Sporthirlap, 1938. augusztus (29. évfolyam, 60-68. szám)

1938-08-03 / 60. szám

Ara 12 fill. Ua ne (csehsziou. lei..... (romén r/s diner (iugoszi. 1S pfennig (német. Franclaorszáebaa .. 1.15 (r. Otascorazágbao .80 1 Amerikába. ............. <C El őfizetési ára negyedévre: Belföldre .................Í.TO P tszakamerikába .... L- P Egyéb kfilföldr............... P V /-r - ^ Wl ■ SZERDA 1938 augusztus 3. XXIX. évi. 60. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kladóhiva* tál: Budapest, VIII., Rükk Szilárd-utca 4. sz. III. em. Telefon: Szerkesztőség: .... 1—113—39 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig): ................. 1—339—7? Levélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. Az MLSz-től függ, hogy mikor zárják le végérvé­nyesen a Bindea-ügyet Bük ar e stb en •— A Sporthír lap telefonjelentése — (Hétfőn, augusztus 1-én a Ma­gyar Távirati Iroda ezt a hivata­los közleményt adta ki: „A román labdarugószövetség értesítette a Magyar Labdarugók Szövetségét, hogy mindaddig, amíg elégtételt nem szolgáltatnak Bindea román labdarugójátékos megsértéséért, megszakítja 'a- spörtbeli érintkezést ». kéti ország sportolói között.” Későn, este, azután az MTI meg­cáfolta a fenti hírt. Illetve nem is cáfolta, hanem. csak a hír mel­lőzését kérte. Tekintettel arra, hogy a nyár végén és kora ősszel több csapa­tunknak kellene vendé gszerepelnie Romániában, szükségesnek találtuk, hogy bukaresti tudósítónk újból ismertesse a helyzetet,)j Bukarest, augusztus 2. A Bindea-iigy végleges lezárása most már kizárólag az MLSz-töl függ. Szombaton reggeltől estig tárgyalt a román futballszövetség tanácsa. A Bindea-ügyben még dél­előtt úgy határoztak, hogy az MLSz megfelelő intézkedéséig nem engedélyezik a román csapatok ma­gyar csapatok "elleni mérkőzéseit. Délután megérkezett az MLSz táv­irata Korányi elítéléséről. Áz ítélet teljesen kielégítette a román futballvezéreket és Tilea elnök azonnal közölte Is velem, hogy ha ezt az Ítéletet a magyar fellebbezési fórumok nem fogják enyhíteni, akkor a román szövetség kielégítő elintézésnek tekinti és természetesen hatálytalanítja a délelőtti határozatot Á sajtó egészen szombatig — ezt Budapesten is jól tudják — nagyon éles hangon foglalkozott a Bindea-üggyel, de amint értesültek az MLSz egyesbírójának határoza­táról és Tilea elnök véleményéről, máj- szombaton este békés hango­kat pengetett. A román sportközvélemény általában megnyugodott. A futballvezérek mind azt hangoz­tatják, hogy Korányi szigorú el* ítélésével a román futballsport tel­jes elégtételt kapott. Az UFSR, a legfőbb román Sporthatóság veze­tőivel is beszélgettem. Nekik is az a véleményük, hogy a nemzetközi díj mérkőzéseken egyáltalán nem ezokátlanok a Bindea-ügyhöz ha­sonló kínos esetek, de éppen ezért valamennyi résztvevő nemzet szö­vetségének kötelessége rendet te­remteni és megszüntetni ezeket a sportot veszélyeztető jelenségeket. Az ügy ismert elintézését egyébként az UFSR-ben is tö­kéletesen kielégítőnek tart. ják. Kétségtelen tehát, hogy a való­ságban máris véget ért a Bindea- ügy és a magyar sportolók romá­niai vendégszereplésének: nem lesz semmiféle akadálya. Sőt, a fut­ballszövetség egyik vezetője így nyilatkozott előttem: — Nekem az a véleményem, hogy a Bindea-ügy mindenkit kielégítő lezárása után, a két ország sport­II fi VESD kelmefestő és mii I Lll ye^yiisziífógyár kabát, öltöny tÍSZÍÍÍ3S3 fOQSlOm! és kosztüm Deák Ferenc u. 10. T. 151-599 barátsága még szilárdabb lesz, mint előzőleg. Ei már így szokott lenni: nézeteltérések békés elinté­zése mindig fokozza a