Sporthirlap, 1938. október (29. évfolyam, 77-85. szám)

1938-10-01 / 77. szám

A,a 12 Hu, r”jjjpr------------------------------------------------------------------ .«•«£ 1. 2a Ke (csenszeou. I jgSKr^ Jt 1 ö 1 1 | r Xl"""■"­S lei.... . 5 román B MsjsSji *||| aLn. tdB ’:i; |s RB 9 «B W 8 Megielenik: 2'..' dinár isugoszi. B wB Mili ■[ BB llfa 9' szerdán és szombaton 15 ptenms snemei. | 111 S ® fii, ||| i r=.■— Trrkzro ...."Te 1 9 ** 8 *7k“i^!u%inad6Rrk dlSrtzetM 4r» negyedévre. H lliL 1 .Szerke«tíség: .... 1-413-59 Belföldre 2.71 P |3 ||j^ B Kiadóhivatal (csak délután Csák Ibolya Európa-bajnok: Ratjen - férfi!(?) DIETZ KAPITÁNY: i „Fiúk! Játsszatok azzal a taktikával, amellyel az olaszok j átszőttek mi­ellenünk !“ takttkaMnegbeszélés volt A pe$ti csapatban nincs vá Dérí a csapat balszám — A Sportliirlap tudósítójától —* Pénteken este 7 órakor a Futball- házba voü hivatalos a Bées ellen kiálló két csapat. Csendben gyüle­kezett a társaság. Néhány perccel hét után a kapitány összegyűj­tötte a két csapatot az MLSz szék­hazának földszinti helyiségében. Kihirdette a sérülések és útlevél­nehézségek kialakulása után a két végleges összeállítást. Budapesten a Szabó — Pol­gár, Biró — Lázár, Turay, Dudás — Kincses, Sárosi dr., Zsengellér, Kiszely, Titkos csapat játszik, Futó, Szalay, Pálya és Háda a tartalék. Bécsben Sziklai — Olajkár I., Szojka — Szalay, Sárosi III., Balogh — Bognár, Harangozó, Cseh, Müller, Déri az össze­állítás. Tartalék Odry és Angyal. Kemény még sérült, Háda sem utazhat Becsbe, valamint Horváth sem, így MTK~pálya Hungária középkörűt 6. Október 2-án, vasárnap délután 3 órakor BUDAPESI­BÉCS válogatott labdarugócsapatainak mérkőzése előtte 1 órakor Budapest-Grá© amatőr válogatott labdarugócsapatainak mérkőzése alakult ki a Müller—Déri hal­szárny. A csapat vezetője, Gyurko- vics doktor, utasítást kapott, hogy szükség esetén Müller és Déri helycseréjét rendelje el. A kihirdetés után a kapitány a következő beszédet mon­dotta; — Néhány szarvam volna hozzá­tok, fiúk, természetesen a taktiká­ról. Nem akarom mindig ugyanazt elmondani, éppen ezért csak egyet mondok: játszatok azzal a taktikával, amellyel az olaszok játszottak ellenünk a colombesi stadion­ban. Annak idején mi is elhatároztuk, hogy ezt a taktikát alkalmazzuk ellenük, de ezt az elhatározást nem hajtottátok végre. . • A kapitány most a táblához lép és felrajzolja az olaszok formá­cióját. Néhány válogatott kuncogni kezd, de a kapitány erélyesen le­inti őket. Azután így folytatja: — Náluk valóság volt az, hogy a szélső fedezeteik a mi összekötőin­ket fogták. A mieink ezzel szemben ezt az utasítást nem tartották be, állandóan a szélső és az összekötő közé helyezkedtek, a holtpontra. Ilyenformán nem tudtak beleillesz­kedni abba a rendszerbe, hogy a két összekötőt kövessék akkor is, amikor azok hátrahúzódnak. A fór. máció nem volt ruganyos és nem tudta meggátolni azt az óriási munkát, amelyet a két olasz össze­kötő hol a támadásban, hol a véde­lemben végzett. Fedezeteink ennél­fogva állandóan ollót kerestek, az olaszok kipasszolták őket. Lázár Gyuszi soha annyit nem futolt hiába, mint akkor. Van egy fénykép róla, olyan rajta, mint maga a Szeren­csétlenség. Az olasz összekötőket Kubájának mérete és karaktén nem változik, ha |y|J|Y£|jf|'né tisztíttatja. DeákFerenc-a,t6 T,t8t-5S9 így nem tudtak megakadályozni a labdaátvételben. A védelmük -min­dig elég sűrű. és a támadásuk min­dig elég eredményes tudott lenni annak ellenére, hogy látszólag há­rom csatárral támadtak. Itt Sárosi dr. közbeszólt: — Az olaszok évek pia nem tud­tak győzni az osztfákok ellen ezzel a rendszerrel, mi pedig folyton megvertük őket, Dietz dr. igen határozottan fe­lelte : — Kedves Gyurkáin,, mi, ezzel a rendszerrel vertük meg folyton az A Magyar Nypori Társaság sport­osztálya október 1-én kezdi ezévi tessék tudomásul venni végi re, hogy igenis le kell fe­dezni az ellenfél aktív játé­kosait, tessék tudomásul ven­ni, hogy ezt a rendszert ját- szák a világ legjobb futball- nemzetei, ez bevált, komoly szisztéma, amelytől nem tá­gítunk. Közben Cseh is közbeszólt, de a kapitány azt mondta, hogy majd a végén. Cseh erre kijelentette, hogy a végén már el fogja felej­teni: És úgy is történt. Végezetül a kapitány lelkére kö­tötte a fiúknak a helyes taktikai rendszer betartását. Arra kérte őket, hogy teljes erővel küzdjenek mindkét fronton a magyar futball hírnevéért. Ezután már csak jegyügyek kö­vetkeztek, amelyeknek, tárgyalása a kapitány és a játékosok között lapzártakor még folyik. (// világrekord 10.000 méteren: Maki 30:02!! Dzsíu-Dzsitcu (Judo) kurzusát. .Jelentkezni hélfő, szerda és pén­tek este 7—9 közölt a N^erazeti Tör.nacsar- liokbap, ví£y_ tel.: 18—14—19 Egyidőben kéthónapos Önvédelmi, osztrákokat. Ezzel a rendszerrel győztünk 8:3.ra a csehszlovákok ellen és ezzel a reiidszerrel vertek meg minket az olaszok. Sokan azt mondják, hogy a futball néni vizi- póló. Hát Tampere, szeptember 30. Csütörtökön este nagy atlétikai verseny volt, amelyen Maki meg­rohamozta Salniinen 10.000 mé­teres világrekordját. A kísérlet pompás eredményt hozott, Maki 30:02 mp-es új világrekorddal győzött a 30:18.2 mp-et futó Pekuri előtt. K. * (Salminen világrekordja 30:05.6 mp volt. Szerk.),

Next

/
Thumbnails
Contents