Sporthirlap, 1939. január (30. évfolyam, 1-8. szám)

1939-01-04 / 1. szám

■MWHnmMMni^r^'' nraon^^H Ara 12 fill. 1.20 kő (cseh-szlov.) 6 lei..... (román) 2Va dinár (jugoszl.) 15 pfennig (német) Fraoclaorsiágban .... I-tStr. Olaszországban .... -—86 1. Amerikában ............. 4 C El őfizetési ára neegedérre: Belföldre .................... S.76 P Es zakamcrlkába .... 4•— P figyéb küllőidre .... 8-5® P !!^WiMBMBlMWMAiablllMaWBMB» WMMMMWBBtawgBPWHWWMMBMIKKWkWHEMBMaWBaaamBBBWI «BfQJra«i«atg»»gMm«i^.iLiiaia.. vmwiía SZERDA 1939 január 4. XXX. évt. 1. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest, VIII. Rökk Szilárd-utca 4. -ez. III. em- Telefon: Szerkesztőség: .... 1—413—^99 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig): ........ 1—339—77 Levélcím: Budapest 72. Postafiók: 57« 5:l-re győzött a BKE Chamonix ellen kedden este — A Sporthirlap távirati jelentése — A BKE korongcsapata kedden este I Chamonix, január 3. játszotta 3-ik mérkőzését a Chamo- | Chamonix csapatát 5:l-rc legyőz­ni xi Tornán. Lapzártakor kaptuk az . tűk. alábbi táviratot: ‘ BKE. Jók a vidéki műkorcsolyázók! — A Sporthirlap tudósítójától — A korcsol vázé szövetség kará­csonykor tíznapos budapesti edzés­re hívta meg a vidék legjobb középiskolás műkorcsolyázóit. A tanfolyamon harmineketten vettek részt. Közülük 15 fiú és 2 leány Sí,jéghoki Sirassfo Sporttól V. gróf Tisza István-ulca 16. (Bálvány-u. sarok). Tel.: l-SUí-62. Fiúk: 1. Kálmán Ferenc (Nyíregy­háza), helyezési szám: 4, 2. Kovács Vilmos (Nyíregyháza).5, 3. Bartha Zoltán (Miskolc) 10. 4. Hegedűs István (Debrecen) 14, 5. Háray Alfréd (Szombathely) 14, 6. Boros István (Uragvár) 18, 7. Praininger Tárnán (Debrecen) 19. Leányok: 1. Szabó Erzsébet (Győr)' 3, 2. Szentgyörgyi Margit (Nyíregy­háza) 6. ' tegnap este verseny keretében vizsgázott. A vidéki műkorcsolyá­zók váratlanul jól futottak. Igen sok tehetség van köztük. Eredmé­nyek : A tanfolyam sikerében nagy része van Nemes István dr-nak és Farkas Tibornak, a BKE szak­osztályvezetőinek. Remélhetőleg a jövő évben is megrendezik a tanfolyamot. Résztveszünk a korongvilágbajnok- ságon! A korcsolyázó szövetség korongbi- íottsága kedden este ülést tartott. Elhatározta a bizottság, hogy Ma­gyarország résztvesz a korongvilág- jajnokságon. A svájci világbajnokság jorsolása Brüsszelben, a nemzetközi iorongliga székhelyén lesz január 11-én. A sorsoláson a brüsszeli ma- jyar követ képviseli a MOKSz-ot. Lator Géza dr. és Kertész János Kas­sára utazik, hogy a Felvidék korcso­lyázó sportjának a MOKSz-ba való bekapcsolását elintézze. Tervbe vet­tek a magyar korongválogatott kas­sai szereplését. A korongbizottság elküldte Londonba a vasúti jegyet Trottier kanadai edzőnek. A ,,Délamerikai Magyarság" írja: „Egyes argentin egyesületek tárgyal­nak magyar játékos szerződtetéséről" Mint ismeretes, a Hungária és íz Újpest a telet Délamerikában ikarta tölteni, a portya azonban kútbaesett. Aztán arról érkezett bír külföldről, hogy Zsengédért a „Boca Juniors” nevű argentin csapat akarja szerződtetni. A ,,Délamerikai Magyarság” ma ide­érkezett számában olvassuk a kö­vetkezőket: „Hetek óta folyó levelezések és tárgyalások után ültek össze