barátságot, A Magyar Távirati Iroda szombati jelentésének nyilván az a magyarázata, hogy a román futballszövetség taná­csának szombat délelőtt hozott határozatáról már szombaton délben értesítették az MLSz-t, ahová a levél hétfőn érkezett. A szombat délutáni helyzetváltozás­ról viszont nem küldhették érte­sítést és a délelőtti határozatot nem is hatálytalaníthatták még hivatalosan. A román szövetség ugyanis eddig még csak távirati értesítést kapott Korányi elítélé­séről, holott a hivatalos elintézés csakis levélben lehetséges. Bukarestben azt hitték, hogy az MLSz levele legkésőbb hétfőn este megérkezik, mert ha hozzászoktak is a ma­gyar futballszövetség ügyvezeté­sének egész Európában hírhedt lassúságához, azt remélték, hogy ebben az ügyben mégis fürgéb­bek lesznek. A levél azonban nemcsak hétfőn, de kedden sem érkezett meg a román szövetség­hez. Valószínű, hogy az MLSz be­várja a fellebbezési határidőt és csak akkor értesíti levélben a ro­mán szövetséget, ha az ítélet már jogerőre emelkedett. Mi azonban úgy tudjuk, hogy mind a Ferenc­város, mind Korányi nyíltan ki­jelentette, hogy belenyugszik az ítéletbe. Valószínű tehát, hogy ha az MLSz halogatás nélkül akarta volna lezárni a Bindea- ügyet, megszerezhette volna az érdekeltek nyilatkozatát, hogy az ítélet mielőbb jogerős legyen. Itt Bukarestben abban a pillanatban lezárják a Bindea-ügyet, amint az MLSz ezt lehetővé teszi. S. N. Az MLSz főtitkárá­nak nyilatkozata Kedden este kérdést intéztünk a románok által várt levélre vonat­kozólag Kenyeres Árpádhoz, az MLSz főtitkárához. — Ilyen levelet még nem írtunk — hangzott a válás? — cs nem is volt szándékunkban írni. De ha a románok akarják, akkor meg­ívhatjuk. A Ferencváros Pesten nyaral Sárosi dr Münchenbe utazik. Toldi Géza esetleg egy-két hét­véget a Balaton mellett lölt. Sárosi Béla részben szanatóriumban fog nyaralni, mert kiveszik ,a mandu­láit. A többiek azonban Pesten maradnak s itt pihenik, ki a bajnok, ság és a KK fáradalmait. 135 egyesület 527 csapattal nevezett a BLASz-bajnokságra Nem várt nagy számban neveztek a csapatok a BLASz-bajnokságra. A nevezések így oszlanak meg: 124 I. csapat 10 NBB-tartalékcsapat 1 NB-tartalókcsapat 140 tartalékcsapat 141 ifjúsági csapat 111 kölyökcsapat 527 A BLASz,bán attól tartanak, hogy az első fordulóban komoly játékve­zető-hiány fog fenyegetni. Ki ;•=. szá­mították, hány játékvezetőre lesz szükség. 7 Nfí mérkőzésre 21 14 NBB rrcikőzésre 42 130 BLASz szenior mérk. 144 65 BLAoz ifj. mérk. 65 50 BLASz kölyök mérk. 50 Összesen: S22 játékvezető szükséges. Ennyit pedig a JT az úgynevezett „utánpótlási csoport” (BLASz-játékvezetők) tag­jaival együtt sem tud kiállítani. Helyes lenne, ha a BLASz és a JT . vezetői sürgősen összeülnének. Nem szabad, hogy játékvezető-hiány miatt mérkőzések' maradjanak el! A BOCSKAI keddi edzése edző nélkül folyt le. Horváth edzővel még nem egyezett meg a vezetőség és ezért Palotás ve­zette a munkát. Felmerült az a terv, hogy a Bocskai a DVSC-vel közösen hozat Pestről egy neves edzőt, de ez a terv kutbaesett. A DVSC-nek már szerződése van Keviczkyvel, a deb­receni vasutas csapatnak egyébként is négy csapata van, tehát egy edzőt bőven ellát munkával. A MILÁNÓI EVEZŐSSTADION már készen várja a szeptember ele­jén kezdődő Európa-bajnokságok résztvevőit.. A versenyekkel kapcso­latban a FISA is értekezletet tart, amelynek során a bajnokságok jövő évi színhelyének kérdése is szerepel. Szabó 800-on és 1500 méteren indul a BBTE-MAC páros atlétikai versenyen Itta MA C csapata — A Sporthirlap tudósítójától — Kedden délután 100 méteren és diszkoszvetésben próbaver- senyt rendezett a MAC. Itt dőlt cl, hogy kik fogják képviselni a kék-sárga színeket a BBTE ellen. A próbaversenyen a következő eredmények születtek: 100 mé­ter: 1: Minai 11 mp. 2. Rády íl.l. 3. Pusztai 11.3. Hat siker­telen rajt után végre, a hetedikre elindult a mezőny, Minai végig vezetve utolsó métereken lelassít­va aránylag könnyen győzött. Ö lesz a harmadik ember. Diszkoszvetés: 1. Rózsa 40.82. 