Sporthirlap, 1938. június (29. évfolyam, 42-50. szám)

1938-06-01 / 42. szám

SZERDA 193S Június 1. XXIX. évi. 42. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőséi és kiadóhiva­tal: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-utca 4. sz. III. em* Telefon: Szerkesztőség: .... 1—415—99 Kiadóhivalal (csak délután 6 óráig): ................ 1-339—77 Le vélcím: Budapest 72. Posta fi ók: 37. Strasbourg jelenti: ZAVAR! A nemzetközi gyorsvonat egyórás késése miatt, csapatunk lekéste a sírasbourgi csatlakozást Copyright by v, Sporthirlap Felhasználás és átvétel kivonatosan is tilos! Strasbourg, május 31. A magyar csapat útjának első szakaszán — Budapesttől Münche­nig — minden rendben ment. Becstől kezdve egészen Münchenig eső verte a vonatot. Münchenben könnyű vacsora után villámgyor­san aludni ment a társaság. Ked­den korai felkelés szerepelt a mű­soron. 6 órai kezdettel. De hiába volt a csapat ilyen friss. A reggeli gyorsvonat ke­vésbé igyekezett, Nem kevesebb, mint háromnegyed­órás késéssel érkezett Münchenbe. Schaffer Alfréd beszállás után fel­csapott prófétának. Kijelentette, hogy a vonat Straí beurgig játszva behozza a háromnegyedórát, aztán nyugodtan behúzódott egy sarok­ba. megpótolni az éjszakai nyugo­dalmat. Mire felébredt, a vonatnak már teljes órás késese volt. Sas meg is jegyezte: • — Spéci bácsinak mégis vissza Ián utolérheti a francia gyors­vonatot Nancyig. Akkor a csa­pat ott átszállhat. Ha azonban a francia gyorsvonat előbb hagyja el Nancyt, akkor talán a nemzet­közi gyorsvonat vezetője haj­landó lesz udvariasságból meg­állítani egy percre a vonatot Chalons sur Marneban a magyar vendégek kedvéért. Ezt majd a vonaton kell elintéznie a vezér­karnak. Há a két eshetőség közül egyik sem következik be, akkor persze a magyar csapat kerülő úton és késve fog Reimsba érkezni. Én mindenesetre ittmaradtam Strasbourgban, hogy megtelefonáljam a történ­teket. Globetrotter. Reims jelenti: A válogatott csapat kedden este mégis Reimsba érkezett Ruhájának mérete és karaktere vlífozik, MHYERtisztíttatja Deák Fcrenc-u. 16. Tel.: 181*599 ■kell jönnie ide Németországba, hogy újra rendben menjen a vasúti közlekedés! Mert Schaffer gyakran szokott arról mes'lni, hogy amikor ő Né­metországban élt, a vasúti közle­kedés mintaszerűen pontos volt. A vonat késése komoly za­vart okozott a magyar csa­pat útitervében. Az a nemzetközi gyorsvonat ugyanis, amelyen mi utazunk, nem áll meg Chalons sur Marneban, ahol nekünk át kellene szállnunk Reims felé. Mi tehát Strasbourg- ban át akartunk szállni egy fran­cia gyorsvonatra. Az megáll Cha­lons sur Marneban. A menetrend szerint ez a francia gyors 4 perc­cel a nemzetközi vonat beérkezése után indul Strasbourgból. Attól féltünk, hogy a nemzetközi vonat nagy késése miatt lekössük a fran­cia gyorsot. Le is késtük! Strasbourgban gyors hadi­tanácsot tartottunk. Fischer Mór itt várt ránk és ő tanácsolta, hogy a csapat min­Copyright by Sporthirlap Felhasználás és átvétel kivonatosan is tilos! Reims, május 31. este 9 óra. A nemzetközi gyorsvonaton — Strasbourg után — megtudtuk a következőket: A strasbourgi állomásról értesí­tették Reimset arról, hogy miféle zavar támadt a magyar csapat utazásában a gyorsvonat késése miatt. A reimsi polgármester maga intézkedett, hogy a irancia vasutasok hárítsák el a za­vart. Chalons sur Marneban a nem­zetközi gyorsvonat meg fog állni, a Reims felé indítandó vonatot pe. dig érkezésünkig okvetlenül visz. szatartják. A reimsi polgármester szava tényleg hatott: a gyorsvonat este negyed 8-kor — szokásától eltérően — megállt Chalons sur Mar­neban, ahol már türelmetlenül várt ránk a reimsi vonat. Háromnegyedóra alatt Reimsbe érkeztünk. Az első ismerős a.rc: Kalmár György, a tehetséges fiatal játé­kos, egyébként lapunknak i-s szor­galmas tudósítója. Magyar diákok is várakoztak ránk, köztük egy teljes zenekar. De a nagy örömtőr elfelejtettek, rá­zendíteni. Inkább autogfamrnot kértek a játékosoktól. A polgármester képviseletében Hutin reimsi városatya üdvö­zölte a magyar csapatot. Usetty Béla di\, az MLSz elnöke magyarul köszönte meg a szíves vendégfogadást. A tolmács • szerepét Fischer Mór töltötte be. (Fischer az egyetlen sérült: el­esett, megrándult a térde.) Kissé hosszúra nyúlt fényképe­zés után, végre elhagyhattuk n pályaudvart. A szállóban már vár. ránk a vacsora, azután a já­tékosok rövid sétára indultak, majd versenyre keltek egymás­sal. Abban versenyeztek, hogy ki tud előbb lefeküdni. Ilét