dön­tésre a nagy argentin futbaUegye. sületek vezetői, hogy döntsenek a magyar válogatott argentínai por­tyája felett.!A döntés — az előző közié,vények bizakodó hangja után — meglepetést . hozott, amennyi­ben hosszabb vita után egyhangúlag visszautasítot­ták a magyar ajánlatot. Az elutasítás indoka most is az, hogy az anyagi. nehézségek áthi- dalhatatlanokHak látszanak. Ezzel a határozattal egyelőre ismét le­került a, napirendről a magyar futballisták portyájáyiak ügye. Bár az egyik argentin wagyegye- sület vezetője kijelentette előttünk, hogy talán mégis sikerül egyszer idehoznia magyar futballistákat, ha az argentin meccsközvetítőket kikapcsolják. A magyar* válogatott meghí­vásától függetlenül egyes Hullájának mérete és karakté re nem változik, ha MRYER -nél lisztíltalja. DgákFerenc-n.16 T.38-15-99 klubok tárgyalást folytatnak magyar válogatott játékosok leszerződ tetősére. A Boca Juniors a Hungária volt kiváló kapusát, Fábián Pált szerződtette le edzőnek. Fábián be­utazási engedélyét már meg is szerezte az argentínai futball- egyesület”. * Délamerikai laptársunk Fábián Pál ügyében téveci? Hungária kapusa Fábián Sándor volt, Fá­bián Pál a profikapitány tisztsé­get látta el sokáig. (Fábián Pál különben kijelentette itthon, hogy nem. megy Argentínába.) Figye­lemreméltó azonban a „Délameri­kai Magyarság” cikkének az a része, amelyben hírt ad arról, hegy az argentin egyesületek valóban akarnak magyar játékost szerződ­tetni. * Németország is nevezett mar az 1940-es olimpiára Helsinki, január 3. Megérkezett a németek neve­zése is az 1940-ben Helsinkiben megtartandó olimpiára. A német, tel együtt most már 15 nemzet adta be a nevezését. Terták Elemér edzés közben megsérült Kedden este nagy edzést tartot­tak a BKE műkorcsolyázói. Egy­szerre többen is gyakoroltak a körben. Közben történt, hogy Szilassy Nadinka összeütközött Terták Elemérrel. Terták a lábán megsérült. Nem is folytathatta az edzést, orvos részesítette első se­gélyben. Nem súlyos a dolog. Ter­ták egy-két napon belül újra fut­hat. A MASZ nemzetközi' bizottsága jövő héten, ll-én tárgyalja Szabó Miklós ame­rikai versenykörútjának ügyét. ÖT TENISZEZŐNK utazik Brémába a január közepén rendezendő német fedettpálya bajnok­ságra. Grosschmid Sándor dr. szövet­ségi kapitány Asbóth, Dalos dr., Csikós, Pető és Somogyi Klári kikül­detése mellett döntött. Ismét győzött az ÉszakafriKában portyézé nemzeti nemzett-inarrakech válogatott 4.1 (2:0) A kitűnő formában lévő Horváth három gólt lőtt, Kisalagi egyet esnfOriSHSn meünssiien iáiszanakafeSiefie-feiiÉreK — A Sporthirlap távirati jelentése — Január 2-án utolsó afrikai yortyamérközésérc állt ki a Nemzeti, ezúttal Marrakechben. Újév napján az előző rnérközé- selctől kissé fáradt fekete-fehér csapat csak döntetlent ért el a kotmlu játékerőt képviselő nia- 'ro'tacói *" ■óáloyatotital sztmib&ft. Hétfőn Marrakechben a városi válogatott ellen ismét fölényes győzelmeit, aratott a Nemzeti együttese- A 'mérkőzésről az alábbi részletes távirati jelen­tésünk számol be: Marrakech, január 2. Vasárnap este indultunk el Ca­sablancából Marrakech felé. Az utat autóbuszon tettük meg és ké­nyelmes utazás ülőn hétfőn