2. Török 37.50, Rózsa a harmadik MAC-ember a diszkoszvetésben. A próbaverseny után Farkas Mátyás, a MAC edzője nem hiva­talosan kijelölte az egyes szá­mokban induló három-három at­létát. (Egyelőre az Összeállítás nem végleges, szombatig még több helyen: változás . várható.) A MAC összeállítása a következő: 100 m: Gyenes, Nagy, Minai. 400 m: Vadas, Gyenes, Minai. 800 m:l Szabó, Iglói, Istenes dr. (Vadas). 1500 m: Szabó, Ráthonyi, Vö­rös (Istenes), Itt a BBTE csapata is! *— A Sporthirlap tudósítójától — A késő esti órákban állították össze a BBTE-nek szombaton a MAC ellen kiálló együtteséti 100 m: Sír dr, Kovács, Görkói. 400 m: Görkói, Temesvári, Pol­gár. 800 m: Temesvári, Harsányi, Czeglényi. 1500 m: Harsányi, Szilágyi, Szegedi. 5000. m: Kelen, Végh, Keneszturi. 110 gát: Kovács, Tárnái, Magasugrás: Koltai, Vermes, Hevesi. Távoljhgrás: Koltai, Vermes, Somogyi. Rúdugrás: csak egy induló lesz a BBTE részéről, azt a helyszínen jelölik ki. Súiydobás és diszkoszvetés: Kiss, Kulitzy, Mányoki dr. Gerely vetés: Makkai, Mezei, Osmitz. Svédstaféta: Vermes, Sir dr, Kovács, Görkói. Az MLSz elnöksége keddesti ülésén a következő hatá­rozatokat hozta: 1. Tudomásulveszi a Korányi— Bindea-ügyben hozott összes hatá­rozatokat és jegyzőkönyveket. Utóbbiakat 2—2 példányban fran­cia nyelvre lefordítva elküldi a KK-bizottságnak és a román szö­vetségnek. ,2. Felkéri a JT-t, hogy .Vogel játékvezető működéséről adjon írás­beli szakvéleményt. Ezt az MLSz el fogja küldeni a KK-bizottság­nak további eljárás végett. 3. A kormányzó 70. születésnapja alkalmából kiadott amnesztiarende- letet odamódosítja, hogy az nem­csak a június 18-ig jogerőre emel­kedett, de a június 18-ig elkövetett és július 31-ig jogerőre emelkedett ítéletekre vonatkozik. 4. A Hungária, SC pályaavató ünnepségén az MLSz-t Usetty Béla dr fogja képviselni. 5. A Dunántúli AC 25 esztendős jubileuma alkalmából & jubiláns egyesületnek nagyveretét' aján­dékozza. A PÁLYAFELÜL VIZSGÁLATOK SORÁN megállapították, hogy a pécsi DVAC és a csepeli Cs. MOVE-pálya NBB- mérkőzések követelményeinek nem felel meg. Az egyesbíró kötelezte a pályatulajdonos egyesületeket, hogy augusztus 25-ig az észlelt hiányokat pótolják. .BÉRES JÁNOSNAK (volt Drogisták). és Galambos Fe­rencnek a Váci Reménységhez való szerződtetését tudomásul vette az egyesbjró. 5000 m: Csapiár, Németh, Ig­lói (Szabó).. 110 m gát : Szabó E., Domb­óvári, Csányi II. (Nagy, Balogh), Magasugrás: Zsuffka, Domb­óvári, Losonczi (Balogh). Távolugrás: Dusnoki, Somló, Balogh (Nagy)., Rúdugrás: Zsuffka, Csányi, Papp (Karlovits). Súlydobás: Darányi dr., Ko­vách dr., Horváth (Magassy dr.). Diszkoszvetés: Bertalan, Dará­nyi dr., Rózsa (Horváth, Dono- gán). Gerelyvetés: Várszegi, Papp dr., Csányi (É. Nagy). A svédstafétát a helyszínen ál­lítják össze. Az Összeállítással kapcsolatosan Farkas Mátyás a következőket mondta nekünk: — Hatalmas küzdelemre van kilátás a két egyesület atlétái kö­zött. Sok függ attól, hogy pilla­natnyilag milyen formában lesz­nek az atléták. Remélem, hogy a mieink képesek lesznek arra, hogy — bár kis pontszámmal is — meg­nyerik a viadalt,

Next

/
Thumbnails
Contents