, amit a berlini olimpián kivívott aranyérmekkel, Hetékesek és illetéktelenek sze­rint egyaránt kiérdemelt, 1936 óta a magyar sport útja mégis fel­felé halad legtöbb vonalon. Olimpiai sportágaink általában sikerrel védték meg ebben az évben is nemzetközi pozíciójukat, de az igazi nekilendüléssel, az év nagy meglepetésével a futball, pontosabban a profifntbaü szolgált, sportágaink nemes versenyében — hátsó, „nyomott” pozíciójából — egyszerre az élre szökve. Legnépszerűbb sportágunk túljutott válsá­gos évein, szakértő és lelkes vezérek munkája nyomán végre ered­ményekben is azt produkálta, amit a kiváló hagyományok s a magyar rátermettség alapján elvárhattunk tőle, de amire oly sokáig hiába vártunk. 1936 záróeseménye: a súlyos, 2:6-os londoni vereség után senki- sem remélhette ezt a fordulatot. De a futballisták tanultak a londoni leckéből, s ha elkésve is, de végre belátták, hogy változnak az idők, változnak az emberek, a felfogások, s ahogy a vívásban az egyezmé­nyes rendszer helyett jött a harci rendszer, a síben a támasztott krisztiánia helyett a lendületi ív, az ökölvívásban a „pötyögtetések” helyett az ütőerő értékelése, úgy a magyar futballban is megkapta (vagy visszakapta?) rangját a cél, a gól, az eredmény szolgálatának minden sportszerű eszköze: a hosszú, meredek passz, a gyors labda- átvétel, az „egyből” való továbbítás és a lövés. A magyar futball még nem hozta be valamennyi mulasztását, de a válogatott csapat siker- corozata, a Csehszlovákia elleni 8:3, a bécsi 2:1, az Európa-Kupa táblázatának élén elfoglalt előkelő hely s a Ferencváros KK-diadala olyan futballévet jelez, hogy ennél szebbet nem is kívánhattunk ma­gunknak. A magyar futball, a magyar futballisták nagy utat tettek meg előre ebben az évben. Visszahódították közönségüket s az Aus- tria felett aratott 6:1-es győzelem, vagy Sároei dr. hét gólja után már csak az általános jólét s a nagypálya kiépülésének kérdése, hogy lesz-e 1938-ban Budapesten sporteseménynek 50.000 főnyi kö­zönsége. Esztendő fordulóján csak annyit kívánunk a magyar sportnak: fejlődjön - erőben, gyarapodjon népszerűségben minden ága annyit, mini amennyit fejlődött, gyarapodott ebben az évben a futball. A futballnak pedig még szerényebben csak azt kívánjuk, hogy számára a világbajnokság éve is legyen olyan sikeres, mint 1937-ben volt. Már ezzel is bizonyára öregbíteni fogja népszerűségét a tömegek előtt s talán kiharcolja vele azt az általános elismertetést is, amely tehetséggel és szorgalommal kivivott sikerekért a nemzet valameny- nyi 'napszámosát megilleti. A SZÜRKETAXI SZERZŐDTETTE WEISERT (TSC) Péntek délelőtt a Szürketaxi szer­ződtette a SC fiatal jobbszélsőjét, Weísert (Weiser Béla műszerészgya­kornok, 17 éves múlt és a TSC neve­lése. A TSC kölyökcsapatában kez­dett futballozni, onnan került az ifi­csapatba, végül pedig a „nagy egy”- I be. Kölyök- és ifiválogatott is volt, Lsöt húsvéavasárnapján a BLASz kí­sérleti csapatában is játszott Buda­fokon. A mezőny legjobb emberének bizonyult. Kétlábas játékos, mind a jobb-, mind a baloldalon egyformán használható. Még nem tudni, hogy a Szürketaxi FCJben melyik poszton fog jtászani.) A Szürketaxi egyéb­ként szerdán megkezdi a tavaszi