reggel érkeztünk meg Marrákechbe. Itt — afrikai portyánk hatodik és egyben utolsó mérkőzésén — a vá­ros válogatottját állították ki ellenünk. A fiúk a vasárnapi dön­tetlent a város válogatottján „bosszúlták” meg: pompás játék után 4:1 (2:0) arányban győztek Marra- kech válogatott csapata ellen. Ezen a mérkőzésünkön pihentet­tük Flórát, aki eddig minden mér­kőzésen végig játszott. (Részben azért történt , ez a pihentetés, mert a nehéznek ígérkező gibraltári két mérkőzésen nagy szükségünk van Flóra Gyurira. Fólra helyett Tom­pa volt a balhátvéd , a csapat többi része változatlan maradt, így álltunk fel: Angyal — Király, Tompa — Túli, Balogh, Szalay — Pa- lágyi, Pálya, Kisalagi, Sztan- csik, Horváth. Végig derült, meleg időben ke­rült sor a mérkőzésre, mintegy 3000 néző előtt. A fiúk — a va­sárnapi döntetlent kijavítandó — mindjárt az elején alaposan bele­feküdtek s már a 12. percben Horváth remek gólt fejelt ellenfelünk hálójába. 1:0. Csatársorunk — élén a két nagy­szerűen mozgó szélsővel — egy­másután vezette a veszélyes roha­mokat. Egy ilyen formás támadás után, a 34. percben ismét Horváth fejese kötött ki a kapuban. 2:0. Ellenfelünk támadásai rendre el­akadtak már fedezeteinken s így hátvédeinknek és kapusunknak nem volt túlsók dolga.. Szünet után a marrakechielc is vezetnek néhány rohamot s a 20. percben sikerül is sze- píteniök. 2:1. Erre a mieink erősítenek s öt perc múlva belsőhármasunk össz- játéka befejezéseként Kisalagi a balsarokba bom­báz. 3:1. Alig telik el újabb Öt perc. ílor- váthot szöktetik, szélsőnk elhúz a védők mellett és futtából nagy gólt ragaszt a túlsó sarokba. 4:1. Ezen a mérkőzésen ismét egé­szen kiválóan játszott Palágyi (ál­talában , ő egyike, azoknak, akik a legegyenletesebb és, legjobb for­mát mutatták eddig a portyamér- közéseken) és feljavult hozzá Horváth is. ö külön is dicséretet érdemel három góljáért. A fede- zetsorban Balogh és Szalay vég­zett remek munkát. Jelenthetem, hogy afrikai por­tyaműsorunk bővült: Meknesbe kaptunk meghívást, csütörtökön » fogunk, ott .játszani. Meknesből még aznap este ,eluta­zunk Gibraltár felé. M. O. VASÁRNAP LESZ A LEVITZKY-EMLÉKVERSENY A gyorskorcsolyázóbajnokság fő­próbája minden évben az if j.' Levitz- ky Károly emlékére kiírt verseny. Eb­ben az évben a hagyományos vízke­reszti időponttól eltérően január 8-árt kerül sorra a verseny. Lehetséges, hogy Hidvéghy, a gyorskorcsólyazó- bajnok nem indul, de távollétében is igen érdekes és erős verseny várható. A következő futókat nevezték te: Bácskai, Enyedi, Hidvéghy, Ladányi G., Ladányi E„ Wintner, Gündisch, Kiss, Somlai, Szabó. 500 m-en Wint- ner, Bácskai és Ladányi G. közrül ke­rül ki a győztes, 5000 m-en Hid­véghy az esélyes (ha indul). Az ösz- szetett verseny sorsa 1500 m-en dől el. Jóslatunk az, hogy Hidvéghy meg­nyerhetné a versenyt. Távollétében Ladányi G. az első esélyes. KÖTELEZŐ a részvétel a tornaórákon az I. A) osztályba rangsorozott férfi ós hölgyjátékosoknak. Az első tornaórák gyér létszáma miatt határozott, így Grosschmid kapitány. Aki nem vesz részt a tornán, nem látogathatja a fedettpálya edzéseket sem és nem jöhet szóba a kiküldetéseknél.

Next

/
Thumbnails
Contents