Sporthirlap, 1938. február (29. évfolyam, 10-17. szám)

1938-02-02 / 10. szám

jrTOif/£ fiP$>A®- *1 J' • ' Árat2 6JSI . . . . (román l ti^K ÉT jP Megteiemk 2V dinár augoszl.1 I ^ynP STw » M M ||^ szerdán és szombaton 2C grascnen .őszi. i iíS^k^g 111 H, ||| *P* |» ;'í "™ '■ Franclaorízéghan 115 tr 1 WMF. fi ^|l M i|l ff W> Szerkesztés é* ktndóhlv^ Olaszországban -SOI | MKBff «■ Hm IM V» W ^ t*l: Badepe.t Vili Bükk Németországban . 15 Pt. | ím^T W W 1# “ jf S*i!árd atc* 4 “ 111 em­Amerikában . . 4 C. I ^d$0$ͧ&$r f|| W f Telefon .....-—~~ w jKM4^ Szerkesztőség: 1-413—99 ni Kiadóhivatal (csak délután Előfizetési ára negyedévre: a 7lm , , . , ,, _ . ■ ®P^ ffi® H 6 óráig)* ........... 1-339—ti Be lföldre 2.70 P Ausztriába gg iWMy ^jP I P. Eszakamerikába 4 P. Levélcím: Egyéb külföldre 3.50 P. ^Tfll^lh^lTTTrT^fnBWyffW2HnMKffiBBWBBBWWrtll!rnBWTTrHMdrWBWBgdMyBIIMBWnB~llTriflKllW®ff Budapest 72. Postafiók: 51. Joós Péter Sárosi dr. betegágyánál Zágráb, Mátraháza jelenti... ( f^¥WWW»¥W»WW¥W¥¥WWWkWW»k¥k»kW¥WWW Polgár a középcsatár, Sárosi III. középfedezet! — A Sporthirlap tudósítójától — A Ferencváros sportbizottsága kedden este 7 órakor kezdett tárgyalni Springer Ferenc dr. lakásán az Újpest—Ferencváros­in érkezés után felmerült kérdések­ről. Elsősorban arról volt szó, hogy kivel helyettesítsék Sárosi dr-t. Természetesen egyéb ügyek is sze­repeltek a napirenden, de két és félórás tanácskozás után mind­össze azt határozták el, hogy a szerdai kétkapus edzés után isniét összeülnek s a fegyelmi ügyekben csak altkor hoznak végleges dön­tést. Értesülésünk szerint csaknem bizonyos, hogy Sárost dr.-t Polgár fogja helyettesíteni a csatársor közepén s a középfedezet helyére Sárosi III. kerül. >Aé*«É»É>aia.a^^.a.a.A.a.A.r^^Yri¥(VV|Y|VlAMIU|.l SZABÓ ORVOSHOZ MEGY Izomfáidalmai vannak a Hun­gária kapusának Edzés a sár birodalmában — A Sporthirlap tudósítójától — A hungáriaúti pálya igen le­hangoló látványt nyújt. Már a be­járatnál bokáig gázolhat az ember a sárban s amint halad lejebb- lejebb, annál jobban elmerül. A sarat később latyak váltja feli majd pocsolyává hígul a talaj. Van azért néhány hozzávetőlege­sen száraz része is a pályának. De kell is legyen, mert különben hol passzolgatna a csapat, mely vasár­nap délutántól kezdve újra a baj­FTC-pálya ix, üiiői-út 129 Február 6-án, vasárnap délután 3 órakor Fe"euc?áros-Szeged iNemzeti Bajnoki mérkőzés, f lőtte t órakor Phöbns—Fnngáua Nemzeti Bainoki méikőzés nokság első helyén kW. * A vasárnapi eredmények hatása alatt a közhangulat jelentősen javult. Senki sem állítja, hogy a fiúk jól játszottak a Törekvés ellen, de idénykezdetnek a vasár­napi játékkal is beérték a hívek. A vasárnapi gyenge játékot külön­ben is jórészt a pálya terhére ír­ják. Hihetetlenül fárasztó yolt ez a mély pálya, ezt' egyöntetűen han­goztatja mindegyik játékos. * Szabó Tóni valami húzódást szerzett a két combjában. Bár edzést tartott, csütörtökön mégis orvoshoz megy, hogy megvizsgál­tassa magát. * —• Ha mindenki egészséges marad, — mondja Spéci — a Phöbus ellen nem változik az össze­állítás. Egy-két poszton tudnék használni jobbat, de nincs. Remé­lem azonban, hogy így sem kapunk ki a Phöbustól. A csatársornak — ha kifut a játék — akkor minden meccsen kell rúgnia 3—4 gólt. 4í — Ez a sár birodalma! — mond­ja büszkén a vörös Takács és hatal­mas csákányát undorral dobja a vállára. — Lesz itt még fű? —- Hajjaj! Tessék csak megnézni júniusra! Megnézzük. e A Húsvéti Torna ügye körül az az újság, hogy nincs újság. — Osztrák, vagy csehszlovák csapatot nem tudunk kapni, — hal­lottuk a Hunpária egyik vezetőjé­ből — viszont román, vagy jugo­szláv csapat Pestre hozatala nem lenne élniény. Még mindig bízunk valami komoly műsorban... Szép, szép a bizakodás, de talán termi és kéne valamit. A mátrai műfesiklás részidői! — A Sporthirlap tudósítójától — Mátraháza, február 1. A műlesikló verseny első futa­mában a táv egyharmad és két­harmad részénél mértük a részidő­ket. A táv első harmadrésze volt a nehezebb, itt több kapu volt. Először az „előfutók”, akik nem indultak a versenyen, menték vé­gig a távot. Iglói kitünően ment, részidői 29 és 42.4 mp. Sörensen elegánsan, remekül siklott: 27, 40.6. Hintermeyer az elején bukott, emiatt