idényt. A Szőnyi-úti pályán a csa­pat itthonlévő tagjai edzést tartanak. (Hárman hiányozni fognak: Miklósi, aki válogatott, Odry, aki a Kispesttel és Kutasi, aki a Budafok FC-vel por- tyázik.) Usetty Béla dr., az MLSz elnöke egyenesen a miniszter­elnökhöz fordult ■■ azzal a kéréssel, hogy tegye lehetővé a ma­gyar válogatott futballcsapat kiküldetését Parisba, az 1938-as világbajnokságra Áz MLSz elnökének nagy nyilatkozata az új esztendőről — A Sporthirlap tudósítójától — Felkerestük Usetty Béla dr.-t. az MLSz népszerű elnökét, hogy megkérdezzük tőle: a magyar válogatott futball­csapat sikersorozatát és a Ferencváros KK-győzelmét hozó 1937 végén, mit vár 1938-tól, milyen tervekkel lép az új esztendő küszöbére? Usetty Béla dr. először a labdá­ra gói»port nagy nemzetközi ese­ményéről, a párisi világbajnoki versenyről beszélt, majd a ma­gyar futball legjelentősebb bel­földi ügyéről, az NBB felállításá­ról nyilatkozott. Végül mondott néhány sokat jelenítő szót a BLASz—JT ügyről is. A világbajnokság — A magyar válogatott futball­csapat — kezdte nagyjelentőségű nyilatkozatát Usetty Béla dr. — jelenlegi formájában Közcpcurópa legjobbjai közé tartozik, az pedig köztudomású, hogy a labdarugó­sport színvonala ma Középevró- pában a legmagasabb Minden okunk meg lenne tehát arra, hogy válogatott csapatunkkal résztye- gyünJc 1938-ban} a Párisbem ren­dezendő világbajnoki küzdelem­ben. Természetesen ennek nagyon súlyos anyagi feltételei is van­nak. Ezek a feltételek annyira súlyosuk, hogy a szövetség egye­dül nem is képes vállalni őket. Éppen ezért kénytelenek vagyunk a mi­niszterelnök úrtól, a vallás, és közoktatásügyi miniszter úrtól és az OTT elnökétől azt kérni, hogy segítsék a szövetséget abban a törekvés­ben, hogy a válogatott fut­ballcsapatot kiküldhesse Pa­risba. :— Ha ez a támogatás elma­radna, — sajnos, — kényszerítve lennénk a válogatott csapat kikül­detéséről lemondani. — Darányi Kálmán dr. mi­niszterelnök úrnak máris előterjesztettem kérésemet, •— folytatta nyilatkozatát az MLSz elnöke — és megkértem arra is, hogy mielőbb válaszoljon, mert az ügy már nagyon sürgős, hiszen ha kiküldhetjük csapatun­kat a világbajnokságra, akkor en­nek megfelelően kell megrendezni a Nemzeti Bajnokság tavaszi ré­szét,- s idejekorán megkezdeni n játékosok előkészítését is. — Meg vagyok győződve arról, hogy miniszterelnök úr, továbbá a vallás, és köz- oktatásügyi miniszter úr s az OTT elnöke teljesíteni fogják kérésünket, mert ők is át vannak hatva attól a tudattól, hogy a 'magyar sport­nak legnagyobb hatású és legszé­lesebb tömegeket vonzó ága nem maradhat el a legnagyobb küzde­lemtől, amikor talán sohasem lehetett olyan komoly reménye világraszóló siker elérésére, mint éppen most. Sokkal jobban örültem volna, ha neon lett volna szükségünk erre a támogatásra, ele enélkül most szó sem lehet a válogatott csapat ki­küldetéséről. Éppen elég gondot ad az is, hogy a szövetség létét a költségvetési keretek között bizto. sítsűk. — A magam részéről el sem tudom képzelni, — fejezte be (Folytatása a U. oldalon) Boldog újévet és sok sportsikerl kíván t. vevőinek S TRAUB PORT V., Tisza Istváiwi. 16. szasuziei (Balvány-u. sarok) T.: 180-262

Next

/
Thumbnails
Contents