Sporthirlap, 1938. április (29. évfolyam, 26-33. szám)

1938-04-02 / 26. szám

ára12 fül. 1.20 se tcsehsziou. • isi .... (romom 2'/ dinár uugosziA 20 groscnen (oszt. IFranelaoreíSgbaD . . 1.25 fi Olaszországban - . —.80 1 Németországban • • 13 Pf. Amerikában ■ < . 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre 2-70 P. Ausztriába t P. íszahamerlkába 4 P. Egyéb költőidre 3.50 P. IwBBKm ...................................................ti mii............... SZO MBAT 1938 április 2. XXIX. évi. 26. Mám, Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség éa kiadóhiva­tal: Budapest. Vili., EőkV Szilárd-utca 4. sz. III. «m Telefon Szerkesztőség: .. 1—418—>9 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig): ............. 1—833—77 Le vélcím: Budapest 72. Posta fiók: Sí. Kitől fél a kettőt rangadó négykaputa? Zsengellér is, Balogh is! V i g edzés Lf / p e s t e n STERNBERG: „Revánsot kell vennünk az őszi vereségért!“ — A Sporthirlap tudósítójától — Nagy mérkőzés előszele ülte meg az Újpest pénteki edzésének han­gulatát. (A szélről most általában sok szó esett Újpesten.) A multvasárnapi mérkőzésen sokan kifogásolták a szélsők já­tékát, a vezetőség azonban ren­dületlenül bízik Pusztaiban és Kocsisban. Sőt, Langfelder igazgató még haragszik is a szigorú kritikákra: — Miért nem veszik figyelembe a játékosok teljesítményének el­bírálásánál az irreális időjárást? Különösen a szélsőket rettentően zavarja az orkánszerű szél s pél. dóul szöktetésékríél jut ennek nagy szerepe. Nem lehet a labda irá­nyát, gyorsaságát kiszámítani. S ■majdnem ugyanígy valamennyi já­tékos teljestíményéré nagy kiha­tással van a szél. Sokkal rosszabb •minden más idöjárásbeli kellemet­lenségnél. A játékosok nem sokat beszél­nek a rangadóról. De kissé komo­lyabb a hangulat, mint máskor. Zséngéllér nem is hagyja szó nél­kül : & — Meggyógyultam, mit búsul­tok? Erre aztán általános derültség tör ki. Mire a pályára kimegy a csapat, már a szokott vidáman végzik a fiúk az előírt gyakorla­tokat. Zsengellér is, Balog is éppúgy, mint a többi. Balog még tráfál is: — Most már nem lesz tartalé­kos a balfedezet, mint a múlt hé­ten ... — De hiszen játszottál! — De már a Hungária.meccsre tartalékoltam az erőmet __ Ál talában * bizakodó a hangulat. Stemberg edző ad hangot a bizalomnak: — Revánsot kell vennünk az őszi vereségért. Akkor: tartaléko­sak is voltunk, meg hát... nem is ment úgy a csapatnakt mini kellett volna. Most azonban bí­zom a fiúkban, Jól összeszokott a társaság, a sérültjeink is meg. gyógyultak, most már csak — egy góllal többet k'ill rúgnunk... BECS futballázban! „A magyar-osztrák“ mérkőzés sorsa a német, sporttöhatóság kezében — A Sporthirlap tele fon jelentése — Becs, április 1. Ma délben érkezett Bécsbe Fi- scher Mór, az MLSz nemzetközi bizottságának elnöke és azonnal felkereste az osztrák elnököt, Eberstaler dr-t. Közel egyórás megbeszélést tartottak, ennek so­rán — mint értesülünk — szóba került minden függő kérdés, amely az új helyzet következtében a nemzetközi futballsportban fel­merült. Beszéltek az Európa Kupa és a Középeurópa Kupa sorsáról, a világbajnokságról, valamint a magyar-—osztrák futballkapcsola­tok fenntartásáról. A megbeszélés után érdeklődtem EberstaDr dr- nál, ő azonban elzárkózott a