lett rossz az ideje. Következtek a versenyzők: Tassonyi Edőmér óvatosan ment. Részidői: 34.6, 49.8. A len­gyel Schindler közápfinoman tel­jesítette a távot, az elején bukott. Az első nagy lesikló Francion: remekül megy 25.8 és 36.6 után 57.8 az ideje, ezzel már el is dőlt a verseny. Szurkoltunk a magyar Demjén­nek. Biztosan ment. Enichlmeyer nagyon tud, részidői: 30, 42.8. Csik, nagy reménységünk, rögtön a rajt után bukott, ezzel nagyon hátul végzett. Kővári óvatosan, 33.2 é3 48 2-s részidőkkel l:ll-et ért el. Tassonyi Csaba kétszer bu­kott, Matuskovich egyszer. A svájci Kaesch, egyik legrokon- szénqvsebb versenyző (a magán­életben hadnagy) ezúttal nem fut­hatta ki legjobb formáját, hétfőn bukott, vállát fájlalja most. Rész­idői : 32.6, 46.4. Deczky 32.8 és 46.4 után l:10-re végez. A második futamban aztán már mindenki óvatos, alig egy-két ver­senyző javít. Francioli most is elegánsan siklik, de ő is óvatos. Részidői: 25.6 és 39. Vetélvtársa, Passet 27.2 és 39.2 részidőkkel 102-t ér el, Gy. I. Győztek és kikaptok a magyar birkózók Stockholmban — Telefonjelentésünk ..... Kedden este kezdődtek meg a nagyszabású nemzetközi szabadstí­lusú birkózóferseny küzdelmei a 3500 férőhellyel rendelkező Alvik- sportcsamokban. A verseny iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg. Ez érthető is, hiszen a két­napos versenyen egynéhány „vé­res” revánsmérkőzés is sorra ke­rült. A svédek nem tudtak bele­nyugodni abba, hogy a „világbaj. nokok világbajnoka”, Ivar Johans- son ősszel olyan csúfosan kikapott Riheczkytöl s azt sem nézhették jó szemmel, hogy Bóbis ugyancsak simán kivégezte nehézsúlyú re­ménységüket, Ákertind-et, Teiefoojelentésünk: Stockholm, február 1. Háromezer néző jelenlétében kezdődtek meg a stockholmi bir­kózótorna küzdelmei. A nézők kö­zött ott volt Gusztáv Adolf svéd trónörökös is. Eredmények: Félnehézsúly: Palotás veszt Fridell ellen. Kemény, de egyáltalán nem szép küzdelem. A svéd félnehézisúlyú olimpiai bajnok kezdeményez töb­bet és a 13. percben hídbetöréssel kétvállra kényszeríti a magyart. Nehézsúly: Bóbis győz Ackerlund ellen ponto­zással. Elkeseredett harc, a magyar ren­geteg akciót kezdeményez, Ackerlund jól védekezik. Bóbis szaltói nem si­kerülnek, de azért 2:1 arányú ponto­zással győz. Középsúly: Johansson győz Rihetzky ellen. Rihetzky meglehetősen gyáván viselkedik. Állandóan menekül nagynevű ellenfele elől, a 10. perc­ben szőnyegre kényszeríti őt Johansson, hídba kényszeríti. Tuss. 9 perc 56 mp. Pehelysúly: Tóth magyar győz tussal Forselius svéd ellen. Tóth rendkívül hevesen támad rögtön az elején. A 4. percben már szőnyegre viszi. ellenfelét és az 5. percben tussolja is. Egyéb eredmények:­Középsúly: Dátwiller svájci győz Andersson E. svéd ellen. , Félnehézsúly: Cadier svéd 1 perc alatt tussoL ja Kyburs svájcit. Holmstedt Leó 25 NEMZET A DC IDEI KÜZDELMEIBEN — A Sporthirlap telefonjelentése — Páris, február 1. Tegnap volt a nevezési zárlata a DC idei küzdelmeinek. Huszonnégy nemzet jelentkezett: huszonegy európai, két amerikai és Ausztrália. A huszonötödik a védő USA. Vár­ják Japán utólagos nevezését is... Az 1938. évi DC-mérkőzések részt­vevői : Az , európai zónában Anglia, Ausztria, Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, India, Írország, Jugo­szlávia, Lengyelország, Magyar- ország, Monakó, Németország, Nor­végia, Olaszország, Románia, Svájc, Svédország, Ujzéland. (Újonc: Románia.) Az amerikai zónában Ausztrália, Kanada és Mexikó. BUDGE GYŐZÖTT Adelaideban, az ausztrál bajnoki te­niszversenyen. Revánsot vett leg­utóbbi legyőzőjén, az ifjú Brom- wichen. Budge könnyen 6:4, 6:2, 6:1- re verte a fiatal ausztráliait- Á női egyesben szintén amerikai győzött. Bundy 6:3, 6:2 arányban verte az ausztrál Stevensont. FEBRUAR 6-AN nagy korcsolya bemutató lesz Deb­recenben. A bemutatón Erdős Klári is résztvesz. NÉGY FINN BIRKÓZÓ szerepel Berlinben a németek nem­zetközi viadalán. Siker azonban csak a könnyűsúlyú Reini számára ter­mett, aki tussal győzött Mucha és Giildemeister ellen. A váltósúlyú Virtanen pontozással kikapott Schá- fertöl, a középsúlyú 'Vecksten tussal kikapott Schrődertől és a félnehéz- súlyú Hárma pontozással vesztett Hamper ellen. Í *

Next

/
Thumbnails
Contents