r. yi óta olyan keveset alud­tam, hec már alig tudták nyitva **>—*■'< a szemüket. ■Ir alszanak is. F. L. KOHUUUT ül... — A Sporthirlap tudósítójától — Copyright by Sporthirlap Felhasználás és átvé­tel kivonatosan is tilos. Reims, május 31. este 9 óra. Chalons sur Marne állomásán Sárosi Gyuri kihajolt az ablakon s egyszerre csak ismerős hang ütötte meg a fülét. — Szervusz, Gyurii — kiáltott rá valaki. Amint körülnéz, látja, hogy — Kohut. A fiúk nagy örömmel fogadták Vilit, aki Marseilleből jött egye­nesen s reggel hat óra óta u!a- zik ... Baszk sapkájában' tzkéle- tes francia, csak a kiejtése ma­radt meg — ferencvárosi ... Már tudnillik a magyar kiejtése. Mert a francia az tökéletes. Nagyszerű benyomást keltett bennünk Ko- hift. Csupa egészség, erő ez a fiú. Majd kicsattan az erőnléttől... Most 31 éves és már 8 éves kis. lánya van. Mutatja is a fényképét Sárosinak, aki látva azt, nagy kedvet kap a családalapításhoz. Amikor a fiúk lelkendező cso­portjából sikerült kimentenünk, megkérdezzük tőle: — Örült a válogatottságnak? — El sem- képzelhetik, mennyi­re. Azt hittem, hogy öt év alatt elfelejtettek otthon. Mes figyelmeztetjük arra, hogy közben itthon is megváltozott a já­tékfelfogás és sokan nem. tudják, hogy meny­nyire fog belekapcsolódni a ma­gyar csapat stílusába. Kohut így felel: — Elég sokát tartott, amíg ott­hon is rájöttek-a)~ra, amit. kin nulr mindenki tud. Ami a „beleüleszke­deH” illeti, sokkal könnyebben fo­gok a magyar csapatba beleillesz­kedni, mint gondolják. Nekem'a magyar stílus ma is jobban fekszik. Franciaországban a tiszta formá­ciót játszák és ott nekem, az előre­tolt csatárnak sókkal több dolga,r van. Azután elmosolyodik: — Otthon ezért korholtok gyak­ran, hogy a beadásaimat lövöm, itt pedig megtiltották nekem, hogy beadjak és mindig lőnöm kell. Megkérdezzük még, hogyan ment neki idén a játék. Elégedett mosollyal válaszol: — Nemcsak a kupadöntőn, de egész évben remekül ment nekem. És remélem, hogy ezt a jó évet u világbajnoki m agyar szereplé, séminél fogom méltóképpen bele. tőzni. F. SZERDÁN STAFÉTAEDZÉST TART SZERES BÉLA Szepes Béla, az atléták szövet­ségi kapitánya szerdán délután tartja az EB-re készülő' spríntsta- fétajelöítekkel az első együttes ed­zést a BBTE-pályán. Az edzésre a szövetségi kapitány egyelőre következőket hívta meg: Sir dr.. Kovács, Góby, Pajzs, Polgár, Gór- kői ■ (BBtEl), ■Gyenes, Nagy, Mi­női,. Vadas (MAC), Kiss, (BSzKRT). A kijelöltek pontosan 6 órákor tartoznak jelentkezni a kapitánynál. LEMONDOTT A TESTNEVE­LÉSI TANÁROK OE VEZETÖ­. SÉGE A Testnevelési Tanárok Orsz. Egyesületének kedd esti rendkívüli választmányi ülésén Misángyi Ottó dr ügyvezető-elnök előbb felolvasta Ivándy Kálmán országos elnök le­mondólevelét, azután bejelentette saját lemondását is. A kettős lemondás oka: az egye­sület főtitkára küldöttséget veze­tett az OTT elnökéhez az egyen, jogusítás érdekében, holott ez az ügy nem az OTT-hoz, hanem a kultuszminisztérium testnevelési -ügyosztályához (éppen Ivándy Kál­mán ügyosztályához!) tartozott. Diippong Míhájy főtitkár igye­kezett mentegetni eljárását. Az­tán köszönetét 1 szavaztak Ivándy Kálmánnak és azonnal megvá­lasztották az új ügyvezetőt is, Jakus Kálmán1 személyében. A választás után az elnökség többi tagja is lemondott. BUKARESTBEN a Preston Northend 30.000 néző előtt 2:0-ra győzött a Venus—Rapid ve- gvescsapat ellen. Góllövő: Besttie és O’Donell. SZABÓ II., a Kispest volt játékosa az elmúlt évadban az O. Lilié csapatában sze­repelt. A múlt hét végén sikerült pró­bajátékon vett részt a Red Star csa­patában. Valószínűleg szerződtetik. A MÁVAG MEGÓVTA a BMTE ell°n 1:0 arányban elvesz­tett mérkőzését. A gépgyáriak sze­rint a BMTE győztes gólja ném volt bent a hálóban. Az óvást a jT vé­leményezése alapján most elutasította a BLASz egyesbírája. ' A ZALAEGERSZEGI MOVE SF. pünkösvasárnap Becsben játszik. Eb lenfele az SC Germania lesz. Ára 12 fül. 1.28 Ke (csehszlou. 6 lel..............(román 2'/a dinár uugoszi. 15 pfennig (nemet. Franciaországban . 1.25 fr. Olaszországban ....—.80 1 Amerikában 4C Előfizetési ára negyedévre: Belföldre ................. 2.70 P Eszakamrrikába .... 4.— P Egyéb külföldre .... 8.50 P — A Sporthirlap tele fon jelentése — ne felé. A nemzetközi gyors eset? lég mégis megembereli magát és ha behozza a késés egy részét, ta­denesetre maradjon a nemzetközi vonaton, mert újabb vonat ma már nem indul Chalons sur Mar* —- A Sporthirlap lelefonjelentése —

Next

/
Thumbnails
Contents