rész­letekről szótő felvilágosítások elől. — Megbeszélésünknek csak tájé­koztató jellege volt. Döntésről3vagy végleges határozatról térmeszelésen szó sém lehet. — mondta. Minit értesültem, az április 24-1 magyar-á­osztrák mérkőzés sorsáról csak később döntenek. Eberstaler azt a választ adta a magyar' szövetség képviselőjének, hogy végleges választ csak később adhat, mert a döntés joga a német sport, főhatóságé. A német válogatott csapattal érkeznek Bécsbe a német futbaíl- vezéjek. ez alkalommal majd beszélnék az áprilisi 'mérkőzésről, amely bizonyára meglesz Bécs— Budapest mérkőzés formájában. Bécs különben futballázban ég. HÁMORI három hétre harcképtelen A Hámori sérülésével kapcsola­tos röntgenvizsgálat kellemetlen meglepetéssel szolgált a Ferenc­város vezetőinek^ és — hívéinek. A 'játékos sérülése: szárkapoesrepe­dég. Orvosi- vélemény szerint há­rom hétig nem játszhatik, — te­hát a Hungária ellen sem! He­lyettese: Magda; MIK pálya Április 3>án, vasárnap délután lél 5 órakor Hungária­Ujpest rangadó mérkőzés előtte fél 3 órakor Phöbus­Ferencváros Nemzeti Bamoki mérkőzés VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKVEZETŐKÜLDÉSBEN Vidéki mérkőzések: Nagykanizsai TE—DVAC, Nagykanizsa; Simö- nyi. Változások Budapesten: MÁVAG —EMTK: Barna B. — UTE— Postás: Lindi. — SzAC—DSE: Szél. Köb. FG—KTC: Ganz. — Kelenvölgy-—MPSE: Gébért. — OTEA-TLK: Dombos. — TSC— PSC:\Halmi. PMTK—T. Előre: Révésze — Hargita—MSC: Faludi. MSC II.—URAK II. Skali.tzer. — Sütők—EMTK: Klein ML— FTC —BMTE: Balog. — BRSG— Csil­laghegy: Bárdos. — KSSE—Est: Szigeti L. — Juta—BLK: Kajlii:- ger. — Ifj.: Cs. MOVE—MAFC: Pintér I. — Fér. Vasutas—KAC: Koch. — BLK—Compaktor: Láng E. — SzAC—NSC: Dróth. — P. Rákóczi—«CsTK: Moídoványi. MSC —HAC: Ábel, RAFC;—ZSE: Zi­lahi. Óriási érdeklődés előzi meg a vasárnapi osztrák—német márkő: zést. A .német válogatott csapat szombatén este 19 óra 25 perckor érkezik meg Bécsbe, hatalmas ünnepséggel fogadják. ’ Vasárnap a mérkőzés szünetében von Tscham- mér -Hind 'Ősien birodalmi spoí-t- vezér tart beszédet. • H. A' BUDA „11”—SZEGED mérkőzés fél 4 órakor kezdődik Sze­geden. A szegediek előzékenységből belementek abba, hogy a mérkőzés korábban kezdődjék, hogy így a Bu­dai „11” még eleije a délutáni gyor­sot. ____________. _______■ . k Af.nnlun Kispest. Szent Imre n.MV.-patya______herceg-mie Áp rilis 3*án. vasárnap délután fél 5 órakor Kispest-Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés . előt'e 3 órakor I KAC WSC kölyök rangadó mérkőzés Hely árak: ..Tribün-ülés ;14®; P. Állóhely 1.— P; Gyermekjegy ,S0 fj)I. — vKöz­lekedés a 43-as villamos végállonVáeáí'g. „MOST DŐL EL. „Rangadó előli néha jó a mély* pont!" mondja Kisfalvi dr., a Hungária igazgatója — A Sporthirlap tudósítójától — A szurkoló mindig aggódik. Legyen kedvenc csapata ellenfele et-óbb az ETO-nál, a szurkoló mindig rémeket lát és megnyug­tatás után áhítozik. Mennyire aggódhat tehát és mennyire áhítozhat megnyugtatás után most, a nagvfontoP'Ságú rangadó előtt a Hungária szurkológárdája ? Ki lehet alkalmasabb a meg­nyugtatásra, mint a csapat vezető­sége? Lássuk csak, miképpen nyugtat­ja meg a kék-fehér híveket Kisfalvi István dr., a Hun- gária igazgatója. Aki a Hungária pályafuUíMit figyelemmel kíséri, •láthatja, hogy a csapat előző heti esetleges gyen­gébb teljesítménye mit sem jelent a söronkövetkező döntöfontosságú mérkőzés szempontjából. Éppen ezért ezen a héten sem foganato­sítottunk különlegesebb intézkedé. seket. Különösen az idei kiegyen­lített bajnoki küzdelmek sOráh lát­tuk, hogy a papírforma szerint erősebb egyesületeket egymásután érték olyan meglepő vereségéi: és pontveszteségek, amilyenre nem is számíthattak. Mi. az idei bajnoki edző műsorunkat már ezek szerint rendeztük be, azaz: minden ellenfelet a- lehető legkomolyabban vettünk és a . lehető legkomolyabban készül- I • r tünk fel ellene. Nem lehetett, tehát most sem szükség arra, hogy az * Újpest elleni rangadóéra másképpen, vagy erőbe bbenf kész ülj u nk. — Ami már az ilyen nagyjelen­tőségű mérkőzés lelki előkészület teit illeti, ott másképpen áll a helyzet. Ha az< Elektromos ellen nem is adtunk: volna le pontot, akkor is összegyűjtöttük volttá, v- csapéit tagjait-, és újra - emlékezetük, be véstük volna, hogy most dől el az a nagy díj, amire az egész év során át készültünk. Tudom, hogy ilyesmire a játékosok­nak néha szükségük van, ezt meg is tettük. Megnyugtathatom a híveinket, hogy a Hungária min­dén játékosa átérzi a tét fontos­ságéit és nyugodt, vagyok: ugyan, olyan lelkesedéssel fognak játszó, ni, mint, amilyen megértéssel fogadták a: vili buzdító szárainkat. —■ Lehet, hogy a kivetnie nggy- ■rósze aggódással nézte• a .csapat legutóbbi gyengébb teljesítményeit. Lehet,, hogy á csapat valóban kissé veszített eredményességéből és nem lehet mindent a véletlen' szám­lájára írni. Erre én, azt felelem, hogy ez a visszaesés csak átmeneti volt és ilyen minden csapatnál előfor­dul. Ilyenkor, rangadó előtt néha. talán jó is, ho.: a csapat- előzőleg gyengébben játszik. A meglepetés­sel végződött rangadói:, hosszú sora bizonyítja, hogy ilyenkor a le­becsült csaptaiban feléled a csak- azértis és az elözöheti gyengesé­get, a mélypontota fáradtságot, mindent megcáfolva ragyogó játék­kal rákkal ki. — Ezt várjuk mi vasárnap is ff Hungáriától... Regős II. már játszik a Bocskai ellen a Tö­rekvésben Hat dugót lőtt eheti edzőmér- kőzésén a Törekvés ellenfele háló­jába. A kőbányaiak nem is a hat dugó, hantim Regős II. játéka miatt örvendeztek inkább.-— Végre itt a Béla, együtt lesz a csatársor. Regős IL játéka azonban csak pénteken .dőlt- el véglegesen . — Feltétlenül számítunk Regős II'. játékéira — mondotta Sásdy Béla iiitézőj fr~ Pénteken orvosi vizsálaton volt, s kedvező ered­ménnyel végződött. Erőnléte is jó, így reméljük újra a, régi Regös IIrt láthatjuk majd vasárnap a pályán. A Bocskai ellen nagyon szükségünk lesz rá. Ez a'mérkőzés döntő fontosságú a mi szempon­tunkból. Ki akarunk mászni a ve­szélyes'zónából, ezt pedig a Bocs­kai testén keresztül tehetjük meg. Készéi II., Regős II, régi társa is örül: ; — Újra együtt van a Nemes, Regös II., . Készéi II. hármas! — C*.—' A BEOGKADSKITÓL pénteken este távirat érkezett. A belgrádiak írásban • is megerősítették a távbeszélőn folytatott tárgyalásokat a húsvéti tornán való résztvételre vonatkozóan. Törekvés-pálya Kőbánya. Biha r i - u t e a Április 3-án vasárnap délután 4 órakor Törekvés — Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 3 órakor Törekvés -Köb-AC kölyök rangadó mérkőzés

Next

/
Thumbnails
Contents